De Haagse Scholen

Lid College van Bestuur

De Haagse Scholen is een Stichting voor openbaar basis en speciaal onderwijs in Den Haag. Met 1.900 onderwijsprofessionals en 15.000 leerlingen vormen zij het meest veelzijdige bestuur voor openbaar onderwijs in de regio Haaglanden. Alle 52 scholen hebben een eigen gezicht verspreid over de stad naar gelang de samenstelling, overtuiging en opvattingen van de leerlingen in de verschillende wijken. De scholen zijn hier “in de lead” waarbij de gezamenlijke  missie centraal staat: Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.
De missie geeft aan dat het onderwijs wordt aangepast aan de uitdagingen van deze tijd. Vernieuwing van onderwijs is daarin noodzakelijk om passend onderwijs voor leerlingen beter te maken. De Haagse Scholen vindt het belangrijk dat leerlingen zich breder ontwikkelen naast goed kunnen lezen, schrijven en rekenen en dat zij een grote leermotivatie, onderzoekende houding en vaardigheden ontwikkelen.
 
Deze missie is vormgegeven in zes beloften aan kinderen en ouders: dit zijn de vaste waarden waar de Haagse Scholen mee werken aan goed onderwijs voor iedere leerling.
 
 1. Wij kennen ieder kind omdat ieder kind uniek is in talenten en behoeften
 2. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid omdat je zo het beste leert
 3. Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven
 4. Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces
 5. Wij werken samen met ouders aan een optimale ontwikkeling van hun kinderen
 6. Wij onderzoeken en ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden.
 
De missie en beloften worden hierin vertaald naar drie (ambitie) pijlers: pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing, professionalisering in mensen en cultuur en verstevigen van interne- en externe profilering.
 
De school is de plek waar de missie, beloften en ambities een passende vertaling krijgen en waar onderwijskwaliteit vorm krijgt. Iedere school stelt doelen die passen bij de specifieke behoeften van leerlingen en hun ouders en die aansluiten bij de unieke omgeving van de school. Het bestuur bevraagt de scholen of zij de juiste doelen stellen, of deze doelen ambitieus genoeg zijn en of het goede wordt gedaan om deze doelen te bereiken en stuurt bij waar nodig. De continue ontwikkeling van het onderwijs en van de medewerkers is daarin leidend waarbij een professionele cultuur van samen leren en ontwikkelen wordt nagestreefd. De grootstedelijke context van Den Haag en de demografische samenstelling van de inwoners biedt extra uitdagingen op het terrein van passend onderwijs en de thuissituatie van leerlingen.
In het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor de Haagse Scholen complex om gekwalificeerde onderwijsprofessionals te werven, te boeien en binden aan de organisatie die deze vraagstukken helpen op te lossen.
 
Het bestuurskantoor
Het bestuurskantoor ondersteunt het bestuur en de scholen op een aantal functionele gebieden bij de uitvoering van hun taken, onder meer huisvesting, financiële zaken, salarisadministratie, personeel en organisatie, onderwijs & kwaliteit, ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire dienstverlening. Voor meer informatie zie ook www.dehaagsescholen.nl
 

De besturing van De Haagse Scholen

 
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
Het tweehoofdige College van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en een lid, is het bevoegd gezag van de organisatie. Het draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Daarnaast zijn er drie boven-schoolse directeuren die primair verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de scholen. Dat betekent onder meer dat beleid wordt vastgesteld en gemonitord, dat de scholen worden aangestuurd op basis van beleids- en prestatieafspraken en dat het bestuurskantoor wordt aangestuurd op de afgesproken kwaliteit van het dienstenpakket. Het College van Bestuur leidt de organisatie volgens de principes van een functionele matrixorganisatie, dat wil zeggen dat de schoolleiders integraal verantwoordelijk zijn voor alle beleidsterreinen waarvoor zij bestuurlijk mandaat hebben gekregen én de bijbehorende resultaten. De afdelingen/teams van het bestuurskantoor hebben de verantwoordelijkheid om de benodigde functionele processen in te richten en daar in gezamenlijkheid met de schooldirecteuren uitvoering aan te geven.
 
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en het handelen van het College van Bestuur, heeft een adviserende taak en is werkgever van het College van Bestuur.

 
 
Overleg/medezeggenschap
 

 • Het College van Bestuur vergadert zeven keer per jaar met de Raad van Toezicht.
 • Het College van Bestuur legt in een jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten.
 • Jaarlijks vinden tussen het College van Bestuur en de (afzonderlijke) schooldirectie een plannings-, voortgangs- en verantwoordingsgesprek plaats, gebaseerd op een managementovereenkomst (inclusief begroting) met daarin prestatieafspraken en inspanningsverplichtingen.
 • Het College van Bestuur voert periodiek overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
 • De schooldirecteuren voeren het overleg met de medezeggenschapsraad (MR) van hun eigen school.
 • De Stichting past de Code goed bestuur (PO-Raad) toe.
 
Onderwijskwaliteit
Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. Het beleid is vooral gericht op het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg op de scholen, door in gezamenlijkheid te bouwen aan een cultuur van leren en verbeteren: leren van en met elkaar, binnen scholen en tussen scholen, zodat aan elke leerling passend onderwijs en, indien nodig, aanvullende zorg kan worden geboden.

Financiën
De bedrijfsvoering van de organisatie is in de basis sterk, de balansindicatoren zijn uitstekend en er zijn geen financiële risico’s. De organisatie is op het gebied van financiën en bedrijfsvoering in control. Voor de komende jaren dient het financiële beleid zodanig te worden ingericht dat meer ruimte ontstaat voor investeringen vanwege innovaties, onderwijskundige ontwikkelingen en werving/behoud van onderwijskundige professionals.
 
Strategisch HRM beleid
De gespannen arbeidsmarkt en het tekort aan leerkrachten vraagt bijzondere aandacht voor de Haagse Scholen. Er zijn verschillende projecten gestart voor het aantrekken en tevens het behoud van onderwijskundig personeel. De Haagse Scholen zoekt daarin verschillende wegen om het onderwijs aantrekkelijk te maken voor zij-instromers en inzet van ondersteunend personeel op het terrein van onderwijs en zorg. Parallel hieraan wordt sterk ingezet op de ontwikkeling en professionalisering van de huidige medewerkers.
 

Bestuurlijke opdrachten

Voor het College van Bestuur is, gelet op het vorenstaande, de komende perioden een aantal opdrachten te definiëren:
 
 • Blijvende focus en sturing op de professionele lerende organisatie, de pedagogische-didactische onderwijsvernieuwing met behoud van de sterke financiële positie.
 • Versterking van de interne-externe positionering van de individuele scholen.
 • De samenwerking met zorgpartners intensiveren om de verbinding tussen zorg en passend onderwijs voor kwetsbare leerlingen te vergroten
 • Investeren in strategisch HRM beleid teneinde de werving en behoud van (binden en boeien) van gekwalificeerd onderwijspersoneel te versterken.
 • Het managen van de continuïteit (en in enkele gebieden krimp) van het aantal leerlingen in relatie tot de huisvesting.
 • Behoud van actieve en zichtbare externe representatie bij gemeenten, samenwerkingspartners, het ministerie en de sectororganisaties.
 

Samenstelling College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden, een voorzitter en een lid. Het uitgangspunt voor het functioneren is collegiale samenwerking. Beide bestuursleden zijn volledig en integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het College van Bestuur en eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en externe omgeving.
 
Het College van Bestuur moet als geheel:
 
 • Ruime bestuurlijke ervaring hebben.
 • Een strategische visie hebben op wat er in de toekomst verwacht wordt van onderwijsorganisaties als De Haagse Scholen en deze kunnen vertalen in concrete plannen en samenwerkingsafspraken met netwerkpartners.
 • Staan voor goed onderwijs en innovatie/diversiteit van onderwijsconcepten stimuleren.
 • De organisatie verder professioneel ontwikkelen (lerende cultuur).
 • Relaties opbouwen en onderhouden met de interne en externe stakeholders die cruciaal zijn voor de uitvoering van de strategie.
 • Behoud van de goede samenwerking en relatie met de medezeggenschap.
 
Binnen het College van Bestuur maken de leden onderling een taakverdeling op basis van aandachtsvelden. Deze zijn op hoofdlijnen:
 
 • De scholen voor basisonderwijs.
 • De scholen voor speciaal basis-  en (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • De functionele gebieden Onderwijs en Kwaliteit, Marketing & Communicatie, HRM, Financiën, Innovatie en Verandermanagement, Huisvesting, ICT en Informatiemanagement en Leiderschapsontwikkeling.
 • De samenwerking met organisatie voor kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie.
 • De samenwerkingsverbanden op het terrein van zorg en passend onderwijs.
 • Externe lokale, regionale en landelijke vertegenwoordiging (voor beide bestuursleden van toepassing).
 
Het betreffende lid is eerste aanspreekpunt voor een aandachtsveld, maar de samenwerking en informatie-uitwisseling zijn zodanig dat beide bestuursleden voor een aandachtsveld aanspreekbaar zijn. De definitieve aandachtsvelden worden verdeeld na benoeming van het lid College van Bestuur.
 
Profiel
 • Academisch werk- en denkniveau aangevuld met (bewezen) bestuurlijke ervaring in een grootstedelijke dynamische context met ingewikkelde problematiek;
 • Bij voorkeur een achtergrond hebben in het onderwijs of aanpalende sectoren en beschikkend over kennis van onderwijsprocessen, -kwaliteit en -financiering;
 • Beschikt over visie en vertaalt strategie naar concrete plannen: beschikt over daadwerkelijke en aantoonbare resultaatgerichtheid en implementatiekracht;
 • In staat de relevante maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in het onderwijsveld te duiden en de consequenties voor de Haagse Scholen te overzien;
 • In staat om in een complexe en gelaagde organisatie als de Haagse Scholen overzicht te behouden en consensus over besluiten te bereiken;
 • Verbindend persoon, met hart voor het personeel, empathisch en communicatief vaardig.
 • Een onderzoekende en vernieuwende houding strekt tot aanbeveling;
 • Beschikt over een breed gedragsrepertoire en opereert vanuit vertrouwen. Is geïnteresseerd in de dagelijkse gang van zaken in scholen.
 
Daarnaast zoeken we kandidaten die bij voorkeur beschikken over:
 
 • Aandacht voor inclusief denken en handelen;
 • Reflectief en zelfbewust: goed kunnen omgaan met fouten en tegenslagen is een belangrijke kwaliteit;
 • Heeft persoonlijk gezag, is wijs, kan luisteren naar mensen en is in staat om persoonlijke aandacht te geven; 
 • Samenwerkingsgericht en in hoge mate beschikkend over verbindend vermogen door alle lagen van de organisatie heen;
 • Onderschrijft de grondslag en de doelstellingen van De Haagse Scholen.
 
Het te benoemen lid vormt een goed team met de voorzitter en is complementair qua achtergrond, ervaring als persoonlijkheid. Als onderdeel van de procedure zal de HFM leiderschapstest worden ingezet om de optimale teamsamenstelling hierin samen te stellen.
 
Competenties
 
 • Visie en strategisch inzicht
 • Verbindend leiderschap
 • Organisatiesensitiviteit
 • Innovatief vermogen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Samenwerkingsgericht
 
Remuneratie
De RvT volgt bij de aanstelling van het lid CvB de WNT voor PO-bestuurders waarbij inschaling zal plaatsvinden in categorie BF. Contractering geschiedt op basis voor de wettelijke van vier jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 
Procedure

De Haagse Scholen laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com, de uiterste reactietermijn is 25 november. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267270.
 
Planning
De eerste gespreksronde bij onze opdrachtgever vindt plaats op woensdag 30 november tussen 09.00-14.00 uur. De tweede gespreksronde met de adviescommissie vindt plaats op vrijdag 9 december tussen 09.00-14.00 uur. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer