Hecht

Directeur Publieke Gezondheid

Hecht is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. Hecht bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Hollands Midden, Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Hecht bestaat verder uit de centraal ondersteunende diensten en de concernstaf.
 
Hecht heeft het doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening. Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. De organisatie heeft haar hoofdkantoor in Leiden, waar de directie en de centrale ondersteuning zijn gehuisvest, en kantoren in Gouda en Alpen aan den Rijn. In totaal werken er bij Hecht ongeveer 1.300 medewerkers vanuit de kantoren en vanuit de meer dan 60 locaties in de regio (consultatiebureaus, centra voor jeugd en gezin en ambulanceposten). Hecht is de afgelopen jaren, mede door een aantal fusies, flink gegroeid in taken, omzet en aantal medewerkers.
 
Alle taken die gemeenten in het kader van de gemeenschappelijke regeling aan Hecht hebben opgedragen zijn taken waarvoor de colleges van Burgemeester & Wethouders in hun gemeente verantwoordelijk zijn op basis van diverse wetten. De taken vertonen weliswaar onderlinge samenhang maar zijn ook zeer divers. Zo heeft Hecht als GGD een aantal taken, zoals de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en 'schoolarts'), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Het onderdeel Regionale Ambulance Voorziening is verantwoordelijk voor de meldkamer en de ambulancezorg. Dit onderdeel telt ongeveer 300 medewerkers. Het onderdeel GHOR heeft als taak de organisatie van geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises, en de advisering van gemeenten en zorgorganisaties hierover. Dit is formeel een taak van de Veiligheidsregio, maar is bij de vorming van het concern ondergebracht bij Hecht. Momenteel loopt overigens een verkenning om de medewerkers van de GHOR organisatorisch alsnog onder te brengen bij de Veiligheidsregio. Conform de WVR geeft de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) leiding aan de GHOR.
 
Hecht is dan ook een complexe organisatie met pluriforme werkzaamheden en verschillende soorten professionals.
 
Bestuurlijke inbedding
Hecht is ‘van’ de 18 deelnemende gemeenten en kent een Dagelijks Bestuur (bestaande uit zeven portefeuillehouders) en een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders (burgemeesters of wethouders) Volksgezondheid van de gemeenten. Het Algemeen Bestuur van Hecht geeft inhoudelijk sturing aan de taken.
 
Externe ontwikkelingen
Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij. Veelal gaat het daarbij om complexe vraagstukken op het snijvlak van gezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Gemeenten spelen hierop in door een integrale aanpak te hanteren. Daarmee zijn ze belangrijke beslissers over de toekomst van Hecht. De overheveling van taken naar en tussen decentrale overheden zorgt voor steeds intensievere samenwerkingsverbanden in de keten tussen de regionale gezondheidsdiensten en lokale overheden, hulpdiensten, ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgorganisaties en andere partijen. Het speelveld van Hecht is dan ook dynamisch en snel veranderend. Het aantal verbindingen met de buitenwereld is groot en complex, zowel voor wat betreft politiek-bestuurlijke stakeholders als het aantal samenwerkingspartners in de keten van activiteiten. Daarnaast is Hecht een 24x7 organisatie die middenin de samenleving staat en altijd paraat moet zijn. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat strategievorming voor Hecht steeds belangrijker en complexer wordt. In feite gaat strategische ontwikkeling meer en meer om het vormgeven aan nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden en het regisseren van de activiteiten in de keten.
 
Tweehoofdige directie
Hecht kent een directie van twee directeuren: een Algemeen directeur, tevens secretaris van het bestuur (Dennis Christmas) en een Directeur Publieke Gezondheid (Sjaak de Gouw). Momenteel bestaat de situatie dat ook de Algemeen directeur is “aangewezen” als DPG, zodat hij bepaalde taken kan uitvoeren als landelijk bestuurder van GGD GHOR Nederland en als plaatsvervanger.
Beide directeuren hanteren een onderlinge portefeuille verdeling die uitgaat van beider achtergrond, ervaring, voorkeur en interesse. De Algemeen directeur is hierbij meer gericht op de interne bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling en de DPG meer op de medisch inhoudelijke en crisis gerelateerde zaken. De directie werkt in collegiaal verband en wordt ondersteund door de directiesecretaris, de concern controller en enkele directieadviseurs.
 
Interne organisatie
Medewerkers van Hecht werken vaak langjarig bij de organisatie en zijn betrokken, inhoudelijk gemotiveerd en werken met name vanuit hun professionaliteit. De binding wordt voornamelijk gevoeld met het eigen organisatieonderdeel. Hecht is een aantal jaren geleden georganiseerd in een aantal resultaat verantwoordelijke eenheden onder leiding van RVE-managers.
 
Medezeggenschap
Hecht kent een ondernemingsraad Hecht met per onderdeel/RVE een onderdeelscommissie. De OR is een goed ingevoerde en stevige gesprekspartner voor de directie; betrokken en gemotiveerd om van Hecht een moderne organisatie te helpen maken.
 
Aanleiding voor de vacature
Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige DPG dr. Sjaak de Gouw zoeken wij voor Hecht een nieuwe Directeur Publieke Gezondheid.
 
Functie
De directie is eindverantwoordelijk voor de organisatie en rapporteert aan het Algemeen Bestuur. De beide directeuren vormen een directieteam met complementaire aandachtsgebieden. De DPG heeft binnen Hecht de focus op Publieke Gezondheid en medische aangelegenheden, de bestuurlijke netwerken (regionaal en landelijk), de Veiligheidsregio Hollands Midden en GGD/GHOR NL. De inhoudelijke taakverdeling tussen beide directeuren is nu als volgt:
 
DPG:
- RVE Gezondheidsbescherming Toezicht en GHOR
- RVE Gezondheidsbevordering en onderzoek
- RVE Zorg- en Veiligheidshuis
 
Algemeen directeur:
- RVE Regionale Ambulancezorg Voorziening
- RVE Jeugdgezondheidszorg
- RVE Coronabestrijding (tijdelijke eenheid)
- het Stafbureau en de Centrale Ondersteunende Diensten.
De portefeuilleverdeling zal opnieuw worden bekeken bij de start van de nieuwe DPG.
 
Rol van de Directeur Publieke Gezondheid
 • De DPG draagt zorg voor de afstemming tussen de zorg, publieke veiligheid en publieke gezondheid. De DPG vervult daarin 3 rollen: een bewakingsrol, een coördinatierol en een adviesrol;
 • De DPG is verantwoordelijk voor zowel de GGD als de GHOR en is in die laatste hoedanigheid lid van de veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
 • De DPG is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor zowel het regionaal bestuur als voor de brandweer, politie, gemeente en justitie;
 • De DPG treedt als boegbeeld op om de bevordering van de gezondheid te stimuleren;
 • De omvang en complexiteit van het takenpakket vereisen bovendien een efficiënte wijze van management.
 
De functie van DPG brengt een aantal specifieke aspecten met zich mee:
 • Kunnen handelen in crisissituaties en/of opgeschaalde situaties vereist overzicht, stabiliteit en stressbestendigheid;
 • Kunnen schakelen tussen strategische en operationele vraagstukken en tussen strategische en operationele partners;
 • Samen met de andere directeur aandacht hebben voor de ontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers.
Profiel
De DPG:
 • Heeft een zorginhoudelijke achtergrond (medisch, epidemiologisch, verpleegkundig etc.) is deskundig en beschikt over inhoudelijk gezag;
 • Is een ervaren directeur of bestuurder in een complexe zorgomgeving met diverse stakeholders en belangen;
 • Kan een boegbeeldfunctie vervullen zowel regionaal als landelijk als het gaat om de inhoud van de publieke gezondheidszorg als ook van de acute zorg;
 • Beschikt over een grote mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en is een verbinder, zowel intern binnen Hecht als extern richting de 18 gemeenten. Is in staat partners met verschillende belangen te verenigen voor een concreet en ambitieus maatschappelijk resultaat;
 • Is een volwaardig gesprekspartner voor de gemeenten, acute ketenpartners (ziekenhuisbestuurders), de bestuurders van de Veiligheidsregio en voor de bestuurders van de zorginstellingen in de regio;
 • Is toegankelijk, hecht grote waarde aan persoonlijk contact en staat open voor verbinding met de medewerkers van Hecht;
 • Is inspirerend en een moderne prettige leider.
De DPG draait zelf gemiddeld eens per drie weken een piketweek. De overige weken is de DPG gezien de aard van de organisatie op afstand bereikbaar.
 
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 17 CAO Gemeenten tot maximaal € 10.053,00 bruto per maand.
 
Procedure
Hecht laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 06-50284990 voor inhoudelijke informatie of met Carla van Zanten op 020-7267270 voor logistieke vragen.
 
Planning
De planning is erop gericht een benoeming in het Algemeen Bestuur mogelijk te maken in maart 2024.

Wij vragen kandidaten rekening te houden met de volgende data voor gesprekken:
 • Eerste gespreksronde met selectiecommissie op woensdag 24 januari 2024, 14.00-18.00 uur te Gouda
 • Gesprek met adviescommissie op donderdag 1 februari 2024, 11.00 -14.00 uur te Leiden
 • Tweede gespreksronde met selectiecommissie op vrijdag 16 februari 2024, 09.30-12.30 uur te Gouda. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer