Hogeschool der Kunsten Den Haag

Directeur Koninklijk Conservatorium

Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten vormen samen de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De Hogeschool biedt een breed scala aan kunstopleidingen aan circa 1.700 studenten, waarvan gemiddeld 800 bij het Koninklijk Conservatorium. Daarnaast verzorgt de Hogeschool vooropleidingen aan jonge leerlingen in combinatie met primair en voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Universiteit Leiden is de Academy of Creative and Performing Arts opgericht, waar minorprogramma’s, masteropleidingen en doctoraatstrajecten worden gegeven. De Hogeschool is gevestigd op twee locaties in het centrum van Den Haag.
Studeren aan het Koninklijk Conservatorium betekent studeren aan het oudste conservatorium van Nederland, waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan met traditie en ambacht. Een inspirerende leeromgeving voor muziek en dans waar internationale topmusici en topdansers lesgeven. Het onderwijs en onderzoek gaat over scheppen, herscheppen en presenteren. Dat gebeurt in huis en daarbuiten, samen met andere organisaties, instellingen en vakgenoten in binnen- en buitenland. De internationaal georiënteerde leeromgeving en de professionele muziek- en danspraktijk lopen vaak in elkaar over. De opleidingen zijn gebaseerd op een sterke driepoot van onderwijs, onderzoek en productie. Deze elementen vormen het DNA van het instituut.
 
Begin 2022 is het Koninklijk Conservatorium verhuisd naar haar nieuwe prachtige ‘thuis’, Amare, midden in het centrum van Den Haag. Naast het Koninklijk Conservatorium is Amare de thuisbasis voor de Stichting Amare, het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater. De fysieke nabijheid van deze partners in hetzelfde gebouw nodigt uit tot allerlei vormen van samenwerking en biedt veel kansen en mogelijkheden.
 
Het conservatorium streeft ernaar actief deel uit te maken van de maatschappij en het (internationale) werkveld en betrekt vertegenwoordigers uit de muziek- en danswereld, alsmede het publiek, op verschillende manieren bij het conservatorium, zowel nationaal als internationaal. Ook bouwt en onderhoudt het Koninklijk Conservatorium relaties met partners buiten de culturele sector, omdat dit soort partnerschappen bijdragen aan het leggen van vitale banden tussen het conservatorium en de maatschappij.
 
Het conservatorium is altijd in beweging, reflecteert, evalueert en kijkt vooruit. De organisatie werkt voortdurend, vanuit een vooruitstrevende onderwijsvisie, aan de verbetering van onderwijsprogramma’s, het leer- en werkklimaat, aan inclusiviteit en gelijkheid en aan de inrichting van de organisatie.
 
Besturingsmodel
Onlangs heeft de Raad van Toezicht het bestuursmodel van de Hogeschool herijkt. De belangrijkste wijziging betreft de benoeming van een eenhoofdig College van Bestuur dat ook als voorzitter fungeert van een driehoofdige topstructuur, samen met de faculteitsdirecteuren voor het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Binnen deze driehoofdige topstructuur kan een portefeuilleverdeling naar aandachtsgebieden plaatsvinden, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de beleidsuitvoering ligt bij de voorzitter van het College van Bestuur.
 
Functie directeur Koninklijk Conservatorium
Gebaseerd op de lange historie en op de recente ontwikkelingen van het conservatorium leidt de directeur een toekomstgerichte organisatie in transitie, waarbij docenten, stafdiensten en studenten een actieve rol vervullen.

De directeur:
•             geeft leiding aan het Koninklijk Conservatorium in hechte samenwerking met de adjunct-directeur Onderwijs en geeft sturing aan de doorontwikkeling van de organisatiestructuur;
•             is het zichtbare boegbeeld van het Koninklijk Conservatorium en vertegenwoordigt het Koninklijk Conservatorium richting het muziek-, dans- en hoger onderwijsveld op (inter)nationaal niveau;
•             heeft een functionele verantwoordelijkheid voor de School voor Jong talent;
•             is verantwoordelijk voor transparante, resultaatgerichte en efficiënte bedrijfsprocessen waarbij goede personeelszorg, heldere communicatie en een gezond financieel klimaat bepalend zijn;
•             draagt zorg voor een veilige omgeving van onderling vertrouwen waarbinnen docenten het beste onderwijs kunnen realiseren en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen;
•             prioriteert en implementeert aanbevelingen die uit de organisatie komen;
•             creëert een klimaat dat aantrekkelijk is voor gerenommeerde docenten en weet hen aan het conservatorium te verbinden en verbonden te houden;
•             is een volwaardig gesprekspartner op (lokaal-, provinciaal- en) overheidsniveau.
 
Profiel
De directeur:
•             heeft ervaring als eindverantwoordelijke in een omgeving met kunst- en onderwijsprofessionals. Is in staat te sturen zowel op de inhoud als op de bedrijfsvoering;
•             heeft ervaring in en visie op het hoger muziek- en/of dansvakonderwijs met een focus op onderwijsinnovatie;
•             heeft een visie op kunst – in het bijzonder muziek en dans – in de samenleving en is in staat een rol te spelen in het maatschappelijk debat hierover en heeft bij voorkeur zelf (professionele) muzikale ervaring;
•             heeft een sterke internationale oriëntatie en is een uitstekende netwerker met een netwerk in het (inter)nationale muziek- en dansonderwijs of is in staat dit snel op te bouwen;
•             heeft ervaring met transitie- en verandermanagement en heeft bewezen professionals in een complexe, veranderende situatie en cultuur aan te kunnen sturen;
•             brengt rust, duidelijkheid en continuïteit, kan goed samenwerken en delegeren en geeft ruimte en vertrouwen. Waar nodig hakt de directeur knopen door;
•             heeft een groot hart voor (muziek en dans) studenten, docenten en medewerkers. Is als persoon daadwerkelijk zichtbaar voor de (internationale) studenten- en personeelspopulatie, heeft oprechte interesse in docenten, medewerkers en studenten, ‘ziet hen’ en neemt hen serieus;
•             draagt bij aan een diverse, inclusieve en sociaal veilige organisatie en is in staat om op inclusieve wijze richting te geven. Is intercultureel sensitief, spreekt zich uit en geeft het goede voorbeeld;
•             is een verbinder en een uitstekende netwerker die kansen en mogelijkheden ziet in allerlei soorten van samenwerking in- en extern, nationaal en internationaal. Het bij elkaar brengen van partijen en zo mogelijkheden scheppen en synergie tot stand brengen is een kernkwaliteit;
•             is een inspirerende, empathische en coachende leider;
•             beschikt over academisch werk- en denkniveau en een vloeiende mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Engels (Cambridge C-2 level).

Procedure
De Hogeschool der Kunsten laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
 
Planning
Geïnteresseerden worden verzocht hun belangstelling vóór 21 september 2022 kenbaar te maken.
 

 
 
[ENGLISH]
 
Profile

 
University of the Arts The Hague
Royal Conservatoire
 
Director
 
Organisation
The Royal Conservatoire and the Royal Academy of Art together form the University of the Arts The Hague. The University of the Arts offers a wide range of art courses to approximately 1,700 students, of which an average of 800 are at the Royal Conservatoire. In addition, the University of the Arts provides preparatory courses for young pupils in combination with primary and secondary education. In cooperation with Leiden University, the Academy of Creative and Performing Arts was founded, where minor programmes, master programmes and doctoral programmes are given. The Academy is located at two locations in the centre of The Hague.
 
Studying at the Royal Conservatoire means studying at the oldest conservatoire in The Netherlands, where experimentation and innovation go hand in hand with tradition and craftsmanship. It is an inspiring learning environment for music and dance, where top international musicians and top dancers teach. Education and research are about creating, recreating and presenting. This takes place at home and abroad, together with other organisations, institutions and colleagues at home and abroad. The internationally oriented learning environment and the professional music and dance practice often overlap. The programmes are based on a strong triad of education, research and production. These elements form the DNA of the institute.
 
In early 2022, the Royal Conservatoire moved to its new beautiful 'home', Amare, in the centre of The Hague. Besides the Royal Conservatoire, Amare is the home base for the Stichting Amare, the Residentie Orkest and the Nederlands Dans Theater. The physical proximity of these partners in the same building invites all forms of collaboration and offers many opportunities and possibilities.
 
The conservatoire strives to be an active part of society and the (international) professional field, and involves representatives from the music and dance world, as well as the public, in various ways, both nationally and internationally. The Royal Conservatoire also builds and maintains relationships with partners outside the cultural sector, because these kinds of partnerships contribute to the creation of vital links between the conservatoire and society.
 
The conservatoire is always in motion, reflecting, evaluating and looking ahead. Based on a progressive educational vision, the organisation is constantly working on improving educational programmes, the learning and working climate, inclusiveness and equality, and the structure of the organisation.
 
Governance model
Recently, the Supervisory Board reviewed the governance model of the University of the Arts. The most important change concerns the appointment of a one-person Executive Board which also functions as the chairperson of a three-person top structure, together with the faculty directors for the Royal Conservatoire and the Royal Academy of Art. Within this three-member top structure, a portfolio can be divided according to areas of attention, with the final responsibility for policy and policy implementation lying with the Chair of the Executive Board.
 
Function Director Royal Conservatoire
Based on the long history and recent developments of the conservatoire, the director leads a forward-looking organisation in transition, in which teachers, staff and students play an active role.
The director:
•             leads the Royal Conservatoire in close collaboration with the deputy Director of Education and gives direction to the further development of the organisational structure;
•             is the visible figurehead of the Royal Conservatoire and represents the Royal Conservatoire to the music, dance and higher education field at an (inter)national level;
•             has a functional responsibility for the School for Young Talent:
•             is responsible for transparent, result-oriented and efficient business processes in which good personnel management, clear communication and a healthy financial climate are decisive;
•             takes care of a safe environment of mutual trust in which teachers can realise the best education and students can develop themselves optimally;
•             prioritises and implements recommendations that come from the organisation;
•             creates a climate that is attractive to renowned lecturers and knows how to commit them to the conservatoire and keep them there;
•             is a full-fledged discussion partner at (local, provincial and) governmental level.
 
Profile
The director:
•             has experience as a person with final responsibility in an environment with art and education professionals. Is able to manage both the content and the operational management;
•             has experience in and a vision on higher music and/or dance education with a focus on educational innovation;
•             has a vision on art - especially music and dance - in society and is able to play a role in the social debate on the subject and preferably has (professional) musical experience her/himself;
•             has a strong international orientation and is an excellent networker with a network in (inter)national music and dance education or is able to build one quickly;
•             has experience with transition and change management and has proven to be able to manage professionals in a complex, changing situation and culture;
•             brings calm, clarity and continuity, can cooperate and delegate well and gives space and trust. Where necessary, the director makes decisions;
•             has a heart for (music and dance) students, teachers and staff. Is genuinely visible as a person to the (international) student and staff population, takes a genuine interest in teaching staff and students, 'sees' them and takes them seriously;
•             contributes to a diverse, inclusive and socially safe organisation and is able to give direction in an inclusive way. Is interculturally sensitive, speaks out and leads by example;
•             is a connector and an excellent networker who sees opportunities and possibilities in all kinds of cooperation internally and externally, nationally and internationally. Bringing parties together to create opportunities and synergies is a core quality;
•             is an inspiring, empathetic and coaching leader;
•             has an academic working and thinking level and a fluent oral and written knowledge of Dutch and English (Cambridge C-2 level).
 
Procedure

The University of the Arts will be assisted in this process by Dorothea van Rijnen of Vanderkruijs, partner in executive search. Interested candidates should express their interest by sending a short motivation letter (including an up-to-date CV) to vdk@vanderkruijs.com.
 
For information, interested parties can also call Dorothea van Rijnen on +31-20-7267270.
 
Planning
Interested parties are invited to express their interest before 21 September 2022.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer