Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

lid college van bestuur


Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (hierna HKU) is met ruim 4.300 studenten de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland en daarmee tevens een van de grootste op kunst, cultuur en creatieve industrie gerichte kennisinstituten van Europa. HKU bestaat omdat het maken van kunst nieuwe perspectieven biedt, inspireert tot prikkelende interacties en daarmee vorm en betekenis geeft aan de samenleving en de uitdagingen waar zij voor staat.
 
HKU is een veelstemmige community en biedt toekomstgericht kunstvakonderwijs waarin samen leren, onderzoeken en maken centraal staan. Studenten met uiteenlopende talenten en ambities ontwikkelen zich hier tot creatieve, artistieke en geëngageerde professionals. Toegerust met persoonlijk ondernemerschap vinden zij hun weg in een werkveld dat continu in ontwikkeling is.
 
HKU biedt een breed aanbod aan Associate Degrees, bachelors en masters, verdeeld over zeven locaties en negen schools te weten: Beeldende Kunst, Design, Media, Muziek en Technologie, Games en Interactie, Theater, Utrechts Conservatorium, Kunst en Economie en Creative Transformation. De lectoraten en onderzoekseenheden werken nauw samen met het onderwijs, zijn actueel en state-of-the-art. HKU heeft zo’n 800 medewerkers in dienst en zet jaarlijks even zoveel gastdocenten in voor haar onderwijs. De hogeschool heeft een jaarlijkse omzet van ruim € 50 M en is financieel gezond. HKU biedt onderwijs van hoog niveau.
HKU is als stadscampus gevestigd in de binnenstad van Utrecht op verschillende locaties die lopend, per fiets of met het OV snel en goed te bereiken zijn. HKU stelt makerschap centraal: met up-to-date creatieve technologie. Werkplaatsen, studio’s en (werkveld)labs  vormen het hart van onderwijs en in toenemende mate onderzoek. HKU heeft een strategisch huisvestingsplan met drie scenario’s waaruit de komende periode een keuze wordt gemaakt die toekomstbestendig is en HKU (nog) meer op de kaart zet.  
 
HKU werkt haar ambities uit aan de hand van zes thema’s uit het Instellingsplan: Instellingsplan 2019-2024 | HKU. Aan de hand van een gehouden midterm review is HKU in transitie op weg naar een volgend Instellingsplan.
 
Bestuurlijke opgaven voor de komende periode
De volgende opgaven zijn bestuurlijke aandachtspunten:
 
Verbinding met de buitenwereld
HKU is zich sterk bewust van (de kansen tot) haar maatschappelijke bijdrage in zowel de stad en de regio Utrecht maar ook internationaal, en slaat met succes een brug naar andere sectoren. Er liggen kansen om de verbinding met de buitenwereld vanuit schools nog intensiever vorm te geven en daarbij zowel de kwaliteit van de beroepsvoorbereiding, haar crossovers alsook ondernemerschap en creatieve technologie in alle domeinen nog steviger neer te zetten. Het college van bestuur is een belangrijke aanjager hiervoor. Hiermee kan de samenwerking tussen de schools onderling, de schools en het onderzoek en de schools en het werkveld aan betekenis winnen.
 
HKU staat midden in de samenleving als kunstvakhogeschool, en wil meer focus en massa creëren in de wijze waarop zij impact en betekenis vormgeeft vanuit makerschap en de
kunsten.
 
Op weg naar een nieuw instellingsplan
Het college van bestuur heeft in 2021 een midterm review verricht waaruit blijkt dat het instellingsplan 2019 – 2024 op inhoudelijke speerpunten actueel is en blijft, maar qua organisatiestructuur, focus en kaders onvoldoende houvast en richting biedt. De midterm review heeft geleid tot een herinrichting van de topstructuur en een plan van aanpak voor cultuur en organisatie. De transitie op de organisatiestructuur, de inrichting en de inhoud worden daarbij steeds getoetst aan de bedoeling: de ambitie van HKU is het bieden en organiseren van uitstekend kunstvakonderwijs en kunstonderzoek met impact op mens en samenleving.
 
Professionele samenwerking en aansturing van de organisatie
Een belangrijke opgave is het organisatorisch en onderwijskundig verder inregelen, implementeren en borgen van de ingezette beweging naar organiseren vanuit de (hierboven omschreven) bedoeling. Dat levert zowel structuur- en systeemvereenvoudigingen op alsook activering, verantwoordelijkheid en ruimte voor medewerkers. Hierbij is het perspectief van de student en de kwaliteit van het primaire proces leidend. Dat vraagt naast heldere kaders op hoofdlijnen lef, eenvoud, nabijheid en logica in aansturing en verantwoordelijkheden.
 
Doorontwikkeling onderwijs en onderzoek van HKU
HKU zet vol in op doorontwikkeling van zowel de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in de schools alsook de HKU-brede kwaliteitsontwikkeling. Hierbij zijn de al genoemde focus en massa op toepassingsgebieden (transities in de samenleving), flexibilisering, vergroten van heldere keuzeopties voor studenten, doorontwikkeling van leven lang leren en state-of-the art kunstonderwijs leidend. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt op het vlak van standaardisering en maatwerk, portfolio en lectoraatsontwikkeling. De werkplaatsen vormen de kern van het onderwijs in combinatie met nieuwe vormen van onderwijs samen met het werkveld, zowel binnen als buiten de ‘muren’ van de schools.
 
Besturingsfilosofie
In de besturingsfilosofie van HKU, die in ontwikkeling is, gaat het om verantwoordelijkheid krijgen en nemen in alle lagen van de organisatie. Daarbij past een platte organisatie waarin, binnen door het college van bestuur (CvB) gestelde kaders, veel ruimte is voor studenten en docenten om initiatieven te nemen en zichzelf te ontplooien. De directeuren laten eigen slagkracht zien, steunen tegelijkertijd op de gemeenschappelijke kracht van HKU en dragen daar als vanzelfsprekend aan bij. Het CvB ziet daarbij voor zichzelf de rol om de directeuren en het proces goed te faciliteren en HKU de komende jaren op koers te houden richting de ambities van het instellingsplan: in nieuwe beroepspraktijken, maatschappelijke en technologische innovatie, flexibel en toekomstbestendig onderwijs en HKU als actieve lerende organisatie.
 
HKU kiest voor een organisatie met zo min mogelijk lagen, waarin taken duidelijk zijn verdeeld tussen onderwijs en ondersteuning en tussen medewerkers die op hun deskundigheid en professionaliteit worden ingezet. Het bestuur bevindt zich hierbij niet op afstand, maar houdt direct en voortdurend voeling met het primaire proces.
 
College van bestuur
Het college van bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het besturen van HKU. Dit houdt in dat het CvB eindverantwoordelijk is voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, de contractactiviteiten, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten. Het CvB legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De medezeggenschap heeft een belangrijke plaats in HKU. Met de centrale medezeggenschapsraad overlegt het CvB maandelijks over het beleid en de ontwikkelingen binnen de organisatie.
 
Het CvB is een collegiaal bestuur en bestaat uit twee leden, die samen optrekken en die ieder zowel binnen de organisatie als daarbuiten optreden. De uitdagingen en ambities vereisen teamwork. Beide leden zijn voor elkaar kritische en inspirerende sparringpartners. De voorzitter opereert als primus inter pares in externe contacten en vervult bij strategische overleggen intern een voorzittersrol. Beide CvB leden zijn aanspreekpunt voor de raad van toezicht.

De portefeuilleverdeling tussen beide leden van het CvB zal in onderling overleg worden vastgesteld waarbij ruimte is voor individuele sterktes en voorkeuren opdat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de aanwezige complementariteit. De huidige voorzitter (nu waarnemend) zal de rol van voorzitter op zich blijven nemen.

Profiel van het nieuwe lid college van bestuur

Inhoudelijke competenties
 • Nadrukkelijke (bestuurlijke) eindverantwoordelijke ervaring in- en kennis van het hoger onderwijs, affiniteit met de culturele sector en een visie op toekomstbestendig kunstvakonderwijs en -onderzoek met impact.
 • Ervaring in complexe organisaties, waarbij de bedoeling centraal staat vanuit het perspectief van studenten in hun voorbereiding op werkveld en samenleving.
 • In staat strategie door te vertalen naar werkprocessen, concrete doelstellingen en implementatie.Kan met plezier en overtuiging leiding geven aan verandertrajecten en is in staat uitnodigend leiding te geven aan (onderdelen van) zowel de bedrijfsvoering alsook onderwijs en onderzoek.
 • Gaat gestructureerd te werk, gaat er vanuit dat strategie niet zonder executie kan.
 • Heeft interesse in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en in de koppeling tussen onderzoek en onderwijs.
 • Ziet de voordelen en het belang van een tweehoofdig CvB met complementaire competenties en tegelijkertijd een consistente uitstraling.
 Relationele competenties
 • Kan zich uitstekend verbinden met de doelgroep van creatieve, autonome en ondernemende mensen.
 • Heeft begrip voor de diversiteit in onderwijs die HKU biedt en ziet tegelijkertijd kansen voor inhoudelijke en organisatorische overeenkomsten en realiseert deze.
 • Kan positie kiezen in een complexe omgeving met veel verschillende stakeholders en beweegt zich makkelijk in diverse gezelschappen.
 • Is bij voorkeur bekend met en beweegt zich makkelijk in de relevante Utrechtse, Haagse en Europese netwerken.
 Leidinggevende competenties
 • Is als inspirerend leider en ambassadeur van HKU in staat om op gezagvolle wijze de kwaliteit van de organisatie en de cultuur zowel intern als extern te verbeelden en verwoorden.
 • Is in staat om mensen mee te krijgen op basis van gezag, enthousiasme, inzet en kennis van zaken.
 • Kan op verfrissende wijze de innovatieve kracht binnen de organisatie aanspreken en verankeren.
 • Kan binnen de diversiteit van HKU een strakke koers varen met oog voor maatwerk:durft keuzes te maken en focus aan te brengen en is in staat om mensen mee te nemen in die keuzes ook als het lastig wordt.
 • Weet hoe te balanceren tussen sturen en ruimte geven aan de professional en is een voorbeeld in hetvoorleven van een aanspreek-en waarderingscultuur.
 • Heeft oog voor en goed gevoel bij gezonde bedrijfsvoering en kan hier gericht en integraal sturing aan geven.
 Persoonlijke competenties
 • Heeft persoonlijk hart voor kunst en cultuur in de breedte en de rol van zowel de creatieve industrie als ook de impact van makers in de maatschappij.
 • Heeft een open houding naar de medewerkers, een goed ontwikkelde sociale antenne en ziet medezeggenschap als een volwaardige en waardevolle gesprekspartner.
 • Communiceert helder, verbindt en neemt mensen mee. Is als persoon goed benaderbaar, onderzoekend, stimulerend en een snelle denker en doener.
 • Staat open voor en heeft oprechte interesse in de input vanuit alle lagen van de organisatie.
 • Kan goed organiseren en heeft executiekracht; is ook een‘afmaker’die durft door te zetten en koers te houden, daadkrachtig en besluitvaardig.
 • Wordt gedreven door ontwikkeling, heeft oog voor talenten en kan vanuit intrinsieke motivatie de diversiteitsdoelstelling van HKU verder laden en kleurrijk vormgeven in al haargeledingen.
Arbeidsvoorwaarden en aanstellingsvorm
De salariëring is conform de geldende wet normering topinkomens (WNT2, klasse E). De raad van toezicht is voornemens het lid CvB aan te stellen voor een benoemingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid voor een herbenoeming van vier jaar. Gestreefd wordt naar een ingangsdatum van uiterlijk 1 september 2022.
 
Procedure
HKU laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 16 april 2022  een korte motivatie met een actueel cv te sturen aan Eugenie van Leusen via vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020 - 726 7272.
 
HKU staat voor een inclusieve en diverse organisatie. Diversiteit wordt als kracht gebruikt om betere resultaten te halen binnen de organisatie en doet recht aan de pluriformiteit van de samenleving. In de selectieprocedure wordt waar mogelijk hiermee rekening gehouden.
 
Het inwinnen van referenties op basis van door de kandidaat opgegeven referenten maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment vormt optioneel een onderdeel.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Wij vragen geïnteresseerden rekening te houden met de volgende data:
 • Een eerste ronde van gesprekken op donderdag 28 april van 14.00 uur tot 20.00 uur;
 • Een ronde van adviesgesprekken op maandag 9 mei van 16.00 uur tot 19.00 uur;
 • Een tweede ronde van gesprekken op woensdag 11 mei van 15.00 uur tot 19.00 uur;
 • Een eindgesprek met de raad van toezicht op dinsdag 17 mei van 09.00 uur tot 10.30 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer