Hogeschool der Kunsten Den Haag

Voorzitter College van Bestuur


De organisatie
De Hogeschool der Kunsten Den Haag is de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). De hogeschool biedt een breed scala aan kunstopleidingen aan circa 1.700 studenten. Daarnaast verzorgt zij vooropleidingen aan jonge leerlingen in combinatie met primair en voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Universiteit Leiden is de Academy of Creative and Performing Arts opgericht, waar minorprogramma’s, masteropleidingen en doctoraatstrajecten worden gegeven. De hogeschool is gevestigd op twee locaties in het centrum van Den Haag.

De hogeschool streeft ernaar om actief deel uit te maken van de maatschappij en het werkveld en betrekt daarom vertegenwoordigers uit de kunst- en designwereld, maar ook het grote publiek, op verschillende manieren bij de faculteiten, zowel nationaal als internationaal. Ook bouwt en onderhoudt de instelling relaties met partners buiten de culturele sector, omdat dit soort partnerschappen bijdragen aan het leggen van vitale banden tussen de hogeschool en de maatschappij.

Onlangs heeft de Raad van Toezicht het bestuursmodel van de hogeschool herijkt. De belangrijkste wijziging betreft de benoeming van een eenhoofdig College van Bestuur dat tevens als voorzitter fungeert van een driehoofdige topstructuur samen met de faculteitsdirecteuren KABK en KC. Binnen deze driehoofdige topstructuur kan een portefeuilleverdeling naar aandachtsgebieden plaatsvinden, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de beleidsuitvoering ligt bij de voorzitter CvB.

Missie
Een wereld waarin kunst een prominente rol speelt, is een betere wereld. Hiervoor zet de Hogeschool der Kunsten zich in. De dynamiek in de samenleving en de kunsten vraagt om kunstenaars die hoge artistieke waarden weten te combineren met een open onderzoekende houding. Door middel van onderwijs en onderzoek bieden wij onze studenten een ambitieuze artistiek-onderwijskundige omgeving, waarin zij hun kwaliteiten tot het hoogste niveau en gericht op de internationale beroepspraktijk kunnen ontwikkelen.

De functie van bestuursvoorzitter
De bestuursvoorzitter fungeert als eenhoofdig College van Bestuur van de hogeschool en is intern en extern het boegbeeld van de hogeschool. Hij of zij wordt benoemd door de Raad van Toezicht en is tevens voorzitter van een driehoofdige topstructuur met de twee faculteitsdirecteuren KABK en KC.

Samen met de faculteitsdirecteuren KABK en KC en de hoofden van de centrale stafdiensten vormt de voorzitter College van Bestuur het Managementteam HdK. Doordat hierbinnen het gezamenlijke beleid in onderlinge afstemming wordt vastgesteld, worden de ontwikkelingen binnen de faculteiten in de bestuurskamer ook vanuit het directieperspectief belicht. Aan de hand van het instellingsplan, de faculteitsplannen en de jaarplannen kan goed worden geschetst waar de bestuurlijke opdracht van het CvB begint (en eindigt), en waar de directeur het stokje overneemt. De ‘scheiding van verantwoordelijkheden’ maakt het mogelijk dat het instellingsbelang enerzijds en het faculteitsbelang anderzijds door verschillende functionarissen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid worden geformuleerd en behartigd. Het Managementteam HdK is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

Binnen het Managementteam HdK kan een portefeuilleverdeling met bijbehorend mandaat plaatsvinden, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de beleidsuitvoering ligt bij de voorzitter CvB. Een eventuele portefeuilleverdeling naar aandachtsgebieden vindt plaats in goed overleg, mede op grond van de specifieke competenties van de nieuw te werven faculteitsdirecteuren KABK en KC.

De faculteitsdirecteuren hebben de dagelijkse operationele leiding over hun faculteit en delen die verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwijs en onderzoek en van de interfaculteiten ArtScience en het kunstendeel van de School voor Jong Talent. De wijze waarop de faculteitsdirecteuren verantwoording afleggen aan het College van Bestuur - en via het Managementteam HdK aan de Raad van Toezicht - is vastgelegd in een separaat reglement.

Opdrachten voor de komende periode
De thema’s waar de Hogeschool der Kunsten de komende jaren beleid op dient te maken zijn:
 • het uitvoeren van een actieplan naar aanleiding van de aanbevelingen uit het cultuuronderzoek KABK (maart 2021);
 • het formuleren van gemeenschappelijke onderwijskundige principes;
 • het inrichten van een eenduidige verantwoordelijkheidsstructuur met bijbehorende kaders;
 • het efficiënter inrichten van de overlegstructuur met bijbehorende besluitvormingsprocedures;
 • het versterken van de regie op de voorbereiding, uitvoering en control van het beleid op HdK- en faculteitsniveau;
 • het inrichten van integrale bedrijfsvoering rondom thema’s als ICT (w.o. functioneel beheer, AVG, cybersecurity, inrichting portals), P&O, studentenadministratie, marketing & communicatie en diversiteit;
 • het optimaal benutten van de synergie tussen de KABK en het KC, waardoor het geheel meer is dan de som der delen.

Profiel van de nieuwe voorzitter
Inhoudelijke competenties:
 • is als inspirerend leider, boegbeeld en ambassadeur van HdK in staat om op gezagsvolle wijze de kwaliteit van de organisatie zowel intern als extern te verbeelden en verwoorden;
 • heeft een cultureel netwerk en beschikt over een breed bestuurlijk handelingsrepertoire.
 • heeft aantoonbare affiniteit met het kunstonderwijs en kan zich goed verbinden met de doelgroep van jonge, creatieve en ondernemende mensen;
 • heeft visie op leren en de ontwikkeling van een kunsthogeschool met haar specifieke maatschappelijke bijdrage in de huidige tijdsgeest.

Relationele competenties:
 • is een verbinder en netwerker die kansen en mogelijkheden ziet in allerlei soorten van samenwerking, in- en extern, nationaal en internationaal;
 • kan positie kiezen in een complexe omgeving met veel verschillende stakeholders.

Leidinggevende competenties:
 • heeft substantiële ervaring in een integrale eindverantwoordelijke rol in een publiek-maatschappelijke organisatie met hoogopgeleide professionals;
 • heeft ervaring met transitie- en verandermanagement en heeft bewezen professionals in een complexe, veranderende situatie en cultuur aan te kunnen sturen;
 • heeft visie op en bij voorkeur ervaring met het besturen of leidinggeven aan een netwerkorganisatie;
 • heeft oog voor en goed gevoel bij gezonde bedrijfsvoering en kan hier gericht sturing aan geven.

Persoonlijke competenties:
 • weet te balanceren tussen sturen en ruimte geven aan professionals, geeft ruimte en vrijheid om nieuwe artistieke grenzen te verkennen binnen de Hogeschool en daarbuiten en is tegelijkertijd een voorbeeld in het voorleven van een aanspreek- en waarderingscultuur;
 • heeft inlevingsvermogen in en is zichtbaar voor de (internationale) studenten- en personeelspopulatie van de HdK;
 • is intercultureel sensitief en maakt werk van diversiteit en inclusie;
 • heeft een open houding naar de medewerkers, een goed ontwikkelde sociale antenne en ziet de medezeggenschap als een volwaardige en waardevolle gesprekspartner;
 • communiceert helder en open, verbindt en neemt mensen mee maar durft ook door te zetten en koers te houden, toont daadkracht waar nodig en is besluitvaardig;
 • is als persoon open en goed benaderbaar, onderzoekend, stimulerend. Durft ruimte te laten voor fouten binnen de marges om te leren;
 • beschikt over academisch werk- en denkniveau en een vloeiende mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels (Cambridge C-2 level).

De HdK streeft in de samenstelling van haar topstructuur diversiteit na.

Procedure
De Hogeschool der Kunsten laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 16 april 2022 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267272 of eventueel 06-50284990.

Planning
Wij vragen geïnteresseerden rekening te houden met de planning:
 • Een eerste ronde van selectiegesprekken op woensdag 18 mei tussen 09.00 uur en 14.0 uur;
 • Een ronde van adviesgesprekken op donderdag 2 juni (onder voorbehoud);
 • Een tweede ronde van selectiegesprekken op woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer