De Hoogstraat Revalidatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Stichting De Hoogstraat Revalidatie (De Hoogstraat) is het medisch specialistisch revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen in het midden van het land. De Hoogstraat is een toonaangevende organisatie voor hoog complexe medisch specialistische revalidatie, klinisch en poliklinisch. De Hoogstraat is landelijk bekend om zijn succesvolle integratie van patiëntenzorg, innovatieve projecten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding. Zij biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en volwassenen met complexe, vaak blijvende en met elkaar samenhangende problemen in motoriek, sensoriek, cognitie, spraak taal en/of gedrag. De Hoogstraat vormt met de revalidatieafdelingen van de omliggende ziekenhuizen een hecht netwerk waarin patiënten verzekerd zijn van de beste revalidatiebehandeling. Het motto is: ‘Kom verder!‘ en de organisatie hanteert de volgende gedragswaarden: gastvrij zijn, luisteren en aansluiten, nieuwsgierig zijn, initiatieven nemen en creatief zijn.
De Hoogstraat bestaat uit het revalidatiecentrum aan de Rembrandtkade met 120 klinische bedden, De Hoogstraat Orthopedietechniek met locaties in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, De Hoogstraat locatie De Kleine Prins (mytylschool), Jan van Rijn Kinderfysiotherapie en de revalidatieafdelingen in het Diaconessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn. Binnen al deze locaties van De Hoogstraat wordt een hoogwaardig aanbod aan (poli)klinische revalidatiezorg, consult, advies en behandeling geleverd.
 
In het revalidatiecentrum zetten ruim 700 medewerkers waaronder 25 medisch specialisten en circa 90 vrijwilligers zich dagelijks in voor de medische specialistische revalidatiezorg voor zowel jeugd als volwassenen. De omzet van De Hoogstraat bedraagt ruim 52 miljoen.
 
Profiel De Hoogstraat

De Hoogstraat heeft in de afgelopen jaren een sterk specialistische inhoudelijk profiel ontwikkeld dat geladen wordt door het (inter)nationaal gerenommeerde Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van UMC Utrecht en De Hoogstraat. Het Kenniscentrum draagt met wetenschappelijk onderzoek, innovatie- en implementatieprojecten bij aan de verbetering van de behandeling in de revalidatie. Het wetenschappelijk onderzoek van het Kenniscentrum is ingebed in het Hersencentrum van het UMCU met De Hoogstraat als academische werkplaats. Innovatie- en implementatieprojecten van het Kenniscentrum kunnen in De Hoogstraat, het UMCU en in beide organisatie hun oorsprong hebben. Een stevige financiële basis alsmede een goede adherentie zijn nodig om te kunnen blijven investeren in innovatie en wetenschap.
 
De Hoogstraat kent een prettige werksfeer, warm en open, en is een organisatie waar medewerkers vaak langjarig werken.
 
In de Strategische Focus 2021-2023 staan de volgende drie thema’s centraal:
Samen sterk (samen met de revalidant, samen in de regio); Vitale medewerkers en vrijwilligers; Continu leren verbeteren.
 
Daarbij hanteert De Hoogstraat de volgende werkwijze:
 • Goed luisteren naar de patiënt en zijn naasten;
 • Deskundig analyseren van mogelijkheden en beperkingen, gezamenlijk doelen stellen en een persoonlijk behandelplan aanbieden;
 • Het werk steeds verbeteren en kennis altijd vergroten;
 • Meewerken aan, initiëren en uitvoeren van onderzoek naar nieuwe kennis en deze meteen benutten voor het verbeteren van de zorg;
 • Bouwen aan waardevolle samenwerkingsverbanden met mensen en organisaties;
 • Stimuleren dat de medewerkers vitaal zijn en hun werk in een gezonde en veilige werkomgeving kunnen uitvoeren;
 • Zorgdragen voor toegankelijke zorg met korte wachttijden, ook bij complexe zorgvragen;
 • De ondersteunende diensten zo inrichten dat zij het primaire proces optimaal kunnen ondersteunen;
 • Werken op maatschappelijk verantwoorde wijze waarbij, naast kostenbeheersing, gezorgd wordt voor voldoende rendement om te blijven ontwikkelen en toekomstbestendig te zijn.
 
Besturingsmodel en organisatiestructuur

De Hoogstraat heeft een tweehoofdige collegiale raad van bestuur die bestaat uit Jan-Willem Meijer (voorzitter) en Kobien Mijland (lid). Onder de raad van bestuur zijn drie clusters gevormd rondom specifieke patiëntengroepen. De clusters worden aangestuurd door een integraal  clustermanagement bestaande uit een medisch manager, zorgmanager en verpleegkundig manager. De Hoogstraat kent een Ondernemingsraad, een Cliëntenraad en een verpleegkundige Adviesraad. De raad van bestuur is gesprekspartner voor de medezeggenschap. De relaties met de medezeggenschapsorganen zijn goed. Een raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de raad van bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van De Hoogstraat.
 
De raad van bestuur
De leden van de raad van bestuur hebben beiden een interne en een externe scope. Voorzitter en lid opereren als een collegiaal bestuur. Tezamen zijn zij verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie als geheel en werken zij op basis van een evenwichtige en complementaire portefeuilleverdeling. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het bestuur en het primaire aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvT. Van de raad van bestuur wordt verwacht dat het als een team samenwerkt. Zij stimuleren elkaar, geven feedback en spreken elkaar aan op de behaalde en te behalen resultaten. De raad van bestuur is transparant in zijn handelen en is in staat vertrouwen te geven aan de organisatie en haar medewerkers aan zich te binden. De raad van bestuur straalt in zijn gedrag deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit.

Vacature
De huidige voorzitter Jan Willem Meijer heeft aangekondigd een andere wending aan zijn loopbaan te willen geven. De Hoogstraat zoekt daarom nu een nieuwe voorzitter raad van bestuur.
 
Bestuurlijke opdracht Raad van Bestuur
De belangrijkste bestuurlijke opgave voor de komende jaren is om De Hoogstraat toekomstbestendig, topklinisch en relevant te houden.Voor de komende periode zal de raad van bestuur vooral aandacht dienen te hebben voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg en het binden en boeien van medewerkers in een uitdagende arbeidsmarkt, een en ander tegen de achtergrond van het meerjaren financiële beleid o.a. als gevolg van de aanschaf en de implementatie van een nieuw EPD en de financiële druk, waaronder de zorg in het algemeen gebukt gaat.  De raad van bestuur ontwikkelt met kennis van en visie op de inhoudelijke en regionale ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde scenariostudies en portfolio analyses teneinde De Hoogstraat blijvend te positioneren als een innovatieve en excellente organisatie. Daarbij zoekt zij naar nieuwe diensten, is zij zeer actief in het netwerk en ontwikkelt zij samenwerkingsmogelijkheden binnen en buiten de revalidatiegeneeskunde en alternatieven voor de bestaande praktijk.
 
De voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid die individueel en gezamenlijk  integraal verantwoordelijk zijn voor de hierboven vermelde bestuursopdracht. De Hoogstraat Revalidatie zoekt specifiek een voorzitter van de raad van bestuur met onder meer de portefeuille Zorg, Kwaliteit van zorg en Innovatie. Die portefeuille omvat de aansturing van de zorgorganisatie door leiding te geven aan de zorg-, verpleegkundig en medisch managers en door, samen met de voorzitter van de divisie hersenen van het UMC Utrecht, het aansturen van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Vanuit de portefeuille is de voorzitter  eerstverantwoordelijke voor alle zaken van patiëntveiligheid, zorgkwaliteit, opleiding en onderzoek en voor de vele raakvlakken die dat heeft met vraagstukken van (DBC-) bekostiging.
 
De nieuwe voorzitter raad van bestuur beschikt over inhoudelijk gezag en is een goede gesprekspartner voor de medisch specialisten, zorgprofessionals en onderzoekers van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, de cliëntenraad en uiteraard voor de medebestuurder die de portefeuille bekostiging en bedrijfsvoering heeft. De voorzitter is een erkend en herkenbaar aanspreekpunt en boegbeeld voor het specialistische inhoudelijk profiel van De Hoogstraat. Heeft visie op de toekomst van De Hoogstraat en is in staat daarbij mensen mee te nemen. De voorzitter kijkt naar buiten, is samenwerkingsgericht en heeft goed zicht op externe ontwikkelingen; durft keuzes te maken en kan richting aangeven, is ondernemend, innovatief en heeft hart voor de revalidatiegeneeskunde.
 
De voorzitter:
 • Heeft een zorgachtergrond en kent het revalidatiedomein. Is bij voorkeur (revalidatie)arts waarbij een promotie in het vakgebied een pré is;
 • Beschikt over ervaring met bestuurlijke, (zorg)organisatorische en kwalitatieve vraagstukken opgedaan in een eindverantwoordelijke positie;
 • Heeft belangstelling voor en ervaring met onderzoek, opleiding en innovatie;
 • Is eerst en vooral een goede teamspeler, bereid om het echt ‘samen’ te doen;
 • Inspireert, verbindt en sluit aan bij de huidige koers van De Hoogstraat;
 • Is voor iedereen een zichtbare en betrokken collega, met oprechte belangstelling voor en betrokken bij revalidanten en medewerkers.
Het is mogelijk om, in goed overleg, ruimte te maken voor het behoud van zijn of haar specialistische registratie door het verrichten van een deeltaak in de patiëntenzorg.
 
Arbeidsvoorwaarden
Bezoldiging op basis van WNT2, klasse 4 met een maximum van € 205.000,-
 
Procedure
De Hoogstraat laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of Pascal Roos (logistieke vragen) 020-7267272.
 
Planning
De planning is gericht op een afronding voor 1 juli. Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
Eerste ronde van gesprekken:
 • Dinsdag 13 juni van/tussen 8.00-11.00 uur en/of vrijdag 16 juni van/tussen 15.30-18.30 uur (deel 2)
Tweede ronde van gesprekken:
 • Dinsdag 20 juni 16.00-19.00 uur
Verdiepend gesprek met mevrouw Mijland:
 • Woensdag 21 juni n.t.b. tijdstip en invulling
Gesprek met overige RvT leden:
 • Woensdag 21 juni v.a. 18.00 uur
Gespreksronde met afvaardiging adviesgremia
 • Woensdag 28 juni v.a. 16.00 uur
De gesprekken zijn in Utrecht op een nader aan te geven locatie.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer