hogeschool leiden

voorzitter college van bestuur

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad, gehuisvest op het Leiden Bio Science Park. Het portfolio is breed en tegelijkertijd onderscheidend, onder meer door opleidingen met een landelijk unieke functie en door multidisciplinaire onderwijsonderdelen. Het aanbod bestaat voornamelijk uit voltijdse bacheloropleidingen, aangevuld met deeltijdopleidingen, duale opleidingen, associate degree-opleidingen, professionele masteropleidingen en een aanbod op het gebied van leven langleren.

Klik op onderstaande afbeelding voor de wervingsvideo.


Hogeschool Leiden daagt iedere student uit het beste uit zichzelf te halen en zich optimaal te ontplooien. Zij wil uitstekend geschoolde beroepsbeoefenaren leveren aan het werkveld. Een hoog kwaliteitsniveau, waarop de hogeschool aanspreekbaar is, wordt nagestreefd en gerealiseerd. Een systeem van kwaliteitszorg stelt de instelling hiertoe in staat en maakt het mogelijk structureel te sturen vanuit onderwijsdoelen en beloftes.

Het onderwijs en onderzoek sluiten aan bij de behoeften en ontwikkelingen in de Randstad en de regionale economische agenda. Het werkveld is actief betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het onderwijs. Praktijkgericht onderzoek, dat lectoren samen met onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld uitvoeren, neemt een belangrijke plaats in binnen de opleidingen. De kwaliteit van de opleidingen is goed. Het belangrijkste speerpunt blijft om alle studenten te helpen actief en voltijds te studeren.

In het instellingsplan ‘17-‘22 ‘De rijkdom van het onvoltooide’ beschrijft de hogeschool haar ambities voor de komende jaren. Daarin staan vijf beloftes centraal:
 • We kennen de student, de student kent ons.
 • We helpen de student actief en voltijds te studeren.
 • We verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld.
 • We zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij.
 • We zijn een goed georganiseerde hogeschool.
Zie ook het Instellingsplan ‘17-‘22 (klikbaar).

Bestuurlijke opgaven
Als initiële, voltijds hogeschool heeft Hogeschool Leiden de basis goed op orde. De afgelopen jaren heeft de hogeschool de groei van het aantal studenten in de jaren daarvoor moeten accommoderen. Het studiesucces stond enige tijd onder druk en de toegenomen omvang en daarmee samenhangende complexiteit vroegen om een nieuwe balans. Een balans waarbij de kleinschaligheid en wendbaarheid behouden bleef (community gevoel), de processen beter georganiseerd werden en er meer samengewerkt werd tussen faculteiten en diensten. Het verder borgen van deze organisatieontwikkeling is voor de komende periode nog steeds een belangrijk aandachtspunt.

Ondertussen groeit het aantal studenten verder door. Het nieuw op te stellen Instellingsplan ’23-’28 zal naast de doorontwikkeling en vernieuwing van de instelling ook richting moeten geven aan de toenemende vraag met behoud van de unieke identiteit en eigenheid van de hogeschool te midden van de andere Randstadhogescholen.

De (langdurige) gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de arbeidsmarkt zijn nu nog niet goed te overzien. De vraag naar digitale vaardigheden en de digitalisering van werken is al wel enorm toegenomen, en de Hogeschool Leiden denkt ook actief na over het vormgeven van onderwijsvernieuwing na Corona. In hoeverre de aard van werk verandert en wat de effecten zijn van innovatie, digitalisering en globalisering zal van invloed zijn op het toekomstige aanbod van het onderwijs.

De organisatie
Het college van bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor Hogeschool Leiden. Dit houdt in  dat het CvB verantwoordelijk is voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs, de contractactiviteiten, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten. Het CvB legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT). De samenwerking binnen het CvB en tussen het CvB en de RvT wordt gekenmerkt door professionaliteit en zakelijkheid die samengaat met een goede verhouding, een grote mate van openheid en wederzijds vertrouwen. De hogeschool wordt bestuurd op basis van de branchecode goed bestuur hogescholen.

Het CvB is een collegiaal bestuur en bestaat uit twee personen, de voorzitter en het lid. De voorzitter en het lid vormen een team en zijn voor elkaar kritische, scherpe sparringpartners. De voorzitter heeft bij verschil van mening binnen het CvB een beslissende stem maar opereert vooral als primus inter pares in het CvB. De voorzitter is specifiek verantwoordelijk voor de leiding en de coördinatie binnen het CvB en is voor de RvT het primaire aanspreekpunt namens het CvB. In het nieuw te vormen college zal er sprake zijn van een evenwichtige verdeling van de aandachtsgebieden/portefeuilles.

Hogeschool Leiden heeft vijf faculteiten: Educatie, Gezondheidszorg, Management & Bedrijf, Science & Technology en Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie. Iedere faculteit biedt opleidingen aan die inhoudelijk aan elkaar verwant zijn. Binnen de faculteiten wordt ook praktijkgericht onderzoek verricht. Dit onderzoek, dat plaatsvindt binnen de lectoraten, staat ten dienste van het onderwijs en de ontwikkeling van de beroepspraktijk. Hogeschool Leiden heeft inmiddels ruim twintig lectoraten georganiseerd in vijf facultaire kenniscentra.

Naast de vijf faculteiten heeft Hogeschool Leiden een aantal centrale diensten. Deze diensten zijn de organisatie-eenheden van de hogeschool van waaruit de kaderstellende, adviserende en ondersteunende bedrijfsprocessen plaatsvinden.

Medezeggenschap
Binnen Hogeschool Leiden heeft de medezeggenschap een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Hogeschool Leiden hanteert een systeem van gedeelde medezeggenschap en heeft op centraal niveau drie medezeggenschapsraden. Deze hebben invloed op het algemene beleid, de arbeidsomstandigheden, de faciliteiten voor studenten, de structuur van de organisatie en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. In de medezeggenschap wordt een brug geslagen tussen medewerkers en studenten en het bestuur van de hogeschool. Het personeel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR), de studenten zijn vertegenwoordigd in de Studentenraad (SR). Voor een aantal zaken die zowel studenten als personeel aangaan is er de Gezamenlijke Vergadering (GV). Deze bestaat uit alle leden van de OR en de SR.

Kernwaarden: passie, talent en menselijke maat
Binnen Hogeschool Leiden wordt gewerkt vanuit passie, talent en menselijke maat. Vanuit respect voor de ander is de hogeschool betrokken bij de samenleving, betrokken bij het werkveld en betrokken bij het vak. De passie blijkt onder meer uit de nauwe banden met de maatschappij, welke tot uiting komt in de onderwerpen die centraal staan in de aangeboden opleidingen. Belangrijke thema’s als wereldburgerschap, internationalisering, diversiteit en duurzaamheid zijn op verschillende eigen wijzen in de opleidingen vormgegeven en zo in het onderwijs verweven. Hogeschool Leiden is een leergemeenschap. Persoonlijk contact is cruciaal. Dat geldt voor de student en docent. Hiermee wordt talent beter ontwikkeld. Het draagt er tevens toe bij dat wij elkaar respectvol behandelen en elkaar professionele feedback geven. Elkaar kennen en een veilige sfeer creëren geeft de ruimte jezelf te kunnen zijn. De ontwikkeling van het talent van studenten en medewerkers is de leidraad voor het succes va het aangeboden onderwijs. Het beste wordt naar boven gehaald. Hogeschool Leiden gaat voor de menselijke maat.

Voorzitter college van bestuur
Per september 2021 vertrekt de huidige voorzitter waardoor de vacature ontstaat.

Persoonlijkheid
Als voorzitter CvB bent u in uw handelen zichtbaar, toegankelijk, uitnodigend en verbindend. U beschikt over een goed ontwikkelde sociale antenne en heeft sterk ontwikkelde conceptuele en analytische vaardigheden. Vanuit ervaring brengt u bestuurlijk gezag. Met oog voor de actualiteit, goede kwaliteit en de basis op orde luistert en inspireert u met visie en ideeën over de volgende fase van ontwikkeling van de hogeschool. Samen met het lid college van bestuur ziet u daarbij de directeuren en medezeggenschap als natuurlijke partner. U bent een vaardig netwerker, ziet en voorziet kansen, trends en ontwikkelingen en neemt de hogeschool daarin mee. U ambieert een actieve rol in de (regionale) verbinding met collega instellingen, overheid en bedrijfsleven. U bent in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.

Ervaring
De voorzitter college van bestuur:
 • heeft minimaal een aantal jaar ervaring opgedaan als bestuurder van een complexe (onderwijs)organisatie;
 • is voldoende toegerust om de hogeschool op bestuurlijk niveau goed te representeren;
 • heeft in zijn of haar achtergrond een sterke verbinding met het (beroeps)onderwijs en kan derhalve de taal van het onderwijs spreken;
 • heeft visie op onderwijs en praktijkgericht onderzoek en de verbinding daartussen en heeft ervaring met inrichtingsvraagstukken in een omgeving met hoog opgeleide professionals;
 • heeft relevante veranderkundige ervaring en weet de juiste balans te vinden tussen vernieuwen en consolideren;
 • kan door achtergrond of ervaring verantwoordelijkheid nemen voor elementen uit de bedrijfsvoering van een kennisinstelling;
 • heeft talent in het goed leiden van complexe bijeenkomsten met deelnemers met verschillende inzichten en belangen;
 • maakt (ogenschijnlijk) complexe problemen hanteerbaar en kan goed schakelen tussen confronteren en verbinden, luisteren en sturen, inhoud en toon/sfeer.

Hogeschool Leiden is op zoek naar een qua leeftijd, gender en cultuur divers samengesteld college van bestuur, in het selectietraject zal hiermee rekening worden gehouden.

Arbeidsvoorwaarden
De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De functie is gewaardeerd binnen de geldende Wet Normering Topinkomens voor bestuurders in het onderwijs.

Procedure
De selectiecommissie van Hogeschool Leiden bestaat uit drie leden van de raad van toezicht, een faculteitsdirecteur en een vertegenwoordiger namens de studenten en de medewerkers. Hogeschool Leiden laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 2 april een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan hsleiden@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariella Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning
Belangstellenden dienen in ieder geval rekening te houden met de volgende momenten:
 • eerste ronde gesprekken op woensdag 14 april van 13.00 – 18.00 uur;
 • tweede ronde gesprekken op maandag 26 april van 14.00 – 17.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer