stichting humanitas

voorzitter raad van toezicht

Humanitas is er voor de meest kwetsbaren in de regio Rotterdam, van 18 tot 100+. Humanitas helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven, zo zelfstandig mogelijk. Voor hen wil Humanitas een breed en afgestemd palet aan zorg, welzijn en diensten aanbieden. Zowel thuis als in een van de woonvoorzieningen van Humanitas. Daarbij vindt Humanitas persoonlijke aandacht het allerbelangrijkste. Hierbij denken ze niet vanuit wetten en geldstromen, maar vanuit de mens als uniek individu met regie over zijn eigen leven. Dit onder het motto ‘tegen de stroom en anders durven zijn’.

Humanitas is een brede dienstverlener op gebied van welzijn en hulpverlening: een plek waar mensen laagdrempelig en open geholpen worden. Humanitas staat voor een inclusieve benadering van haar cliënten, waar mensen volwaardig onderdeel van de samenleving zijn. De dienstverlening van Humanitas staat open voor iedereen. Humanitas streeft hiernaar door in de hulpverlening verbinding te zoeken, zowel binnen de organisatie tussen de maatschappelijke dienstverlening en zorg, als buiten de organisatie met lokale partners.

Humanitas biedt zorg en ondersteuning vanuit de volgende vier kernwaarden:
 • Eigen regie: Humanitas stimuleert eigen regie over het eigen leven.
 • Zoveel mogelijk zelf: Humanitas stimuleert cliënten om datgene wat een cliënt zelf kan, ook daadwerkelijk zelf te doen of om de cliënt hierbij te laten helpen door mantelzorg.
 • Betrokkenheid van naasten: een ruime kring van medewerkers, familieleden, verwanten, buren en vrienden die naast en gelijkwaardig aan elkaar betrokken zijn bij zorg- en dienstverlening van cliënten.
 • Denken in mogelijkheden: bij de zorg- en dienstverlening ligt de nadruk op de leuke dingen in het leven. Medewerkers hebben in de basis een welwillende, positieve houding en proberen, binnen de mogelijkheden van de organisatie, zoveel mogelijk in te gaan op individuele wensen en voorkeuren van cliënten.
Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u naar Stichtinghumanitas.nl.

Bestuur en toezicht
Humanitas wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur (RvB) waarbij de voorzitter en het lid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de algehele gang van zaken binnen Humanitas. Vanaf 2016 is Gijsbert van Herk de voorzitter RvB, per 1 juni 2019 is Ellis Kastelein gestart. Zij heeft bedrijfsvoering in haar  portefeuille. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT) die uit vijf personen bestaat. Vanwege het vertrek van de voorzitter door het verstrijken van de wettelijke termijn ontstaat de vacature van voorzitter.

Raad van toezicht
De raad van toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de stichting Humanitas en staat de RvB met raad terzijde. De RvT vervult de werkgeversrol voor de RvB en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de organisatie is voorzien van een capabel bestuur.

De RvT fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvT gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die genomen worden in de RvT, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. Inzet van de discussies is het bereiken van een gezamenlijk standpunt. Dit vraagt van de leden van de raad om een flexibele oplossing en adequate sociale vaardigheden. Besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Indien dit niet mogelijk blijkt, beslist de meerderheid.

De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De leden en voorzitter van de RvT worden benoemd door de RvT waarbij er één kandidaat is benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad en één op voordracht van de ondernemingsraad. De nieuw aan te treden voorzitter wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

Profiel algemeen
In het algemeen moeten alle leden van de RvT beschikken over brede deskundigheden, een academisch werk- en denkniveau en vaardigheden op bestuurlijk niveau, zodat zij op hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen. Elk lid van de raad beschikt daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de raad. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd beschikbaar voor de vervulling van zijn/haar functie zodat een goede taakverdeling binnen de raad gewaarborgd is.

Binnen de RvT van Humanitas wordt gewerkt met een auditcommissie, kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie.

Persoonlijkheidskenmerken voor alle leden van de RvT:
 • Voelt zich verbonden met de kernwaarden van Humanitas;
 • Teamspeler, gericht op samenwerking;
 • Naast toezichthouder ook adviseur en sparringpartner van de RvB;
 • Brede maatschappelijke belangstelling;
 • Analytisch, snel van begrip;
 • Integer, vertrouwen uitstralen;
 • Inspirerend, positief, nuchter, luistervaardig;
 • Toegankelijk en communicatief;
 • Optimistisch van aard, gevoel voor humor.

De raad streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Profiel specifiek
De nieuwe voorzitter van de RvT beschikt naast relevante inhoudelijke ervaring, over persoonlijkheidskenmerken en visie die samenhangen met de onderstaande drie pijlers:

• De voorzitter moet verbinding hebben met het gedachtegoed van Humanitas.
Humanitas helpt mensen van 18+ tot 100+ hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Wij willen de levensvreugde, het geluk, van onze klanten helpen vergroten. Dat doet de organisatie vanuit vier basisprincipes: “eigen regie, u bepaalt”, “samen”, “zoveel mogelijk zelf” en “Ja-cultuur, denken in mogelijkheden”. Dit vraagt om creativiteit en vindingrijkheid op alle niveaus in de organisatie.
 
• De voorzitter wordt niet zenuwachtig bij tegengeluid of wind van buiten.
De organisatie staat continue zowel in positieve als in negatieve zin in de schijnwerpers. De organisatie wil tegen de stroom in anders zijn. Het vasthouden en steeds actualiseren van de gekozen strategische koers vraagt een brede kennis van het werkveld van Humanitas. Het steeds weer gezamenlijk toetsen hoe om te gaan met alle kansen en bedreigingen vraagt van een toezichthouder alertheid en doortastendheid.
 
• De voorzitter geeft vorm aan modern toezicht
De voorzitter is in staat om alle deskundigheid in de RvT op juiste wijze in te zetten. Op basis van de Governance Code zorg (2017) vraagt het als toezichthouder, vertrouwenspersoon en als moderne werkgever om het geven van voldoende ruimte aan de RvB om haar bestuurlijke taak uit te voeren.
 
Typering van de inhoudelijke kennis en opgedane ervaring:
• Senioriteit qua toezichtervaring met een stevige basis in een relevant landelijk netwerk / werkzaamheden;
• Bestuurlijke achtergrond en ervaring in de zorg is een pre, een breed netwerk in de publieke sector is beter nog;
• Niet politiek actief, wel gevoel voor ‘hoe de hazen lopen’ en hoe iets politiek kan vallen;
• Een sterke binding met de lokale context en met de Rotterdamse regio.

Algemene persoonlijkheidskenmerken:
• Teamspeler, gericht op samenwerking;
• Brede maatschappelijke belangstelling;
• Integer, vertrouwen uitstralend;
• Inspirerend, positief, nuchter, luistervaardig;
• Toegankelijk en communicatief;
• Optimistisch van aard, gevoel voor humor.

Honorering
De honorering van leden van de RvT valt binnen de WNT (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Procedure
Humanitas laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 9 oktober een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan humanitas@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariëlla Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Belangstellenden vragen wij rekening te houden met de volgende planning:
 • Eerste selectiegesprekken op vrijdag 30 oktober.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer