inholland

voorzitter college van bestuur

Hogeschool Inholland (hierna: Inholland) biedt onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad biedt Inholland brede, en voor het werkveld herkenbare bacheloropleidingen aan. Op diverse interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie, van techniek en agro-food tot onderwijs.
Inholland daagt studenten uit om te durven leren, vanuit de overtuiging dat – voor docenten én studenten – zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professionals en als mens. De medewerkers zijn servicegericht en nemen verantwoordelijkheid. Hun aanpak is persoonlijk en dichtbij, met aandacht voor diversiteit. Docenten en studenten kennen elkaar en respecteren elkaars verschillen. Door de verschillende achtergronden van studenten en medewerkers kan én blijft iedereen leren van elkaar en de omgeving. Verder zijn goed onderwijs, intensieve leerbegeleiding en gemotiveerde studenten voor Inholland leidend voor studiesucces.
 
Als lerende organisatie werkt Inholland continu aan de verbetering van kwaliteit, studiesucces en studenttevredenheid, versterking van het profiel, onderzoek en de verbinding met het werkveld. Met de verworven kennis en vaardigheden zijn studenten van Inholland klaar voor de beroepen van de toekomst. Met een brede blik levert Inholland zo een belangrijke bijdrage om maatschappelijke vraagstukken interprofessioneel en multidisciplinair op te lossen.
 
Inholland onderscheidt zich op de thema’s: ‘De gezonde samenleving’, ‘Creative future’ en ‘Werken aan duurzame oplossingen’. Inholland werkt op deze gebieden actief samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. De thema’s zijn gebaseerd op de transities in de samenleving en richtinggevend voor het onderwijs en onderzoek.
 
Met ruim 26.000 studenten en 110 nationaliteiten verbindt de hogeschool in Noord- en Zuid- Holland onderwijs, onderzoek en werkveld. Inholland biedt circa 50 opleidingen aan, verdeeld over acht locaties. Het opleidingsaanbod van Inholland bestaat uit bacheloropleidingen (voltijd, deeltijd, duaal), masteropleidingen en associate degree-opleidingen. Er zijn diverse onderzoeksgroepen die actief bijdragen aan de kennis ontwikkeling van het beroepenveld en het onderwijs.
 
Inholland heeft een meerderheidsdeelneming (100%) in de Holding Inholland BV. In deze holding zijn de private activiteiten van Inholland (Inholland Academy) ondergebracht. Daarnaast is de bachelor Verloskunde ondergebracht in de Stichting Academie voor Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) waarin Inholland en VUmc samenwerken.
 
Strategische ontwikkelingen
De belangrijkste uitdagingen voor Inholland  vloeien voort uit het Instellingsplan ‘Durf te leren’ (2016-2022), waarin de ambities van Inholland voor de komende jaren verwoord staan. In 2018 is het plan geëvalueerd en bijgesteld. De visitatie door een onafhankelijk panel op deze mid-term review was positief; de aanbevelingen ter verdere versterking en doorontwikkeling zijn verwerkt voor de tweede helft van de planperiode. Begin 2021 start het proces voor het opstellen van een nieuw strategisch plan. Inholland staat er goed voor. Studenten zijn tevreden en trots op hun hogeschool. De medewerkers hebben hernieuwd zelfvertrouwen en nemen van daaruit initiatief tot kwaliteitsverbetering, onderwijsinnovatie en intensievere onderlinge samenwerking.
 
Inholland is een financieel gezonde hogeschool. De eerstejaars instroom is de afgelopen jaren sterk toegenomen en vanaf 2019 nemen ook op totaal niveau de studentenaantallen toe, wat gunstig is. De toename doet zich voor op alle vestigingen en vertaalt zich in toegenomen marktaandeel (en bekostiging). Stijging van de baten is daarnaast te verwachten als gevolg van de middelen die vrijkomen voor de Kwaliteitsafspraak (KA). Inholland heeft de NVAO toets voor deze KA glansrijk doorstaan. Het KA plan heeft draagvlak binnen de hogeschool en is nauw verbonden met de strategie. Alle opleidingen zijn onvoorwaardelijk geaccrediteerd; ook het onderzoek wordt goed geëvalueerd (via de BKO werkwijze van de Vereniging Hogescholen).
 
De komende jaren staan in het teken van onderwijsvernieuwing volgend op de bijgestelde onderwijsvisie ‘Inholland Professional’ en de KA. Dit is een visie op de afgestudeerde student, waarbij naast onderwijskundige vernieuwing de toenemende invloed van technologie en digitalisering een belangrijke plaats inneemt. Ook ligt er een opgave om te komen tot een bijgestelde strategische HR agenda die aansluit bij de inhoudelijke uitdagingen op het terrein van digitalisering en ‘war on talent’. Naast het werven van voldoende personeel (zeker in domeinen waar sprake is van arbeidsmarktkrapte), gaat het erom medewerkers te laten uitgroeien tot rolmodellen: de arbeidsmarkt vraagt om wendbare afgestudeerde professionals en dat geldt dus ook voor de eigen mensen. Aanhoudende stijging van studentaantallen vraagt aandacht voor accommodatie van deze groei. Op alle vlakken is het belangrijk de kwaliteit niet alleen vast te houden maar verder te verbeteren.
 
Inholland realiseert een nieuwe vestiging in Amsterdam in de nieuw te ontwikkelen Sluisbuurt op Zeeburgereiland: Campus aan het IJ. Het aanbestedingstraject start op korte termijn met als doel per schooljaar 2022/23 het nieuwe gebouw in gebruik te gaan nemen.
 
Last but not least, wil het College van Bestuur samen met de directeuren en stafhoofden verder bouwen aan vertrouwen en verbetering van de samenwerking tussen de domeinen en de stafafdelingen, met als doel de organisatie te ondersteunen bij het verwezenlijken van de visie en missie. Daarbij beweegt de organisatie van ‘rule based’ naar ‘principle driven’.
 
College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is het centrale bestuursorgaan van Inholland en bestaat uit een voorzitter en twee leden. Het CvB is verantwoordelijk voor het vaststellen van de strategie, missie en doelstellingen van de hogeschool. Het CvB stuurt op hoofdlijnen en is integraal verantwoordelijk voor het totaalresultaat van de organisatie, de bewaking van de samenhang, inrichting en kwaliteit van de organisatie, product- en marktontwikkelingen en externe contacten. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op de strategie, het beleid en de uitvoering van de werkzaamheden van het CvB en staat het bestuur met raad terzijde. Tevens vervult de RvT de werkgeversrol voor de leden van het CvB.
 
Het CvB functioneert als collegiaal bestuur en geeft leiding aan de hogeschooldirecteuren (die leiding geven aan een domein en een vestiging) en stafhoofden (centrale diensten). Het CvB voert gezamenlijk overleg met de Hogeschool Medezeggenschapsraad. Zowel de voorzitter als beide leden vertegenwoordigen de hogeschool extern; dit doen zij in goed onderling overleg en aanvullend op elkaar en de directeuren waarbij elke bestuurder als bestuurlijk accountmanager optreedt voor een of twee regio’s. De inhoudelijke portefeuilles zijn onderling verdeeld maar binnenskamers wordt van de bestuurders nadrukkelijk verwacht input te geven op elkaars portefeuille en daarmee de kwaliteit van keuzes te verbeteren. De voorzitter draagt zorg voor goede procesregie, besluitvorming en eenheid van bestuur.
 
De huidige voorzitter CvB heeft een functie buiten Inholland aanvaard waardoor de vacature per 1 mei ontstaat. Het lid met de portefeuille Onderwijs en Onderzoek zal de rol van voorzitter waarnemen tot 1 september 2020, de beoogde ingangsdatum voor de nieuwe voorzitter.
 
De vacature betreft verantwoordelijkheid voor strategie, strategische communicatie (in- en extern), externe vertegenwoordiging, HMR, veiligheid, diversiteit en beleidszaken. Daarnaast is de voorzitter verantwoordelijk voor twee nader te bepalen domeinen en het bestuurlijk accountmanagement van een nader te bepalen regio.
 
Profiel voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Inholland zoekt een collegiaal, op samenwerking gerichte bestuurder die in denken en doen goed aansluit bij de kernwaarden van de hogeschool: persoonlijk en dichtbij, met diversiteit als kracht. Het is iemand die uitstekend communiceert, transparant opereert, op alle niveaus bindt en verbindt en koersvast doorontwikkelt. Iemand die sterk is in het bouwen van teams, als teamspeler fungeert in het college van bestuur en in het overleg van het college met de directeuren en stafhoofden. Iemand met hart voor inclusie en het productief maken van diversiteit.
 
De voorzitter is iemand die met flair de gekozen koers kan voortzetten, verfijnen en uitbouwen. Een bestuurder die waar nodig knopen doorhakt en met souplesse scherpte, lef en creativiteit in het debat kan brengen. Iemand die ruimte laat voor fouten binnen de marges om te leren. En iemand met een open houding die reflectief is op effectiviteit van eigen functioneren.
 
De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor het vormgeven aan de uitvoering van het strategisch plan van de hogeschool. Het proces daarvoor start in 2021. Hij of zij kent het belang van samenwerking en geeft daar zelf krachtig mede vorm aan binnen de hogeschool, en met andere hogescholen, universiteiten, regionale opleidingscentra, maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden etc. De voorzitter weet de hogeschool uitstekend te representeren en de belangen voor het voetlicht te brengen onder, meer door een uitstekend netwerk in maatschappij en politiek.
 
De vertaling van het bovenvermelde profiel leidt tot de volgende bestuurlijke competenties:
 
Strategische visie en analytisch vermogen
Heeft een heldere en ambitieuze visie op de volgende fase van hogeschool Inholland. Richt zich vanuit een totaalbeeld van de organisatie en de omgeving van Inholland, zonder afstand te nemen van de korte-termijn-vraagstukken, op lange-termijn-issues en de continuïteit van de organisatie. Kijkt naar toekomstige ontwikkelingen, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het uitzetten van de koers en bouwt voort vanuit de huidige fase.
 
Bindend vermogen en sociale kracht
Bindt – zowel intern als extern – anderen samen, levert een grote bijdrage aan de realisering van de gemeenschappelijke doelen. Brengt de nodige synergie aan. Bouwt continu aan verbetering van kwaliteit, de gezamenlijke cultuur en identiteit van Inholland en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie; heeft inlevingsvermogen, een goed ontwikkelde sociale antenne en is toegankelijk. Samenwerken staat centraal, de dialoog leidt tot een gedragen koers.
 
Omgevingsgerichtheid en extern bewustzijn
Is op de hoogte van actuele kwesties voor de organisatie; is bewust van sociale, economische, technologische, maatschappelijke en politieke veranderingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Speelt in op deze ontwikkelingen, zet doelgericht netwerken op, weet bestuurlijk draagvlak te creëren en vertrouwen te winnen, de meerwaarde van de organisatie aan te tonen en de regionale verankering te versterken. Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek en verbindend optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.
 
Functie-eisen
De nieuwe voorzitter College van Bestuur
  • beschikt over een afgeronde opleiding op ten minste academische niveau. Is analytisch en conceptueel sterk, kan complexe materie snel doorzien;
  • heeft ruime ervaring in het besturen van een complexe organisatie met professionals in een publiek maatschappelijke omgeving;
  • heeft bij voorkeur ervaring met of tenminste aantoonbare affiniteit met het hoger beroepsonderwijs;
  • heeft ervaring met het succesvol leiding geven aan veranderingsprocessen;
  • beschikt over een relevant bestuurlijk netwerk, in de regio Den Haag is een pré.
Arbeidsvoorwaarden
De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De functie is gewaardeerd binnen de geldende Wet Normering Topinkomens (WNT 2) waarbij Inholland is geclassificeerd in de hoogste klasse G.
 
Procedure
Hogeschool Inholland laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 20 februari een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan Inholland@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Monique van Leer op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
  • eerste ronde selectiegesprekken op vrijdag 6 maart tussen 10.00 en 15.00 uur;
  • ronde van adviesgesprekken op maandag 9 maart tussen 12.00 en 21.00 uur;
  • tweede ronde selectiegesprekken op woensdag 18 maart tussen 09.00 en 13.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer