Hogeschool IPABO

Voorzitter College van Bestuur

Hogeschool IPABO is een gespecialiseerde hogeschool voor basisonderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. Vanuit Amsterdam en Alkmaar deelt IPABO kennis die voldoet aan vragen van vandaag en morgen. Kennis waar de beroepspraktijk op wacht en die grenzen verlegt. Daarom wordt praktijkgericht onderzoek gedaan en nauw samengewerkt met de basisscholen in het eigen werkgebied.
Organisatie
Elk jaar volgen ruim 1.200 studenten de voltijd en deeltijd bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs, de universitaire pabo en de associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) bij IPABO. Daarnaast biedt IPABO programma’s voor zij-instromers, nascholing en in-company trajecten.

Het team van Hogeschool IPABO bestaat uit 120 impactvolle docenten, medewerkers en onderzoekers. Als kleinschalige kwaliteitshogeschool werkt IPABO daarbij samen met partners in binnen- en buitenland.

Onder het motto ‘Talent voor de toekomst’ streeft IPABO ernaar om zo veel en zo goed mogelijk zelfbewuste educatieve professionals op te leiden. Professionals waar op dit moment veel behoefte aan is, of zij nu gaan werken in het basisonderwijs of in de kinderopvang.
 
De missie van IPABO luidt:
Hogeschool IPABO draagt bij aan de kwaliteit van het basisonderwijs. Door talenten klaar te stomen tot de onvergetelijke, inspirerende leraren die we allemaal gehad hadden willen hebben. Vol denkkracht, daadkracht en veerkracht. We zien diversiteit als kracht en als uitgangspunt voor het onderwijs. We zoeken continu de verbinding met elkaar en de wereld om ons heen. In nauwe samenwerking met het werkveld begeleiden we studenten bij het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijke professionele kwaliteit op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

De i van IPABO staat voor interlevensbeschouwelijk. De houding om open te staan voor religie of geen religie. Vanuit begrip en inlevingsvermogen. Met oog voor de persoon en de context waarin je opereert. De i zit in het DNA van de organisatie en zit verankerd in de kernwaarden van IPABO. Dit komt ook tot uiting in het opleidingscurriculum van de hogeschool. Religieuze stromingen, levensbeschouwelijke vraagstukken, diversiteit en inclusiviteit hebben binnen het onderwijs van IPABO een blijvend belangrijke plaats.

De i staat ook voor impact, de impact van Hogeschool IPABO. Voor een opleiding die draait om studenten, zodat zij ontdekken wie ze zijn en waar ze voor staan. Zo leren studenten zich te verhouden tot anderen, van welke culturele of levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. Bij IPABO word je iemand die het verschil maakt. Iemand die je bij blijft. Vol kracht. Vol leerkracht. Vol impact.

Voor meer informatie over IPABO zie www.ipabo.nl.
 
Functie
IPABO kent een eenhoofdig College van Bestuur (CvB). Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College overlegt daarbij structureel met de Medezeggenschapsraad, die uit zowel medewerkers als studenten bestaat.

Het CvB draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid, de realisatie van de doelstellingen en de continuïteit van de instelling. Dit gebeurt met inachtneming van de governancecode zoals binnen de Vereniging Hogescholen is vastgesteld.

De bestuurder stuurt de verschillende onderdelen van de organisatie op beide locaties aan. Naast het vastleggen van beleid zorgt de bestuurder voor de stimulering van onderwijsontwikkeling en onderlinge samenwerking, goede arbeidsomstandigheden, medezeggenschap van personeel en studenten en verantwoord financieel beheer. De bestuurder houdt toezicht op de uitvoering, ontwikkeling en kwaliteit van onderwijs, op de naleving van interne en externe regelgeving, op het functioneren van afdelingen en op het nakomen van verantwoordingsverplichtingen. Tenslotte verzorgt de bestuurder de externe vertegenwoordiging van de hogeschool.

De wijze waarop de bestuurder stuurt is, samen met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, vastgelegd in het bestuursreglement. De bestuurder wordt rechtstreeks ondersteund door een bestuurssecretaris en een kleine bestuurlijke staf. Voorts geeft de bestuurder leiding aan een Management Team, waarin de verschillende stafafdelingen van de hogeschool zijn vertegenwoordigd. De bestuurder is verder verantwoordelijk voor de lectoren en geeft sturing aan het vormgeven van het onderzoek dat binnen IPABO wordt verricht. De bestuurder is daarnaast verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van het onderzoek binnen de hogeschool.

Eric Westhoek, de huidige bestuurder van IPABO, bereikt eind dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Daarom is de Raad van Toezicht op zoek naar een opvolger, die in het najaar zou kunnen aantreden. Gezocht wordt naar een opvolger die de hogeschool in de komende jaren op koers kan houden, in het verlengde van wat in de afgelopen jaren is gerealiseerd en ontwikkeld. Dat vraagt om een bestuurdermet sturings- en daadkracht, verbindend vermogen en geloof in samenwerking en afstemming en om zoveel mogelijk gezamenlijke slagkracht.

Profiel
De ideale kandidaat voor deze veeleisende functie beschikt over de volgendecompetenties en eigenschappen:
 • Eindverantwoordelijke ervaring in het hoger onderwijs
 • Een warm kloppend hart voor onderwijs
 • Affiniteit met en kennis van opleidingsonderwijs en praktijkgericht onderzoek
 • Ervaring met verandermanagement, waarin de organisatiecultuur een belangrijke rol speelt
 • Communicatief sterk, transparant en helder
 • In staat om intern draagvlak te creëren voor bestuurlijke besluiten
 • In staat om de organisatie integraal aan te sturen, met ruime kennis van bedrijfsvoering
 • Beschikt over het vermogen om boegbeeld te zijn zonder een groot ego te hebben
 • Geeft ruimte aan medewerkers om zich te ontwikkelen en denkt inclusief
 • Affiniteit met interlevensbeschouwelijk, intercultureel en innovatief onderwijs
 • Bij voorkeur al een netwerk in het onderwijsveld in Amsterdam en Noord-Holland
 • Academisch werk- en denkniveau
 
De beoogde bestuurder heeft een verbindende, ondernemende en inspirerende stijl van leidinggeven. Zij[1] is toegankelijk en zichtbaar en staat met volle overtuiging in het hart van de organisatie. Waar nodig kan zij stevig doorpakken zonder draagvlak te verliezen.

De nieuwe bestuurder voelt zich thuis in een kleine en relatief platte organisatie waar zowel grootstedelijke als provinciale ontwikkelingen invloed hebben op de bedrijfsvoering.
Zij ambieert om zowel op bestuurlijk niveau te acteren als op de werkvloer gericht te zijn.

De nieuwe bestuurder weet visie met de praktijk te verenigen en kan dit overbrengen op de medewerkers binnen de organisatie. Zij neemt hen overtuigend mee, maar laat een ieder de eigen rol spelen. Zij is in staat de hogeschool bestuurlijk te vertegenwoordigen in zowel regionale als landelijke gremia.

De hogeschool staat open voor een frisse, bevlogen bestuurder die met aandacht voor de mensen in en om IPABO en met een eigen visie op goed onderwijs en onderzoek bestaande culturen en patronen kan doorbreken en daarin samen met de medewerkers optrekt.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen. Het bezoldigingsmaximum (WNT) in 2023 voor Hogeschool IPABO is vastgesteld op € 159.000,- (klasse C). De nieuwe bestuurder krijgt een contract aangeboden voor de duur van vier jaar, waarna de mogelijkheid bestaat dit te verlengen.

Procedure
Hogeschool IPABO laat zich in deze procedure bijstaan door Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Seerp Leistra op 020-7267272 of 06-21577245.
 
Wij zien uw reactie graag voor 13 mei a.s. tegemoet.
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data voor de gesprekken:
 • 15 of 16 mei bij Vanderkruijs in Amsterdam
 • 22 of 23 mei met remuneratiecommissie RvT IPABO
 • 5 of 6 juni met selectiecommissie IPABO
 • 7 of 27 juni met voltallige RvT IPABO (eindkandidaat)


[1]Waar ‘zij’ wordt gebruikt wordt ook ‘hij’ of ‘hen’ bedoeld.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer