joods maatschappelijk werk

directeur-bestuurder

JMW is een onafhankelijke, zelfstandige en kleinschalige organisatie die het sociale en maatschappelijke welzijn van Joden in Nederland ondersteunt en bevordert. Door middel van onder andere psychosociale hulp, maatschappelijk werk, e-learning en online hulpverlening ontplooit zij activiteiten voor jongeren, volwassenen en ouderen binnen de Joodse gemeenschap.

Vanaf de oprichting in 1946 heeft met name de zorg voor Joodse vervolgingsslachtoffers een grote rol gespeeld in de hulpverlening van JMW. Met het verscheiden van de eerste generatie en door tijdsverloop is het accent echter verbreed naar aandacht voor de naoorlogse generaties waarbij hedendaagse onderwerpen als toenemend antisemitisme, identiteitsversterking, gemeenschapsversterking, jeugdhulp, mantelzorgondersteuning en mentale gezondheid centraal kwamen te staan. JMW heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om deze verschillende groepen (ouderen, jongeren, volwassenen) te kunnen blijven bedienen en de toekomst van de organisatie veilig te stellen. Om met name de jongeren hierin te bereiken is een nieuw label opgericht, te weten Freyda, dat een (digitaal) platform biedt waar jongeren naast het opdoen van kennis en expertise, ook sociaal-culturele activiteiten kunnen ontplooien. Dit label is recent gestart en moet nog verder inhoud en vorm krijgen. Het hoofdkantoor van JMW is gevestigd in Amsterdam.

De strategie van JMW is erop gericht om in de toekomst als ongebonden deskundigheidsplatform te functioneren in Joods Nederland. Hierbij staat voorop dat het unieke Joodse karakter van JMW behouden blijft. Dat geldt bovenal voor het gevoel dat de cliënten in hun contacten met de organisatie blijven houden: vertrouwd, veilig en herkenbaar.

Om die doelstelling te bereiken is een strategisch plan 2018-2023 opgesteld met daarin de volgende punten:

 • Ontwikkeling van nieuwe manieren om de verschillende doelgroepen te bereiken en te bedienen in heel Nederland. JMW zal steeds meer een loketfunctie gaan vervullen waarin het bemiddelt tussen cliënt en dienst ook van andere organisaties dan JMW.
 • Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en diensten voor de verschillende doelgroepen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de Joodse gemeenschap.
 • Het verder uitbouwen van JMW als kenniscentrum op basis van de specifieke expertise die is opgedaan op het gebied van de gevolgen van oorlogsvervolging, identiteitsversterking en begeleiding bij trauma.
 • Het aangaan van meer samenwerkingsverbanden met Joodse gemeenschappen in binnen- en buitenland en organisaties buiten de Joodse gemeenschap.
 • Het blijven moderniseren en stroomlijnen van de organisatie op het terrein van projectmatig en geïntegreerd werken waarbij het optimaliseren van processen en marketing richting gesegmenteerde doelgroepen, actuele vraagstukken zijn.

Wegens het vertrek van de huidige directeur-bestuurder per januari 2021 komt deze positie vacant. Van de nieuwe directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij/zij gaat voortbouwen op het nieuwe elan van JMW. De positionering van JMW binnen de Joodse gemeenschap richting de verschillende doelgroepen is hierin een belangrijke opgave waarbij de proposities voor ieder segment hoog op de agenda staat.

Functie
JMW heeft een eenhoofdige bestuur (directeur-bestuurder) en kent als overige (statutaire) organen een Raad van Toezicht, een Cliënten- en Deelnemersraad, een Klachtencommissie, een Ondernemingsraad en een Gemeenschapsraad. Daarnaast kent JMW een Vrijwilligersraad, die de belangen behartigt van de vrijwilligersorganisatie.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van JMW.

Daarnaast zijn de taken:

 • geeft (indirect) leiding aan de medewerkers van JMW en zorgt dat de organisatie effectief en efficiënt functioneert (circa 40 medewerkers met een omzet van circa
 • €4 miljoen).
 • ontwikkelt, bepaalt en zorgt voor een zorgvuldige en afgestemde doorvertaling van de strategische beleids- en organisatiedoelen en het interne organisatiebeleid (inclusief personeelsbeleid) binnen het door de Raad van Toezicht vastgestelde langetermijnbeleid;
 • is eindverantwoordelijk voor het totale financiële beleid;
 • onderhoudt contacten met uiteenlopende externe partijen, zoals de landelijke en regionale overheid, financiers, en bij aanbestedingen;
 • zorgt voor de ontwikkeling en het goede verloop van de planning- en controlcyclus;
 • zorgt voor de diverse interne en externe rapportages, waaronder verantwoordingen en informatievoorziening, participeert in uiteenlopende gremia en vertegenwoordigt JMW;
 • onderhoudt en ziet toe op het excellent functioneren van de interne overlegstructuur;
 • ontwikkelt en bewaakt de uitvoering van het kwaliteit en veiligheidsbeleid;
 • voert als directeur-bestuurder in de zin van de WOR het overleg met de OR;
 • zorgt voor de jaarlijkse verslaglegging inclusief de jaarcijfers.

Profiel
JMW bevindt zich in de fase waarin verder kan worden voortgebouwd op de bestaande strategie. De directeur-bestuurder die de Raad van Toezicht zoekt is een ervaren leidinggevende op strategisch-tactisch niveau en bekend met transitievraagstukken binnen het sociale domein. Deze ervaring kan zowel binnen het veld zijn opgedaan als daarbuiten bijvoorbeeld bij grote gemeenten, landelijke expertisecentra, kennisinstellingen of aanverwante sectoren. JMW kijkt uit naar een kandidaat met visie die buiten de bestaande kaders kan denken, medewerkers kan inspireren en ruimte geeft. Is een netwerker en verbinder. Is in staat om samenwerkingsverbanden vorm te geven en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor JMW. Hij/zij heeft een kosmopolitische kijk en staat open voor wat er gaande is in de wereld. Is sterk in het managen van stakeholders en heeft gevoel voor het opereren in een identiteitsgebonden organisatie. Weet JMW goed te positioneren in een versnipperd werkveld. De directeur-bestuurder vormt een boegbeeld en is toegankelijk, zowel intern als extern en heeft een open deur voor medewerkers. Is nuchter, resultaatgericht, besluitvaardig en diplomatiek. Beschikt over natuurlijk overwicht en gezag, heeft een goede balans tussen emotie en ratio, is sensitief en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Functie-eisen
Hierin zoekt de raad van toezicht kandidaten met:

 • Academisch werk- en denkniveau/afgeronde academische opleiding aangevuld met opleidingen op het terrein van leiderschap-managementontwikkeling.
 • Beschikt bij voorkeur over de Joodse identiteit of heeft affiniteit met en betrokkenheid bij de doelgroep en haar specifieke wensen.
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring op strategisch-tactisch niveau in een professionele context met een bewuste kijk op veranderingsprocessen.
 • Visie op de maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkveld van JMW en kan deze vertalen naar nieuwe proposities c.q. productmarktcombinaties voor JMW. Neemt hierin ervaring mee op het terrein van marketing & communicatie c.q. business development.
 • Beschikt over een relevant bestuurlijk netwerk voor de functie en de organisatie.
 • Is een verbinder: kan partijen bij elkaar brengen en omgaan met verschillende belangen, durft hierin keuzes te maken.
 • Staat open voor feedback en heeft voldoende zelfreflectie.
 • Heeft oog voor het imago en de plek die JMW binnen de Joodse gemeenschap inneemt
 • Is gewend te werken met professionals: geeft medewerkers de ruimte om te groeien.
 • Is toegankelijk, laagdrempelig en beschikt over een ondernemende hands on mentaliteit.
 • Kent de gevoeligheden en heeft inzicht in de dynamiek van een identiteitsgebonden organisatie.

Competenties

 • Visie en inspirator.
 • Coachende/verbindende stijl van leidinggeven.
 • Verfrissend ondernemerschap: initiatiefrijk en denken in kansen.
 • Open karakter, communicatief sterk en overtuigend.
 • Netwerker, die vorm en inhoud geeft aan samenwerking c.q. partnerschap.
 • Resultaatgericht.
 • Samenwerkingsgericht.

Remuneratie
De bezoldiging is conform de Wet Normering Topinkomens, Zorg- en Jeugdhulp, Klasse I.

Procedure
Joods Maatschappelijk Werk laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan jmw@vanderkruijs.com 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Brechtje Reinders op 020-7267274.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Informatie over vastgelegde momenten voor selectie en adviesgesprekken volgen zo spoedig als mogelijk.

DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer