jeugdtandzorg west

voorzitter en lid raad van toezicht

Stichting Jeugdtandzorg West heeft sinds de oprichting in 1925 als doel “het bevorderen van een goede mondgezondheid aan jeugdigen, in het bijzonder aan risicogroepen in het werkgebied van de stichting.” Het werkgebied van de stichting omvat Den Haag en Rijswijk.  
De stichting tracht haar doelen te bereiken door middel van het aanbieden van preventieve en curatieve behandelingen in de door haar geëxploiteerde zes tandartspraktijken waar jaarlijks ongeveer 29.000 kinderen worden gecontroleerd en zo nodig behandeld. In het totaal werken er in de gehele organisatie ongeveer 130 medewerkers. In aanvulling op deze zorgtaken biedt Jeugdtandzorg West vervoersdiensten aan tussen deelnemende basisscholen en de Jeugdtandzorg praktijken, om kinderen te bereiken van ouders, die zelf niet bereid of in staat zijn met hun kinderen een tandarts te bezoeken.
De stichting werkt samen met aangesloten basisscholen, GGD Den Haag, consultatiebureaus, Gemeente Den Haag, zorgverzekeraars, TNO, universiteiten en andere zorgverleners om haar doelen te kunnen bereiken. In dat kader ondersteunt en financiert zij jaarlijks projecten die een bijdrage leveren aan de missie.

De missie van Jeugdtandzorg is een gezond gebit voor alle kinderen en jongvolwassenen (tot 22 jaar), juist voor hen die nu nog niet naar de tandarts gaan.

De kernwaarden van waaruit Jeugdtandzorg West werkt, zijn:
 • Kindvriendelijk – “We houden heel erg van kinderen en zijn gespecialiseerd in kindertandheelkunde. We kiezen zo veel mogelijk voor behandelingen die voor kinderen het minst belastend zijn. Ook weten we precies hoe we met kinderen om moeten gaan en zorgen dat een bezoek aan onze praktijk ontspannen en leuk is”.
 • Blijvend resultaat – “We richten ons vooral op preventie: we verbeteren het mondgedrag en de mondgezondheid van kinderen door hen te leren hoe ze hun eigen gebit goed kunnen verzorgen om zo gaatjes en andere problemen te voorkomen”.
 • Hart voor de maatschappij – “We maken mondzorg voor zoveel mogelijk kinderen beschikbaar, bijvoorbeeld door samen te werken met consultatiebureaus, scholen en gemeenten. Zo bereiken we kinderen die normaal niet naar de tandarts zouden gaan. Ook steunen we goede doelen die zich inzetten voor onze missie”.
De doelgroep betreft voornamelijk kinderen van een lage sociaal-economische klasse of van allochtone afkomst. De ouders van kinderen hebben vaak geen geld of zijn zelf bang voor de tandarts, waardoor hun kinderen ook niet gaan. In het kader van de doelstellingen is Jeugdtandzorg West voornemens de komende jaren nog veel actiever naar buiten te treden om kinderen te bereiken die nog niet naar de tandarts gaan.

Om deze kinderen in Den Haag en omgeving te bereiken is een nieuwe visuele identiteit van Jeugdtandzorg West ontwikkeld en geïmplementeerd met de bedoeling om dichter bij de belevingswereld van kinderen aan te sluiten.

Belangrijke uitdagingen voor de komende jaren zijn voor Jeugdtandzorg West:
 • Behalen van HKZ certificering.
 • Versterken van de samenwerkingsverbanden met stakeholders om nog meer kinderen te bereiken.
 • Vergroten netwerk in het kader van de diverse ontwikkelperspectieven, waaronder ook goede doelen gerelateerd aan de missie van Jeugdtandzorg.
 • Verder verleggen van de focus van curatieve behandelingen naar preventief handelen.
 • Effectueren van de taakherschikking naar mondhygiënisten en taakdelegatie naar de kindertandverzorgers en preventie-assistenten.
 • Versterken van een efficiënte bedrijfsvoering.
 • Het verder bevorderen van ondernemerschap en innovatieve werkwijzen.
 • Het verder ontwikkelen van een uitdagende werkomgeving die ambitieuze mondzorgverleners aantrekt.
 • Verder professionaliseren van de good governance binnen de organisatie.
De Raad van Toezicht
De raad van toezicht fungeert als klankbord en sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Daarnaast houdt de raad toezicht op de wijze waarop de directeur-bestuurder de verantwoordelijkheid invult voor de besturing van de organisatie en borgt de raad de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie. De raad van toezicht doet dit met inachtneming van de Governance Code Zorg 2017. In de agenda van de raad van toezicht wordt structureel aandacht besteed aan onder meer de strategische koers, de (wetenschappelijke) kwaliteit, personeelsbeleid en de financiële situatie. Binnen de raad wordt gezorgd voor een optimale spreiding in ervaring en expertisegebieden, zodat integraal toezicht kan worden gevoerd. Conform de statuten heeft een tandarts (extern) zitting in de raad.

Het aantal leden (ten hoogste vijf leden) wordt bepaald door de raad van toezicht. Op dit moment bestaat de raad uit vier leden. Naast het terugtreden van de voorzitter (maximale zittingsduur) wil de raad de samenstelling compleet maken met een vijfde lid. Aan deze uitbreiding van de raad liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
 • Jeugdtandzorg West is een organisatie met veel stakeholders (onderwijs, politiek, opleidingsinstituten, consultatiebureaus, e.d.). Het netwerk is breed en divers en met vijf leden is het beter mogelijk om het netwerk te bestrijken en te onderhouden.
 • Met vijf leden kan beter invulling worden gegeven aan de gewenste diversiteit in de raad (deskundigheid, rollen, leeftijd, gender en cultuur).
 • Beter invulling geven aan de rol van sparringpartner en adviseur over heel uiteenlopende thema’s naar de directeur-bestuurder.
De raad van toezicht vervult in het kader van good governance de volgende rollen:
 • Voeren van integraal toezicht op het beleid, de realisatie van het beleid en de algehele gang van zaken in de organisatie.
 • Vervullen van de rol van adviseur en klankbord van de directeur-bestuurder bij belangrijke besluiten en strategievorming.
 • Vervullen van de rol van de werkgever van de directeur-bestuurder (benoeming, beoordeling en ontwikkeling, beloning en de continuïteit).
 • Vervullen van de netwerkrol en het leggen van relaties met de omgeving, het toezicht houden op het omgaan met de stakeholders door de directeur-bestuurder en het signaleren van ontwikkelingen.
Algemeen profiel leden raad van toezicht
Voor alle leden van de raad van toezicht geldt dat zij:

Affiniteit hebben met de doelstellingen van de stichting
Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en de activiteiten en dienstverlening van Jeugdtandzorg West en de met haar verbonden organisaties en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De leden van de raad van toezicht zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.

Snel overzicht en inzicht verwerven
De leden zijn in staat om met de door de directeur-bestuurder verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom de organisatie en in strategische vraagstukken zodat zij zich hierover een oordeel kunnen vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan. De leden van de raad van toezicht hebben inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Jeugdtandzorg West worden gesteld.

Besluitvaardig
De leden van de raad van toezicht zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten. Zij durven daar waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag
De leden van de raad van toezicht nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de directeur-bestuurder en collega-leden raad van toezicht, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. De leden hebben daarbij het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

Samenwerken in teamverband
De leden van de raad van toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat.

Kritische zelfreflectie
De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

Onafhankelijkheid en integriteit
De leden van de raad van toezicht hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de directeur-bestuurder en collega toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij Jeugdtandzorg West.

Voorzitter raad van toezicht
De voorzitter dient met name over generieke voorzitterskwaliteiten te beschikken. Achtergrond, ervaring en inhoudelijke deskundigheid zijn minder van belang. Het eerste aandachtsgebied van de voorzitter is deskundigheid op het gebied van governance en een voor Jeugdtandzorg West relevant netwerk. Daarnaast vraagt de rol van voorzitter beschikbaarheid in tijd.

Typering van de inhoudelijke kennis en opgedane ervaring:
 • senioriteit qua toezichtervaring met een stevige basis in een relevant landelijk/regionaal netwerk;
 • bestuurlijke achtergrond en ervaring in de zorg of de publieke sector is een pre;
 • niet politiek actief, wel gevoel voor ‘hoe de hazen lopen’ en hoe iets politiek kan vallen;
 • binding met de lokale context is een pré.
Algemene persoonlijkheidskenmerken van de voorzitter:
 • teamspeler, gericht op samenwerking;
 • brede maatschappelijke belangstelling;
 • integer, vertrouwen uitstralend;
 • inspirerend, positief, nuchter, luistervaardig;
 • toegankelijk en communicatief;
 • optimistisch van aard, gevoel voor humor.
 • Verbindend zowel inhoudelijk als relationeel.
Lid raad van toezicht, portefeuille innovatie/digitalisering
Gelet op de samenstelling van de raad en de aanwezige deskundigheden en vaardigheden, kijkt de raad uit naar de komst van een lid die op strategisch niveau goed bekend is met (zorg)innovatie, digitalisering, informatisering, ICT-oplossingen en eHealth. Ervaring in een voor Jeugdtandzorg West relevante sector vanuit het bedrijfsleven heeft hierbij de voorkeur.

Voor de invulling van deze twee posities beoordeelt de raad de expertise van potentiële kandidaten op dusdanige wijze, dat een geschikte combinatie van profielen kan leiden tot invulling van de vacatures. De voorzitter zal eerst worden benoemd en daarna betrokken worden bij de benoeming van het lid.
In het kader van de zelfevaluatie heeft de raad recent met begeleiding van de Governance University een AEM Cube test gedaan. De raad gaat ervan uit dat de voorzitter en het lid ook bereid zijn deze test te doen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en professionaliteit van de raad als team.

Diversiteit
Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de raad van toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Voor de invulling van minimaal een van de vacante posities wordt bij voorkeur een mannelijke kandidaat en/of een kandidaat met een allochtone achtergrond gezocht.

Bezoldiging
De honorering van de leden van de raad van toezicht vindt plaats conform de vigerende regeling van de WNT. Jaarlijks stelt de raad een opleidingsprogramma en -budget vast.

Beschikbaarheid en tijdbesteding
De raad van toezicht vergadert in de regel achtmaal per jaar waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaar¬stukken, in aanwezigheid van de accountant. Leden van de raad van toezicht dienen voldoende tijd hiervoor beschikbaar te hebben. Leden van de raad van toezicht onderschrijven de Zorgbrede Governance Code en handelen daarnaar.

Procedure
De raad van toezicht van Jeugdtandzorg West laat zich in deze search bijstaan door Tom Geerdink van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie en cv te sturen aan jeugdtandzorg@vanderkruijs.com en duidelijk te vermelden op welke portefeuille men reageert (voorzitter óf portefeuille innovatie/digitalisering).

Voor informatie kunt u contact opnemen met Tom Geerdink of Mariella Engels op telefoonnummer 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer