Kadaster

lid raad van bestuur

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over vastgoed in Nederland; waar ligt het, wat is het, wie is de eigenaar en rust er hypotheek op? Ook registreren we de eigendom van schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke eigendomsrechten heeft.
Samen met andere overheden zorgen we ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is. Bijvoorbeeld de topografische kaart, informatie over adressen en gebouwen en bestemmingsplannen. Veel van deze informatie is gratis. Verder treedt het Kadaster op als onafhankelijk adviseur bij ruimtelijke vraagstukken en ruilverkavelingen. Ook zijn we adviseur bij het opzetten van kadasters en landregistraties in ontwikkelingslanden.
Jaarlijks leveren de ruim 1800 medewerkers meer dan 26 miljoen informatieproducten aan uiteenlopende partijen als notarissen, financiële instellingen en particulieren. Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dit betekent dat het zijn taken zelfstandig uitvoert. Het Kadaster valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister verleent goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan, de tarieven, het besluit tot vaststelling van de begroting en het besluit tot vaststelling van de jaarrekening. 
Strategie en doelstellingen
Het Kadaster heeft de ambitie op nationaal, Europees en wereldniveau een sterk Kadaster te zijn door zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de publieke functie. Op basis van expertise, een onafhankelijke positie en innovatie wil het Kadaster een leidende rol spelen en inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. Dit betekent dat het Kadaster voortdurend in beweging is, waarbij doelgericht wordt ingezet op continuïteit, verbetering en vernieuwing.
Door maatschappelijke ontwikkelingen en de verschuiving naar de informatiesamenleving is het Kadaster een organisatie waarin data centraal staat en maatschappelijke ontwikkelingen en klantvragen snel worden gesignaleerd. Het Kadaster ontwikkelt zich continu en voert zijn taken in samenhang uit, met als doel meer overzicht, meer inzicht en een efficiëntere uitvoering, georganiseerd rondom data. Zo benut het Kadaster kansen en biedt het maatschappelijke meerwaarde. Met de ingezette organisatieontwikkeling is het Kadaster op weg naar een nog betere dienstverlening, ondanks de hoge klantwaardering die we al jaren kennen.

Bekijk corporate video: https://lnkd.in/gFBVPq79
 
Governance
Het Kadaster kent als zbo eigen tarieven, een zelfstandige governance-structuur (Raad van Toezicht en Gebruikersraad) en een eigen CAO.
Het Kadaster wordt bestuurd door een voorzitter Raad van Bestuur en een lid Raad van Bestuur (tevens plaatsvervangend voorzitter), die namens het bestuursorgaan optreden en de rechtspersoon Kadaster vertegenwoordigen. De voorzitter fungeert als eerste boegbeeld van de organisatie en is samen met het lid Raad van Bestuur onder meer verantwoordelijk voor de continuïteit van het Kadaster, het opstellen en uitvoeren van de strategie, de cultuur en de kernwaarden en de integrale inrichting en aansturing van de organisatie.
De dagelijkse leiding gebeurt door de Raad van Bestuur en de directeuren. Deze directeuren geven leiding aan de vijf  directies van het Kadaster, te weten:
-          Data Governance en Vernieuwing
-          Operatie, Dienstverlening en Registratie
-          Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie
-          Financiën en Control
-          Personeel en Organisatie
Naast deze directies is de staf Bestuur en Strategie een belangrijk onderdeel van het Kadaster. Alle directeuren nemen zitting in de Directieraad.
In de huidige situatie is de voorzitter Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de directie Data Governance en Vernieuwing, de directie Personeel en Organisatie en de staf Bestuur en Strategie. Het lid Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de directie Operatie, Dienstverlening en Registratie, de directie Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie en de directie Financiën en Control.
 Voor de Raad van Bestuur geldt, dat de onderlinge portefeuilleverdeling eventueel in goed overleg kan worden aangepast. Uitgangspunten hierbij zijn het bewerkstelligen van een integrale governance op data en een focus op de integrale besturing van de organisatie.
De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van bestuur en minister toezicht uit, heeft een interne toezichtfunctie en is daarbij gericht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Kadaster. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en kent een tweetal commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie.
De Gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste klantgroepen van het Kadaster. Het bestuur voert met de Gebruikersraad overleg over de kwaliteit en de doelmatigheid van de dienstverlening, over de tarieven die daarvoor in rekening worden gebracht, over het meerjarenbeleidsplan en over andere zaken van gemeenschappelijk belang.
 
Verantwoordelijkheden en opgaven lid Raad van Bestuur
 • (mede) verantwoordelijk voor de continuïteit en een blijvend passende positionering van het Kadaster;
 • (mede) verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de strategie, de cultuur en de kernwaarden en de integrale inrichting en aansturing van de organisatie;
 • legt (mede) verantwoording af aan de toezichthoudende organen;
 • vertegenwoordigt tezamen met de voorzitter de organisatie binnen en buiten en draagt bij aan het onderhouden van duurzame relaties met alle voor het Kadaster relevante stakeholders;
 • bevordert tezamen met de voorzitter dat het Kadaster invulling kan geven aan zijn wettelijke opdracht; is daartoe nadrukkelijk aanwezig in de politiek-bestuurlijke arena;
 • (mede) sturing geven aan de strategische dialoog met stakeholders (waaronder BZK, Raad van Toezicht, Gebruikersraad) en (internationale) partners (waaronder het notariaat, Geo business, EuroGeographics), met als doel om de contouren van de opdracht van het Kadaster scherp te stellen en zo steeds weer tot een passende invulling van het takenpakket van het Kadaster te komen.
 
Profiel lid Raad van Bestuur
 • academisch werk- en denkniveau; aantoonbare ervaring met het besturen van complexe organisaties, bij voorkeur in een complexe uitvoeringsorganisatie, in een dynamisch werkveld; beschikt over verbindende en bestuurlijke competenties en kan met gezag het Kadaster extern (nationaal en internationaal) (mede) vertegenwoordigen;
 • is in staat te werken in een collegiaal bestuursmodel waarbij de collegiale afstemming voorop staat;
 • een enthousiasmerende, coachende en motiverende leiderschapsstijl, met respect voor en in verbinding met mensen;
 • heeft uitstekende contactuele eigenschappen en werkt actief samen met de directeuren;
 • heeft daarnaast een zakelijke en resultaatgerichte aanpak: kan focus aanbrengen en richting geven, kan op directe doch prettige wijze complexe zaken ontrafelen en stapsgewijs oplossen, gaat aan de slag;
 • heeft goed strategisch inzicht, mede gevormd door een gedegen beeld van de ontwikkelingen in de wereld rondom het Kadaster; kan deze vertalen naar de rol die het Kadaster daar kan spelen;
 • spreekt aan op verantwoordelijkheden en is in staat om op afstand te sturen op het integrale (eind)resultaat;
 • heeft goede kennis ten aanzien van brede ontwikkelingen binnen de overheid, weet hoe de hazen lopen en hoe besluitvorming gaat, spreekt de taal, heeft een actueel (bestuurlijk) netwerk binnen de overheid;
 • heeft een voor het Kadaster aanvullend relevant netwerk op strategisch niveau;
 • heeft kennis van recente ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering, risk management,  managementinformatie en de digitale overheid;
 • heeft affiniteit met Geo-informatie en de Omgevingswet.
 
Persoonsprofiel
Het lid Raad van Bestuur is een inspirator voor de organisatie en stuurt mensen aan zonder het heft in eigen handen te nemen. Een persoon met uitstekende contactuele eigenschappen en gezag, die het debat op het hoogste niveau kan voeren en met visie en leiderschap veranderingen tot stand brengt. Het lid Raad van Bestuur is klant- en resultaatgericht en speelt in op in- en externe ontwikkelingen en kansen. Maakt de verbinding op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie en weet op zijn tijd de zaken met humor te relativeren. Het lid Raad van Bestuur beschikt over (politiek) bestuurlijke sensitiviteit, is sterk samenwerkingsgericht en kijkt waar wenselijk over de grenzen van het Kadaster als organisatie heen. Een integrale procesdenker die, complementair aan en samen met de voorzitter Raad van Bestuur, de koers bepaalt en op inspirerende en effectieve wijze de gestelde doelen weet te realiseren.
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.
 
Arbeidsvoorwaarden
De benoeming vindt plaats voor een termijn van vijf jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen, doch passend binnen de Wet Normering Topinkomens (max 216.000 op jaarbasis, WNT 2)
 
Procedure
Kadaster laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkweek een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer