kadaster

lid raad van toezicht

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over vastgoed in Nederland; waar ligt het, wat is het, wie is de eigenaar en rust er hypotheek op? Ook registreert het Kadaster de eigendom van schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. De wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke eigendomsrechten heeft. Samen met andere overheden wordt ervoor gezorgd dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is. Bijvoorbeeld de topografische kaart, informatie over adressen en gebouwen en bestemmingsplannen. Veel van deze informatie is gratis. Verder treedt het Kadaster op als onafhankelijk adviseur bij ruimtelijke vraagstukken en ruilverkavelingen. En treedt het Kadaster op als adviseur bij het opzetten van kadasters en landregistraties in ontwikkelingslanden. Circa 1.700 medewerkers leveren jaarlijks ruim 26 miljoen informatieproducten aan uiteenlopende partijen als notarissen, financiële instellingen en particulieren.
Door maatschappelijke ontwikkelingen en de verschuiving naar de informatiesamenleving is het Kadaster een organisatie waarin data centraal staat en maatschappelijke ontwikkelingen en klantvragen snel worden gesignaleerd. Het Kadaster ontwikkelt zich continu en voert haar taken in samenhang uit, met als doel meer overzicht, meer inzicht en een efficiëntere uitvoering, georganiseerd rondom data. Zo benut het Kadaster kansen en biedt zij maatschappelijke meerwaarde.

Het Kadaster heeft de ambitie op nationaal, Europees en wereldniveau een sterk Kadaster te willen zijn door zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de publieke functie. Op basis van expertise, onafhankelijke positie en innovatie wil het Kadaster een leidende rol spelen en inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. Dit betekent dat het Kadaster voortdurend in beweging is, waarbij doelgericht wordt ingezet op continuïteit, verbetering en vernieuwing.

Organisatie
Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dit betekent dat de taken zelfstandig uitgevoerd worden maar onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister verleent goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan, de tarieven, het besluit tot vaststelling van de begroting en het besluit tot vaststelling van de jaarrekening.

Het Kadaster wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die namens het bestuursorgaan optreden en de rechtspersoon Kadaster vertegenwoordigen. De dagelijkse leiding gebeurt door één laag bestaande uit bestuurders en de directeuren die leiding geven aan de vijf directies van het Kadaster, te weten Data Governance en Vernieuwing, Operatie, Dienstverlening en Registratie, Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie, Financiën en Control en Personeel en Organisatie.

De Raad van Bestuur voert met de gebruikersraad overleg over de kwaliteit en de doelmatigheid van de dienstverlening, over de tarieven die daarvoor in rekening worden gebracht, over het meerjarenbeleidsplan en over andere zaken van gemeenschappelijk belang. De gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste klantgroepen van het Kadaster.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) oefent onafhankelijk van bestuur en minister toezicht uit. De RvT heeft een interne toezichtfunctie en is daarbij gericht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Kadaster. De RvT heeft een toezichthoudende en (gevraagd en ongevraagd) adviserende rol. De taakomschrijving hiervoor is ontleend aan de taakomschrijving van de RvT uit de ministeriele regeling over toezicht op het Kadaster.

De RvT richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het Kadaster en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het Kadaster betrokkenen af. De RvT is een orgaan van het Kadaster zelf. Het is de verantwoordelijkheid van de RvT om toe te zien op een goede taakuitvoering van het Kadaster. De RvT dient bij deze taakuitoefening acht te slaan op relevante belangen van stakeholders. Dat vloeit alleen al voort uit het feit dat het Kadaster bij wet is ingesteld om een aantal voor de samenleving belangrijke, in de wet geregelde taken te vervullen. De samenstelling van de RvT moet in overeenstemming zijn met de plaats van de raad in de kadasterorganisatie en met de omschrijving van de algemene taak van de raad. Dat betekent dat de leden van de raad tezamen in staat moeten zijn het beoogde toezicht op het bestuur uit te oefenen.

In de RvT zal daarom voldoende deskundigheid aanwezig moeten zijn over de manier waarop men een groot zelfstandig bestuursorgaan doelmatig en doeltreffend bestuurt. Naast deskundigheid op het gebied van de algemene bedrijfsvoering (incl. financieel management) zal tevens deskundigheid aanwezig moeten zijn op het terrein van juridische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, publieke taakuitvoering, klanten, politiek- bestuurlijke verhoudingen, informatie-en communicatietechnologie (ICT)/digitalisering en data en Europese en internationale zaken.

Samenstelling
De raad bestaat uit vijf leden die - op voordracht van de RvT zelf - voor een periode van vier jaar worden benoemd door de minister en kent een tweetal commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Eenmalig is een herbenoeming van vier jaar mogelijk. De RvT kent tenminste vijf reguliere vergaderingen per jaar. Daarnaast zijn leden van de RvT lid van commissies en vinden overleggen plaats met bestuursleden en het ministerie van BZK.

Profiel
Alle leden van de Raad van Toezicht beschikken tenminste over de volgende kwaliteiten:
  • helikopterview, analytisch vermogen en het vermogen om van hoofd- en bijzaken te scheiden;
  • klankbord voor de bestuurder voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
  • inzicht in en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
  • onafhankelijke oordeelsvorming en kunnen werken in teamverband;
  • het bevorderen van een positief overlegklimaat en tot stand brengen van groepscohesie;
  • omgevingssensitiviteit;
  • gevoel hebben voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
  • affiniteit met de taken en doelstellingen van het Kadaster;
  • overige noodzakelijke competenties zijn: authenticiteit, integriteit en moreel besef, verantwoordelijkheid en zelfreflectie.
Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt voor vervulling van de vacature gezocht naar een kandidaat met een wetenschappelijke/bestuurlijke achtergrond, met kennis van of ervaring met het benutten van geo-informatie voor maatschappelijke vraagstukken met een ruimtelijke component en bij voorkeur inzicht in het algemeen functioneren van de woning- en vastgoedmarkt. Verder heeft de kandidaat bij voorkeur kennis van of ervaring met uitvoeringsorganisaties en affiniteit met digitalisering en ontwikkelingen op het gebied van data. Hij/zij is bekend met het relevante speelveld van medeoverheden en kennisinstelllingen alsmede het politieke speelveld. Ten slotte wordt affiniteit gevraagd met Audit Committees inclusief interactie met de externe accountant en andere adviseurs.

Voor het nieuwe lid van de RvT wordt gezocht naar een kandidaat die beschikt over een relevant netwerk om bovenstaande expertise in te brengen in de RvT. Hij/zij heeft affiniteit met de taken van het Kadaster en met de publieke sector in relatie tot publieke en private belanghebbenden. De RvT zoekt een kandidaat die, bij voorkeur, deze functie als nevenfunctie gaat vervullen.

De kandidaat past binnen de open sfeer van het huidige team, is verbindend en indien nodig direct, beschikt over goede diplomatieke- en onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht.

Honorering en voorwaarden
- De jaarlijkse bezoldiging is € 16.720,-.
- De wet Bestuur en Toezicht en WDBA zijn van toepassing.
- Voor de RvT-leden is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Procedure
Het reglement RvT en de door het Kadaster onderschreven Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners bevatten regels inzake de onafhankelijkheid van een kandidaat (artikel 13 van het reglement RvT en paragraaf 4.5 van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners) die tijdens het selectieproces in acht zullen worden genomen.

Het Kadaster laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan kadaster@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Brechtje Reinders 020-7267274.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Informatie over vastgelegde momenten voor selectiegesprekken volgt zo spoedig als mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer