koning willem i college

vacature

Het Koning Willem I College verzorgt voor circa 14.000 studenten middelbaar beroepsonderwijs en (volwassen)educatie op twee locaties in 14 gebouwen in ’s-Hertogenbosch. Er werken ruim 1300 medewerkers bij Koning Willem I College. De organisatie heeft een omzet van ca. €110 miljoen.
Koning Willem I College is kwalitatief en financieel een heel gezonde organisatie. Al jaren staat de organisatie hoog in de nationale benchmarks met verschillende topopleidingen. Dit heeft Koning Willem I College te danken aan de vele gemotiveerde en bevlogen medewerkers, aan de continue verbeteracties binnen de onderwijsafdelingen en de strakke planning- en controlecyclus van Koning Willem I College. De organisatie staat bekend als een innovatieve organisatie die voorop wil lopen met het succesrijk invoeren van nieuwe onderwijsconcepten (waaronder het zogenaamde hybride leren) en het realiseren van een modern en ruimhartig werkgeverschap. Koning Willem I College is een UNESCO-school met ruime aandacht voor wereldburgerschap, intercultureel leren, duurzaamheid en mensenrechten.

Koning Willem I College is zo ingericht dat het zich aan zijn belanghebbenden en de community kan presenteren als één organisatie, met één onderwijsvisie, één personeels-, financieel-, facilitair- en technologiebeleid en één systeem van kwaliteitszorg. Dit maakt het mogelijk een sterke identiteit te creëren, waardoor iedereen in het dagelijkse werk vanuit dezelfde strategische visie bijdraagt aan de meerjarendoelstellingen en ambities van de organisatie. In dialoog met studenten, medewerkers en vertegenwoordigers uit het beroepsleven heeft Koning Willem I College de visie, missie, kern- en merkwaarden geformuleerd in krachtige, betekenisvolle oneliners, die ook internationaal gezien herkenbaar en aansprekend zijn.

Missie
De missie van Koning Willem I College is: “het succes van de student is de reden van ons bestaan”. Koning Willem I College wil er alles aan doen om een student de best mogelijke opleiding te geven. Voor de student zelf, maar ook voor de maatschappij. De organisatie bouwt dus actief mee aan een toekomst, waarin iedereen een volwaardig en gerespecteerd lid van de samenleving is. Dat doet Koning Willem I College door excellent onderwijs aan te bieden dat recht doet aan individuele talenten. Onderwijs dat studenten alle kansen geeft voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding en waarmee ze alle kansen hebben om zich persoonlijk te ontwikkelen en zo een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Visie
Koning Willem I College wil “gewoon een goede school zijn”. Een goede school waar studenten eigentijds en levensecht leren in krachtige, veilige leeromgevingen. Een student op Koning Willem I College mag rekenen op kleinschalig, boeiend en uitdagend onderwijs en een goede begeleiding door inspirerende en (beroeps-) bekwame leraren, die graag hun vakkennis met de studenten delen. In een duidelijke structuur met veel aandacht voor kennis, vaardigheden en houding. Een goede school gericht op succeservaringen, maar waar studenten zich ook kwetsbaar kunnen opstellen en fouten mogen maken, als belangrijk onderdeel van hun leerproces.

Kernwaarden
 • Wij zijn een community college
 • Wij spreken alle talenten aan
 • Wij voeden creatief denken
 • Wij verleggen grenzen
 • Wij gaan voor een betere wereld
 Merkwaarden
 • Gedreven door kwaliteit
 • Visionair
 • Betrouwbaar
 • Ambitieus
Organisatiestructuur
De (onderwijs)afdelingen vormen het hart van de organisatie. Koning Willem I College bestaat uit 20 onderwijs-afdelingen die onder leiding staan van een directeur die integraal verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en het monitoren ervan. Deze directeuren worden hierbij ondersteund door zes (staf)diensten en twee projectbureaus. De diensten helpen de onderwijs-afdelingen bij het vormgeven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en monitoren of de kaders, die centraal door het college van bestuur zijn vastgesteld, door de onderwijsafdelingen worden gerealiseerd. Naast de 20 afdelingen kent Koning Willem I College een faciliterende afdeling (de talen-academie), twee educatieafdelingen (voor (jong)volwassenenonderwijs), een bbo afdeling (De Schalm, voor doven en slechthorenden) en een centraal studenten (advies)bureau (SSC).
 
Het college van bestuur bestaat uit twee leden die gezamenlijk de integrale eindverantwoordelijkheid hebben voor de aansturing van Koning Willem I College. Het college van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
Koers en strategische ambitie
Het meerjarenbeleidsplan ‘Ambitie, Aandacht en Ambiance’ geldt als onderlegger van de Kwaliteitsagenda 2019-2022 van Koning Willem I College en maakt er integraal onderdeel van uit. In de kwaliteitsagenda is, aanvullend op dat meerjarenbeleidsplan, een drietal landelijke speerpunten uitgewerkt die zich richten op jongeren en volwassenen in kwetsbare posities, gelijke kansen in het onderwijs en op onderwijs dat zich voorbereidt op de toekomst. Naast genoemde speerpunten omvat de kwaliteitsagenda ook specifieke vraagstukken binnen de regio Brabant. Voor meer informatie over de Kwaliteitsagenda 2019-2022: kw1c.nl

Door technologische ontwikkeling en verandering in werkprocessen verandert het beroep van de toekomst ingrijpend. Dat betekent dat naast de vakvaardigheden meer dan voorheen aandacht moet zijn voor de persoonlijke, sociale en informatievaardigheden van studenten. Koning Willem I College heeft een eerste start gemaakt met interdisciplinaire projecten in de vorm van ‘werkateliers’. Kern van de werkateliers is de nauwe samenwerking tussen de organisatie en bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. In nauwe samenwerking wordt het curriculum voor een opleiding vormgegeven. De werkwijze binnen de werkateliers vormt het uitgangspunt voor het onderwijs van de toekomst.
 
Naast het initiële onderwijs zal de agenda ‘Leven Lang Ontwikkelen’ een stevige opgave voor het beroepsonderwijs inluiden. Ook Koning Willem I College wil zich positioneren in deze ontwikkeling en voelt zich mede verantwoordelijk voor het in de regio duurzaam opleiden van arbeidskrachten op het juiste niveau. Het blijven bij- en nascholen van beroepskrachten zal een groot appèl doen op de ontwikkeling van zowel de structuren als ook de aanwezige expertise binnen de organisatie.

Demografische ontwikkelingen laten een krimp voor de regio zien. Tot op heden heeft dit bij Koning Willem I College nog niet geleid tot een verlaging van het aantal studenten. De organisatie trekt vanwege haar goede imago en de aantrekkende werking van ‘s-Hertogenbosch ook studenten van buiten de stad. Voor de toekomst van Koning Willem I College is het echter van belang dat er geïnvesteerd blijft worden in innovatie, onderwijskwaliteit en het profiel van het community college als leerdorp. Zo is Koning Willem I College recent gestart met de vernieuwbouw van de Techniek Campus aan de Onderwijs-boulevard. Voor een succesvolle invoering van nieuwe onderwijsconcepten is extra fysieke ruimte per student nodig. Ook hoopt Koning Willem I College met een energieneutraal gebouw en een attractievere uitstraling meer studenten enthousiast te maken voor opleidingen in de techniek.

Wat betreft de interne organisatie voelen de medewerkers zich sterk verbonden met de organisatie en is men trots op de goede kwaliteit, het onderwijsconcept en imago van Koning Willem I College. Om ook in de toekomst een innovatieve, wendbare en lerende organisatie te blijven is een ontwikkelagenda opgesteld en recent in gang gezet gericht op de ontwikkeling van het onderwijs, de organisatie en het bijbehorend leiderschap. Centraal hierin staan in- en externe samenwerking, co-creatie, verdere professionalisering van ondersteunende processen en sturing op verantwoordelijkheden & resultaten zo dicht mogelijk bij de medewerkers.

Het college van bestuur
Het college van bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Koning Willem I College. Dit houdt in dat het CvB eindverantwoordelijk is voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het door de organisatie verleende onderwijs en dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten. Het CvB wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
Het CvB bestaat uit twee bestuurders en opereert als collegiaal bestuur. De twee bestuurders vervangen elkaar bij afwezigheid en stemmen de verschillende activiteiten onderling nauw af. Het CvB kent de rollen van voorzitter en lid waarbij deze rollen uitwisselbaar zijn. De twee bestuurders zijn zichtbaar, raadplegen elkaar, houden elkaar scherp en voorkomen daarmee dat onnodige fouten worden gemaakt, en zijn in staat probleemstellingen vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Binnen het CvB is geen sprake van een portefeuilleverdeling maar van aandachtsgebieden, gekoppeld aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en verantwoording naar de raad van toezicht.
 
De leden van het CvB zijn samen verantwoordelijk voor een goede coördinatie, communicatie en informatievoorziening, zowel binnen het CvB als naar de organisatie en naar derden. De leden van het CvB leggen onderling verantwoording af voor het eigen aandachtsgebied, waarbij ieder persoonlijk aanspreekbaar is. Besluiten binnen het CvB worden genomen in consensus. De voorzitter draagt als primus inter pares zorg voor een goed functionerend team, agendeert zaken en zorgt voor een adequate en eensgezinde besluitvorming.
 
In het vormen van het CvB zal gezocht worden naar complementariteit, zowel met betrekking tot bestuurlijke- en sectorervaring als in persoonskenmerken.
 
Profiel
Zowel de voorzitter als het lid hebben eindverantwoordelijke (bestuurlijke) ervaring opgedaan in een grote complexe organisatie en hebben een academische opleiding afgerond of kunnen aantonen over academisch werk- en denkniveau te beschikken.
 
Minstens een van de twee dient aantoonbare werkervaring binnen het beroepsonderwijs op minimaal directieniveau mee te brengen. Hij of zij heeft ervaring met het bevorderen van crossovers tussen opleidingen (met behoud van de ‘kleinschaligheid’) zowel binnen de organisatie als in samenwerking met externe partners. Ook heeft hij of zij ervaring dan wel affiniteit met (commerciële) scholingstrajecten voor externe bedrijven en instellingen.
 
Daarnaast is het van belang dat er binnen het CvB eindverantwoordelijke ervaring aanwezig is op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Minstens een van de twee heeft ervaring met het managen van een planning en control cyclus, beschikt over een goed organiseervermogen en is vaardig met het inrichten en borgen van processen en procedures.
 
Beide bestuurders hebben ervaring met het succesvol leiding geven aan verandertrajecten in een dynamische omgeving met professionals. De te werven bestuurders hebben hart voor de diversiteit binnen het middelbaar beroepsonderwijs, de doelgroep en de medewerkers.
 
Het CvB moet als geheel een aansprekende strategische visie hebben op wat er in de toekomst verwacht wordt van het beroepsonderwijs en dit kunnen vertalen in eigentijdse, concrete plannen en samenwerkingsafspraken met regionale netwerkpartners. Beide bestuurders hebben de ambitie om het sterke profiel van Koning Willem I College blijvend te ontwikkelen tot een breed en kwalitatief modern aanbod voor studenten.
 
Aansluitend bij de uitdagingen ligt er een taak voor het CvB om impulsen te geven aan de onderwijskundige innovatie binnen Koning Willem I College. Beide bestuurders zijn in staat op inspirerende wijze de koers uit te zetten en zijn daarin kaderstellend. Zij halen actief ideeën en concepten uit de organisatie op en geven daarbij ruimte aan de medewerkers en motiveren hen om samen de vernieuwing in te zetten. Zij hanteren hierbij een faciliterende en stimulerende leiderschapsstijl.
 
Beide bestuurders zijn communicatief sterk, reflectief, flexibel, ondernemend, zakelijk op de inhoud en warm in de relatie. Zij zijn in staat een veilige omgeving te creëren waardoor de kracht uit de organisatie productief kan worden gemaakt.
 
Affiniteit met de regio speelt een belangrijke rol. Het CvB is op de hoogte van wat er speelt binnen de provincie Noord-Brabant. Bij voorkeur beschikken zij al over een relevant regionaal en nationaal netwerk of zijn zij in staat dit in korte tijd te ontwikkelen. De bestuurders hebben gevoel voor de Brabantse cultuur.
 
Arbeidsvoorwaarden
De raad van toezicht volgt bij de aanstelling van het CvB de wet normering topinkomens (WNT) en de daaraan gerelateerde regeling voor topfunctionarissen OCW-sectoren. Bezoldiging zal plaatsvinden in groep F waarbij het bezoldigingsmaximum € 183.000,- bedraagt. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid voor verlenging.
 
De procedure
Op dit moment bestaat het college van bestuur uit een interim voorzitter en een lid. In verband met de aanstaande pensionering van het lid is de raad van toezicht op zoek naar een nieuw, tweehoofdig college van bestuur per schooljaar 2020/2021. De werving wordt gelijktijdig opgestart waarbij in de selectie nadrukkelijk zal worden gekeken naar een complementair en goed functionerend team.
 
Koning Willem I College laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden voor beide functies kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 6 maart een korte motivatie (inclusief actueel cv) met daarin vermelding voor welke functie u in aanmerking wilt komen te sturen aan kw1c@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267272.
 
Als eerste wordt de nieuwe voorzitter geselecteerd (de procedure wordt afgerond uiterlijk in april 2020), direct daaropvolgend volgt de selectieprocedure voor het lid. De concrete planning voor de selectiegesprekken voor het lid volgt zo spoedig mogelijk na afronding van de selectie voor de voorzitter.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Planning voor de voorzitter
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Een gespreksronde met de selectiecommissie op dinsdag 17 maart in de middag;
 • Een gespreksronde met twee adviescommissies op donderdag 19 maart in de ochtend;
 • Een tweede gespreksronde met de selectiecommissie op maandag 23 maart in de middag.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer