martini ziekenhuis

lid raad van toezicht

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich onderscheidt met een breed aanbod excellente medisch-specialistische zorg, opleidingen en onderzoek. Het Martini Ziekenhuis biedt zorg in een gastvrije omgeving en werkt nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de keten: samen gaat het Martini Ziekenhuis voor de beste zorg. Het ziekenhuis heeft een grote Spoedeisende Hulp, een kern Intensive Care (IC) en een erkenning voor een dialysecentrum. Daarnaast huisvest het Martini Ziekenhuis één van de drie brandwondencentra van Nederland. Het ziekenhuis is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en is geaccrediteerd door de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ).
Daarnaast is het Ziekenhuis lid van de Santeon Groep. Bij het Martini Ziekenhuis werken ruim 3.000 mensen, het ziekenhuis telt meer dan 200 medisch specialisten en heeft een jaaromzet van ongeveer € 370 miljoen.

Het werkgebied van het Martini Ziekenhuis beslaat voor de basiszorg de stad Groningen en wijde omgeving. Voor de topklinische zorg is het werkgebied omvangrijker. Voor het Brandwondencentrum strekt het werkgebied zich uit tot de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Meerjarenstrategie en kostenombuiging
In 2020 is gewerkt aan het formuleren van een nieuwe meerjarige strategie. Vanwege de coronacrisis is de finale uitwerking hiervan opgeschoven en staat deze nu gepland voor begin 2021. Dan zal ook de verdere uitrol volgen.

De financiële situatie van het ziekenhuis verdient momenteel aandacht. De kosten zijn de afgelopen jaren langzaam hoger geworden en lopen niet meer in de pas met de inkomsten. Het ziekenhuis is de laatste jaren fors gegroeid in aantallen patiënten, deels doordat het UMCG de basiszorg heeft afgestoten. De organisatie was ingericht om deze patiëntenstroom op te vangen maar mede door de coronacrisis moesten de activiteiten worden afgeschaald en zijn de inkomsten achtergebleven. Naast de strategierealisatie zal de focus de komende periode dan ook liggen op het positief ombuigen van de financiële performance om zo ook langjarig de beste zorg aan de patiënt te kunnen blijven verlenen. Het Martini zal de komende vier jaar 22 miljoen euro bezuinigen door efficiënter te werken (procesoptimalisatie). Het ombuigingsprogramma Martini Slim Fit zal in 2021 tot de eerste resultaten moeten leiden. Aandacht behoeft ook de afrekening van de coronakosten. Attentiepunten blijven verder de langjarige capaciteitsbehoeften van het Martini Ziekenhuis ook in combinatie met de uitkomsten van het Strategisch Vastgoedplan.

Governance
Het Martini Ziekenhuis hanteert een scheiding tussen de bestuurlijke en toezichthoudende bevoegdheden. De bestuurlijke bevoegdheden zijn belegd bij de Raad van Bestuur c.q. de bestuurder, de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden van beide organen zijn beschreven in de Statuten van de Stichting en het Reglement voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de instelling en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het maatschappelijk belang van de instelling. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het Bestuur over de belangrijkste ontwikkelingen binnen een aantal portefeuilles van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht functioneert in overeenstemming met de gestelde vereisten in de Zorgbrede Governance Code en het bepaalde in de statuten en het reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de Raad van Toezicht een Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg, een Auditcommissie en een Remuneratie- en Benoemingscommissie. De Raad van Toezicht komt regulier zes keer per jaar bij elkaar in een plenaire bijeenkomst. Daarnaast zijn er commissiebijeenkomsten en wordt er eenmaal per jaar een werkbezoek afgelegd.

De Raad van Toezicht handelt als collectief en functioneert als team. Transparantie, vertrouwen, gelijkwaardigheid, een eerlijke en open communicatie, heterogeniteit wat betreft maatschappelijke positie, ervaring en kennis van relevante beleidsterreinen en werkvelden zijn vanzelfsprekende uitgangspunten, waarbij de Raad zich als collectief verbindt aan het handelen van individuele leden namens de Raad van Toezicht.

Vacature lid Raad van Toezicht, lid Auditcommissie
Medio 2021 neemt een lid afscheid van de Raad vanwege het verstrijken van de zittingsperiode. Om de Raad weer te completeren is het Martini Ziekenhuis op zoek naar een nieuw Lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied `finance en control‘. De kandidaat zal zitting nemen in de Auditcommissie. De Auditcommissie bestaat uit twee leden. In onderling overleg wordt bepaald wie voorzitter van de commissie wordt.

Profiel gehele Raad van Toezicht
Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt:
De leden Raad van Toezicht beschikken als individu over vaardigheden die van belang zijn om de toezichthoudende taken uit te kunnen voeren. De belangrijkste zijn: authenticiteit, bestuurlijk inzicht, helicopterview, integriteit en moreel besef, maatschappelijke (omgevings) sensitiviteit en verantwoordelijkheid, onafhankelijke oordeelsvorming, teamspeler, vakinhoudelijke kennis en visie, zelfreflectie.

De leden Raad van Toezicht beschikken over de persoonlijkheid om een kritische en stimulerende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht om zo nodig naar interne en externe stakeholders een rol in het belang van de instelling te vervullen. De leden Raad van Toezicht zijn een gerespecteerde gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, de Medische Staf, directeuren, adviesorganen zoals de OR en Cliëntenraad en andere relevante externe partijen, nationaal en in de regio.

Profiel lid raad van toezicht finance & control
Specifiek voor het lid auditcommissie geldt:
  • vakmatig en inhoudelijk sterk op het volledige gebied van finance en control inclusief risicomanagement;
  • ervaring –bij voorkeur op eindverantwoordelijk niveau- in een complexe organisatie met de brede financiële portefeuille;
  • bij voorkeur ervaring in de (ziekenhuis)zorg of is in staat zich dit snel eigen te maken;
  • heeft toezichthoudende ervaring opgedaan als lid van de auditcommissie van een grote (maatschappelijke) organisatie;
  • kent een zorgvuldige, reflectieve en prettig samenwerkende stijl waarin ruimte wordt gecreëerd om tussen verschillende belangen en meningen op te treden;
  • beschikt over persoonlijk en inhoudelijk gezag en is een gerespecteerd gesprekspartner;
  • is nieuwsgierig, verbindend en geïnteresseerd;
  • woont bij voorkeur in het noorden van Nederland.
Gezien de samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden
De Raad van Toezicht wil een actieve rol spelen, wat een significante inzet van toezicht vereist. De remuneratie voor de functies is conform de geldende reglementen van het ziekenhuis. Daarnaast zijn de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden beschikbaar.

Procedure
Het Martini Ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan martini@vanderkruijs.com  Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs als u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer