mboRijnland

Vier leden raad van toezicht

mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). We bieden middelbaar beroepsonderwijs aan in de volgende domeingerichte MBO Colleges:

 • MBO College Dienstverlening
 • MBO College Economie
 • MBO College Welzijn en Zorg
 • MBO College Start-Up
 • MBO College Techniek & ICT
Méér dan mbo
Ons motto is: méér dan mbo. Studenten leren bij ons niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden. Wij geven studenten de kans om zichzelf vanuit hun passie en interesses te ontwikkelen.

Onze regio
Onze naam verwijst naar de regio waarin we actief zijn. Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de regio Rijnland. Die bestaat uit de arbeidsmarktgebieden Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal, Midden- Holland en Midden-Utrecht. Het is de regio waarin we samenwerken met bedrijven, andere onderwijsinstellingen, politiek en maatschappelijke instellingen. Dat doen we vanuit onze scholen in: 
 • Alphen aan den Rijn;
 • Gouda;
 • Leiden;
 • Leidschendam-Voorburg;
 • Woerden;
 • Zoetermeer.
Rijnlands werken
Onze naam verwijst ook naar het Rijnlands werken. Hierin staan de waarden vakmanschap, vertrouwen en verbinding voorop. We leiden studenten op tot echte vakmensen, iedere dag weer. We vertrouwen daarbij op hun ambities en talenten. Ook geloven we in ons eigen vakmanschap. Bij mboRijnland studeren ruim 17.000 studenten en werken er ruim 1.700 collega’s met een schat aan ervaring en vakkennis. Met die expertise zorgen we dat studenten zich verder kunnen ontwikkelen. Ons onderwijs ontwikkelen én geven we altijd in nauwe samenwerking met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Leren en ontwikkelen doe je namelijk samen. We zijn een echte netwerkorganisatie. Samen met bedrijven, instellingen en andere scholen leveren we een bijdrage aan een duurzame en inclusieve samenleving waarin iedereen van betekenis kan zijn.
 
Kleinschalig georganiseerd
We hebben ons onderwijs kleinschalig georganiseerd. Studenten krijgen les van een compact docententeam. De docenten hebben veel persoonlijk contact met de studenten en veel aandacht voor hun ontwikkeling. Bovendien heeft iedere student een persoonlijke studieloopbaanbegeleider. Die helpt hem bij het plannen van zijn studie, stage en examens.

Het College van Bestuur
Bij mboRijnland zijn bestuur en toezicht gescheiden. Het College van Bestuur bestuurt mboRijnland en de toezichthoudende rol is belegd bij de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit de heer Otto Jelsma (voorzitter), de heer Oege de Jong en mevrouw Saskia Schenning. De statuten van mboRijnland met onder andere informatie over de (formele) bevoegdheden van het College van Bestuur en de governance zijn hierte vinden. Het College van Bestuur opereert als een collegiaal bestuur. De (huidige) portefeuilleverdeling is hierterug te lezen
 
Raad van Toezicht
De Raad is toezichthouder, werkgever en adviseur van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de stichting en de instelling, in het bijzonder op het College van Bestuur. Hierbij houdt de raad rekening met de instellingsbelangen, organisatiebelangen en het publieke belang. Voor de Raad van Toezicht is goed bestuur en toezicht een belangrijk aandachtspunt. De branchecode “Goed bestuur in het mbo” is hierin de leidraad. mboRijnland voldoet aan deze leidraad. Bestuur en toezicht zijn organiek gescheiden. De taken en de werkwijze van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben we ingevuld conform de afspraken en de aanbevelingen in de code. Als toezichthouder en werkgever heeft de Raad van Toezicht onder andere de volgende taken op zich genomen:

Taken
De Raad van Toezicht:
 • keurt het algemeen beleid, opgesteld op basis van het koersdocument, goed;
 • houdt toezicht op het algemeen beleid van het College van Bestuur;
 • houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen mboRijnland;
 • verleent goedkeuring aan de begroting en de jaarrekening;
 • voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Bestuur;
 • fungeert als klankbord voor het College van Bestuur.
Leden
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:
 • mevrouw Y. Shitrit (voorzitter)
 • de heer A.B.C. de Klerck (toekomstig voorzitter)
 • de heer H.K. Fernandes Mendes
 • de heer R. van Leeuwen
 • mevrouw. J. Snippe
 • mevrouw A. Th. van der Wal
Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijnen ontstaan per 1 juni aanstaande de vacatures voor voorzitter auditcommissie en voorzitter onderwijscommissie en per 1 september aanstaande de vacatures voor lid auditcommissie en lid onderwijscommissie.

Algemene profieleisen voor de Raad van Toezicht
Ieder lid van de RvT kan bogen op de volgende ervaringen, kwaliteiten en competenties:
 • Kennis van en ervaring met het onderwijs, bij voorkeur het mbo;
 • Strategische oriëntatie en organisatiekundige visie;
 • Beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Gericht op samenwerking met de andere RvT-leden en het CvB;
 • Gevoel voor humor en in het bezit van relativeringsvermogen en bijdragend aan een ontspannen doch professioneel functionerende raad;
 • Kan zich inleven in de positie van het beroepsonderwijs in de maatschappij en kan vanuit een intrinsieke motivatie en op waarde toevoegende wijze een bijdrage leveren aan de gesprekken hierover in de raad van toezicht en met het College van Bestuur;
 • Beschikbaarheid om zich met flexibiliteit in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Werkend vanuit een constructief-kritische houding richting de collega-RvT-leden en richting het CvB;
 • Academisch werk- en denkniveau.
Aanvullend op de algemene profieleisen wordt voor de vacante posities nadrukkelijk gezocht naar kandidaten die het volgende inbrengen:
 
Voorzitter en lid onderwijscommissie beschikken gezamenlijk over:
 • Kennis van (onderwijs)kwaliteitsverbetering: bij voorkeur breder dan alleen van het mbo;
 • Kennis van de positie en functie van het mbo-onderwijs in de regio;
 • Affiniteit met ICT: met name digitalisering in het onderwijs;
 • Kennis van het veranderkundig vormgeven en doorvoeren van onderwijsvernieuwings- en kwaliteitsprocessen;
 • Kennis van HR vraagstukken in het onderwijs;
 • Kennis van trends, ontwikkelingen en innovaties binnen het (beroeps)onderwijs en visie op de richting waarnaar het beroepsonderwijs zich beweegt (o.a. op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen);
 • Vermogen om zich in te leven in de positie van het beroepsonderwijs in de maatschappij en vanuit een intrinsieke motivatie en op waarde toevoegende wijze een bijdrage leveren aan de gesprekken hierover in de Raad van Toezicht en met het College van Bestuur,
De voorzitter beschikt over ruime toezichthoudende ervaring, ervaring in een bestuurlijke functie is een pré. Dit laatste bijvoorbeeld opgebouwd in een hoofdfunctie als bestuurder van een grote (semi-)publiek of corporate organisatie.Het lid mag over beperkte toezichthoudende ervaring beschikken of startend toezichthouder zijn. Kandidaten voor deze positie hebben aangetoond in hun huidige en/of eerdere hoofdfunctie(s) daadwerkelijk impact te kunnen maken en beschikken over het vermogen om een toezichthoudende functie zoals deze bij mboRijnland gewenst is direct bij aanvang waar te kunnen maken.
 
Voorzitter en lid auditcommissie beschikken gezamenlijk over:
 • Inhoudelijke kennis van onderwijsfinanciering en financiële vraagstukken die in het onderwijs spelen of het vermogen deze zich snel eigen te maken;
 • Goede bekendheid met strategisch-bestuurlijke vraagstukken in het (mbo-)onderwijs op het gebied van financiën;
 • Idem op het gebeid van huisvesting (bijvoorbeeld voor wat betreft de impact van het hybride leren (fysiek en online) op het vastgoed van mboRijnland)
 • Idem op het gebied van IT (inclusief thema’s als data-gedreven organiseren, cyber security en AI);
 • Kennis van maatschappelijk thema’s, zoals transities op het gebied van duurzaamheid en arbeidsmarkt.
De voorzitter beschikt over ruime toezichthoudende en bestuurlijke ervaring. Dit laatste bijvoorbeeld opgebouwd in een hoofdfunctie als bestuurder van een grote (semi-)publiek of corporate organisatie, met verantwoordelijk voor de portefeuille financiën en bedrijfsvoering.Het lid mag over beperkte toezichthoudende ervaring beschikken of startend toezichthouder zijn. Kandidaten voor deze positie hebben aangetoond in hun huidige en/of eerdere hoofdfunctie(s) daadwerkelijk impact te kunnen maken en beschikken over het vermogen om een toezichthoudende functie zoals deze bij mboRijnland gewenst is direct bij aanvang waar te kunnen maken.
 
Inclusie & diversiteit
mboRijnland hecht belang aan een divers samengestelde RvT als weerspiegeling van haar Randstedelijke populatie. In de selectieprocedure zal deze diversiteit nadrukkelijk meegewogen worden.
 
Bezoldiging
De aanstelling in de Raad geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid en wens van een eenmalige herbenoeming. De vergoeding is gebaseerd op de richtlijnen van de WNT.
 
Procedure
mboRijnland laat zich in deze procedure bijstaan door Ila Kasem en Somya Bouzaggou van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 12 mei 2022 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Somya Bouzaggou op 020-7267272
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende momenten voor gespreksrondes:
 • De eerste ronde gesprekken voor de voorzitters van de auditcommissie en de onderwijscommissie vinden plaats op 20 mei 2022, van 09.00 – 14.00 uur.
 • De gesprekken voor het lid onderwijs commissie en lid audit commissie worden begin juli ingepland.
De RvT is voornemens om 16 juni 2022 de procedure voor de vacatures van voorzitters af te ronden en medio juli de gesprekken voor de vacatures van de leden. NB de nieuw te werven voorzitters kijken mee in de selectieronde voor de leden
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer