MeanderGroep Zuid-Limburg

Lid raad van toezicht, tevens voorzitter van de auditcommissie

MeanderGroep Zuid-Limburg (hierna: Meander) is er voor iedereen; jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond. De belangrijkste doelstelling van Meander is om haar klanten, ondanks eventuele beperkingen door ziekte of gebrek, in staat te stellen hun eigen leven te leiden. Meander is, als maatschappelijk ondernemer, werkzaam in de regio Parkstad en aangrenzende gebieden, een regio waar steeds meer ouderen en steeds minder jongeren wonen. Ervan uitgaande dat ouderen en chronisch zieken veel waarde hechten aan onafhankelijkheid en veiligheid, verleent Meander 24 uur per dag diensten bij mensen thuis (brengdiensten) en dicht bij huis (haaldiensten). Voor de kleine groep waarvoor zelfstandig wonen niet meer haalbaar is, biedt Meander woonvoorzieningen aan; waar mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet.
De intramurale zorg wordt geboden in twee gespecialiseerde verpleeghuizen die zich m.n. richten op zwaardere doelgroepen (Korsakov, jong dementerenden, NAH- en revalidatie-patiënten, etc.), één regulier verpleeghuis waarin zowel PG als somatische zorg wordt geboden en elf wijkzorgcentra/locaties waarvan zes met een PG/verpleegunit. De wijkverpleging (extramurale zorg) wordt in de volle breedte geleverd in Parkstad. Meander biedt de Hulp bij Huishouding (HbH) in Parkstad. De reguliere dagverzorging wordt geboden in dienstencentra en/of wijkzorgcentra verspreid over Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld. Daarnaast biedt Meander maatschappelijke dienstverlening in een aantal gemeenten, activiteiten op het gebied van zorgservices en allerlei paramedische diensten.
 
Meander behoort tot de koplopers in de moderne zorgverlening. Door de gezonde financiële basis is Meander in staat om te investeren in innovaties, om op nog meer plekken slimmer te werken en om vastgoed te realiseren dat geschikt is voor toekomstbestendige zorg.
 
Opdracht
Recentelijk heeft Meander de strategische lange termijn visie/meerjarenplan vastgesteld
“leid je eigen leven”:
 
Meander levert een bijdrage aan het welbevinden van de inwoners van Parkstad. Deze bijdrage is gericht op het in staat stellen van inwoners om hun eigen leven te leiden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers, familie en onze partners. Vanuit onze kernwaarden bieden wij deze diensten aan. 
De vergrijzing heeft grote impact op de zorg. Het aandeel ouderen neemt toe. Ook bereiken mensen steeds vaker een hoge leeftijd. Hierdoor hebben steeds meer mensen een chronische somatische aandoening en/of dementie. Bovendien hebben mensen steeds vaker meerdere aandoeningen tegelijk. Dementie veroorzaakt in 2040 de hoogste sterfte doordat mensen vaker aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en kanker overleven, onder meer door betere behandelingen. Niet alleen medische maar ook sociale problemen nemen toe. Vandaar dat wij ons daar meer op gaan richten. Het aantal eenzame ouderen stijgt. Ouderen wonen vaker zelfstandig en ook vaker alleen. Door deze ontwikkelingen ontstaat er meer druk op zowel de formele als de informele zorg.
De komende jaren zal de vraag naar onze diensten toenemen. Daar staat een afname van de beroepsbevolking tegenover alsook een druk op de beschikbare financiële middelen.  Dit vraagt om het versterken van het netwerk van klanten zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig hun eigen leven kunnen leiden zonder gebruik te maken van professionele zorg. Middels nieuwe vormen van zorgverlening, in nauwe samenwerking met onze partners en ondersteund door technologie zetten wij in op zo lang mogelijk thuis wonen. Hiervoor zijn forse investeringen nodig bovenop de noodzakelijke investeringen om onze bestaande diensten in stand te houden, zoals investeringen in de digitale transformatie en onze locaties. Middels onze nieuwe visie op arbeid vorm gegeven in de HR strategie “creëer je mooiste baan” wordt ingezet op behoud, instroom en doorstroom van medewerkers, vrijwilligers, familie en mantelzorgers.
 
Organisatiestructuur
De tweehoofdige raad van bestuur (RvB) geeft als collectief leiding aan de ontwikkeling van Meander, met een duidelijke afbakening van bevoegdheden tussen centrale en decentrale eenheden, rekening houdend met de uitgangspunten ter zake (resultaatverantwoordelijke directies, decentraal wat kan, mits de schaalvoordelen benut worden). De voorzitter RvB en het lid RvB dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).
 
De topstructuur van Meander is gebaseerd op zorgclusters. De vier te onderscheiden clusters zijn: Verpleeghuizen, Wijkzorgcentra, V&V thuiszorg en Bijzondere Dienstverlening/WMO. Daarnaast zijn er vier stafafdelingen (I&A, HRM, F&C en Meander Wonen (Vastgoed)). De vier zorgclusters en de vier stafafdelingen vallen elk afzonderlijk onder de verantwoordelijkheid van een directeur.
 
De OR, de CCR en de VVAR brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de RvB m.b.t. het gevoerde beleid. Daarnaast heeft Meander, tot tevredenheid van de OR, Medezeggenschap op Maat (MoM) georganiseerd. Elke medewerker krijgt zo de kans om mee te beslissen over zijn/haar eigen werkomgeving.
 
Kerncijfers (2020)
 
Aantal klanten totaal Meer dan 20.000 per jaar
Aantal medewerkers 5.380 (3162 fte) & vele vrijwilligers
Totale bedrijfsopbrengsten € 233,9 miljoen
Netto financieel resultaat € 10,9 miljoen
Solvabiliteit 48,7%
 
Functie raad van toezicht
Meander hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de RvT in het bijzonder toe op:
 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals klanten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 
De RvT houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken bij Meander en de daaraan verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de RvT als klankbord voor de RvB en vervult hij de werkgeversrol richting de RvB. De werkwijze van de RvT is omschreven in het reglement RvT. Hierin is opgenomen dat de RvT werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissies adviseren de RvT over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de RvT voor.
 
De RvT bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter:
 • de heer ir. Peter Thuis EMC, voorzitter tevens lid van de remuneratiecommissie;
 • mevrouw prof. dr. Gaby Odekerken-Schröder, tevens voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid;
 • mevrouw dr. Hanneke Beerens, tevens lid van de commissie kwaliteit en veiligheid;
 • de heer prof. dr. Wilco Achterberg, tevens lid van de commissie kwaliteit en veiligheid en voorzitter van de remuneratiecommissie;
 • mevrouw prof. dr. Maria Jacobs, tevens lid van de auditcommissie;
 • vacature, tevens voorzitter van de auditcommissie.
 
Elk lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De RvT vergadert minimaal zes keer per jaar met de RvB en komt verder samen voor additionele bijeenkomsten zoals commissievergaderingen. (Een afvaardiging van) de RvT neemt deel aan vergaderingen met de OR en de CCR.
 
De RvT is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg gerelateerde kennis, financieel economische expertise, kennis van governance, kennis van vastgoed en kennis van juridische zaken. De RvT streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht, leeftijd en andere diversiteitsaspecten.
 
Algemeen profiel elk lid raad van toezicht
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Affiniteit met het sociaal maatschappelijk belang en de VVT-sector in het bijzonder.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de RvB met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Meander en het functioneren van de RvB te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gebruik makend van elkaars complementariteit.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die doelmatigheid, continuïteit, kwaliteit en veiligheid aan Meander stellen.
 
Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature voor een lid RvT met aandachtsgebied financiën en vastgoed en tevens voorzitter van de auditcommissie. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel lid RvT met aandachtsgebied financiën en vastgoed, tevens voorzitter van de Auditcommissie:
 • Financieel uitstekend onderlegd, opgeleid als RA/RC en/of bedrijfseconoom;
 • Ruime ervaring met (sociaal) vastgoed- en (ver)nieuwbouwprojecten;
 • Ervaring met complexe investering- en financieringsvraagstukken en risicomanagement;
 • Ervaring in een eindverantwoordelijke bestuurlijke hoofdfunctie;
 • Goede kennis van ontwikkelingen binnen de zorgsector is een pré;
 • Ervaring als toezichthouder bij een grote maatschappelijke organisatie;
 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Meander en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen;
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit;
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken;
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken. Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, speelt op de bal en niet op de man;
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 
Arbeidsvoorwaarden
De bezoldiging is conform de adviezen van de NVTZ en valt ruim binnen de normstelling van de WNT-2.
 
Procedure
De MeanderGroep laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariella Engels op 020-7267272. 
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met selectiegesprekken in februari 2022.
Concrete data volgen zo spoedig mogelijk.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer