mediant

voorzitter raad van bestuur

Mediant (Enschede) is de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente. Mediant biedt een totaalpakket van zorg aan mensen van 0 tot 100 jaar met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen, variërend van milde en kortdurende klachten tot ernstige psychiatrische problematiek. De zorg kan gericht zijn op het genezen van klachten, het terugdringen van de symptomen die gepaard gaan met de klachten of het leren omgaan met de klachten. Zorg vanuit de herstelgerichte visie, waarbij actief geïnvesteerd wordt in de relatie tussen cliënt, professional en betrokken familieleden.
Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen, ouderen, specialistische behandelcentra en Acute Psychiatrie. Daarnaast wordt via de stichting POHGGZ Twente en het Mobiel Consultatie en Behandelteam ondersteuning geboden in de huisartsenpraktijken. Mediant deelt kennis en expertise met ketenorganisaties zoals o.a. gemeenten, in de vorm van consultatie, behandeling, advies, cursussen en trainingen. Mediant is een zorginhoudelijk en financieel gezonde organisatie en door de huidige koers - kwalitatief en financieel - is er groot vertrouwen in de toekomst.
Beleid Mediant en resultaten
Aandacht voor de cliënt, de verwijzer, de ketenpartners, gemeenten en zorgverzekeraars staat al jaren centraal. Mediant heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met ouderenzorg, RIBW en de forensische zorg. Andere samenwerkingsverbanden zijn voortgezet zoals de succesvolle samenwerking met Jarabee, Ambiq en Dimence, waaruit FACT Jeugd Twente is voortgekomen.
 
Om 'Gewoon Goede Zorg' te kunnen bieden, investeert Mediant in haar medewerkers. Medewerkers zijn trots op Mediant. De organisatie biedt de medewerkers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen tot verpleegkundig specialist, ervaringsdeskundige/ervaringswerkers, psycholoog (klinisch, GZ, psychotherapeut) en psychiater. Voor de opleiding tot psychiater is Mediant aangesloten bij en werkt ze samen met het consortium Noord Oost Nederland.

Organisatiestructuur
De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid raad van bestuur/psychiater. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht (voorzitter en vijf leden). De samenstelling van de raad van toezicht is recent gewijzigd en de raad is in deze samenstelling derhalve nog vrij nieuw. De raad van toezicht hecht aan een open en moderne wijze van toezichthouden en omgaan met de raad van bestuur; zij is betrokken en nabij, met aandacht van ieders rol.
 
Mediant kent een centraal besturingsmodel/lijnstructuur met op elke leidinggevende laag een duale invulling. De raad van bestuur stuurt zeven circuits aan. De circuits en de staf worden duaal aangestuurd door de circuitmanagers en de managers stafafdelingen. Binnen de circuits, waar de zorg verder wordt vormgegeven, is ook sprake van duaal leiderschap. De beide geneesheren-directeur werken nauw samen met de twee bestuurders en de managers behandelzaken.
Het totale managementteam bestaat uit 20 personen (managers behandelzaken, managers bedrijfsvoering, staf). Het ‘MT-zorg’ overlegt maandelijks onder leiding van het lid raad van bestuur. Het ‘MT-bedrijfsvoering’ overlegt maandelijks onder leiding van de voorzitter raad van bestuur. Het ‘MT-algemeen’ vergadert op regelmatige basis met de gehele raad van bestuur. Mediant kent taakvolwassen managers, betrokken en loyaal naar de organisatie.
 
De relatie met de medezeggenschapsorganen is zeer goed. Zowel ondernemingsraad als cliëntenraad worden serieus genomen en op tijd en voldoende geïnformeerd.
 
Cultuur
Mediant is een nuchtere Twentse instelling, waar je gewoon bij elkaar kunt binnenlopen. In de lijnstructuur zijn de lijnen kort en komt men snel tot een besluit. Mediant is slagvaardig, flexibel en besluitvaardig. Ook voor de toekomst kiest Mediant voor dit besturingsmodel. De organisatiestructuur geeft houvast en richting en biedt daarnaast ruimte voor de ontwikkeling van haar professionals. De professionals hebben direct invloed op het beleid, zijn betrokken en streven naar de best passende zorg voor de cliënten; 'Gewoon Goede Zorg'.
 
De typische aspecten die Mediant zo 'groot' hebben gemaakt zijn: 'Gewoon Goede Zorg',
de lijnstructuur, resultaatgerichtheid, één Mediant, samenwerking met een win/win principe,
korte lijnen en hard werken gepaard gaande met een Twentse nuchterheid.
 
Beleidsplan 2020-2022
De inhoud en de koers van het recent vastgestelde Beleidsplan Mediant 2020-2022 borduurt voort op het succesvolle beleid van de afgelopen jaren. De cliënt staat daarin centraal. Mediant geeft daarbij ook de grenzen van een behandeling en het te verwachten resultaat aan, waarbij ernaar gestreefd wordt dat de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen regie pakt.
Mediant biedt de ‘best passende zorg’, namelijk de zorg die nodig is en aansluit bij de cliënt, zoveel mogelijk in de omgeving van de cliënt in nauwe samenwerking met ketenpartners en financiers. Mediant biedt deze zorg in verschillende varianten waaronder preventie, digitale zorg, een combinatie van digitale zorg met face-to-face gesprekken, groepsbehandelingen, ambulante en klinische zorg.
Klik hier voor het Beleidsplan.
 
Voor meer informatie zie Mediant.nl.Jaarverslagen zijn te vinden op de website onder Mediant.nl/jaardocumenten
 
Vacature
De huidige voorzitter raad van bestuur gaat per 1 februari 2021 met pensioen. Mediant zoekt per 1 februari 2021 een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter raad van bestuur geeft samen met het lid/psychiater evenwichtig en koersvast leiding aan de organisatie. De raad van bestuur vormt een samenwerkingsgericht en complementair duo waarbij de natuurlijke chemie tussen beide leden garant staat voor een uitgebalanceerd bestuur van de organisatie.
 
Opdracht  
De voorzitter raad van bestuur:
 • zet het huidige ingezette beleid en het positieve resultaat de komende jaren voort. Bestendigt de koers en de organisatiestructuur en borgt de goede kwaliteit. Draagt er zorg voor dat Mediant een betrouwbare en transparante instelling blijft, midden in de Twentse samenleving en dat Mediant zijn huidige sterke marktpositie in de regio behoudt;
 • speelt op innovatieve en ondernemende wijze in op externe ontwikkelingen en kansen. Heeft een externe scope en investeert in het maatschappelijke netwerk;
 • herkent zich in het nieuw opgestelde Beleidsplan en voert dit verder uit;
 • heeft aandacht voor de krappe arbeidsmarkt in Oost-Nederland en speelt hier creatief op in;
 • draagt bij aan verdere ontwikkeling van de cultuur van samenwerking binnen de organisatie en heeft oog voor verdere ‘ontschotting’;
 • draagt er zorg voor dat de gevolgen van de coronacrisis en de toekomstige wijzigingen in de financiering evenwichtig en solide worden opgevangen.
Functie
De voorzitter raad van bestuur:
 • draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie als geheel;
 • is het boegbeeld van Mediant, zowel in- als extern en is verantwoordelijk voor het interne en externe strategisch beleid;
 • is verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, zorgcontractering, personeel, opleidingen, vastgoed, facilitaire zaken en kwaliteit;
 • legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
Profiel
De voorzitter raad van bestuur is een ervaren, inspirerende en bevlogen bestuurder met hart voor de GGZ, die vanuit een heldere visie beleid formuleert en ontwikkelt in samenspraak met de interne organisatie en in nauwe afstemming met de raad van toezicht. Een ‘zwaargewicht’ die Mediant de komende jaren stevig op koers houdt en de goede positie (zowel kwalitatief als financieel) behoudt. De voorzitter kan met overtuiging het boegbeeld zijn van Mediant omdat hij/zij zich verbindt met de missie en visie en gelooft in wat Mediant doet.
De voorzitter raad van bestuur:
 • heeft een afgeronde academische opleiding;
 • beschikt over ruime bestuurlijke ervaring met de brede bedrijfsvoeringsportefeuille in een zorgorganisatie van vergelijkbare grootte;
 • heeft ervaring in de GGZ-sector en kent het primaire proces. Is oprecht geïnteresseerd in het GGZ-werkveld en haar professionals. Een zorginhoudelijke achtergrond kan een pré zijn;
 • heeft ervaring in de interactie en omgang met medezeggenschap, accountant, banken, gemeentes en zorgverzekeraars;
 • gelooft in het besturingsmodel/lijnstructuur van Mediant en heeft ervaring met duaal leidinggeven aan professionals;
 • heeft ervaring met het aanpassen van de organisatie daar waar het beleid, de zorg en de omstandigheden dat vragen;
 • beschikt over een relevant netwerk of is in staat zich dit snel eigen te maken;
 • ziet samenwerken als voorwaarde om prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen zowel intern als extern.
Als persoon:
 • is charismatisch en beschikt over natuurlijk gezag;
 • heeft een open houding ten aanzien van de diverse vormen van medezeggenschap;
 • is open, toegankelijk en transparant. Kan helder en duidelijk communiceren op alle gewenste en voorkomende niveaus;
 • is in staat zich te verplaatsen in de belangen en standpunten van anderen ook als belangen conflicteren;
 • is besluitvaardig en durft besluiten te nemen die een positief resultaat beogen ook wanneer dit gecalculeerde risico's met zich meebrengt;
 • is bij voorkeur verbonden met de regio Twente;
 • onderschrijft de principes van Good Governance.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (klasse V).

Procedure
Mediant laat zich in deze procedure bijstaan door mr Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen tot 15 september 2020 hun interesse kenbaar maken door een motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan mediant@vanderkruijs.com
 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 0207267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
De procedure is gericht op afronding in de maand oktober. De benoeming gaat in per 1 februari 2021.
 
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Gesprekken met selectiecommissie, donderdag 1 oktober in de ochtend.
 • Gesprekken met adviescommissies 8 oktober in de middag.
 • Gesprekken met uitgebreide selectiecommissie 12 oktober in de middag.
 • Verdiepende ontmoeting met het lid raad van bestuur NTB.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer