Mijzo

lid raad van toezicht

Mijzo is per 1 januari 2021 ontstaan door een fusie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring. Mijzo is er voor mensen met grote gezondheidsuitdagingen die op eigen wijze vorm willen geven aan hun leven. Mijzo is er voor ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Daar waar thuis ook is. Samen met cliënten en hun naasten willen medewerkers van Mijzo ontdekken wat de best passende zorg of ondersteuning is.
Kernwaarden van Mijzo zijn: Open, Eigen, Samen en Ontdekken

Cliënten kunnen bij Mijzo vanuit 27 locaties terecht voor wonen met zorg, behandeling, dagbesteding en -behandeling, hospicezorg, kortdurend verblijf, revalidatie en wijkverpleging. Het werkgebied ligt tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch. Er werken circa 4500 medewerkers en ruim 2000 vrijwilligers die zorg bieden aan ongeveer 3500 cliënten. Het budget van Mijzo bedraagt € 205M en de activiteiten worden gefinancierd vanuit de WLZ, ZVW en WMO.
 
Over het ontstaan van Mijzo
 
Het voornemen tot de fusie was gebaseerd op een veranderende omgeving (overheidsbeleid, vergrijzing, toename complexiteit en langere levensduur) en daarbij veranderende cliëntvragen en -behoeften, die om strategische herpositionering vroeg. Ook had men de overtuiging dat de drie organisaties in gezamenlijkheid beter in staat zijn om de gemeenschappelijk ervaren uitdagingen het hoofd te bieden en cliënten in het werkgebied zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.
 
Het anders organiseren middels sociale en technologische innovaties is noodzakelijk voor het kunnen borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg voor cliënten. Het borgen van dit belang voor cliënten vormt de belangrijkste drijfveer voor de fusie. De fusie maakt het mogelijk om ook in de toekomst op een kwalitatief goed niveau zorg te bieden in het (deels) dunbevolkte gebied tussen de steden Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem en in te kunnen blijven spelen op de hogere complexiteit in de zorgvraag en de vraag naar meer specialistische zorg in de regio.
 
Belangrijke meerwaarde van de fusie is dat door de bundeling van krachten meer mogelijkheden ontstaan voor (technologische) innovaties en verdere ontwikkeling van (specialistische) zorg en ondersteuning. Daar profiteren niet alleen cliënten in de regio van, het vergroot tevens de aantrekkelijkheid van het werkgeverschap. Daarnaast helpt de fusie om dé voor de hand liggende gesprekspartner te gaan zijn voor stakeholders en een stevige rol in te nemen in netwerken en ketenverbanden.
 
De drie organisaties hebben in het voortraject uitgebreid de tijd genomen om de nieuw te vormen organisatie samen op te bouwen met als merkbaar resultaat dat de fusie al ècht gedragen wordt door de medewerkers.
 
Mijzo heeft voor zichzelf de volgende maatschappelijke opdracht (richting) gedefinieerd: 
 • Mijzo is toonaangevend in de transformatie van de zorg in de ouder wordende samenleving. Ze voegt waarde toe in de transformatie naar toegankelijke, betaalbare en, op kwalitatief geaccepteerde wijze, ouder worden.
 • Mijzo levert samen met haar partners in de regio multidisciplinaire zorg aan de meest kwetsbaren in haar adherentiegebied, daar waar thuis ook is. Mijzo streeft binnen de langdurige zorg naar de ondersteuning van cliënten met behandeling en vanaf ZZP5. De expertise van Mijzo is de combinatie van (kortdurende) zorg, behandeling en begeleiding. Dit is haar bijdrage aan de ouder wordende samenleving en de mensen die hiervan afhankelijk worden.
 • Mijzo bevordert gezond ouder worden in de eerste lijn en draagt als community-bouwer bij aan het langer thuis kunnen wonen van burgers, het bevorderen van zelfredzaamheid en het voorkomen van afhankelijkheid van professionele zorg. Dit doet Mijzo door het aanbieden van een uniek coachings- en begeleidingspakket.
 • Mijzo faciliteert en daagt de cliënt uit om het zo lang mogelijk zelf te doen. Wanneer dit niet meer gaat, komt het eigen netwerk in beeld en tenslotte Mijzo (thuis, in de behandeling & begeleiding en in de specialistische zorg in de locaties). Maar overal met behoud van regie van de cliënt. Met als uitgangspunt dat wij leven aan de dagen toevoegen en geen dagen aan het leven.
 • Mijzo maakt bewust en ondersteunt cliënten en hun naasten bij de keuzes en morele dilemma’s.
 • Mijzo ziet het als haar opdracht om bij te dragen aan een duurzame samenleving.
Om deze maatschappelijke opdracht te bereiken wordt ingezet op zes actielijnen:
 1. Actieve voorbereiding op het ouder worden
 2. Stimuleren van community care daar waar de client is
 3. Met plezier naar het werk
 4. Samen het verschil maken
 5. Met lef ontdekken
 6. Gezonde bedrijfsvoering
Uitgebreide informatie over de maatschappelijke opdracht van Mijzo kunnen geïnteresseerden opvragen bij Vanderkruijs.
 
Besturingsfilosofie
 
De uitgangspunten voor de besturingsfilosofie van Mijzo zijn:
 • Uitgangspunt is ondersteuning en zorg dichtbij de client te organiseren. Op onderdelen waar expertise of  efficiency van meerwaarde is, organiseren we zaken centraal.
 • Het management is integraal verantwoordelijk en aanspreekbaar op afgesproken resultaten.
 • De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leiderschap is situationeel bepaald, bij voorkeur coachend en faciliterend. De transformatie van de zorg vraagt nadrukkelijk om sturing en leiderschap. We hebben maximaal twee managementlagen onder de raad van bestuur met een hanteerbare span of control en complexiteit.
 • Een team is samen verantwoordelijk, geen zelfsturing, maar zelforganisatie.
 • We managen en organiseren op basis van de kernwaarden: eigen, ontdekken, open, samen.
 • We betrekken waar mogelijk belanghebbenden in advisering.
 • We zijn wendbaar en flexibel.
De driehoofdige raad van bestuur (RvB) wordt gevormd door de bestuurders van de drie oorspronkelijke organisaties, zij geven op collegiale en gelijkwaardige wijze sturing aan Mijzo.
Zij dragen zorg voor continuïteit, innovatie & vernieuwing en werken zichtbaar en actief zowel regionaal als ook op landelijk niveau aan de transformatie van de zorg in de ouder wordende samenleving.

Voor meer informatie over de organisatie kijkt u op: Mijzo.
 
De raad van toezicht
Algemeen
 
Mijzo hanteert de Zorgbrede Governancecode 2017 als leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. De werkwijze van de raad van toezicht (RvT) wordt vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. De RvB is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie.
 
De RvT heeft tot taak integraal toezicht te houden op de besturing door de RvB en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Zij beoordeelt de integraliteit en integriteit van de besluitvorming tegen de achtergrond van de relevante belangen van alle stakeholders van Mijzo en de maatschappelijke opgave van Mijzo.
 
De RvT moet de doelstelling en de visie van de organisatie optimaal ondersteunen en voldoen aan de eisen die de samenleving aan goed toezicht stelt. In een visie op toezicht formuleert de RvT de kernwaarden die ze hanteert bij het toezichthouden. De kernwaarden van de organisatie, de visie op cliënt en medewerker en de hierop gebaseerde visie op de besturingsfilosofie zijn daarbij leidend.
 
De RvT maakt gebruik van de toezichtsvisie bij de specifieke verantwoordelijkheden, rollen en taken die ze vervult:
 • Toetsing of de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie en op de belangen van de stakeholders. De RvT houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de organisatie een maatschappelijke functie dient in relatie tot de maatschappelijke opdracht die Mijzo zich heeft gesteld;
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en de daarmee verbonden instellingen.
 • Functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB, denkt actief mee en ziet toe op innovaties en initiatieven voor vernieuwing;
 • Goedkeuren van (strategische) beslissingen van de RvB, waaronder de besluiten die vermeld staan in de Statuten;
 • Waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de organisatie en het naleven van de geldende Zorgbrede Governancecode;
 • Naast toezicht houden en adviseren vervult de RvT de rol van werkgever voor de RvB. De RvT heeft met deze werkgeversrol de taak zorg te dragen voor een competent, slagvaardig bestuur van de organisatie.
Samenstelling raad van toezicht
 
De RvT bestaat uit zes leden. Bij de fusie zijn van iedere organisatie twee toezichthouders meegekomen die tezamen de overgangs-RvT vormden. In het najaar van 2020 zijn drie leden vertrokken en vervangen door een nieuwe voorzitter en twee leden. Hierdoor kan de continuïteit in de RvT gewaarborgd worden. Per maart 2022 eindigt de maximale zittingstermijn van een van de leden waardoor een vacature ontstaat voor een lid in de RvT tevens lid van de commissie Kwaliteit en Innovatie.
 
De RvT is, mede als gevolg van de beperkingen rondom Covid-19, als team nog in de opstartfase om elkaar en de organisatie goed te leren kennen.
 
De raad van toezicht als team
 
De leden van de RvT dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste competenties (expertise, vaardigheden en ervaring) om de aandachtsgebieden en de integraliteit en integriteit van de besluitvorming te kunnen beoordelen. De leden van de RvT dienen maatschappelijk breed geïnformeerd te zijn om te kunnen beoordelen of het maatschappelijk belang en de stakeholders voldoende worden gediend.
 
Van elk lid van de RvT wordt verwacht dat hij/zij beschikt over een helicopterview. Tevens wordt verwacht dat hij/zij een teamplayer is, zodat de RvT een multidisciplinair team vormt dat in staat is om verschillende aspecten integraal af te wegen. Dit gericht op het belang van de organisatie als geheel en haar stakeholders.
 
De leden zijn complementair aan elkaar zodat het goede gesprek gevoerd kan worden, zowel met elkaar als met de RvB. Zij voeren dit goede gesprek tegen de achtergrond van de kernwaarden van Mijzo.
 
Bij de samenstelling van de RvT wordt gekeken naar een passende (competentie)mix voor de RvT als geheel (achtergronden, kennis, ervaring, kwaliteiten, affiniteiten, leeftijd, geslacht en persoonlijkheidskenmerken).
 
Expertisegebieden
 
De samenstelling van de RvT is zodanig dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Binnen de RvT moeten onderstaande expertise-gebieden vertegenwoordigd zijn:
 • Breed bestuurlijk profiel, bij voorkeur in een zorgorganisatie (voorzitter);
 • Zorginhoudelijk profiel met aandacht voor kwaliteit & veiligheid én voor cliëntperspectief;
 • Financieel-economisch profiel met kennis van vastgoed;
 • Bedrijfskundig, organisatorisch/HRM profiel met aandacht voor medewerkersperspectief;
 • Technologische en sociale innovatie vanuit een ondernemende invalshoek.
Vergaderingen en commissies
 
De RvT vergadert doorgaans zes keer per jaar. De RvT hecht waarde aan het gesprek met de medezeggenschapsorganen en de clustermanagers en heeft tenminste een keer per jaar een ontmoeting/vergadering met de leden van de centrale cliëntenraad (CCR), de ondernemingsraad (OR) en de clustermanagers. Daarnaast zijn er commissievergaderingen en de jaarlijks eigen evaluaties. Leden van de RvT bezoeken een paar keer per jaar locaties van Mijzo en nemen in onderling overleg deel aan themabijeenkomsten.
 
De RvT kent de volgende commissies, adviserend aan de voltallige RvT:
 • Commissie Kwaliteit en Innovatie;
 • Auditcommissie;
 • Remuneratiecommissie.
Algemene functievereisten voor alle leden raad van toezicht 
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Inzicht in (strategische-/bestuurlijke) processen binnen complexe organisaties;
 • Een actieve en brede maatschappelijke betrokkenheid bij Mijzo;
 • Betrokkenheid bij dan wel affiniteit met de doelgroep (langdurige) zorg en welzijn;
 • In staat om naar stakeholders te fungeren als ambassadeur van Mijzo;
 • Kan belangen van verschillende stakeholders goed wegen en in samenhang beoordelen;
 • Beschikt over het vermogen om de strategie en visie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om het goede gesprek op strategisch niveau te kunnen voeren;
 • Heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een ondernemende, innovatieve en op kwaliteit gerichte organisatie;
 • Hanteert de kernwaarden van de organisatie;
 • Kan opereren vanuit een goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Is een teamplayer en in staat om in teamverband toezicht uit te oefenen; een bijdrage te leveren aan het goede gesprek en de inbreng van anderen op waarde te schatten;
 • Is positief kritisch ingesteld vanuit een respectvolle attitude, kan de RvB een spiegel voorhouden en als sparringpartner en klankbord optreden;
 • Kan de verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur/sparringpartner) vervullen, is in staat om deze rollen gepast toe te passen en te scheiden;
 • Is beschouwend, integer en heeft een reflectieve instelling;
 • Heeft een onafhankelijke opstelling, een open stijl van communiceren en is in staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
 • Is ondernemend, stevig en nuchter, staat open voor vernieuwing;
 • Heeft voldoende beschikbaarheid, flexibiliteit en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Wil/kan voldoen aan de accreditatie eisen voor toezichthouders in de zorg.
 Aanvullende functievereisten voor vacature lid raad van toezicht, tevens lid commissie Kwaliteit en Innovatie 
 • Gedegen kennis van kwaliteit, innovatie en zorgprocessen binnen de langdurige zorg;
 • Affiniteit met ethische vraagstukken in de zorg;
 • Ondersteunend aan de (regionale) transformatieopdracht die is vertaald naar de maatschappelijke opdracht van Mijzo en passend bij een organisatie die als aanjager hieraan vorm en inhoud wil geven;
 • Ervaren in de rol van toezichthouder;
 • Een wetenschappelijke achtergrond en/of academisch kennisnetwerk is een pré.

Bezoldiging
De vergoeding voor leden van de RVT is gebaseerd op de WNT en conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De aanstelling in de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een zelfde periode van vier jaar.
 
Procedure
Mijzo laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Vanuit de RvT is een selectiecommissie samengesteld bestaande uit de voorzitter en een lid RvT, aangevuld met een van de bestuurders en iemand vanuit zowel de CCR als de OR. Deze commissie wordt begeleid door de consultant van Vanderkruijs.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met selectiegesprekken op vrijdag 17 december tussen 9.00 uur en 13.30 uur, een tweede gesprek op 12 januari 2022 tussen 14.00 en 17.00 uur en benoeming per 31 januari 2022. Startdatum is 1 maart 2022.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer