ROC Mondriaan

lid raad van toezicht

ROC Mondriaan is het toonaangevende regionale opleidingscentrum (ROC) in Haaglanden met vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. ROC Mondriaan levert een actieve bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling in de regio en bevordert de maatschappelijke deelname van de studenten en cursisten. ROC Mondriaan biedt een breed, samenhangend onderwijsaanbod van middelbare beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs en bedrijfs-opleidingen. ROC Mondriaan heeft ruim 25.000 mbo-studenten en cursisten, er werken ruim 2.200 medewerkers.
De studenten en cursisten van ROC Mondriaan willen uitstekend onderwijs. Ook het bedrijfsleven en de overheid stellen hoge eisen aan het werk in de scholen. De vakkundige, innovatieve en betrokken medewerkers van ROC Mondriaan trachten deze wensen te realiseren. Zij doen dit in herkenbare scholen en ondersteunende diensten.
 
ROC Mondriaan staat bekend als een solide en dynamische organisatie, die in de regio Haaglanden vakkundig en eigentijds onderwijs biedt. De drie kernwaarden van ROC Mondriaan zijn dan ook: Vakkundig, Innovatief en Betrokken.
 
Strategie 2020-2024
In 2019 is de strategische koers voor 2020-2024 vastgelegd. ROC Mondriaan blijft zich ontwikkelen als de huisopleider en bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt van morgen. Een onderwijsorganisatie die gelijke kansen biedt, ook aan jongeren in een kwetsbare positie. Ook investeert Mondriaan in betrokken werkgeverschap en verduurzaming van de organisatie.

Met de strategische koers bouwt ROC Mondriaan aan de verwezenlijking van haar missie:
ROC Mondriaan biedt uitstekend middelbaar beroepsonderwijs en educatie voor jongeren en volwassenen, vooral uit de regio Haaglanden. Wij doen dit in ca. 240 verschillende opleidingen, gegroepeerd in herkenbare scholen, goed verspreid over de regio, zowel in voltijd als in deeltijd. ROC Mondriaan biedt iedereen die school- en leerbaar is een passende (beroeps)opleiding en werkt daartoe nauw samen met gemeenten, Voortgezet Onderwijs, Hoger onderwijs, bedrijven en instellingen.

ROC Mondriaan wil zijn studenten optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs en de (toekomstige) arbeidsmarkt en besteedt daarom veel aandacht aan innovatie en aan (wereld)burgerschap.

Meer lezen: De Strategie van ROC Mondriaan 2020-2024

Toezicht
Wet- en regelgeving en de ‘Code goed bestuur mbo 2020’ vormen het kader voor bestuur, verantwoording en toezicht. Effectief samenspel tussen het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT) is daarbij essentieel. In de Raad hebben alle leden zitting op persoonlijke titel; zij oefenen hun functie uit zonder last en ruggespraak.
 
Functie Raad van Toezicht
Leden van de RvT vervullen de statutaire taken, in casu het werkgeverschap van het CvB, het toezicht op en de advisering op strategisch niveau van het CvB.
 
De RvT houdt toezicht op afstand. Dit vergt van de Raad nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de bestuurders. Hierbij moet de juiste balans worden gevonden tussen betrokkenheid en distantie.
 
De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. De cyclus van good governance – functioneren RvT, samenspel met de bestuurders, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording, conform de governancecode – vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.
 
De RvT bestaat uit zeven leden inclusief de voorzitter en komt vijf keer per jaar als Raad bijeen. Ook zijn er vier commissies ingesteld (audit, onderwijs, remuneratie en governance & organisatie-ontwikkeling) die voor de verschillende onderwerpen de vergaderingen voorbereiden. De participatie in de commissies is verdeeld onder de leden van de Raad.
De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn herbenoembaar voor een tweede periode van vier jaar. Een van de leden is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad van ROC Mondriaan.

De leden van de huidige RvT zijn:
 • De heer drs. E.W.C.M. Damen MSM, voorzitter
 • Mevrouw drs. M.D. Cambeen, vicevoorzitter
 • Mevrouw drs. D.C. Rumahlewang
 • Mevrouw W.J.J. Ong RA.
 • De heer Y. Asraoui RA
 • De heer J.W.N. van Merwijk
Als gevolg van het recent aanvaarden van een andere functie van een van de RvT-leden ontstaat er per januari 2022 een vacature in de Raad.
 
Algemene profieleisen
Ieder lid van de RvT kan bogen op de volgende ervaringen, kwaliteiten en competenties:
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Relevante bestuurlijke ervaring, dan wel toezichthoudende ervaring;
 • Kennis van en ervaring met het onderwijs, bij voorkeur met het mbo;
 • Strategische oriëntatie en organisatiekundige visie;
 • Beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Gericht op samenwerking met de andere RvT-leden
 • Beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
Aanvullend op de algemene profieleisenwordt voor de vacante positie nadrukkelijk gezocht naar een kandidaat die het volgende inbrengt:
 • Kennis van onderwijs: bij voorkeur meer dan alleen kennis van het mbo;
 • Kennis van het onderwijs in de regio is een pré;
 • Bekendheid met grootstedelijke vraagstukken;
 • Affiniteit met ICT: met name digitalisering in het onderwijs;
 • Vanuit bestuurlijke ervaring en wijsheid leveren van een actieve bijdrage aan ‘good governance’ in de Raad;
ROC Mondriaan hecht belang aan een divers samengestelde RvT (op het gebied van gender, leeftijd en culturele achtergrond) als weerspiegeling van haar Randstedelijke populatie. In de selectieprocedure zal diversiteit meegewogen worden.
 
Bezoldiging
De aanstelling in de Raad geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid en wens van een eenmalige herbenoeming. De vergoeding is conform de richtlijnen van de WNT.
 
Procedure
ROC Mondriaan laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267272
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende momenten voor gespreksrondes: 
 • Een eerste ronde van gesprekken op donderdag 9 december tussen 10.00 en 15.00 uur;
 • Een tweede ronde van gesprekken op vrijdag 10 december tussen 09.30 en 12.30 uur.
De RvT is voornemens in december de procedure af te ronden.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer