ROC Mondriaan

lid college van bestuur

ROC Mondriaan (hierna Mondriaan) is de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de regio Haaglanden met onder meer 240 opleidingen, 20.000 mbo-studenten en ruim 5.000 cursisten educatie en volwassenonderwijs. Mondriaan leidt zijn studenten op tot vakmensen: goed voorbereid op een vervolgopleiding en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast draagt Mondriaan bij aan de ontwikkeling van zijn studenten tot verantwoordelijke volwassenen. Zo vinden Mondriaan studenten een waardevolle plek in de maatschappij en dragen ze bij aan de economische en sociale groei van de regio. Naast opleider is Mondriaan een stabiele en betrokken werkgever voor circa 2.300 collega’s met ieder een eigen achtergrond en talent. Met elkaar bereiden ze jongeren voor op de arbeidsmarkt van morgen. Mondriaan heeft een omzet van ruim € 200 miljoen.
Mondriaan wil voor studenten een inclusieve onderwijsorganisatie zijn, die kansen biedt mee te doen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Een diverse groep onderwijsgevenden zorgt daarbij voor meer herkenning en rolmodellen, hetgeen het leren ten goede komt. Dit vertaalt zich in het aannamebeleid van de organisatie.
 
Koers
De speerpunten en ambities van Mondriaan zijn vastgelegd in respectievelijk de Kwaliteitsagenda 2019-2022 en de Strategie 2020-2024. De speerpunten richten zich op jongeren en volwassenen in kwetsbare posities, gelijke kansen in het onderwijs en op onderwijs dat voorbereidt op de toekomst. De Strategie 2020-2024 reikt verder dan de Kwaliteitsagenda en omvat, naast de genoemde speerpunten, de ambities onder andere op het gebied van technologie en ICT, organisatieontwikkeling en duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de Kwaliteitsagenda en de Strategie: rocmondriaan.nl.

Besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie, ‘klein binnen groot’, biedt studenten onderwijs dat kleinschalig is georganiseerd. De optelsom van dit onderwijs is een samenhangend en sluitend aanbod in de regio Haaglanden van onderwijs- en scholingsvoorzieningen, waarbij de arbeidsmarkt-gerichtheid van de opleidingen steeds centraal staat.
 
Bij de besturing is voor studenten en medewerkers ‘eigen regie’ het uitgangspunt. Daarmee wordt bedoeld: verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen over de resultaten en het functioneren. Er wordt gestreefd naar heldere kaders en optimale professionele ruimte. Hiervoor is het programma Teams aan zet  ontwikkeld.
 
Organisatiestructuur
De (onderwijs)teams vormen het hart van de organisatie. Mondriaan bestaat uit 26 scholen, die onder leiding staan van schooldirecteuren. De schooldirecteur draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de resultaten van zijn of haar school, gesteund door de onderwijs-directeur. Deze onderwijsdirecteur geeft leiding aan een aantal schooldirecteuren. 

Het college van bestuur (CvB) geeft als een complementair en goed samenwerkend team leiding aan de vijf onderwijsdirecteuren, die ieder afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor het functioneren van een aantal schooldirecteuren, voor schooloverstijgende en instellingsbrede aangelegenheden, alsmede voor de strategieontwikkeling binnen hun domein. Het CvB legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT).
 
Het tweehoofdige CvB wordt in beleidsontwikkeling en -uitvoering bijgestaan door zes centrale diensten en het bestuursbureau. Daarnaast hebben de centrale diensten en het bestuursbureau tot taak om in samenhang de onderwijs- en schooldirecteuren (strategisch) te ondersteunen bij de vervulling van hun taken en verantwoordelijkheden.
 
Het CvB hecht veel waarde aan medezeggenschap en het beleid in gezamenlijkheid, met personeel en studenten, te maken. De medezeggenschap binnen Mondriaan wordt vormgegeven door de Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad.
 
De vacature lid CvB ontstaat vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van het huidige lid van het CvB.
 
Plaats in de organisatie
Samen met de voorzitter vormt het lid het college van bestuur en beiden vertegenwoordigen zowel intern als extern de organisatie. Het lid heeft een aantal aandachtsgebieden, scholen en diensten in portefeuille en geeft leiding aan twee of meer onderwijs- en dienstdirecteuren. De aandachtsgebieden waar het lid zich met name op richt zijn onderwijs en arbeidsmarkt.
 
Profiel
Mondriaan zoekt een lid van het CvB met een visie op het middelbaar beroepsonderwijs en met gedegen kennis van het beroepsonderwijs en affiniteit met en oog voor kwaliteitscultuur. Bij voorkeur heeft de kandidaat (ook) ervaring met het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en kent de kandidaat de regio Haaglanden goed. De kandidaat is goed bekend met grootstedelijke vraagstukken binnen het onderwijs.

De kandidaat heeft aantoonbare eindverantwoordelijke ervaring en kan sturing geven aan de realisatie van de kwaliteitsagenda en de strategische ambities. De kandidaat betrekt hierbij alle relevante partijen. De kandidaat is een op onderwijs deskundige en stevige partner binnen het CvB.

De kandidaat weet maximaal gebruik te maken van de aanwezige deskundigheid in de organisatie en is in staat om intern en extern een netwerk op te bouwen en draagvlak te verwerven voor de beleidsbeslissingen en bestuursstandpunten. De kandidaat weet een goede en constructieve werksfeer op te bouwen en is tevens in staat schooldirecteuren en onderwijsdirecteuren aan te spreken op de behaalde resultaten. De kandidaat is ondernemend, creatief en initiatiefrijk. Voor de korte termijn stelt de kandidaat continuïteit boven verandering en verbetering.

De kandidaat is zich bewust van de positie en de rol die een bestuurder van een grote mbo-instelling heeft, ook in de landelijke dynamiek van deze onderwijssector.
 
Het CvB draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de organisatie en het onderwijsaanbod. De kandidaat ziet de kansen in de markt, met name in het kader van ‘leven lang ontwikkelen’, is in staat deze te vertalen naar innovatieve concepten en kan bestuurlijk de verbinding leggen tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.  

Functie-eisen
Het CvB-lid is:
 • een bestuurder die mensen verbindt;
 • organisatiesensitief en spreekt de taal van zowel de werkvloer als de strategische partners;
 • communicatief sterk en een teamspeler;
 • ondernemend en energiek;
 • gericht op nieuwe kansen, ontwikkelingen en innovaties.
 
Het CvB-lid neemt mee:
 • ten minste een afgeronde hbo-opleiding en strategisch werk- en denkniveau;
 • onderwijskundig leiderschap;
 • ervaring in de onderwijssector en bij voorkeur met het mbo. Bij voorkeur heeft het lid ook enige lesgevende ervaring;
 • een netwerk binnen en buiten het onderwijs waaronder contacten bij (potentiële) belanghebbenden van Mondriaan (of is in staat dit op korte termijn te verwerven).
 
Het CvB-lid heeft de vaardigheid om:
 • een complexe, professionele organisatie te besturen;
 • op stimulerende wijze samenwerking te bevorderen;
 • professionals heldere kaders, ruimte en vertrouwen te geven en hen aan te spreken op concrete resultaten;
 • gedragen besluiten te nemen en zorg te dragen voor de implementatie ervan;
 • om te gaan met de autonomie van de Mondriaanscholen en heeft oog voor de eenheid in verscheidenheid;
 • maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in het onderwijs te duiden en erop te acteren;
 • bij dit alles te blijven denken vanuit het belang van de studenten en het onderwijs.
 
Competenties
Het CvB-lid toont leiderschap, verbindend vermogen, organisatiesensitiviteit, innovatief vermogen, realisatiekracht en vasthoudendheid. De kandidaat is in staat op een natuurlijke wijze met studenten en medewerkers in de hele organisatie te communiceren.
 
Arbeidsvoorwaarden
De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de WNT.
 
Benoemingstermijn
Het CvB-lid wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vijf jaar.
 
Procedure
De RvT van Mondriaan laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 8 mei een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariella Engels op 020-7267270.

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Mondriaan wil een inclusieve organisatie zijn en is daarom op zoek naar een qua leeftijd, gender en cultuur divers samengesteld CvB. In het selectietraject zal hiermee rekening worden gehouden.
 
Planning
Wij vragen geïnteresseerde rekening te houden met de planning:
 • Een eerste ronde van selectiegesprekken op donderdag 19 mei tussen 08.30 en 13.30 uur;
 • Een ronde van adviesgesprekken met 3 commissies op maandag 30 mei tussen 09.00 en 14.00 uur;
 • Een optionele tweede ronde van selectiegesprekken op woensdag 8 juni tussen 13.00  en 16.00 uur.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer