nationaal museum van wereldculturen en wereldmuseum rotterdam

algemeen directeur

Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal, het Wereldmuseum in Rotterdam en Museum Volkenkunde in Leiden zijn musea over mensen. Zij willen inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap. Gezamenlijk tonen zij de meest cultureel diverse collectie van Nederland en laten zo zien wat ons wereldwijd als mensen verbindt. 
Het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde zijn op 1 april 2014 gefuseerd tot de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Op 1 mei 2017 zijn het NMVW en de Stichting Wereldmuseum Rotterdam (WMR) een samenwerkingsverband aangegaan. Middels een personele unie op het niveau van bestuur, management en toezicht zijn de vier musea samen een museale familie geworden. De musea hebben dezelfde missie, visie, kernwaarden, programmalijnen en huisstijl. Tentoonstellingen worden op meerdere locaties getoond. Het samenwerkingsverband functioneert als een museum met vier locaties.

Bij de musea werken in totaal zo’n 300 medewerkers. Het totale budget bedraagt circa 31 miljoen euro.


Organisatieontwikkeling

Sinds het ontstaan van de samenwerking is het organisatiemodel gebaseerd op: “horizontaal waar het kan, verticaal waar het moet”. Dit houdt in dat in principe alle functies werken voor alle vier de locaties, tenzij een lokale invulling noodzakelijk is. Zo werken alle conservatoren voor alle locaties. Daarentegen zijn er op elke locatie educatie-medewerkers, terwijl het educatiebeleid wel weer horizontaal wordt bepaald. Er zijn geen locatie-directeuren.

In 2020 is er gestart met een proces van organisatieherinrichting. Deze vernieuwing maakt onderdeel uit van een in gang gezet optimalisatieproces van de organisatiestructuur, die de integrale besluitvorming, het stimuleren van samenwerking en complementariteit moet faciliteren waardoor de gedeelde missie van de musea centraal komt te staan.

Onderdeel van dit optimalisatieproces is de introductie van een tweehoofdige directie en vijf sectoren, waarin samenhangende functies worden geclusterd. De taakgebieden van deze sectoren zijn samengesteld op basis van de belangrijkste activiteiten en expertise die we in de museumorganisatie aantreffen.
 • Collectie en Kennis. Deze sector representeert de backbone van het museum: de kennis van en zorg voor de collectie.
 • Programmering. Hier komen de functies samen die zich bezighouden met het bedenken en uitwerken van alles wat we aan het publiek aanbieden. 
 • Realisatie. Voor het produceren en realiseren van al die publieksactiviteiten en bundelen van de functies die zich primair richten op het “maken”.
 • Publiek en partners: Groepering van activiteiten op uiteenlopende groepen bezoekers die het museum bedient, en de partners waarmee het samenwerkt. 
 • Organisatie en diensten: Ondersteunende functies die het museum en diens activiteiten laten draaien.

De precieze onderverdeling en naamgeving krijgt de komende maanden nog nadere uitwerking, maar de omvang van elk van deze sectoren is zodanig samengesteld, dat deze qua belasting en verantwoordelijkheid onderling evenwichtig is. De sectoren worden aangestuurd door een sectorhoofd.

De afronding van het proces van organisatieherinrichting is voorzien voor medio 2021. Per 1 januari 2021 is prof. dr. Wayne Modest benoemd als inhoudelijk directeur, de benoeming van de sectorhoofden wordt voor de zomer afgerond.

Governance

De algemeen directeur en inhoudelijk directeur vormen de tweehoofdige statutaire directie en zijn samen verantwoordelijk voor de inhoudelijke en bedrijfsmatige ontwikkeling van het museum. Onder de inhoudelijk directeur vallen de sectoren Kennis en Collectie en Programmering. De algemeen directeur stuurt de sectoren Publiek en Partners, Organisatie en Diensten en Realisatie aan en is verantwoordelijk voor de besluitvorming.

Een gezamenlijke raad van toezicht van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en de stichting Wereldmuseum (WMR) houdt toezicht op de directie. Door het bestuurlijk-organisatorisch ineenvoegen van de toezichtsorganen kunnen de belangen van beide organisaties gezamenlijk en tegelijkertijd worden afgewogen en wordt samenwerking gestimuleerd. Op dit moment is de raad van toezicht als volgt samengesteld:
 • De heer prof. K. Becking, voorzitter
 • Mevrouw mr. Sj. A. Rullmann
 • Mevrouw mr. dr. E.R. Kambel
 • Mevrouw P.E. de Weichs de Wenne
 • Mevrouw drs. L.A.M. van der Linden
 • De heer M. Bouker
 • Mevrouw drs. H.A. Saam


De functie

De raad van toezicht van het Nationaal Museum van Wereldculturen en het Wereldmuseum Rotterdam is op zoek naar een algemeen directeur en tevens voorzitter van de directie. Een ondernemende leider die bindt en verbindt, binnen en buiten de organisatie. Zij of hij werkt collegiaal samen met de inhoudelijk directeur en onderschrijft de vastgestelde visie en uitwerking van de maatschappelijke en culturele rol van het NMVW en WMR en het beleid met betrekking tot dekolonisatie, restitutie, diversiteit en inclusie. Zich daarbij bewust van het inhoudelijk belang van een dergelijk museum binnen de museale wereld. De directie weet die toekomstvisie te vertalen naar een sector-overstijgende aanpak waarbij innovatie, digitalisering en doorontwikkeling centraal staan. Het bij elkaar brengen van inhoud en uitvoering waardoor er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindproduct ontstaat, is hiermee het uiteindelijke doel.

De algemeen directeur heeft in haar of zijn functioneren nadrukkelijke aandacht voor het bouwen van een wendbare en toekomstbestendige organisatie en het initiëren en bewaken van een bedrijfscultuur waarin het voor iedereen in de organisatie goed werken is en waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Een positieve werksfeer, waarin respect en erkenning centraal staan met oog voor de menselijke maat. Daarnaast heeft de algemeen directeur als aandachtsveld het zakelijke en commerciële aspect, waaronder de interne bedrijfsvoering, het externe relatiebeheer en stakeholdermanagement.


Het profiel

De nieuwe algemeen directeur
 • heeft leidinggevende ervaring opgedaan in een publiek-maatschappelijke en/of kennisintensieve organisatie of organisatie van professionals;
 • heeft een uitstekend gevoel voor en bij de thema’s en doelstellingen van de musea en het debat dat daarover maatschappelijk wordt gevoerd en durft de voortrekkersrol in het debat te pakken;
 • verbindt zich met lef aan de inhoudelijke koers van de musea en vertaalt dit in de positionering van het NMVW en het WMR in het museale en culturele landschap;
 • kan zich inleven in de druk en dynamiek van en emoties waaronder discussies gevoerd worden en weet die discussies op waarde te schatten;
 • heeft aantoonbare ervaring met het bevorderen van inclusie en meerstemmigheid;
 • is een representatief boegbeeld en tactvolle netwerker die bestaande en nieuwe relaties op regionaal en (inter)nationaal niveau weet te verstevigen en uit te bouwen;
 • is een ondernemend en bedrijfsmatig bestuurder die kansen verzilvert in het perspectief van de missie van de musea. Brengt focus aan;
 • geeft ruimte, brengt synergie tot stand maar stuurt ook, pakt door waar nodig en spreekt mensen aan op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden zonder de verbinding te verliezen;
 • is een teamspeler ‘pur sang’ met een eigenstandig profiel die gaat voor het samen behalen van resultaten. Zet en houdt anderen in positie;
 • communiceert helder, is open, goed benaderbaar, samenwerkingsgericht en is in staat kritisch te reflecteren op zaken en op zichzelf;
 • beheerst de Nederlandse en Engelse taal op communicatie- en presentatieniveau.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht en directie onderschrijven de principes van de Governance Code Cultuur 2019 alsmede de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Procedure

De Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en de Stichting Wereldmuseum Rotterdam laten zich in deze procedure bijstaan door drs. Pieter Cortenbach en Janneke van Golen MA van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan museum@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook telefonisch contact opnemen op nummer 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer