Het Noordbrabants Museum

directeur-bestuurder

De Stichting Noordbrabants Museum, handelend onder de naam Het Noordbrabants Museum, heeft als statutair doel “het bevorderen van inzicht in, kennis van en waardering voor de kunst, geschiedenis en cultuur van de provincie Noord-Brabant en de stad ’s-Hertogenbosch en waar van toepassing van de Zuidelijke Nederlanden.”
 
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
 • instandhouding en verbetering van een reprensentatieve museumcollectie;
 • het uitvoeren van activiteiten die bevorderlijk zijn voor de doelstelling;
 • samenwerking met gelijk gerichte instellingen en rechtspersonen.
Het Noordbrabants Museum is het provinciale museum van Noord-Brabant. Het museum ontvangt exploitatiesubsidie van de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch, een vierjarige projectsubsidie van het rijk en wordt ruimhartig gesteund door de VriendenLoterij, bedrijven en particulieren en de circa 1.200 Vrienden van het museum. Gestreefd wordt naar een bereik van tenminste 200.000 bezoekers per jaar. Het museum wordt bestuurd volgens het raad van toezichtmodel met een directeur-bestuurder en volgt de relevante codes, in het bijzonder de Governance Code Cultuur. Jaarverslagen, de missie, visie en kernwaarden, de meerjarenbeleidsnota 2022-2024 en overige relevante informatie zijn te vinden op de website van het museum onder het kopje ‘Over ons’.
 
Beleid
Het Noordbrabants Museum is het drukstbezochte museum in Nederland beneden de rivieren. Dit moet vooral worden toegeschreven aan het mooie en goed gesitueerde museumcomplex, de gevarieerde programmering van hoogwaardige en vaak verrassende tentoonstellingen, maar ook aan de gegenereerde publiciteit én de door bezoekers aantoonbaar gewaardeerde gastvrijheid.
 
Naast de sterk gestegen bezoekersaantallen in zijn algemeenheid was de expositie over Jheronimus Bosch in 2016 een hoogtepunt. Deze kreeg wereldwijde aandacht en bracht in slechts twaalf weken ruim 420.000 bezoekers naar ’s-Hertogenbosch. De museumcollectie werd de afgelopen jaren verrijkt met belangrijke bruiklenen en aankopen. Het percentage eigen inkomsten steeg in zeven jaar naar zo’n 50%. Het museum staat bekend als coöperatief, zowel in het museale bruikleenverkeer als in uiteenlopende vormen van samenwerking.
 
De komende jaren is het beleid gericht op het overwinnen van de gevolgen van de coronacrisis, de uitwerking van een nieuwe corporate strategie, voorbereiding van grote internationale tentoonstellingen, consolidatie van bezoekersaantallen, uitbreiding van de collectie met topwerken en dito collecties, educatie met extra aandacht voor vmbo, verbetering van verkeersruimten en bezoekersfaciliteiten, verdere versterking van het draagvlak, alsmede verhoging van de eigen inkomsten en aandacht voor fondsenwerving. De directie, bestaande uit een directeur-bestuurder en een adjunct-directeur/zakelijk leider, is samen met het managementteam verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van dit beleid. De uit vijf leden bestaande raad van toezicht houdt toezicht op het beleid, adviseert de directie en treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder.
 
Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder Charles de Mooij zoekt de raad van toezicht een opvolger voor hem.
 
Functie
Voor de directeur-bestuurder geldt het volgende:
 • het belang van de Stichting Noordbrabants Museum (‘de Stichting’) staat voorop;
 • de directeur-bestuurder treedt op als werkgever van de circa 50 medewerkers van de Stichting;
 • de directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten, reglementen, relevante codes, museum cao en verdere wettelijke bepalingen en (subsidie)verordeningen;
 • de directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen vde Stichting en uitvoering van de beleids- en werkplannen;
 • de directeur-bestuurder treedt op als belangrijkste vertegenwoordiger van de Stichting, in het bijzonder in contacten met subsidiënten en andere belanghebbenden.
Profiel
De directeur-bestuurder:
 • beschikt over bestuurs- en managementervaring, bij voorkeur opgedaan in de museale sector;
 • toont zich empathisch in de omgang met de medewerkers, gelooft in ‘dienend’ leiderschap en is bereid om medewerkers eigen verantwoordelijkheid te geven in een organisatie die zich permanent ontwikkelt en vernieuwt;
 • is zowel extern als intern een representatieve, enthousiasmerende, verbindende en inspirerende persoonlijkheid die helder communiceert;
 • beschikt over een goed netwerk binnen de museale sector of is in staat dat snel op te bouwen;
 • is in staat Het Noordbrabants Museum nationaal te profileren met verdere ambities naar een internationale uitstraling;
 • gaat op zoek naar verdere mogelijkheden van (ook internationale) samenwerking voor de mogelijkheden van wederzijdse uitleen en specifieke exposities;
 • treedt naar buiten als hét boegbeeld van Het Noordbrabants Museum;
 • beschikt over kennis en ervaring met betrekking tot de rol en werkwijze van non-profit organisaties, de wijze waarop zij zich tot de maatschappij verhouden en hoe zij draagvlak en eigen inkomsten kunnen genereren;
 • kan visie en beleid ontwikkelen, hierover heldere analyses en beleidsdocumenten produceren en deze vertalen in concrete doelstellingen;
 • heeft affiniteit met en kennis van de geschiedenis, kunst en cultuur van Brabant en de Zuidelijke Nederlanden cq is bereid die op te bouwen;
 • kan een organisatie besturen, is besluitvaardig en gericht op consensus;
 • is in staat de samenwerking met de culturele partners in Brabant te onderhouden en verder uit te bouwen;
 • is in staat om gesprekspartner te zijn voor het provinciaal bestuur van Noord-Brabant en het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch en de relevante provinciale en gemeentelijke instellingen en is bekend met het ‘culturele veld’;
 • kan als ambassadeur van het museum relevante netwerken onderhouden, wil een actieve rol spelen bij fondsenwerving en is in staat de relatie met subsidiënten en sponsoren verder uit te bouwen;
 • is bereid in Noord-Brabant een actieve rol te spelen in het maatschappelijke leven en is bij voorkeur bereid zich te vestigen in Brabant.
Het stimuleren van diversiteit in brede zin is voor Het Noordbrabants Museum heel belangrijk. Ongeacht uw blikrichting, culturele achtergrond, leeftijd, gender, seksuele voorkeur of geloof: we zien uw sollicitatie graag tegemoet. 
  
Arbeidsvoorwaarden
Nader in te vullen
 
Procedure
Het Noordbrabants Museum laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach en Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Dorothea van Rijnen op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
De procedure is gericht op een benoeming in de maand april 2022 en een indiensttreding op 1 juli 2022.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer