NHG

lid raad van toezicht

Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde, kwalitatief hoogstaande uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

Missie en visie

“Bevordering van de wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde”, dat is al meer dan 60 jaar de missie van het NHG. Hiervoor ontwikkelt het NHG-producten en diensten die actuele huisartsgeneeskundige kennis toegankelijk en toepasbaar maken in de dagelijkse praktijk. Het NHG-meerjarenbeleidsplan 2019-2021 en de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg, vastgesteld op de Woudschotenconferentie op 21 januari 2019, geven de uitgangspunten, context en ambities van de beroepsgroep om in te spelen op de veranderende zorgvraag en eisen die aan de huisartsenzorg worden gesteld goed weer. De komende anderhalf jaar worden de herijkte kernwaarden vertaald in een actualisering van de Toekomstvisie Huisartsenzorg. Een heldere landelijke toekomstvisie is een belangrijk richtpunt voor het NHG. Voor meer informatie: ToekomstHuisartsenzorg.nl.

Het NHG is dé autoriteit op het gebied van kwaliteit van de huisartsenzorg voor de beroepsgroep huisartsen. Het NHG doet dit door:
 1. Regelmatig aan de leden te vragen wat hun wensen en behoeften zijn.
 2. Goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het veld, de wetenschap, de zorgsector en de maatschappij.
 3. Nauwe aansluiting te hebben bij de leden die in de praktijk werkzaam zijn en ervoor te zorgen dat het NHG focus heeft op actuele thema’s en de verschillende belangen die spelen.
 4. Meer toegevoegde waarde te bieden voor de leden door met informatietechnologie de producten en diensten van het NHG te ontsluiten en deze gebruiksvriendelijk toepasbaar te maken voor alle medewerkers in de huisartsenpraktijk.
 5. Het bieden van een mooi, actueel en informatief wetenschappelijk tijdschrift Huisarts & Wetenschap.
 6. Een kenniscentrum in te richten waar leden en stakeholders vragen kunnen stellen en tevens gebruik kunnen maken van een informatie- en kennisnetwerk.
 7. Samen met de patiënt de keuzes inzichtelijk te maken en persoonsgerichte zorg te leveren, door waar mogelijk keuzehulpen te ontwikkelen en via Thuisarts.nl borgen dat patiënten zoveel mogelijk eigen regie houden en goed geïnformeerd zijn, ook voorafgaand aan het bezoek aan de huisarts of medisch specialist.

Op deze manier werkt het NHG samen met de leden en stakeholders aan kwalitatief goede huisartsenzorg. Hoewel de wereld om ons heen in beweging is, zorgt het NHG voor de nodige stabiliteit en de juiste informatie op de juiste plek, zodat de leden voor iedere unieke patiënt de juiste afwegingen kunnen maken. De kernwaarden van het NHG zijn niet voor niets ‘betrouwbaar’, ‘deskundig’, ‘kritisch’ en ‘betrokken’. Het NHG volgt de medisch-inhoudelijke en zorgontwikkelingen kritisch en probeert deze op een deskundige, duidelijke en betrouwbare wijze te duiden voor de leden en te vertalen in toepasbare, zinvolle producten. Op deze manier geeft het NHG uiting aan de betrokkenheid naar de leden, de patiënten en de maatschappij.

Dit betekent dat het NHG inspeelt op wat er nodig is om de huisartsgeneeskundige zorg verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Want het zorglandschap verandert, de behoeften van huisartsen en patiënten veranderen en ook de samenstelling van huisartsenpraktijken wijzigt in een snel tempo. Huisartsen willen zorg blijven leveren die persoonsgericht is. Zorg ook waarbij wordt samengewerkt met andere disciplines en waarbij huisartsen vanuit medisch-generalistische kennis en vaardigheden een verbindende rol blijven spelen in een gefragmenteerd gezondheidszorgsysteem.

Het richtlijnprogramma vervult een cruciale rol en geeft het NHG autoriteit op het gebied van kwaliteit van de huisartsgeneeskunde. De beroepsgroep moet kunnen rekenen op up-to-date richtlijnen als basis voor het medisch handelen. De richtlijnen worden voorzien van flankerende producten en scholingsactiviteiten om de huisarts en de andere leden van het team zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij de implementatie. Daarnaast biedt de NHG-Praktijkaccreditering B.V. (NPA) de mogelijkheid de huisartsenpraktijk te laten accrediteren. Dit keurmerk laat zien dat in de praktijk systematisch en continue wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. NPA is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk, met als enige aandeelhouder het NHG. De directie NPA legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen NPA, de Algemene Aandeelhoudersvergadering (Raad van Bestuur NHG) en ook in de Algemene Ledenvergadering van het NHG.

Samenwerking en overleg

Het NHG onderhoudt intensief contacten met een groot aantal partijen veelal op nationaal niveau, al dan niet via vertegenwoordiging in samenwerkingsverbanden. Dit zijn onder andere:
 • Beroepsorganisaties, met name LHV en brancheorganisatie InEen;
 • Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH);
 • NHG-erkende expertgroepen (ten behoeve van ontwikkelen, bevorderen en implementeren van standaarden);
 • Concilium voor de Huisartsenopleiding (CHO);
 • VWS;
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • ZonMw;
 • ZorgInstituut Nederland:
 • WONCA.

De vereniging

De vereniging telt meer dan 13.000 leden. Bijna alle huisartsen en huisartsen in opleiding zijn lid. De omzet bedraagt ongeveer € 13M waarvan ongeveer twee derde deel wordt gefinancierd door de contributie van de leden. De vereniging heeft een raad van bestuur die het NHG-bureau aanstuurt. Daarnaast kent het NHG een Verenigingsraad (VR) met een zwaarwegende adviserende rol ten aanzien van het inhoudelijke beleid van de vereniging en een raad van toezicht die toetst of het uitgevoerde beleid en de financiële resultaten overeenkomen met wat daarover in het NHG-jaarplan is vastgelegd. Het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Algemene Ledenvergadering

De ALV is het hoogste besluitvormend orgaan van het NHG. Alle leden van de NHG hebben toegang tot de ALV. De vergadering komt tweemaal per jaar bijeen. In het voorjaar wordt het NHG-jaarverslag, het sociaal jaarverslag, het jaarverslag van de VR en de jaarrekening besproken en vastgesteld. In het najaar stellen de leden het NHG-jaarplan met de bijbehorende begroting vast.
De ALV accordeert verder; NHG-visies in het kader van de Toekomstvisie Huisartsenzorg, Geautoriseerde NHG-standaarden, Farmacotherapeutische richtlijnen en NHG Standpunten.

Verenigingsraad

De Verenigingsraad (VR) van het NHG bestaat uit circa 20 huisartsen die nauw betrokken zijn bij de huisartsenzorg. De VR adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het inhoudelijk beleid van het NHG en heeft instemmingsrecht met het meerjarenbeleidsplan en het NHG-jaarplan. De VR representeert de diversiteit van de leden en vergadering ongeveer zes keer per jaar.

Raad van Bestuur

De tweehoofdige raad van bestuur (RvB) draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en voortgang van de Vereniging en het NHG-bureau. De RvB is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van de Vereniging. De RvB opereert vanuit een collegiale verantwoordelijkheid met een evenwichtige verdeling van portefeuilles waarbij beide bestuurders een deel van het NHG-bureau aansturen. De voorzitter RvB en het lid RvB leggen gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht.

Bureau

Het NHG-bureau bestaat uit circa 140 medewerkers (ongeveer 90 fte), waarvan ongeveer 30% praktiserend huisarts is. Kernwaarden voor het NHG-bureau zijn: betrouwbaar, betrokken, kritisch en deskundig. De bureaumedewerkers zijn hoog opgeleid en zeer betrokken bij de inhoud van het werk. Er is veel specialistische kennis en ervaring aanwezig bij individuele medewerkers met veelal langjarige dienstverbanden. Het NHG kent een gezonde financiële bedrijfsvoering, er heerst een informele werksfeer in het volledig heringericht kantoor dat voldoet aan de moderne maatstaven op het gebied van ergonomie en duurzaamheid.

Tegelijk met het toenemend aantal ontwikkelingen in het zorgveld is het aantal vragen aan, en taken van, het NHG-bureau toegenomen. Ook zijn deze vragen steeds complexer geworden. De leden vragen om ‘producten’ die inhaken op de actualiteit, aansluiten bij de professionaliteit van de huisarts en zijn/haar huisartsgeneeskundige kernwaarden en die toepasbaar zijn in de praktijk. Er is een veelheid aan onderwerpen die voorliggen bij het NHG-bureau en er zijn veel prioriteiten. Het bureau transformeert naar een lerende, meer vraaggerichte organisatie om de wetenschap nog meer te vertalen naar wat de huisarts en zijn/haar team in de praktijk nodig heeft om kwaliteit te leveren. Meer informatie over de organisatie vindt u op de website: NHG.org.

Actuele thema’s voor het NHG nu en in de komende periode
 • Het versterken van de positionering van het NHG en de relatie tot de stakeholders.
 • Het versterken van de samenwerking met LHV en InEen mede met het oog op de herziening van de toekomstvisie.
 • Het versterken van de samenwerking met de academische huisartsgeneeskunde.
 • Het doorontwikkelen van Thuisarts.nl.
 • Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem voor het sturen en beheersen van het NHG-bureau met betrekking tot kwaliteit van de activiteiten, processen, procedures en producten.
 • Meer focus en samenhang aanbrengen in het producten- en dienstenpakket in lijn met missie, visie en strategie. In 2019 is daarom begonnen met een portfolioanalyse waarmee we komen tot een betere focus op onze kerntaken en waarmee wij onze formatie kunnen inzetten voor deze kerntaken.
 • Het verder professionaliseren van het NHG- bureau.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerde orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Vereniging. Conform de statuten en andere reglementen heeft de Raad van Toezicht onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de organisatie, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De Raad van Toezicht ziet in het bijzonder toe op:
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals stakeholders en werknemers; en
 • de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een Reglement.

De agenda van de RvT-vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids-en planning & control cyclus.

De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. Naast de toezichthoudende taak dient de Raad van Toezicht over het vermogen en de attitude te beschikken om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan. De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn daarbij voor de Raad van Toezicht van belang:
 • Beoordeling: de Raad van Toezicht dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en dus van de besluiten van de Raad van Bestuur.
 • Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert vanuit een onafhankelijke positie, rekening houdend met het maatschappelijk krachtenveld en de interne mogelijkheden een eigen toetsingskader ontwikkelen. Een constructief kritische houding is daarbij essentieel. De Raad van Toezicht streeft naar een nauwere betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de vereniging, dus ‘toezicht houden nieuwe stijl’, waarbij de balans tussen nabijheid en distantie van belang is.
 • Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de Raad van Toezicht naast de informatie van de Raad van Bestuur openstaat voor signalen van bijvoorbeeld Ondernemingsraad, accountant en stakeholders.
 • Onafhankelijkheid: De onafhankelijkheid van partijen waarmee de Vereniging zakelijke relaties heeft is evident. Leden van de Raad van Toezicht mogen op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die zij uitoefenen.
 • Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft de Raad van Toezicht zowel gevraagd als ongevraagd advies.
Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt circa vijf per jaar. 

Statutair bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Uitgangspunt is een oneven aantal leden. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht worden door de Algemene Leden Vergadering benoemd. In december 2019 is er een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht benoemd. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht evalueert eenmaal per jaar zijn eigen functioneren. De cyclus van good governance (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met de Raad van Bestuur, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de organisatie. Met de Ondernemingsraad wordt minimaal 2 keer per jaar overleg gevoerd. Jaarlijks bezoeken de leden van de Raad van Toezicht het bureau en het werkveld (o.a. huisartsenpraktijk). Voor nieuwe toezichthouders wordt een inwerkprogramma opgesteld.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:
 • Prof. dr. H.E (Henriëtte) van der Horst (voorzitter). Henriëtte van der Horst is huisarts, hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter van Divisie Eerstelijnszorg, Public Health en Methodologie van het Amsterdam UMC.
 • Drs. P.L.M.L. (Nelleke) Gruijters (vicevoorzitter). Nelleke Gruijters is huisarts.
 • Prof. dr. P. (Peter) Groenewegen. Peter Groenewegen is senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing bij Nivel en hoogleraar 'Sociale en geografische aspecten van gezondheid en zorg' aan de Universiteit Utrecht.
 • Drs. R.J.X. (Roland) Wanders. Roland Wanders is tot 2017 CFO (Chief Financial Officer) geweest bij de ANWB. Hij vervult momenteel verschillende toezichthoudende functies. 
 • Dr. M. (Maaike) de Vries. Maaike de Vries werkt als zelfstandig strategisch (innovatie) consultant in de zorg, professioneel toezichthouder en auteur.

Samenstelling Raad van Toezicht

Het NHG kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Toezicht. Een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie vanuit maatschappelijke netwerken, met als doel dat de leden van de Raad van Toezicht contact onderhouden met voor de organisatie relevante partijen en stakeholders. Om zijn taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht ook maatschappelijk breed geïnformeerd zijn.

Het functioneren van de Raad van Toezicht is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua kennisvelden en competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is daarom de vorming van een multidisciplinair team met leden die elkaar aanvullen op de verschillende expertisegebieden. De leden zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en elk lid wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elk lid van de Raad dient te beschikken over de competentie om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de Vereniging als geheel.
Daarnaast bestrijken individuele leden meerdere kennisdomeinen. Er wordt gestreefd naar een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden. Daarnaast wordt bij de samenstelling van de RvT zoveel mogelijk rekening gehouden met diversiteit naar leeftijd, sekse, maatschappelijke en culturele achtergrond.

Door de leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk wordt in voldoende mate beschikt over:
- Bestuurlijke ervaring in publieke en private organisaties;
- Inhoudelijk brede kennis van en ervaring met strategische vraagstukken in de zorg, specifiek de huisartsenzorg;
- Inzicht en ervaring in patiëntenzorg;
- Financiële, bedrijfseconomische en juridische deskundigheid en ervaring;
- Kennis van ervaring met ontwikkelingen in het toezicht en de governance van organisaties;
- Ervaring met veranderingstrajecten;
- Verbondenheid met bestuurders en politici actief in de zorg.
De leden van de Raad van Toezicht zijn ervaren professionals met een stevig profiel die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze nevenfunctie (gemiddeld ca. 1 dag per maand).

Vacature lid Raad van Toezicht

In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn zal mevrouw Nelleke Gruijters einde 2021 de Raad van Toezicht verlaten. De Raad is derhalve op zoek naar kandidaten met actuele ervaring als praktiserend huisarts en aantoonbare bestuurlijke competenties.

Algemeen inhoudelijk profiel lid Raad van Toezicht

Heeft affiniteit met de missie en de daaruit voortvloeiende activiteiten van het NHG;
 • Is in staat om overzicht en inzicht te verwerven in strategische vraagstukken;
 • Beschikt over een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 
 • Beschikt over kennis van vraagstukken rond huisartsenzorg en heeft een scherp oog voor de positie van de huisarts in relatie tot het zorgstelsel;
 • Heeft een visie op kwaliteit van de huisartsenzorg;
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Is in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden;
 • Ervaring als toezichthouder in diverse (non)profit organisaties, bij voorkeur ook in verenigingen is een pré;
 • Beschikt over een relevant netwerk.

Gewenste persoonlijke kenmerken lid Raad van Toezicht

 • Een praktiserend huisarts met bij voorkeur bestuurlijke ervaring en een duidelijk beeld van de gezondheidszorg in Nederland;
 • Teamspeler met natuurlijk gezag, bruggenbouwer, verbinder;
 • Analytisch vermogen, helikopterview. Integriteit en verantwoordelijkheid;
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Brede maatschappelijke belangstelling. Inzicht in maatschappelijke & politieke verhoudingen;
 • Bereid om voldoende tijd te investeren, zowel t.a.v. het bijwonen als het voorbereiden van vergaderingen als t.a.v. tussentijdse beschikbaarheid;
 • Politieke en organisatie-sensitiviteit in relatie tot het bureau en de vereniging.


Vergoeding

Voor de vervulling van deze functie geldt een vergoeding op basis van de jaarlijks vast te stellen ‘NHG-Regeling vacatie- en bestuursvergoeding’. 

Zittingstermijn

De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming met ten hoogste één termijn van vier jaar.

Benoeming

Het kandidaat lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering van het NHG uit een bindende voordracht op te maken door de Raad van Toezicht.

Procedure

Het NHG laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 30 juli een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan NHG@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariella Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met selectiegesprekken in de maand september, concrete data volgen zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer