nhl stenden

twee leden college van bestuur

Als university of applied sciences heeft NHL Stenden de ambitie om te inspireren en te innoveren en zo een betere wereld te creëren. NHL Stenden wil nieuwe oplossingen bedenken voor actuele maatschappelijke vraagstukken in de regio’s waarin zij actief is.

NHL Stenden gaat op zoek naar twee leden college van bestuur:
 • portefeuille onderwijs & onderzoek

 • portefeuille dienstverlening

NHL Stenden wil de hoogst mogelijke kwaliteit in onderwijs, onderzoek en voorzieningen bieden voor al haar studenten, voor de beroepspraktijk en voor de maatschappelijke omgevingen waarin zij actief is. We doen dat voor een goede toekomst van onze studenten als “global competent citizens”. Dit streven stellen we in dienst van de werkvelden en de samenleving. We willen ons met de besten meten in onze sector. Onze hoge rankings (Keuzegids, Elsevier) bewijzen dat we daarin succesvol zijn. Zeer recent hebben we een positief oordeel van het NVAO-panel gekregen over de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) .

Dit willen we verwezenlijken door middel van een uniek profiel:
 • een onderscheidend onderwijsconcept Design Based Education (DBE), waarbij door studenten in ateliers in co-creatie met het werkveld multidisciplinair gewerkt wordt aan het oplossen van real-life vraagstukken;
 • een stevig inhoudelijk profiel rond drie zwaartepunten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy;
 • in een geïnternationaliseerde multicampus hogeschool, waarin de breedte van de hogeschool met nationale vestigingen en internationale Grand Tour hubs een aanstekelijke uitnodiging is om wereldwijs te worden.
 
Aan het unieke profiel van NHL Stenden liggen een stevige missie en visie ten grondslag: “Werken aan wereldwijze innovatie” (missie) en “Onderwijs en onderzoek zijn de dragers van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang” (visie). De kernwaarden zijn: “verbindend, ondernemend en vindingrijk”. Naar de organisatie is dit vertaald in zes leidende principes:
 • kwaliteit is leidend in ons handelen;
 • we werken op basis van gerechtvaardigd vertrouwen en eigenaarschap;
 • we staan voor toekomstbestendig onderwijs;
 • innovatie is standaard voor onszelf en onze omgeving;
 • we zijn een open organisatie in continue internationale en regionale verbinding;
 • onze ambities realiseren we vanuit gezamenlijkheid en betrokkenheid.
De strategische doelen van NHL Stenden zijn:
 • het scheppen van een bloeiende internationaal georiënteerde hoger onderwijsinstelling van wereldklasse; via de Grand Tour kunnen alle studenten tijdelijk in het buitenland studeren en belangrijke ervaring voor hun persoonlijke ontwikkeling opdoen;
 • het opleiden en vormen van beginnende beroepsbeoefenaren die gewild zijn op de arbeidsmarkt en die als betrokken wereldburgers op verantwoorde wijze een bijdrage leveren aan de samenleving;
 • het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan verbetering en innovatie in bedrijven, instellingen en samenleving door onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.
Feiten en cijfers
NHL Stenden Hogeschool heeft:
 • 12 associate degree opleidingen, 73 bacheloropleidingen, 19 masteropleidingen
 • 12 vestigingen in Noord-Nederland en wereldwijd (Qatar, Thailand, Indonesië en Zuid-Afrika), met Leeuwarden als hoofdvestiging
 • 14 academies
 • 44 lectoraten
 • 7 ondersteunende diensteenheden, 3 verbindingseenheden en 1 expertnet
 • 24.000 studenten met meer dan 90 nationaliteiten
 • 15% internationale studenten
 • 2.000 medewerkers
Maatschappelijke context
Regionaal, landelijk en internationaal doen zich verreikende demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen voor. Deze vragen om nieuwe manieren van samenwerken en samenleven. Kennis veroudert en vernieuwt snel; er komt steeds meer nadruk op kennisontwikkeling en slim toepassen van kennis, ideeën en technieken als basis van toekomst-vaste welvaart en welzijn. Maatschappij en organisaties vragen daarbij om een ander type professional; professionals die beschikken over onderzoekend en probleemoplossend vermogen in een onzekere, complexe en permanent veranderende context.
 
Dit alles speelt natuurlijk ook in de regio’s waar NHL Stenden actief is. Daarnaast spelen er regio-specifieke uitdagingen. De hogeschool wil impact hebben in de regio’s waar zij actief is. Het ambitieniveau van NHL Stenden ligt hierbij hoog. De komende jaren wordt veel aandacht en energie van de leden van het college van bestuur (CvB) gevraagd ten behoeve van het verder bouwen aan de relatief nieuwe hogeschool in deze sterk veranderende omgeving, ook in samenhang met de context van het hoger onderwijs. Dit vormt het decor voor het profiel van het CvB van de nieuwe hogeschool.
Er vinden majeure veranderingen plaats op basis van het unieke onderwijs- en onderzoekconcept (DBE), digitalisering, internationale en regionale profilering, governance model, besturingsfilosofie, organisatiestructuur en -cultuur voor zowel onderwijs, onderzoek als ondersteuning. Dit betekent een meerjarig intensief en zorgvuldig ontwikkeltraject met belangrijke HR-aspecten (proactieve aandacht voor welzijn van studenten en medewerkers).
 
Een andere blik op besturen en organiseren
Kwaliteit van onderwijs, onderzoek en dienstverlening staan voorop in de hogeschool. De kwaliteitscultuur die daarbij hoort gaat uit van het leidende principe van gerechtvaardigd vertrouwen en eigenaarschap, wat tot uitdrukking komt via een mechanisme van responsibility en accountability.
 
Het eigentijdse organisatie- en besturingsmodel kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van alle medewerkers en studenten, de keuze voor een platte organisatie en het laag in de organisatie beleggen van de verantwoordelijkheden. “Plat” is vertaald in slechts drie lagen in de organisatie: college van bestuur, directie en resultaatverantwoordelijke teams met teamleiders. De resultaatverantwoordelijke teams werken stap voor stap aan de realisatie van de ambities en doelen.
 
Het goed vertalen en vormgeven van missie, visie en kernwaarden van NHL Stenden in de doelen en het dagelijks werk van een team zijn cruciaal voor het succes van de hogeschool. Het streven naar een goede kwaliteitscultuur staat dagelijks hoog op de agenda: de student centraal, resultaatverantwoordelijkheid, gericht op continue verbetering.
 
Bestuurlijke opgave
Na de fusie van NHL en Stenden in 2018 zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de harmonisatie van de organisatie en het huis op orde krijgen. Het nieuwe college van bestuur heeft de opdracht om een bestuurlijke agenda op te stellen voor de volgende fase van ontwikkeling. Dit in relatie tot externe maatschappelijke ontwikkelingen en de keuzes die NHL Stenden hierin wil en kan maken om een nog scherper profiel te ontwikkelen.
 
Voorop staat dat NHL Stenden een lerende en experimenterende organisatie wil zijn. Om dit te bereiken zal het college van bestuur de noodzakelijke cultuur-en gedragsveranderingen met verve doorzetten, waarin:
 • De  resultaatverantwoordelijke teams binnen kaders nog meer op resultaten gaan sturen, weliswaar met verschillende snelheden en met respect voor de verschillen tussen academies;
 • De directeuren van de academies zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ambities, focus (portfolio) en het overall investeringsprogramma van de hogeschool;
 • De directeuren van de verbindingseenheden de academie-overkoepelende thema’s in nauwe verbinding met de academies door ontwikkelen;
 • De directeuren van de diensten centraal vanuit het expertise model en decentraal met de “sterteams” in de academies vraaggestuurd en integraal ondersteuning bieden.
In dit proces van veranderingen wordt gestreefd naar het delegeren van verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de organisatie en een CvB dat vanuit de filosofie van dienend leiderschap binnen heldere kaders de hogeschool bestuurt.

Het College van Bestuur
De collegeleden dienen te beschikken over bewezen veranderkundige leiderschapskwaliteiten en zich te realiseren dat het voorbeeldbedrag van het college als cultuurdrager van groot belang is. Consistentie in woord en daad, het omarmen van experimenten, een nieuwsgierige houding, het organiseren van tegenspraak en het kunnen omgaan met onzekerheden en veranderingen, zijn daarbij essentieel.
 
Er worden hoge eisen gesteld aan het functioneren van het CvB als collegiaal team. Om de komende jaren succesvol te functioneren als lid van het CvB, is een persoonlijke en een professionele match tussen de leden van wezenlijk belang. Daarbij horen eenheid van leiding, onderling goede samenwerking en het koersvast leiding geven aan de hogeschool als kritische succesfactoren. De leden dienen te beschikken over voldoende bestuurlijke breedte om binnen het collegiale bestuursmodel over de eigen portefeuillegrenzen heen te kunnen kijken en als eenheid op het niveau van de hogeschool als geheel te kunnen opereren. Het CvB streeft naar besluitvorming op basis van consensus waarbij geen besluiten worden genomen zonder instemming van de voorzitter.
 
Verder is het relevant dat ieder bestuurslid beschikt over een uitstekend analytisch en schakelvermogen en bestuurlijk-strategisch inzicht, teneinde een scherpe collegiale partner te zijn met een grote taakzelfstandigheid. Bovenal hebben de collegeleden een open attitude waarbij tegenspraak en debat worden opgezocht. Hierdoor vormen de bestuurders onderling een team dat durft los te laten en vertrouwen geeft.
 
Om optimaal vorm en inhoud te kunnen geven aan het bestuur van NHL Stenden dienen de leden van het CvB te beschikken over een breed sociaal-maatschappelijk overzicht, een goede antenne voor externe ontwikkelingen, relevante en actuele netwerken in de nationale en/of internationale regio’s waarin de hogeschool actief is en relevante bestuurlijke ervaring. Het bestuur dient continu aandacht te hebben voor duurzame betrokkenheid van studenten en medewerkers in de besluitvorming van het bestuur en voor een open cultuur en een betrokken medezeggenschap. Samenwerken en transparantie zijn sleutelwoorden.
 
Alle leden van het CvB hebben academies in portefeuille, waardoor ieder afzonderlijk de verbinding houdt met het primaire proces van de hogeschool. Voorlopig is de volgende verdeling van portefeuilles vastgesteld waarbij binnen elk aandachtsgebied een eerste en een tweede portefeuillehouder wordt aangesteld:
 • Voorzitter CvB: externe betrekkingen/profilering en samenwerking, marketing & communicatie, strategie, internationalisering, medezeggenschap;
 • Lid CvB portefeuille onderwijs & onderzoek: onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie, kwaliteitszorg;
 • Lid CvB portefeuille dienstverlening: financiën en procurement, business control, HRM, ICT/digitalisering, huisvesting en facilitaire zaken en onderwijslogistiek.
Bovenstaande verdeling zal na de benoeming van de nieuwe leden nader worden beoordeeld en vastgesteld mede afhankelijk van de kennis en ervaring die de nieuwe leden inbrengen. Een goede mix van de portefeuilles binnen het CvB zal bijdragen aan goede checks and balances tussen de leden.
 
Functie-eisen voor het CvB als geheel:
 • bewezen ervaring in het vormgeven en realiseren van strategische doelstellingen
 • bewezen ervaring in het besturen van een complexe professionele (kennis)organisatie;
 • in staat om een visie te ontwikkelen op onderwijsvernieuwing waarbij digitalisering/ICT en duurzaam denken en doen een belangrijke rol kan spelen;
 • gedegen, actuele kennis van hoger onderwijs en onderzoek en kennisvalorisatie;
 • relevant regionaal, nationaal en internationaal netwerk;
 • kennis van en ervaring met het leidinggeven aan veranderingsprocessen en het leidinggeven aan professionals;
 • ervaring met onderhandelingsprocessen op hoog niveau;
 • gelet op het internationale karakter van de hogeschool is het noodzakelijk dat de leden van het college van bestuur de Engelse taal vloeiend beheersen in woord en geschrift en beschikken over een internationale oriëntatie;
 • kennis van managementprocessen en de vertaling van beleid in uitvoering.
 Daarnaast zijn de volgende competenties binnen het team aanwezig:
 • kritisch analytisch vermogen;
 • betrouwbaar en integer;
 • inspirerend leiderschap op basis van de principes van dienend leiderschap;
 • transparant en benaderbaar;
 • collegiaal en teamgericht;
 • daadkrachtig en ondernemend;
 • in staat om standvastig en consistent te handelen, met ruimte voor tegenspraak;
 • organisatie- en omgevingsbewustzijn;
 • veranderkundige expertise;
 • internationale oriëntatie;
 • kunnen verbinden en binden;
 • in staat om de interactie tussen studenten, docenten en bestuur een duurzame impuls te geven;
 • gezaghebbend op basis van bestuurlijk leiderschap en consistent gedrag;
 • innovatieve bouwer.
Aanvullende functie-eisen voor lid CvB met de portefeuille onderwijs & onderzoek:
 • beschikt over een voor de portefeuille onderwijs en onderzoek relevante afgeronde academische opleiding, het is een pré als het lid gepromoveerd is;
 • beschikt over een brede maatschappelijke oriëntatie zowel regionaal als internationaal;
 • heeft uitgebreide bestuurlijke kennis van en ervaring in het hoger onderwijs en onderzoek en bij voorkeur een relevant netwerk in Den Haag en Brussel;
 • heeft aantoonbare kennis van en ervaring met onderwijs- en onderzoeksvernieuwing, integrale kwaliteitszorg en organisatieverandering;
 • hanteert een stijl van dienend (onderwijskundig) leiderschap die de academiedirecteuren inspireert, richting geeft en motiveert in het verder innoveren van onderwijs en onderzoek op basis van het concept design based education/research;
 • is inhoudelijk gedreven, heeft een goed analytisch en conceptueel vermogen, brengt samenhang aan in de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek en is resultaat gedreven;
 • is in staat om op inspirerende wijze een gedragen visie te ontwikkelen op de doorontwikkeling van de onderzoeksfunctie, lectoraten en zwaartepunten en is daarbij een volwaardige gesprekspartner voor de lectoren;
 • is in staat op basis van veranderkundige expertise en ervaring mee te bouwen aan de nieuwe hogeschool en het beleid ten aanzien van onderwijs en onderzoek door te vertalen naar de docenten en studenten.
Aanvullende functie-eisen voor lid CvB met de portefeuille dienstverlening:
 • heeft een voor de portefeuille dienstverlening relevante afgeronde academische opleiding;
 • heeft ruime bestuurlijke ervaring met de middelen, financiën en dienstverlening portefeuille, in een complexe organisatie met integraal verantwoordelijke leidinggevenden;
 • is werkzaam (geweest) in het (hoger) onderwijs maar heeft bij voorkeur ook buiten het onderwijs zijn of haar sporen in de (semi) publieke of de private sector verdiend;
 • heeft enthousiasme voor en (snel) een visie op hoger beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek en de verbinding daarvan met de regio;
 • beschikt over strategisch, bestuurlijk inzicht met een scherp gevoel voor de effectieve en efficiënte organisatie van processen;
 • is inhoudelijk gedreven, heeft een goed analytisch en conceptueel vermogen en brengt samenhang in ontwikkelingen aan;
 • is resultaat gedreven, daadkrachtig, maakt dingen af en draagt zorg voor duurzame implementatie en borging;
 • hanteert een stijl van dienend leiderschap die vanuit de actualiteit en de basis op orde stafdirecteuren inspireert, richting geeft en motiveert om de dienstverlening te innoveren passend bij de volgende fase in de ontwikkeling van de hogeschool;
 • beschikt over relevante veranderkundige expertise en executiekracht om mee te kunnen bouwen aan de nieuwe hogeschool, waarbij de dienstverleningsprocessen zo worden ingericht dat deze optimaal ondersteunend zijn aan het primaire onderwijs- en onderzoekproces.
De leden van het CvB dienen woonachtig te zijn in dan wel bereid te zijn tot verhuizen naar de noordelijke regio van Nederland.
 
Diversiteit
Diversiteit in de samenstelling van het CvB is voor NHL Stenden belangrijk. Bij de samenstelling van het CvB wordt gestreefd naar complementariteit en diversiteit qua achtergrond en ervaring, deskundigheden, persoonlijkheidskenmerken en competenties en geslacht.
 
Bezoldiging
De bezoldiging van de leden van het CvB vindt plaats met inachtneming van de kaders die wet- en regelgeving stellen, waaronder de Wet Normering Topinkomens (WNT). Op NHL Stenden is de hoogste WNT-categorie van de ministeriële regeling voor OCW-sectoren van toepassing. De voorzitter van het CvB ontvangt aan totale bezoldiging maximaal 100% van het toepasselijke WNT-maximum. De leden van het CvB ontvangen maximaal 90% van het WNT-maximum.
 
Procedure
NHL Stenden laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Tom Geerdink van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 24 februari een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan nhlstenden@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Tom Geerdink op 020-7267278.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
De werving- en selectieprocedure voorziet in gesprekken met één sollicitatiecommissie en per portefeuille met een adviescommissie. De hogeschoolmedezeggenschapsraad wordt door de raad van toezicht gehoord over de te benoemen kandidaten.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Om het juiste team te kunnen selecteren wordt in het selectieproces in ieder geval gebruik gemaakt van een Management Drives test.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Eerste ronde selectiegesprekken:
maandag 16 maart tussen 10.00 en 16.00 uur
of vrijdag 20 maart tussen 10.00 en 16.00 uur
 • Ronde adviesgesprekken:
dinsdag 24 maart tussen 09.00 en 12.00 uur voor Onderwijs en Onderzoek
dinsdag 24 maart tussen 14.00 en 17.00 uur voor Dienstverlening
 • Management Drives test in week 13 (23-27 maart)
 • Tweede ronde selectiegesprekken:
maandag 30 maart tussen 15.00 en 21.00 uur
 
De procedure zal worden afgerond in april, de beoogde ingangsdatum van de benoemingen op beide vacatures is 1 juli 2020.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer