nidos jeugdbescherming voor vluchtelingen

lid raad van toezicht

Stichting Nidos (Nidos) is een landelijk werkende, gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Nidos opereert binnen het vreemdelingrechtelijk en jeugdrechtelijk kader en voert binnen Nederland als enige, onafhankelijke (gezins-)voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). De hulpverlening is specifiek gericht op amv’s en jongeren die in Nederland verblijven zonder asielaanvraag en voor wie terugkeer naar het land van herkomst een reële optie is. 
In het verlengde van de voogdij verzorgt Nidos de opvang voor een deel van de amv’s. Dit betreft de opvang van jongeren tot en met 14 jaar -met of zonder status- in gezinnen (Opvang en Wonen in Gezinsverband). Nidos is ook verantwoordelijk voor de opvang in kleinschalige woonvoorzieningen van alle jongeren tot 18 jaar met een status. Nidos sluit hiertoe contracten af met partners in de jeugdzorg.
 
Een andere kerntaak voor Nidos is om in voorkomende gevallen door middel van de maatregel van ondertoezichtstelling (ots) de opvoedingssituatie te verbeteren van minderjarige asielzoekers en asielvergunninghouders die met hun ouders in Nederland zijn. De voogd begeleidt de jongere totdat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of tot het moment dat een jongere terugkeert naar het land van herkomst.
 
Nidos wordt gefinancierd door subsidies van het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V). Ook heeft Nidos enkele projectsubsidies waaronder Europese subsidies. De jaaromzet bedraagt ongeveer € 91 miljoen.
 
Op het hoofdkantoor in Utrecht zijn, verdeeld over twee locaties, directie en ondersteunende diensten gehuisvest, zoals staf, voorlichting en de afdelingen juridische zaken, voogdijzaken, beleid, P&O, facilitaire zaken en automatisering. Tevens is hier de afdeling gedragswetenschappen en het bureau opvang gehuisvest.
 
De feitelijke begeleiding van de amv’s gebeurt door jeugdbeschermers in het land. Zij werken decentraal vanuit een van de 16 regiokantoren die worden aangestuurd door een regiomanager. Ieder regiokantoor is verantwoordelijk voor de aan haar toegewezen pupillen (gemiddeld 250). Het team OWG (Opvang Wonen in Gezinsverband) staat ook onder leiding van een manager.
 
Cultuur
Nidos is een informele organisatie met een grote culturele diversiteit. Medewerkers hebben vaak langjarige contracten en doen hun werk met een grote mate van betrokkenheid en bevlogenheid. Het werk kan evenwel ook emotioneel zwaar en soms moeilijk zijn. Alle medewerkers, van laag tot hoog, werken vanuit een intrinsieke motivatie.
 
Besturingsmodel
De directeur-bestuurder stuurt als eindverantwoordelijke de gehele organisatie aan die op dit moment bestaat uit circa 450 fte. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit twee adjunct-directeuren ‘inhoud’ die de regiomanagers aansturen en een adjunct directeur bedrijfsvoering. De ondernemingsraad bestaat uit 11 personen. Eenmaal per zes weken vindt overleg plaats met de directeur-bestuurder. De onderlinge verhoudingen zijn goed. Een raad van toezicht van vijf personen houdt toezicht op Nidos. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Sinds november 2019 is de heer Tanno Klijn de directeur-bestuurder bij Nidos.
 
Raad van Toezicht (RvT)
Bij Nidos werken de leden van de RvT vanuit een intrinsieke motivatie voor de doelgroep. De RvT werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. Binnen de RvT worden afspraken gemaakt over aandachtsgebieden per lid. De RvT is daarom zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van Nidos; één lid dient onder meer kennis te hebben van jeugd/kinderen, één lid van onder meer financiën, één lid van vreemdelingen en één lid dient juridische kennis te hebben.  
 
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:
 • De heer Jan Broertjes, voorzitter
 • Mevrouw Els Boot
 • De heer Jos Wienen
 • De heer Richard Andringa, deze positie komt vacant
 • Mevrouw Domenica Ghidei
 
De RvT heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algehele gang van zaken binnen Nidos. De RvT staat de directeur-bestuurder met raad en advies terzijde. De RvT fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de raad gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvT, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

Vanwege het bereiken van de maximaal toegestane zittingstermijn per april 2020 van het huidige lid zoekt de RvT een nieuw lid met expertise op het terrein van financiën, HRM en organisatie.
 
Profiel
De kandidaat die Nidos zoekt
 • denkt en acteert op academisch niveau en heeft ruime werkervaring in zijn/haar
  expertisegebied (financiën en HRM en organisatieontwikkeling op strategisch/tactisch niveau);
 • heeft oprechte affiniteit met de doelgroep en heeft goed gevoel voor politieke verhoudingen;
 • heeft bestuurlijke ervaring, bij voorkeur op eindverantwoordelijk niveau, in de private dan wel publiek-private sector;
 • heeft een onpartijdige en onafhankelijke positie ten opzichte Nidos en vervult geen   functie bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zorg aanbiedt conform de Jeugdwet;
 • heeft het vermogen en de attitude om vanuit good governance inhoud te geven aan de toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder;
 • is open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld, werkt goed samen en is richting
  de directeur-bestuurder motiverend en vertrouwenwekkend;
 • heeft een brede maatschappelijke kijk, gevoel voor relevante ontwikkelingen in de
  politiek en samenleving, analytisch denkvermogen en voldoende ervaring om op
  strategisch niveau te kunnen opereren;
 • kent bij voorkeur het migratieveld en de vreemdelingenketen en heeft een voor Nidos
  relevant netwerk of is in staat dit snel op te bouwen.

Nidos streeft naar diversiteit in haar personele formatie in alle functiegroepen en staat open voor een beginnende toezichthouder.
 
Aanstelling
De bezoldiging geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens (WNT2). Leden van de RvT worden voor een periode van vier jaar benoemd en dit kan met maximaal twee periodes worden verlengd. De vergaderingen vinden meestal plaats in Utrecht, standaard vier keer per jaar op een woensdagochtend. Daarnaast vinden er individuele werkbezoeken plaats.
 
Procedure
Nidos laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan nidos@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Lucienne Karlas op 020-7267278.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Voor de eindkandidaat wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Benoeming volgt indien uit de VOG geen belemmeringen blijken.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met een eerste gespreksronde op 25 maart en een evt. tweede op 27 maart. Concrete tijden volgen zo spoedig mogelijk. De eerste reguliere vergadering staat gepland op woensdag 22 april.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer