Nidos

Lid raad van toezicht op voordracht OR

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, de voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), de ondertoezichtstelling (OTS) voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid, het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen.
De volgende kernbegrippen vormen tezamen de missie van Nidos:
• Belangen behartigen en wettelijk vertegenwoordiging
• Zelfredzaamheid bij 18 jaar
• Begeleiden richting perspectief (integratie of terugkeer)
 
Visie van Nidos
De alleenstaande minderjarige vreemdeling, maar ook het vluchtelingenkind met ouders, heeft op enig moment zijn eigen vertrouwde omgeving moeten verlaten. Hij moet zich vervolgens in een voor hem geheel nieuwe sociaal-maatschappelijke en culturele omgeving verder ontwikkelen tot zelfstandig volwassene en zich daar ook toe verhouden. De sociaal-culturele ontworteling, de geringe kennis van en inbedding in de nieuwe omgeving, het ontbreken van de familiaire bescherming en de vreemdelingrechtelijke positie maken de jongere kwetsbaar. Dit vraagt om begeleiding vanuit respect, veiligheid en bescherming richting perspectief (integratie of terugkeer).
 
Uitgangspunt bij de begeleiding is om niet te problematiseren, maar om te normaliseren onder het motto: ‘er is niks mis met ze, maar ze missen iets’. Dat betekent in de eerste plaats opvoeden en begeleiden naar zelfstandigheid en alleen wanneer nodig ook (jeugd)hulp verlenen en beschermen. Nidos gaat daarmee uit van de veerkracht en autonomie van de jongeren. Hierbij vormen inzicht en kennis van cultuurverschillen en gevolgen van het vluchten op het gebied van opgroeien en opvoeden een belangrijke basis voor de begeleiding. Daarnaast hebben we geleerd op basis van jarenlange ervaring dat opvang in familieverband en kleinschalige opvang het beste werkt voor de jongeren.
 
Voor meer informatie over Nidos, ook binnen Europees verband: Nidos.nl
 
Besturingsfilosofie
Eind 2020 is de geactualiseerde missie en visie van Nidos gekoppeld aan een nieuwe besturingsfilosofie. In de besturingsfilosofie heeft Nidos expliciet geformuleerd hoe we gezamenlijk vanuit het belang van de jongere de missie en visie willen realiseren. Alle afdelingen van Nidos werken daarvoor integraal samen en hebben een gedeelde visie op hoe we de kwaliteit van het werk invullen en -met inzet van ieders expertise- willen bereiken. Er zijn daarvoor tien principes vastgelegd die beschrijven hoe Nidos met elkaar samenwerkt en sturing geeft aan de organisatie.
 
Besturingsmodel
De integrale samenwerking zien we ook terug in de samenstelling van de directie. Vanaf 2021 bestaat deze uit een bestuurder en drie directeuren tactische teams: jeugdbescherming, opvang en bedrijfsvoering.
De ondernemingsraad bestaat uit 11 personen. Eenmaal per zes weken vindt overleg plaats met de bestuurder. De onderlinge verhoudingen zijn goed. Een raad van toezicht van zes personen houdt toezicht op Nidos. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Sinds november 2019 is de heer Tanno Klijn de bestuurder bij Nidos.
 
De organisatie
Op het kantoor in Utrecht zijn, verdeeld over twee locaties, directie en ondersteunende diensten gehuisvest, zoals staf, voorlichting en de afdelingen juridische zaken, voogdijzaken, beleid, P&O, facilitaire zaken en automatisering. Tevens is hier de afdeling gedragswetenschappen en het bureau opvang gehuisvest.
 
De feitelijke begeleiding van de amv’s gebeurt door jeugdbeschermers in het land. Zij werken decentraal vanuit een van de 16 regiokantoren die worden aangestuurd door een regiomanager. Ieder regiokantoor is verantwoordelijk voor de aan haar toegewezen pupillen.
 
Nidos wordt gefinancierd door subsidies van het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V). Ook heeft Nidos enkele projectsubsidies waaronder Europese subsidies. De jaaromzet was in 2021 circa € 65 miljoen. Voor 2022 is deze begroot op € 82 miljoen, echter gaat de realisatie richting de € 100 miljoen.
 
Raad van Toezicht (RvT)
Bij Nidos werken de leden van de RvT vanuit een intrinsieke motivatie voor de doelgroep. De RvT werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. Binnen de RvT worden afspraken gemaakt over aandachtsgebieden per lid. De RvT is daarom zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van Nidos; één lid dient onder meer kennis te hebben van jeugd/kinderen, één lid van onder meer financiën, één lid van vreemdelingen en één lid dient juridische kennis te hebben. 
 
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:
•             De heer Jan Broertjes, voorzitter
•             Mevrouw Els Boot
•             De heer Lucas Bolsius
•             De heer Wiko Vlasblom
•             De heer Bert Brouwer
•             Mevrouw Domenica Ghidei, deze positie komt vacant
 
De RvT heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algehele gang van zaken binnen Nidos. De RvT staat de bestuurder met raad en advies terzijde. De RvT fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de raad gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvT, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.
 
Vanwege het bereiken van de maximaal toegestane zittingstermijn per 1 januari 2023 van het huidige lid zoekt de RvT een nieuw lid op voordracht van de OR.
 
Profiel
  • denkt en acteert op strategisch niveau;
  • heeft oprechte affiniteit met de doelgroep en heeft goed gevoel voor politieke verhoudingen;
  • kent het migratieveld en de vreemdelingenketen en heeft een voor Nidos relevant netwerk of is in staat dit snel op te bouwen;
  • heeft een onpartijdige en onafhankelijke positie ten opzichte Nidos en vervult geen functie bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zorg aanbiedt conform de Jeugdwet;
  • heeft kennis van en affiniteit met personeelsbeleid;
  • heeft het vermogen en de attitude om vanuit good governance inhoud te geven aan de toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie voor de bestuurder;
  • is open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld, werkt goed samen en is richting de bestuurder motiverend en vertrouwenwekkend;
  • heeft een brede maatschappelijke kijk, gevoel voor relevante ontwikkelingen in de politiek en samenleving, analytisch denkvermogen en voldoende ervaring om op strategisch niveau te kunnen opereren;
  • onderschrijft de Governancecode Zorg.
Nidos zoekt gezien de samenstelling van de raad naar een vrouwelijke toezichthouder met een migratie/vluchtelingenachtergrond.
 
Aanstelling
De bezoldiging geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens (WNT2). Leden van de RvT worden voor een periode van vier jaar benoemd en dit kan één keer worden verlengd.

De vergaderingen vinden meestal plaats in Utrecht, standaard vier keer per jaar op een woensdagochtend. Daarnaast vinden er individuele werkbezoeken plaats.
 
Procedure

Nidos laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267272.

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Voor de eindkandidaat wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Benoeming volgt indien uit de VOG geen belemmeringen blijken.
 
Planning
De concrete planning voor gespreksrondes in oktober volgt zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer