Nivel

Lid Raad van Bestuur, portefeuille bedrijfsvoering

Het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, doet hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke impact naar de kwaliteit en effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg en het aanpalende sociale domein. Het Nivel draagt met zijn onderzoek bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg voor patiënten en cliënten, aan participatie in de samenleving en een duurzaam gezondheidszorgsysteem. Nivel onderzoek is interdisciplinair, beleidsrelevant en toepassingsgericht. Bij het Nivel werken ongeveer 200 gedreven en betrokken medewerkers. We zijn gehuisvest op een mooie locatie op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
Meer weten? Bekijk de video Het Nivel in 2 minuten

Organisatie
Het Nivel is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk. De omzet bedraagt circa €16 miljoen, deels uit subsidies van de overheid, wetenschappelijke fondsen en de Europese Unie. Tevens uit opdrachten voor onderzoek van diverse semi-overheidsorganisaties en maatschappelijke stakeholders. Het Nivel kent drie onderzoeksafdelingen en 13 onderzoeksprogramma’s waarin teams onder leiding van een programmaleider zelfstandig invulling geven aan een onderzoeksgebied.

De kracht van het Nivel zijn de medewerkers. De helft van alle onderzoekers is gepromoveerd en 13 onderzoekers zijn als hoogleraar verbonden aan een van de Nederlandse universiteiten of een buitenlandse universiteit. Het Nivel is een netwerkorganisatie met korte lijnen. Medewerkers waarderen de collegiale sfeer, de variatie van werkzaamheden en de toegankelijke leidinggevenden.

Het Nivel streeft naar een integrale benadering en behandelt alle onderzoeks- en kennisvragen vanuit drie perspectieven:
 • Het perspectief van patiënten, cliënten en burgers;
 • Het perspectief van zorgmedewerkers en zorgorganisaties;
 • Het perspectief van het zorgsysteem als geheel.
Per jaar voert het Nivel circa 100 onderzoeksprojecten uit, waaronder diverse grootschalige Europese en internationale studies. De focus van het Nivel is Health Services Research dan wel Gezondheidszorgonderzoek. Het Nivel werkt daarin samen met alle universiteiten in Nederland en diverse internationale organisaties. Het Nivel neemt deel aan de KNAW-erkende onderzoeksschool CaRe met onderzoeksinstituten uit Maastricht, Amsterdam en Nijmegen. Het Nivel zoekt voortdurend naar nieuwe strategische allianties met de universitaire onderzoekswereld en maatschappelijke stakeholders om de noodzakelijke kennis in samenhang te ontwikkelen.
 
Voor de komende jaren is een nieuwe onderzoeksagenda 2022-2024 opgesteld met de ambitie om met hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek actief bij te dragen aan vier grote maatschappelijke uitdagingen, te weten: ‘Gezond zijn en gezond blijven’, ‘Naar een inclusieve samenleving’, ‘De professional van de toekomst’ en ‘Een duurzaam gezondheidszorgsysteem’.
Voor meer informatie over de organisatie gaat u naar Nivel.nl.
 
Strategische opgaven
Het Nivel is recent zeer positief beoordeeld door een internationale visitatiecommissie en heeft zijn certificering voor kwaliteit en informatiebeveiliging opnieuw behaald. Gezien de grote maatschappelijke ontwikkelingen en ambities in het gezondheidszorgbeleid liggen er ook voldoende uitdagingen.
 
De bestuurlijke agenda zal zich concentreren op:
 • Verder profileren en implementeren van de nieuwe missie gedreven onderzoeksagenda;
 • Versterken van de rol van het Nivel in het nationale en internationale kennislandschap;
 • Stimuleren van domein-overstijgende samenwerking;
 • Voeren van een duurzame bedrijfsvoering, waaronder stabiliteit en versterking van de ICT;
 • Verder ontwikkelen van het strategisch personeelsbeleid;
 • Pro-actiever neerzetten van de kennis van het Nivel voor beleid en praktijk.

Governance
Het Nivel kent een raad van toezicht met vijf leden. De dagelijkse besturing ligt op dit moment in handen van een eenhoofdige directie/bestuurder. In verband met het terugtreden van de adjunct directeur onderzoek en het vertrek van de adjunct directeur bedrijfsvoering wordt er versterking gezocht in het bestuur.
 
Na het vervullen van de vacature zal gewerkt worden met een tweehoofdig bestuur, een raad van bestuur (RvB) model met een voorzitter (wetenschappelijk profiel en hoogleraar) en een lid (profiel bedrijfsvoering). Er wordt collegiaal samengewerkt, waarbij de voorzitter, indien nodig, de beslissende stem heeft.   
 
De RvB is belast met het besturen van de organisatie en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de strategische plannen, het te voeren en gevoerde beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen.
 
De hoofden van de drie onderzoeksafdelingen maken deel uit van het managementteam. Zij sturen ieder een onderzoeksafdeling aan, dragen bij aan de ontwikkeling van het beleid van de organisatie en zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling en de implementatie van het vastgestelde beleid. Afhankelijk van het beleidsthema kunnen hoofden van ondersteunende diensten worden uitgenodigd door het managementteam. De RvB, de afdelingshoofden en de programmaleiders van de 13 onderzoeksprogramma’s vormen samen de wetenschappelijke staf van het Nivel.

Verdeling portefeuilles RvB
Binnen de RvB zullen de taken en portefeuilles worden verdeeld waarbij de voorzitter een wetenschappelijk profiel heeft en zich voornamelijk zal richten op de wetenschappelijke afdelingen en de externe profilering, netwerk en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Nivel. Ook kan het onderdeel HR bij de voorzitter belegd worden. Het lid heeft een bedrijfsvoering profiel (met de nadruk op financiën en ICT) en zal zich voornamelijk richten op de interne processen en een duurzame bedrijfsvoering.
 
De functie lid raad van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering
Het lid RvB is samen met de voorzitter eindverantwoordelijk voor de besturing van het Nivel en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. Daarnaast is het lid verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de organisatie waaronder financiën en financieringsvraagstukken bij complexe projecten, (internationaal) projectbeheer, ICT ondersteuning en ontwikkeling, secretariaten en facilitair beheer. Het lid stuurt een aantal medewerkers in de bedrijfsvoering rechtstreeks aan. In de bedrijfsvoering werken circa 15 medewerkers. De kern van de functie combineert zowel strategisch denken en opereren als hands-on aanpakken gezien de omvang en het karakter van het Nivel.
 
Het lid RvB is verantwoordelijk en draagt zorg voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het beleid ten aanzien van de gehele bedrijfsvoering ten einde een integrale bedrijfsvoering te realiseren voor een optimale dienstverlening aan het primaire proces van het Nivel.
 
Het lid RvB volgt nauwgezet de relevante in- en externe ontwikkelingen en onderhoudt contacten met de accountant, VWS directie Patiënt en Zorgordening, collega-instituten, banken en pensioenverzekeraar, grote leveranciers et cetera.

Prioriteiten voor de bedrijfsvoering
Het Nivel heeft een gezonde financiële positie. Het meerjarenakkoord met VWS voor de komende zes jaar wordt naar verwachting in december 2022 weer getekend. De stichting heeft een solide eigen vermogen en veel tijdelijke arbeidscontracten wat de organisatie de nodige flexibiliteit geeft maar in de huidige krappe arbeidsmarkt ook een uitdaging is. Er zijn een aantal zaken binnen de bedrijfsvoering die de komende tijd extra aandacht vragen.
 
 1. Het Nivel is voor een belangrijk deel afhankelijk van projectsubsidies waarbij de werkzaamheden afhankelijk zijn van de toegekende projectvoorstellen en de beloftes aan de subsidiegever/opdrachtgever. Goed projectmanagement is van groot belang om tijdig afwijkingen te signaleren en bij te sturen. Het projectmanagement inclusief project-control kan verder worden gemoderniseerd.
 2. De ICT is grotendeels uitbesteed en wordt op dit moment ondergebracht bij een nieuwe externe dienstverlenende partij. Zowel inhoudelijk als contractueel vraagt dit aandacht en aansturing. Er is een ervaren IT-manager aangetrokken die op tactisch en operationeel gebied veel werk verzet. Het Nivel zoekt in het lid RvB een stevige gesprekspartner voor afstemming met de dienstverlener, en een strategische visie op ICT als onderdeel van het primaire proces van het Nivel.
 3. De databases van het Nivel zijn heel belangrijk voor een substantieel deel van het onderzoek. De data-infrastructuur, datakwaliteit en bescherming van (persoons)gegevens vraagt veel aandacht. Van het lid RvB wordt een strategische sparringspartner verwacht die mee kan denken over innovaties en strategische samenwerkingen voor de toekomst.
 4. De omvang van een projectorganisatie beweegt mee met het aantal binnengehaalde projecten. Dit kan op gespannen voet komen te staan met het binden van goede mensen in een zeer krappe arbeidsmarkt. Daarnaast ervaart een deel van de medewerkers binnen het Nivel al langere tijd een hoge werkdruk waar op verschillende niveaus oplossingen voor wordt gezocht. Voor het lid RvB is het van belang een stabiel team te bouwen en medewerkers te binden en boeien.
 5. Het verder vorm en inhoud geven aan een moderne werkomgeving zoals o.a. het hybride werken binnen het Nivel.
 
Profiel kandidaat lid RvB met de portefeuille bedrijfsvoering
Ervaring:
 • heeft een stevige achtergrond in bedrijfsvoering, brengt specifieke kennis en visie mee op het terrein van financiën en ICT en heeft oprecht belangstelling voor de volle breedte van bedrijfsvoering;
 • is bekend met (inter)nationaal projectmatig onderzoek, en heeft bij voorkeur ervaring opgedaan in een onderzoeksorganisatie;
 • heeft ervaring met het succesvol aansturen van organisatie-veranderprocessen;
 • heeft ervaring met contractmanagement, outsourcing van contracten en is daarin een strategisch inhoudelijke gesprekspartner;
 • heeft ervaring en/of affiniteit met de gezondheidszorg/gezondheidszorgonderzoek;
 • heeft ervaring met of is aantoonbaar toe aan een eindverantwoordelijke, bestuurlijke rol.
Persoon:
 • kan medewerkers goed meenemen, inspireren, stimuleren en motiveren, stuurt op hoofdlijnen en zet medewerkers in hun kracht;
 • beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, kan bestuurlijke besluiten intern goed toelichten en is daarover open en duidelijk;
 • is verbindend, energiek, dienstbaar en ook zakelijk: is besluitvaardig, houdt rug recht en biedt tegenspraak waar nodig;
 • is in staat om samen met de voorzitter RvB een goed en hecht team te vormen;
 • ziet de ondernemingsraad als een belangrijk medezeggenschapsorgaan en benut de (in)formele contacten om elkaar over en weer goed te informeren;
 • is goed benaderbaar, zichtbaar voor medewerkers en staat open voor feedback;
 • beschikt over de capaciteit om goed te kunnen schakelen tussen strategische vraagstukken intern en bij externe contacten, én praktische vraagstukken in de uitvoering, heeft een hands-on mentaliteit gezien de omvang en het karakter van het Nivel.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime aanstelling (36 uur). Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, minimaal € 6857,- en maximaal € 9505,- bruto per maand. Daarnaast zijn er diverse regelingen, een pensioenvoorziening en ruime opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
 
Het Nivel is een inclusieve organisatie, een organisatie waarin alle medewerkers zich welkom, veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen.
 
Procedure
Het Nivel laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 14 november  een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Planning
Kandidaten vragen wij in elk geval rekening te houden met de volgende data:
 • eerste ronde selectiegesprekken op maandag 28 november tussen 08.00 en 12.00 uur in Amsterdam;
 • een ronde van adviesgesprekken op donderdag 1 december tussen 09.00 en 13.00 uur in Utrecht;
 • tweede ronde selectiegesprekken op woensdag 7 december tussen 09.30 en 12.30 uur in Utrecht.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer