Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Lid Raad van Toezicht (Politiek- Onderwijs)

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) heeft tot doel het duurzaam waarborgen van de kwaliteit en de beschikbaarheid van Nederlands onderwijs en onderwijs Nederlands wereldwijd.  
Stichting NOB
De medewerkers van NOB ondersteunen iedere dag met kennis en expertise het unieke wereldwijde netwerk van circa 180 scholen in meer dan 80 landen. Zij zorgen ervoor dat, met de inzet van up-to-date onderwijs, Nederlandse en Vlaamse kinderen aansluiting kunnen behouden met Nederland en Vlaanderen.

NOB verbindt leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, bestuurders, nationale en internationale partners. Dit schooljaar krijgen zo’n 12.000 Nederlandse en Vlaamse leerlingen in het buitenland les in de Nederlandse taal en daaraan gerelateerde cultuur (NTC). Als koepelorganisatie behartigt NOB in Nederland en Vlaanderen de belangen van de scholen die bij de stichting zijn aangesloten. NOB biedt de aangesloten scholen in het buitenland daarnaast een breed scala aan diensten: van algemene informatie tot advisering op maat, van professionalisering tot ontwikkeling, op onderwijsinhoudelijk en bestuurlijk vlak. NOB voorziet in producten, diensten en materialen die zijn toegesneden op de specifieke context waarin de scholen in het buitenland opereren, zoals een NTC-Leerlijn, webinars, kennisclips, jaarlijkse bijscholingsbijeenkomsten en uitwisseling met collega's wereldwijd. Namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt NOB jaarlijks subsidie aan de scholen, gerelateerd aan de leerlingen die deelnemen aan het onderwijs en die aan vastgestelde voorwaarden voldoen.

Kwalitatief hoogwaardig NTC-onderwijs vereenvoudigt de instroom in het reguliere onderwijs in Nederland en Vlaanderen van leerlingen die terugkomen uit het buitenland. Omgekeerd kan het onderwijs in Nederland en Vlaanderen profiteren van de kennis, kunde en dienstverlening die met het onderwijs en de doelgroep wereldwijd is opgedaan.

Naast deze activiteiten is NOB (namens de Ministers van OCW) werkgever van het door Nederland gedetacheerde personeel op de Europese Scholen. Dit betreft momenteel circa 50 mensen waarvan het merendeel werkzaam is als leraar binnen één van de acht Nederlandstalige secties. NOB organiseert de werving en selectie, voorziet in ontwikkeling en professionalisering van het personeel gedurende de termijn van detachering en biedt ondersteuning bij terugkeer. Daarnaast staat NOB de vertegenwoordiger van de ministers van OCW terzijde in de Raad van Bestuur en de budgettaire commissie van de Europese Scholen.

NOB heeft een unieke positie en vervult een belangrijke rol in het maatschappelijk, politiek en bestuurlijk debat over (het belang van) onderwijs in een internationale context.

NOB vervult haar opdracht op basis van een meerjarige Subsidieregeling met OCW. De vigerende Regeling (2019 – 2023) verloopt op 01-12-2023. Het werkgeverschap voor het gedetacheerd personeel op de Europese scholen vindt plaats op basis van een Mandaatregeling van OCW.   
 
De opdracht
De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden en richt zich bij de uitoefening van het toezicht op de doelstellingen en de maatschappelijke legitimatie van de stichting en op de uitoefening van de bestuurlijke taken door de Directeur-bestuurder. Criteria zijn o.m. de missie, visie, strategie en continuïteit van de stichting, rechtmatig en integer bestuur, rechtmatige en doelmatige inzet van middelen en uitoefening van goed werkgeverschap.

In het kader van het intern toezicht is de Raad van Toezicht belast met:
 • Het voorzien in een goed bestuur voor de stichting;
 • Het vervullen van het werkgeverschap van de Directeur-bestuurder;
 • Het fungeren als klankbord voor de Directeur-bestuurder, door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen;
 • Het als volwaardige/professionele tegenkracht toezicht houden op het functioneren van de Directeur-bestuurder;
 • Het al of niet verlenen van voorafgaande goedkeuring aan door de Directeur-bestuurder te nemen majeure besluiten;
 • Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Toezicht.
 
Wat vraagt NOB van u?
Toezichthouders van NOB zijn intrinsiek gedreven en zien het belang van Nederlands onderwijs in het buitenland. 

We zijn op zoek naar een geschikte en ervaren bestuurder en/of toezichthouder die professioneel actief is, maar die voldoende tijd beschikbaar heeft voor een goede invulling van deze positie en aanwezig kan zijn op de geplande vergaderingen.

Elke toezichthouder moet het algemeen, inhoudelijk en zakelijk beleid van de organisatie op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elke toezichthouder met eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis en expertise waarover de Raad van Toezicht in zijn geheel moet beschikken.

Voor deze vacature zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in kandidaten met inzicht in het politieke speelveld op landelijk niveau.

Algemene Kennis en ervaring
 • Een academisch denk- en werkniveau;
 • Kennis van e/o ervaring in e/o affiniteit met onderwijs aan 2,5 tot 18-jarigen;
 • Een internationale oriëntatie en oog voor wereldburgerschap;
 • Ervaring met het opereren in een complexe, politiek-bestuurlijke context;
 • Een relevant netwerk;
 • Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving;
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief.
 
Profiel lid raad van toezicht politiek - onderwijs
Het nieuwe lid raad van toezicht op het terrein van politiek-onderwijs:
 
 • Heeft ervaring met het werken binnen de rijksoverheid vanuit een politiek dan wel ambtelijk perspectief;
 • Heeft strategisch inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen en heeft aantoonbare affiniteit met beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van  onderwijs/onderzoek;
 • Beschikt over een academisch werk/denkniveau en heeft kennis en ervaring met het onderwijs in brede zin, is op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het onderwijs in het algemeen en heeft een visie op Nederlands onderwijs vanuit internationaal perspectief;
 • Heeft kennis en ervaring met de politieke constellatie van het Nederlandse onderwijs (beleid) en is gesprekspartner voor de directeur-bestuurder om te adviseren over de juiste beïnvloedingsstrategieën op dit niveau;
 • Beschikt over toezichthoudende ervaring vanuit het publieke-maatschappelijke veld.
 
Bezoldiging
Een positie bij een gedreven Raad van Toezicht waar leden echt willen bijdragen aan de toekomst van NOB en het Nederlands onderwijs in het buitenland.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bruto onkostenvergoeding van € 3.000,- per persoon per kalenderjaar.
 
De procedure
Het NOB laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel, van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door hun sollicitatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel via 020-7267270.
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer