ntr

zakelijk directeur

De NTR maakt programma's voor alle doelgroepen, waaronder bijvoorbeeld Het Klokhuis, Andere Tijden, De Kennis van Nu, Dreamschool, Nieuwsuur. De NTR is een publieke omroep met wettelijke taken. Deze taken liggen op het gebied van informatie, educatie, cultuur, jeugd en diversiteit. De NTR is ontstaan uit een fusie van NPS, Teleac en RVU en maakt deel uit van het geheel van de Nederlandse Publieke Omroep.
De NTR maakt informatieve, culturele en educatieve programma’s voor het gehele Nederlandse publiek vanuit de kernwaarden: onafhankelijk, onpartijdig, objectief, betrouwbaar en met respect voor iedereen. De NTR is een multimediaal omroepbedrijf, dat haar media-aanbod op alle mediaplatforms inzet om zoveel mogelijk mensen te voorzien van kennis en informatie en zo bij te dragen aan een democratische kennissamenleving.

De NTR is een omroep zonder leden en is daardoor onafhankelijk en ongebonden. In haar missie staat dat de NTR inspirerende programma's wil maken, die een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van mensen. De omroep kiest daarbij voor een divers aanbod met oog voor specifieke thema's en doelgroepen, die anders onderbelicht blijven. Dat maakt de NTR 'speciaal voor iedereen'.
 
De NTR is breed verankerd in de samenleving. Er wordt nauw samengewerkt met tal van maatschappelijke en culturele organisaties, zoals het Rijksmuseum, Holland Festival, HandicapNL etc. Ook heeft de NTR een adviesraad. De waarden en taken van de NTR sluiten naadloos aan op de prioriteiten van de NPO (journalistiek, drama, documentaires, kinderen, kennis en cultuur). Daarmee staat de NTR in het hart van het publieke bestel. Bij de NTR zijn circa 400 mensen werkzaam.

Achtergrond
Op 14 juni 2019 heeft Minister Slob een visieop het publiek omroepbestel naar de Tweede Kamer der Staten Generaal gestuurd. Hierin wordt een aanzet gegeven voor een aantal ingrijpende veranderingen bij de Nederlandse publieke omroep, o.a. tot het afbouwen van de STER-inkomsten.
 
Specifiek over de NTR staat er het volgende: “De NTR heeft een bijzondere taak in het bestel, om programma’s te maken vanuit een onafhankelijk en niet identiteitsgebonden perspectief. Programma’s die ook door omroepverenigingen verzorgd kunnen worden, zouden niet gemaakt moeten worden door de NTR. Daarom wordt kritisch gekeken naar de taken van de NTR om te bezien welke taken aan omroepen over te dragen zijn. Te denken valt aan de programmering voor etnische en culturele minderheden, programmering van culturele aard en consumentenvoorlichting. Daarnaast wordt bekeken hoe de twee taakomroepen (NTR en NOS) bestuurlijk kunnen samenwerken en/of samengaan, om bestuurlijke kosten en drukte te verminderen. Redactioneel en voor de kijker blijft een onderscheid tussen de programmering van de NTR en de onafhankelijke nieuwsuitzendingen van de NOS van groot belang.”
  
Het is voor de NTR van groot belang hierin goed positie te kiezen. Gelet op de deadlines die worden genoemd in de brief moet dit in 2020 tot zicht op het toekomstig perspectief leiden.  
 
De NTR is zich aan het voorbereiden op een toekomst waarin constante verandering van het medialandschap en teruglopende budgetten tot de nieuwe realiteit behoren. De onzekerheden ten aanzien van de financiering maken dat een doorontwikkeling van de organisatie noodzakelijk is. De omgeving van de NTR vraagt dat de organisatie en medewerkers flexibeler kunnen reageren op veranderende behoeften en budgetten. Dat vraagt in een aantal opzichten om een andere manier van werken. De eerste stappen hierin worden op dit moment gezet. Er loopt een traject van herinrichting, reorganisatie en Fte-reductie dat hieraan gaat bijdragen. Van de beoogd zakelijk directeur wordt verwacht dat hij of zij deze transitie gemotiveerd en enthousiasmerend verder aanstuurt en implementeert.

Governance
De NTR kent een tweehoofdig collegiaal besturingsmodel, waarbij gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid, complementariteit en samenwerking belangrijke uitgangspunten zijn. De twee directieleden zijn zichtbaar, bevragen elkaar, dagen elkaar uit en zijn in staat problematieken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. De directie is als geheel eindverantwoordelijk voor de besturing van de NTR en beide directieleden leggen gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht. De directie opereert als collegiaal bestuur maar de afzonderlijke leden hebben ieder een autonoom profiel en een zelfstandige positie. Een van de directieleden vervult de rol van voorzitter en is uit dien hoofde verantwoordelijk voor de besluitvorming, zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de gelijkwaardigheid binnen de directie.
 
De directie wordt ingevuld met twee posities: een media directeur en een zakelijk directeur.De portefeuilleverdeling is evenredig en evenwichtig zoals passend bij een collegiale besturingsmodel waarbij de primaire aandachtsgebieden verdeeld zijn aan de hand van specifieke kennis, ervaring, talenten en competenties. De portefeuilleverdeling in de directie is daarbij zowel een praktische verdeling van taakgebieden als een basis voor gezonde ‘countervailing power’ tussen ‘inhoud’ en ‘geld’. De exacte portefeuilleverdeling wordt vastgesteld door de raad van toezicht.Hierover leggen zij conform de afspraken in de statuten en directiereglement gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden zakelijk directeur
Als lid van de directie:
 • Is in gezamenlijkheid eindverantwoordelijk voor de kerntaken van de NTR en de besturing van de organisatie middels het strategisch beleid, mediabeleid, begroting, jaarrekening, financieel beleid en personeelsbeleid.
 • Heeft de dagelijkse leiding van de NTR en draagt mede zorg voor een consistent (strategisch) beleid en bevordert daarmee de herkenbaarheid van de NTR.
 • Geeft samen met de mediadirecteur leiding aan het managementteam en is samen met hen verantwoordelijk voor het bevorderen en borgen van samenwerking tussen alle onderdelen van de NTR.
 • Participeert in in- en externe overleggremia (o.a. diverse overlegorganen binnen de publieke omroep) en is daarin gemandateerd afspraken te maken namens de NTR.
 • Onderhoudt een netwerk (politiek, topambtelijk, maatschappelijk, omroepen), samenhangend met het terrein van de media en de domeinen van de NTR.
 • Is verantwoording voor zijn handelen verschuldigd aan de raad van toezicht.
 
Als zakelijk directeur:
 • Implementeert de in gang gezette herinrichting.
 • Heeft binnen de directie de portefeuilles financiën, facilities & IT en HR.
 • Richt een adequate business control in en draagt zorg voor een tijdige en integrale jaarverslaglegging, inclusief forcasts en dashboards.
 • Is verantwoordelijk voor de opstelling van de begroting en de jaarrekening en isde eerste gesprekspartner voor de accountant.
 • Bewaakt de integriteit en het integer handelen.
 • Is het primaire aanspreekpunt voor de ondernemingsraad.
 
Functie-eisen
 • Heeft een ruime kennis en ervaring en bij voorkeur een relevante (academische) opleiding op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
 • Houdt goed de balans tussen beheer en investeren in investeren in vernieuwing.
 • Heeft (eind)verantwoordelijke ervaring en een sterk bestuurlijke orientatie, bij voorkeur ook in een maatschappelijke/publieke organisatie met collegiaal bestuur, en is ervaren in het omgaan met een RvT.
 • Heeft kennis van en gevoel voor de dynamiek in een sterk politiek-bestuurlijke omgeving en kan daarin zijn of haar stempel drukken.
 • Is ervaren in het effectief aansturen van inhoudelijk bevlogen professionals.
 • Heeft een goed gevoel voor organisatieontwikkeling en een leiderschapsstijl die zich kenmerkt door resultaatgerichtheid in combinatie met het vermogen om verbinding te maken met de mensen waarmee wordt samengewerkt. Is iemand die het beste uit mensen wil halen, sterk samenwerkingsgericht, zichtbaar en geïnteresseerd.
 • Ziet de kracht van diversiteit en onderschrijft de ambitie van de NTR om haar taak op dit gebied verder in te vullen.
 • Is zichtbaar voor de hele organisatie, weet wat er op de vloer gebeurt en is aanspreekbaar.
 • Is naast conceptueel en strategisch ook tactisch en operationeel ingesteld.
Arbeidsvoorwaarden
De benoeming vindt plaats voor de duur van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.

Procedure
De NTR laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan ntr@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer