NTR

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Over de NTR
De stichting NTR maakt deel uit van het geheel van de Nederlandse Publieke Omroep.
 
De NTR maakt speciale programma's voor alle doelgroepen. Van Het Klokhuis tot Andere Tijden, van Dreamschool tot Nieuwsuur. De NTR is een publieke omroep met wettelijke taken. Deze taken liggen op het gebied van informatie, educatie, cultuur, jeugd en diversiteit. De NTR is een omroep zonder leden en is daardoor onafhankelijk en ongebonden.
 
De NTR kent een tweehoofdig collegiaal bestuursmodel, waarbij gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid, complementariteit en samenwerking belangrijke uitgangspunten zijn. De directie is als geheel eindverantwoordelijk voor de besturing van de NTR en beide directieleden leggen gezamenlijk én individueel verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directie wordt ingevuld met twee posities: een mediadirecteur en een zakelijk directeur.  De portefeuilleverdeling in de directie is daarbij zowel een praktische verdeling van taakgebieden als een basis voor gezonde ‘countervailing power’ tussen ‘inhoud’ en ‘geld’.
 
Samenstelling NTR Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de NTR bestaat uit 5 leden. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister (of in casu de staatssecretaris) van OC&W. De voorzitter en de leden worden telkens voor een termijn van vier jaren benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar.

De Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 • er voldoende affiniteit is met de publieke omroep in het algemeen en de doelstellingen van de NTR in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan inhoudelijke kennis en deskundigheid op de programmagebieden van de NTR, innovatie en (technologische) veranderingen in media, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • er voldoende financiële expertise beschikbaar is;
 • de raad in zijn samenstelling de diversiteit en pluriformiteit van de samenleving representeert;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directie;
 • één lid van de Raad van Toezicht is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Met de Ondernemingsraad wordt frequent en goed contact onderhouden; 
 • De Raad van Toezicht kent een Auditcommissie bestaande uit twee leden en een Remuneratiecommissie bestaande uit twee leden. De voorzitter van de Raad van Toezicht is tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie;
 • De Raad van Toezicht komt gemiddeld 6 keer bijeen per jaar.
Door het aflopen van de reguliere wettelijke termijnen zijn er twee functies vacant binnen de Raad van Toezicht en is de Raad van Toezicht NTR op zoek naar:
 • Een voorzitter van de Raad van Toezicht;
 • Een Lid van de Raad van Toezicht.
De raad functioneert optimaal als deze in zijn samenstelling de diversiteit en pluriformiteit van de samenleving representeert. Vanuit dit perspectief moedigen we met name vrouwen en kandidaten uitmaatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren.
 
Vacatures
 
Profielschets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. De nieuwe voorzitter
 • (door)ziet de ontwikkelingen in het medialandschap en kan dit vertalen naar de strategie en positionering van de NTR;
 • kan en wil zo nodig in het belang van de NTR een externe rol vervullen naar politiek, maatschappij en media in afstemming met de directie;
 • heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag in een open, informele en constructieve sfeer de voorzittersfunctie in een divers samengestelde raad van toezicht te vervullen;
 • heeft ruime bestuurlijke ervaring en een bijpassend netwerk;
 • heeft de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van en in de Raad van Toezicht;
 • beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de directie en is een toegankelijk aanspreekpunt en klankbord voor de directie.
 • is als voorzitter van de Remuneratiecommissie eerste aanspreekpunt voor de directie voor personele aangelegenheden betreffende de directie.
Profielschets voor het individuele lid van de Raad van Toezicht
Het individuele lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende vereisten:
 • heeft affiniteit met de doelstelling van de NTR;
 • heeft inhoudelijke kennis en deskundigheid van of affiniteit met de relevante terreinen als genoemd in de algemene profielschets, en een specifieke deskundigheid op het gebied van diversiteit en organisatiecultuur. Expertise op gebied media-innovatie of bedrijfsvoering is een pré.
 • heeft belangstelling voor en kennis van de media(wereld);
 • heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • heeft een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • heeft het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • heeft het vermogen om het beleid van de NTR en het functioneren van de directie te toetsen;
 • is integer, en beschikt over een verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de NTR stellen;
 • heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directie voorgelegde aangelegenheden;
 • is voldoende beschikbaar;
Arbeidsvoorwaarden
Honorering vindt plaats conform de WNT en is vastgesteld door de Minister op €15.000 bruto per jaar (voorzitter) en €10.000 bruto per jaar (lid).
 
Procedure
De NTR laat zich in deze procedure bijstaan door Michele Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michele Polspoel (inhoudelijke vragen) of Pascal Roos (logistieke vragen) op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data voor de gesprekken:
 • wervingsprocedure voorzitter raad van toezicht: gespreksronde op dinsdag 27 juni 2023 tussen 10.00-13.00 uur
 • wervingsprocedure lid raad van toezicht: gespreksronde medio september 2023, datum volgt.
Benoeming is mede afhankelijk van goedkeuring door de Minister; dit kan enige tijd in beslag nemen. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer