nvao

Lid Dagelijks Bestuur

Organisatie
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is de kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hoger onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Daarmee is de NVAO bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs. De besluiten van de NVAO leiden tot erkenning van diploma’s en graden en waar van toepassing tot bekostiging van opleidingen. De NVAO baseert haar beoordeling op advies van erkende deskundigen.
 
De NVAO wil ertoe bijdragen dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland internationaal erkend wordt en dat het onderwijs het vertrouwen geniet van studenten, werkgevers en de samenleving. Binnen de opdracht die in het accreditatieverdrag tussen Nederland en Vlaanderen aan de NVAO is toegekend, wil zij de kwaliteit van het hoger onderwijs borgen, verbeteringen stimuleren en een kwaliteitscultuur bevorderen.

De NVAO is een vast en geaccepteerd onderdeel van het hoger onderwijsbestuur in zowel Nederland als Vlaanderen. Zijn gezag ontleent de NVAO aan zijn inbedding in het Europese stelsel van kwaliteitszorg, de zorgvuldigheid van de gehanteerde protocollen en werkwijzen, aan de kwaliteit en rolvastheid van de ambtelijke organisatie en aan de onafhankelijkheid van het oordeelsvermogen van de bestuurders. De NVAO is als bestuursorganisatie onderdeel van het openbaar bestuur in Nederland (met ZBO status), maar tegelijkertijd ook een accreditatieorgaan dat openbaar gezag uitoefent in Nederland en Vlaanderen en dus goed verbonden en inhoudelijk gezaghebbend moet zijn in het hoger onderwijsbestuur van de twee landen.
Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) van de NVAO richt zich op het strategisch beleid van de organisatie, de ontwikkeling van de Nederlandse en Vlaamse kwaliteitszorgstelsels en de daaruit voortvloeiende beoordelingskaders, rapportages over beoordelingen van groepen instellingen of opleidingen, de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. De dagelijkse leiding van de organisatie is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur (DB). De leiding van het bureau van de NVAO (circa 50 medewerkers) is in handen van twee directeuren en een afdelingshoofd.
 
De interne bestuursstructuur
De interne bestuursstructuur van de NVAO is onderwerp van gesprek tussen de betrokken ministeries en de NVAO. Daarbij wordt verkend of een andere rolverdeling tussen Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur tot stand kan komen, waarbij het Algemeen Bestuur een meer toezichthoudende, rol zou gaan vervullen in het borgen van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de NVAO en in het aansluiten bij Europese ontwikkelingen in de kwaliteitszorg.
 
Ook de toekomstige samenstelling van en rolverdeling binnen het DB wordt door de ministeries en NVAO onderzocht. Het perspectief daarbij is een meer flexibele rol- en taakverdeling, waarbij de gezamenlijke collegiale verantwoordelijkheid meer wordt benadrukt.. Ook de omvang van het DB kan in dit onderzoek naar de wenselijke interne bestuursstructuur aan de orde komen. Tegelijk zou  dan verder geinvesteerd worden in de professionaliteit en senioriteit van het NVAO bureau aangezien deskundigheid en continuiteit ook daar gewaarborgd moeten zijn.
 
De benoeming van een nieuwe Nederlandse bestuurder en de samenstelling van de Nederlandse bestuur geleding, moet ruimte laten om in de nabije toekomst te kiezen voor deze wat andere  invulling van het bestuur.
 
Functie
De NVAO is op zoek naar een nieuw bestuurslid wegens vertrek van een van de twee Nederlandse bestuursleden. De nieuwe bestuurder moet bijdragen aan de continuïteit van het bestuur en bereid en in staat zijn zich voor langere tijd aan de NVAO te committeren. Hij of zij levert een bijdrage aan de NVAO als organisatie en aan de ontwikkeling van het stelsel van kwaliteitszorg in Nederland en Vlaanderen, inclusief de innovatie daarvan. De reguliere taken van een bestuurslid bij de NVAO betreffen het beoordelen van m.n. complexe dossiers voor accreditatie of instellingstoets, en bestuurlijke vertegenwoordiging daarin, de bestuurlijke vertegenwoordiging van NVAO in diverse externe (internationale) overleggen en betrokkenheid bij nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. De verdeling van overige specifieke dossiers wordt in onderling overleg in het bestuur bepaald.
 
Profiel
De nieuwe bestuurder
  • is een mid-career bestuurder die zich een aantal jaren met energie aan de NVAO wil verbinden;
  • is in staat en bereid op termijn het voorzitterschap van de NVAO over te nemen maar heeft ook de ambitie om daarna een vervolgstap elders te zetten;
  • kent de dynamiek van het openbaar bestuur en/of systeemtoezicht in Nederland;
  • heeft een sterke affiniteit of ervaring met (hoger) onderwijs en inzicht in de bestuurlijke verhoudingen daarbinnen;
  • heeft een goed gevoel voor management- en bedrijfsvoeringsvraagstukken;
  • toont comfort met het werken in een internationale/culturele context;
  • is onafhankelijk is denken en doen, duidelijk en overtuigend in handelen en communiceren, zorgvuldig maar besluitvaardig, vasthoudend en boekt resultaat;
  • inspireert en verbindt, is open, sensitief en gericht op samenwerking en heeft gevoel voor sfeer en omgeving. Beschikt over humor en relativeringsvermogen;
  • is een rolmodel binnen en buiten de organisatie en handelt integer.
Procedure
NVAO laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Mariella Engels op 020-7267272. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer