NWO

directeur SGW

Het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek staat hoog aangeschreven. Nederland wil deze vooraanstaande positie behouden en versterken. Als NWO dragen we bij aan de hoge kwaliteit van het Nederlandse onderzoekslandschap; als verbinder van onderzoekers, kennisgebruikers en samenleving; als financier van onderzoek; en als uitvoerder via onze onderzoeksinstituten. Als onafhankelijke partij die het complete wetenschapsveld overziet, staan we voor de kwaliteit van onderzoek in de volle breedte. Daarbij bewaken we de balans tussen fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek, maar ook tussen de verschillende vakgebieden en wetenschapsdomeinen.
In ons nieuw strategisch plan voor de periode 2023 – 2026 hebben we vier bouwstenen gedefinieerd die nodig zijn voor een gezond wetenschaps- en innovatiesysteem, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers een belangrijke plek hebben.
 
1.            Een gezonde onderzoekscultuur
We bouwen mee aan een gezonde onderzoekscultuur, waarin (onbenut) talent ontsloten wordt, betere en gedragen oplossingen voor vragen en problemen gevonden kunnen worden, meer mogelijkheden tot samenwerking bestaan, en welzijn en economische voorspoed in de samenleving bevorderd worden. We werken aan een cultuur waarin samenwerking, respect, veiligheid en onderling vertrouwen centraal staan en waarin wetenschappelijke integriteit een vanzelfsprekendheid is; net als open science.
 
2.            Een robuust onderzoeksstelsel
We dragen bij aan een robuust onderzoeksstelsel. Voor een goede wetenschappelijke infrastructuur zijn brede toegankelijkheid en een goede structurele financiering randvoorwaarden. In dat stelsel hebben onderzoekers voldoende middelen om hun werk te kunnen doen en zorgt financiering ook voor rust. En is er een gezonde balans van 1:1 van vrij, ongebonden onderzoek en het budget voor vraaggestuurd, thematisch onderzoek.
 
3.            Coherente onderzoeksagenda’s
We dragen bij aan inhoudelijke synergie binnen het onderzoeksstelsel door het bevorderen van coherente onderzoeksagenda’s. Op sommige onderzoeksthema’s neemt Nederland het voortouw, omdat we daarin als land al een vooraanstaande positie hebben, of omdat we op deze thema’s juist meer impact willen genereren. Dit vraagt de komende jaren om keuzes die vanuit een gezamenlijk strategisch belang zijn gemaakt.
 
4.            Onbelemmerde samenwerking
En we hebben een voortstuwende rol bij het realiseren van onbelemmerde samenwerking. Door samenwerking krijgt vernieuwing meer kans. We stimuleren samenwerking over grenzen tussen organisaties, landen of sectoren heen. We stimuleren samenwerking tussen en binnen disciplines, en tussen verschillende vormen van onderzoek. Maatschappelijke partijen, burgers en kennisgebruikers zijn belangrijke partners. We bouwen aan een systeem waarin samenwerking vanzelfsprekend en eenvoudig is, en waarin we onderzoeksnetwerken langdurig ondersteunen.

Om een goede bijdrage te kunnen leveren, bouwt NWO ook kritisch verder aan haar eigen organisatie. NWO wil een open en transparante organisatie zijn, met een gezond werkklimaat en een inclusieve cultuur, waarin al het talent de kans kan krijgen dat het verdient. Onze instituten bieden een aantrekkelijke omgeving voor onderzoekers uit binnen- en buitenland en versterken de Nederlandse wetenschap door talent aan te trekken en op te leiden.
 
NWO wil daarbij haar eigen praktijk en het wetenschapssysteem als geheel onderwerp van onderzoek maken. Door onderzoek onderwerp te maken van onderzoek, ontwikkelen we als wetenschapssysteem de expertise om het onderzoeksbeleid en financiering op een meer effectieve en efficiënte wijze in te richten.
 
In onze strategie definiëren we 38 ambities, die we vertalen naar implementatieplannen binnen de verschillende organisatieonderdelen van NWO. Voor het realiseren van deze strategie zijn onze kennispartners, ons directieteam en onze eigen medewerkers cruciaal. Samen helpen we de wetenschap, de maatschappij en Nederland vooruit. En dit alles kunnen we niet zonder die vrije geest van de onderzoeker, die wegen in durft te slaan die nog nooit bewandeld zijn. Die onderzoeker, die inspireert, verwondert, inzichten geeft die we nog niet hadden. Die met frisse ideeën en nieuwe resultaten de wetenschap en de wereld weer een stap verder brengt. Die onderzoeker, die in alles belichaamt dat wetenschap werkt!
 
Zie voor het volledig strategisch plan https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/NWO_strategie-Wetenschap-werkt_2023-2026.pdf
 
Positie
De besluitvorming binnen de NWO-domeinorganisatie  (NWO-D) is geconcentreerd onder de centrale leiding van de raad van bestuur. De RvB bestaat uit een voorzitter en een lid van het bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering en financiën (beiden fulltime). Daarnaast zijn er vier wetenschappelijke leden. Drie van de wetenschappelijke leden (ENW, SGW en TTW) zijn tevens voorzitter van een van de domeinbesturen en worden bijgestaan door een domeindirecteur. Het vierde wetenschappelijke lid is tevens bestuursvoorzitter van ZonMw. De domeindirecteur Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) rapporteert hiërarchisch aan de voorzitter van het domeinbestuur, Prof. Anita Hardon. Als lid van het NWO Directeurenteam (team met roterend voorzitterschap) is de domeindirecteur medeverantwoordelijk voor de voorbereiding van de agenda van de raad van bestuur en de NWO-brede besluitvorming op strategisch en inhoudelijk vlak.
 
Opdracht
De domeindirecteur SGW is lid van het directieteam van NWO en daarin mede verantwoordelijk voor de NWO brede beleidsontwikkeling. Daarnaast is de domeindirecteur verantwoordelijk voor het richting geven, inrichten en integraal aansturen van het domein SGW om te komen tot realisatie van de ambities. Tevens heeft de directeur een belangrijke rol in het onderhouden van de relaties met het wetenschappelijk veld van Sociale en Geesteswetenschappen en met externe partijen, zowel uit de private als de publieke sector. Omdat onder de verantwoordelijkheid van de directeur ook NWO-brede taken en projecten vallen die samen met de andere directeuren in het NWO Directeurenteam worden uitgevoerd, is nauwe samenwerking met de collega-directeuren een essentieel aspect in deze functie.
 
De werkzaamheden omvatten:
• leidinggeven aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid zowel binnen het eigen domein als in samenwerking met de andere NWO-domeinen;
• ontwikkelen en onderhouden van goede relaties met de wetenschappelijke achterban van SGW (in universiteiten, UMCs en instituten), met kennisgebruikers in de private en de publieke sector, met de ministeries van OCW en Buza en met andere onderzoeksfinanciers;
• ontwikkelen van de domeinorganisatie en de inhoudelijke en personele aansturing hiervan.

De domeindirecteur heeft een duidelijke visie op de realisatie van de SGW-ambities ten aanzien van wetenschappelijke en maatschappelijke impact. De directeur draagt zorg voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van NWO en SGW voor onderzoekers en kennisgebruikers in het binnen- en buitenland. Daarbij is oog voor het belang van de wetenschap als geheel belangrijk.
 
Profiel Domeindirecteur SGW
De directeur die we zoeken heeft een duidelijke visie op de realisatie van de ambities van NWO en van SGW, met de nieuwe NWO-strategie als leidraad.
 
Als strategisch verbinder draag je bij aan de ontwikkeling van het domein tot een betrouwbare, deskundige en ondernemende ‘wetenschapsmakelaar’. Je onderhoudt contact en stemt af met decanen van universiteiten en andere kennisinstellingen, om te komen tot voorstellen voor een gezonde onderzoekcultuur en robuuste onderzoekfinanciering, rekening houdend met investeringen in de universiteiten en de grote investeringen in thematisch onderzoek. Je draagt actief bij aan de thematische keuzes van NWO en de programmering van thematische financieringsinstrumenten.
 
Als directeur draag je zorg voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van NWO, SGW en van onderzoekers en overige stakeholders in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd draag je intern zorg voor de talentontwikkeling van een diverse medewerkerspopulatie en zorg je voor een inclusieve cultuur, waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. Kortom, een inspirerende omgeving waarin vertrouwen en verbinding centraal staan. Je stelt samen met de domeinorganisatie een jaarplan op en bent verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering van het domein.
 
Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de wetenschap en maatschappij (Nederland, EU en bij voorkeur ook internationaal) en ondersteunt vanuit die kennis het SGW-domeinbestuur strategisch en inhoudelijk. Je draagt zorg voor de realisatie van het beleid van dit bestuur, dat een integraal onderdeel vormt van het NWO-beleid. Je bent daarin besluitvaardig, omgevingsbewust en kan flexibel inspelen op veranderende omstandigheden.
 
Onder jouw verantwoordelijkheid vallen ook NWO-brede taken en projecten die samen met andere organisatieonderdelen worden uitgevoerd. Steeds belangrijker is daarbij afstemming met de interdisciplinaire en trans disciplinaire programma’s van NWA, KIC en het Groeifonds. Nauwe samenwerking met een hecht team van collega-directeuren in het directeurenteam (DT) is dan ook een essentieel aspect van de functie. Je bent medeverantwoordelijk voor de voorbereiding van de agenda van de Raad van Bestuur en de NWO-D brede besluitvorming op strategisch en inhoudelijk vlak.
 
Functie-eisen
•             Aantoonbare affiniteit met de Sociale- en Geesteswetenschappen en je bent bekend met de sectorplannen en andere beleidsontwikkelingen op gebied van de Sociale- en Geesteswetenschappen in Nederland;
•             Strategisch inzicht in ontwikkelingen in de wetenschap en maatschappij,  op nationaal en internationaal niveau;
•             Een heldere visie op de mogelijke inbreng van SGW-onderzoekers in thematische onderzoeksprogramma’s van NWA, KIC en Groeifonds;
•             Werkervaring in een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs en daarmee affiniteit met beleidskaders en instrumenten gericht op de uitgangspunten van  Erkennen en Waarderen en het faciliteren van een gezonde en productieve onderzoekcultuur sterkt tot aanbeveling;
•             Ervaring met het tot stand brengen van inter- en transdisciplinaire consortia en programma’s, ook op internationaal niveau;
•             Een sterk relevant netwerk (wetenschap, maatschappij, bedrijfsleven) of dat weet op te bouwen;
•             Ervaring met de ontwikkeling van strategisch meerjarenbeleid en de vertaling naar concrete jaar- en implementatieplannen;
•             Ruime bestuurlijk en managementervaring, waaronder op het vlak van financieel beheer en van modern personeelsbeleid;
•             Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en een open, verbindende en coachende leiderschapsstijl;
•             Je herkent jezelf in de NWO-kernwaarden: betrouwbaar, betrokken, grensverleggend en verbindend.
 
Arbeidsvoorwaarden
Een uitdagende en maatschappelijk relevante functie met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 7.566,- tot maximaal € 10.044 bruto per maand (schaal 16/17, CAO Onderzoeksinstellingen per 1 januari  op basis van 38 uur per week).
Daarnaast bieden we onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,33% en een zeer ruime verlofregeling.
 
Verder is NWO aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering en ruime opleidingsmogelijkheden. We werken hybride (deels op kantoor en deels thuis), we bieden een vergoeding voor het thuiswerken en voor thuiswerkfaciliteiten, we vergoeden we het reizen met het openbaar vervoer en stellen een laptop en mobiele telefoon van NWO beschikbaar.
 
In het kader van een flexibele organisatie met aandacht voor talentontwikkeling en mobiliteit is het dienstverband van de directeur altijd gebonden aan een maximumtermijn. Deze termijn bedraagt ten hoogste twee maal vijf jaar (met een evaluatiemoment aan het eind van de eerste termijn). Er is een proefperiode van een jaar. Het betreft een voltijdsfunctie (0.9-1.0fte).
 
Procedure en planning
NWO laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) bij voorkeur voor 1 oktober a.s. te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
 
Planning
De planning is gericht op het afronden van de procedure zo mogelijk voor 1 november en indiensttreding per 1 januari 2023. De planning ziet er als volgt uit:
•             De eerste gespreksronde zal worden gepland in de week van 10 oktober
•             Een tweede gespreksronde zal worden gepland in de week van 17 oktober
•             Arbeidsvoorwaardengesprek alsmede het nemen van referenties worden gepland in de week van 24 oktober.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer