metropool amsterdam

ombudsman

Een goed functionerende overheid is een fundamentele voorwaarde voor onze democratische rechtsorde. De overheid moet niet alleen dienstverleningsprocessen van hoge kwaliteit leveren; zij speelt ook een cruciale rol in het zorgdragen voor juridisch, economisch en sociaal verkeer dat open en rechtvaardig van aard is. Voor welke waarden een samenleving staat, hoe deze waarden worden ingevuld en aan wie deze worden opgedragen zijn politieke vragen. De beantwoording van deze vragen krijgt vorm in ons politiek bestuurlijk stelsel en vindt zijn weerslag in het vigerende beleid. 

Ombudsman Metropool Amsterdam 

Gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen, Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad


Een goed functionerende overheid is een fundamentele voorwaarde voor onze democratische rechtsorde. De overheid moet niet alleen dienstverleningsprocessen van hoge kwaliteit leveren; zij speelt ook een cruciale rol in het zorgdragen voor juridisch, economisch en sociaal verkeer dat open en rechtvaardig van aard is. Voor welke waarden een samenleving staat, hoe deze waarden worden ingevuld en aan wie deze worden opgedragen zijn politieke vragen. De beantwoording van deze vragen krijgt vorm in ons politiek bestuurlijk stelsel en vindt zijn weerslag in het vigerende beleid.

Daar waar de uitvoering van het beleid aan de orde is, dus daar waar het individu daadwerkelijk de ontvanger is van die waardentoedeling, ligt het werkveld van de ombudsman. De ombudsman ontvangt klachten van burgers en ondernemers als zij zich onheus bejegend voelen of als zij zich geschonden voelen in hun gevoel van rechtvaardigheid. Die klachten worden onderzocht door het bureau Ombudsman.

De ombudsman behandelt klachten over instanties en personen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. De ombudsman is een tweedelijns klachtbehandelaar. Dat wil zeggen dat als iemand een klacht heeft ingediend bij de instantie zelf en daar initieel geen bevredigende oplossing vindt, de klacht kan worden ingediend bij de ombudsman. De ombudsman onderzoekt op welke wijze een bestuursorgaan zich tegenover een natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft gedragen en kijkt of de klager op de juiste manier is geholpen door een ambtenaar of een instantie. Zij of hij komt met een oordeel, een oplossing en/of een advies om de klacht op te lossen of in de toekomst te voorkomen. 

De huidige ombudsman werkt voor zeven gemeenten (Amsterdam, Almere, Amstelveen, Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad) en voor Vervoerregio Amsterdam en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De ombudsman voert zijn werk onafhankelijk en onpartijdig uit. Zie voor meer informatie: OmbudsmanMetropool.nl

Functie

Jaarlijks ontvangt het bureau Ombudsman circa 2.000 verzoeken van bewoners en ondernemers om nader onderzoek te doen. In veel gevallen gaat het om incidentele klachten rondom het proces van vergunningverstrekking, de behandeling van een bezwaarschrift, onduidelijke regelgeving of bejegening. Als vergelijkbare fouten vaker voorkomen is geen sprake meer van een incident, maar van een probleem. Eenvoudige problemen (onduidelijke formulieren, overbodige vragen, lange wachttijden, haperende ICT etc.) laten zich oplossen door met de organisatie in gesprek te gaan en verbetervoorstellen te doen. Soms ligt het probleem echter dieper en gaat het om systeem- of structuurfouten: de afbakening tussen afdelingen is verkeerd ingericht, er zijn werkprocessen die haperen, etcetera.

In de afhandeling van de klachten heeft de ombudsman een aantal instrumenten tot zijn of haar beschikking. Zij of hij kan de klager horen en/of als onafhankelijk bemiddelaar optreden tussen klager en bestuursorgaan. Veel oplossingen worden in een dergelijk gesprek bereikt. Lukt het niet de beide partijen in een gesprek te verenigen of gaat het om een meer structureel probleem dan kan de ombudsman een onderzoeksrapport aanbieden aan de verantwoordelijke voor het desbetreffende bestuursorgaan, de wethouder. De ombudsman doet aanbevelingen om de gevolgen van niet behoorlijk handelen te herstellen en adviseert over maatregelen om herhaling te voorkomen. Over het algemeen worden de adviezen uit dat rapport door de aangeschreven wethouders opgevolgd. De adviezen die niet worden opgevolgd worden doorgaans geagendeerd bij de betreffende gemeente. 

Gaat het om systeemfouten dan zijn verbetervoorstellen en rapporten niet adequaat; langdurige en integrale interventies blijken in deze situaties nodig om de cultuur te veranderen. Om effectief te zijn heeft de ombudsman hier de steun van het bestuur van de aangesloten gemeente nodig.

De ombudsman geeft leiding aan het bureau Ombudsman, dat naast de ombudsman en plaatsvervangend ombudsman 25 betrokken en deskundige medewerkers telt. Onderlinge verbinding en collegiale samenwerking op de inhoud zijn binnen het bureau leidend om zo op effectieve wijze maatschappelijke impact te realiseren. De onderzoekers/adviseurs zijn op inhoudelijke basis van de onderzoekverzoeken in drie teams ingedeeld: Sociaal, Fysiek en Dienstverlening. De organisatie wordt ondersteund door een serviceteam voor organisatiebrede zaken en twee managers: één voor de bedrijfsvoering en één voor strategische projecten en externe relaties.

De opgave

De manier waarop we samenleven verandert continu en daarmee is het werkveld van de ombudsman permanent in beweging. Wat opvalt is dat hedendaagse veranderingen groots zijn en frequent voorkomen, met bijbehorende complexe spanningsvelden. Veranderingen als gevolg van (de)centralisatie van beleid en uitvoering en invoering van nieuwe vormen van (digitale) dienstverlening spelen hierbij een belangrijke rol. Burgers, maar ook professionals, komen soms in de knel door toenemende complexiteit van beleid, wet- en regelgeving, maar ook door aanvullende werkinstructies en deels geautomatiseerde besluitvorming. Op basis van ontvangen klachten en door zijn of haar eigen onderzoek heeft de ombudsman een goed beeld van situaties waar de menselijke maat in het gedrang komt. 

Daarnaast is er een groep wiens klacht de ombudsman überhaupt niet bereikt. Belangrijk is dat de ombudsman bereikbaar is én blijft voor alle inwoners van de metropoolregio. Dat vraagt om een proactieve houding en zichtbaarheid van de mens en het instituut. De ombudsman is het boegbeeld van het bureau. Het uitdragen van het 'ombudsdenken' in de samenleving is daarmee een belangrijke taak: naar burgers en instituten, maar ook naar andere organisaties die raken aan het werk van de ombudsman. Het afleggen van (werk)bezoeken, het onderhouden van externe contacten en het houden van voordrachten zijn hier concrete invullingen van. Een toegankelijke en zorgvuldige dienstverlening door het bureau Ombudsman zélf vormen hiervoor het fundament. Dat kan snel en digitaal voor mensen die daarom vragen, dat moet met persoonlijke aandacht en maatwerk voor de mensen die dat nodig hebben.

Alleen door samen te werken met alle belanghebbenden, kan geconstateerde onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de overheid hersteld worden waar nodig en voorkomen waar mogelijk. Op die manier draagt de ombudsman bij aan een beter functionerende overheid waar iedereen maximaal vertrouwen in kan hebben.

Persoonsprofiel

De ombudsman is vooraleerst oprecht geïnteresseerd in de verhouding tussen burgers en overheid, en is de overtuiging toegedaan dat burgers met een klacht over een bestuursorgaan serieus moeten worden genomen. De ombudsman kan zich inleven in de klachten van burgers en professionals en heeft ook een goed beeld van de taken en werkzaamheden van de verschillende bestuursorganen. Door dit inzicht is zij of hij in staat klachten in het juiste kader te plaatsen. Zij of hij kan bogen op een brede maatschappelijke interesse en ervaring, en is mede daardoor in staat argumenten te wegen om tot een ‘wijs’ oordeel te komen. Zij of hij is oplossingsgericht en pragmatisch, denkt daarbij creatief en buiten gebaande paden waar nodig, en is in staat aanbevelingen te doen die daadwerkelijk leiden tot verandering en aanpassing.

De ombudsman is betrokken en kent compassie maar is niet bang om een oordeel te geven dat wellicht voor klager of bestuursorgaan minder plezierig is. Zij of hij confronteert gemeenten en bestuursorganen waar nodig en houdt hen een spiegel voor. Zij of hij is dan ook een stevige gesprekspartner die evenwel op een constructief-kritische en plezierige wijze overtuigt.

Onafhankelijk in denken en handelen, een stabiele persoonlijkheid met een uitstekend analytisch vermogen en persoonlijk gezag. De ombudsman is bij uitstek een verbindende persoonlijkheid, toegankelijk en zeer communicatief ingesteld. Zij of hij bezit het vermogen op verschillende niveaus te communiceren en te schakelen; en is gesprekspartner voor zowel klager als bestuursorgaan. Zij of hij beschikt over een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en laat zich niet intimideren. De ombudsman is waar nodig vasthoudend, doortastend en heeft ‘lef’.

Als eindverantwoordelijke voor het bureau is de ombudsman de inspirator en de drager van het gedachtegoed van het Ombudsinstituut. Een boegbeeld naar buiten en naar binnen, in staat om medewerkers te enthousiasmeren en ook scherp te houden. Een ervaren leidinggevende met oog voor vernieuwing en innovatie. De ombudsman heeft een coachende managementstijl en legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Zij of hij is gewend te werken met professionals en organiseert daarbij haar of zijn eigen tegenspraak. De ombudsman waardeert de professionele mening van medewerkers, geeft vertrouwen, ruimte en waar nodig rugdekking in de uitoefening van de professie.

Functie-eisen

De kandidaat:
  • beschikt over een academisch werk- en denkniveau en heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
  • heeft natuurlijk gezag, is nieuwsgierig, open en toegankelijk voor een breed publiek. Is benaderbaar en herkenbaar en heeft aandacht voor alle mensen, in al hun verscheidenheid, binnen de zeven gemeenten;
  • heeft een visie op de ontwikkelingen binnen het werkgebied en ervaring met cruciale factoren die in de huidige relatie overheid – burger een (verstorende) rol spelen, zoals overheersend systeemdenken, doorgeschoten juridisering en ICT-dominantie;
  • staat voor de publieke zaak – en indien nodig – boven de partijen, met een goed evenwicht tussen realisme en idealisme;
  • beschikt over een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en aantoonbare ervaring heeft met het functioneren in een complex krachtenveld;
  • weet van aanpakken en van doorpakken naar het juiste bestuurlijke - dan wel ambtelijke niveau zodat de juiste interventies effectief worden gerealiseerd, met oog voor de relatie;
  • beschikt over een enthousiasmerende, inspirerende en coachende leidinggevende stijl aan de professionals van bureau Ombudsman.

Arbeidsvoorwaarden

Benoeming is voor een periode van zes jaar, herbenoeming is mogelijk. De functie is ingeschaald in schaal 17 CAO Gemeenten, maximaal € 9252,- op fulltime basis (36 uren per week) plus een eindejaarsuitkering en vakantiegeld.

Procedure

De ombudsman wordt op voordracht van het presidium van de Gemeenteraad van Amsterdam door een gelijkluidend besluit door de aangesloten gemeenteraden benoemd.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Deze procedure wordt begeleid door Ila Kasem en Janneke van Golen van Vanderkruijs, partner in executive search. Voor meer informatie belt u naar 0207267274. U kunt uw interesse kenbaar maken door een motivatie en actueel cv voor 14 mei te sturen naar: ombudsman@vanderkruijs.com

Planning

Kandidaten dienen rekening te houden met de volgende data:
  • Selectiegesprekken op dinsdag 8 juni tussen 14.30 – 20.00 uur.
  • Adviesgesprekken op donderdag 10 juni tussen 12.00 – 16.00 uur. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer