omroep west

algemeen directeur

Als regionale publieke omroep richt Omroep West zich op het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Op grond van de Mediawet verzorgt de regionale omroep publieke mediadiensten op regionaal niveau. Het media-aanbod is bestemd voor en gericht op de inwoners van de provincie waarvoor de omroep is aangewezen. Het aanbod wordt verspreid via de kabel, de ether en andere platforms zoals website, app en social media. 
De omroep vult haar activiteiten in met het verzorgen van gemiddeld één uur unieke televisie per dag, naast live registratie van diverse evenementen, 24 uur per dag radioprogrammering via kabel, ether en DAB+, nieuws en actualiteiten via een eigen website, Teletekst, apps voor smartphones en kanalen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Youtube.

De omroep beschikt over een geïntegreerde redactie met daarbinnen specialisaties zoals sport, politiek, veiligheid & justitie, zorg, cultuur & vrije tijd en externe producties - met de daarbij behorende technische infrastructuur. 

Omroep West is calamiteitenzender in haar uitzendregio in Zuid-Holland en stelt daartoe, indien noodzakelijk, de daarvoor benodigde infrastructuur en radiofrequentie beschikbaar aan het bevoegd openbaar bestuur. 

Omroep West is de merknaam voor de Stichting Regionale Omroep West (SROW). Andere merknamen zijn Omroepwest.nl, Radio West, TV West en West Business.

Omroep West is een stabiele organisatie; met een gezonde bedrijfsvoering. Omroep West opereert als regionale omroep in het spanningsveld van enerzijds het streven naar een optimaal bedrijfseconomisch resultaat en anderzijds de onafhankelijkheid van de journalistieke invulling. Die onafhankelijkheid is in de mediawet vastgelegd en binnen de omroep vertaald naar een redactiestatuut.

De omroep kent een viertal organen; de directie, de hoofdredactie, de raad van toezicht en de regionale mediaraad. 

Het missie- en visiestatement van Omroep West luidt:

Missie:  Onze verhalen beroeren en geven de hele dag door een gezicht aan de regio.

Visie: Wij zijn een onafhankelijk modern mediabedrijf dat onmisbaar is in de samenleving in Zuid-Holland. Wij luisteren actief naar de vragen van ons publiek, vertellen de verhalen die mensen raken en brengen nieuws waar behoefte aan is.

Opdracht
De directie van de SROW is opgedragen aan de directeur. De directie is belast met het besturen van de stichting Omroep West, daaronder mede begrepen het vaststellen van het beleid, en de uitvoering hiervan, alsmede de uitvoering van het media-aanbod. De directeur wordt benoemd door de raad van toezicht (Raad). De directeur is aan de Raad rechtstreeks verantwoording verschuldigd over de uitvoering van taken en bevoegdheden.

Tot de taken van de directeur behoort onder meer;
 • het vaststellen en uitvoeren van het beleid van de omroep gericht op de toekomst. Daaronder wordt ook verstaan dat de directeur oog heeft voor die toekomstige ontwikkelingen en in staat is de organisatie mee te nemen in deze uitdagingen.
 • uitvoering doen geven aan het media-aanbod;
 • het voorafgaand aan elk jaar, maar uiterlijk in het derde kwartaal, opstellen van een jaarwerkplan, met daarin de na te streven doelstellingen voor het volgend jaar, i.s.m. het Omroepoverleg;
 • het creëren van  draagvlak voor het organisatiebeleid en verantwoordelijkheid voor de implementatie;
 • het in het jaarwerkplan rekening houden met de vastgestelde begroting voor het komende jaar, onder zijn/haar verantwoordelijkheid opgesteld door het hoofd financiële zaken;
 • voorzitterschap van het omroepoverleg;
 • het nemen van besluiten over het bedrijfsbeleid na overleg in het Omroepoverleg;
 • overleggen met de OR;
 • binnen de kaders van het redactiestatuut hiërarchisch verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de programma’s van Radio TV West en publicaties op de onlineplatforms en daarvan afgeleide voorzieningen. De directeur baseert zich daarbij op het programmabeleid zoals vastgesteld door de Regionale Mediaraad van de stichting en neemt daarbij de overlegstructuren in acht;
 • het in beginsel bijwonen van elke vergadering van de Raad van Toezicht alsmede die van de Regionale Mediaraad; 
 • het onderhouden van relaties met:
  • Ministeries van OCW en V&W
  • Commissariaat voor de Media
  • Regionale Publieke Omroep (RPO)
  • Lokale en provinciale (politieke) stakeholders
 • het onderhouden van contacten voor de bevordering van de relaties met de overheid en het bedrijfsleven en het vertegenwoordigen van de organisatie in overleg- en onderhandelingssituaties;
 • het tijdig verschaffen van de noodzakelijke gegevens aan de Raad van Toezicht en toetsing mogelijk maken;
 • het periodiek voeren van gesprekken in het kader van de HR-cyclus;
 • het initiëren en periodiek voeren van werkoverleggen;
 • het opstellen van het beleid rondom risicobeheersing;
 • verantwoordelijkheid voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving (compliance);
 • het treffen van adequate interne beheersingsmaatregelen gericht op de naleving van de geldende wet- en regelgeving, inclusief de periodieke toetsing van de effectiviteit van deze maatregelen;
 • verantwoordelijkheid voor een doelmatig- en een kostenbewust beheer van de financiële middelen;
 • verantwoordelijkheid voor een adequate ondersteuning van de Raad van Toezicht;
 • het vervullen van nevenfuncties waaronder
  • Directeur van de Stichting Stadsomroep Den Haag/ Haagse Omroep BV
  • Bestuursfunctie Stichting G4/ FunX BV
Functie
De directeur heeft een breed spectrum aan ervaring en expertise in combinatie met een integere reputatie. Tussen de directeur en het Omroepoverleg heerst een informele, maar ook zakelijke, werksfeer. Daarnaast heerst er een goede onderlinge vertrouwensrelatie. Dit zorgt er mede voor dat de directeur en het Omroepoverleg als één team kunnen optreden en dat alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Het leiderschapsprofiel kenmerkt zich door een coachende leiderschapsstijl. Als bewaker van de collectieve missie en visie is de directeur in staat om perspectieven en organisatielagen met elkaar te verbinden.

De directeur heeft ervaring met complexe organisaties in (toezichthoudende en/of bestuurlijke) functies met een grote mate van verantwoordelijkheid en heeft bewezen weloverwogen zakelijke beslissingen te kunnen nemen. De directeur houdt zijn/haar eigen kennis en kunde die nodig is voor de uitoefening van de bestuursfunctie up-to-date. Ook zorgt de directeur omroepbreed voor permanente educatie.

De directeur wordt voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid in één of meerdere van de hieronder genoemde aandachtsgebieden, en in lijn met de behoefte van Raad van Toezicht op het tijdstip van de voordracht.

De directeur is toegerust om de kerntaak van de organisatie mede vorm te geven en te bereiken. Waarbij de directeur beschikt over adequate kennis en kundigheid, specifiek deze:
 • organisatorische expertise;
 • financiële expertise;
 • ervaring met en kennis van media en van het medialandschap, waaronder  mediaconsumptie,  online media en de Mediawet ;
 • juridische expertise;
 • politiek-bestuurlijke expertise.
Profiel
Van de directeur worden, naast de bovenstaande, ook nog specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht.
De directeur is een bruggenbouwer en een ervaren netwerker. Hij is in staat om de belangen van de omroep breed uit te venten op een assertieve manier. Hij is in staat om belangrijke stakeholders met de omroep te verbinden, te denken aan lokale- en provinciale overheden en maatschappelijke organisaties.

De bestuurder moet ervaren zijn in relatiebeheer en in staat zijn om (strategische) relaties op te bouwen. Ook moet de bestuurder ondernemend zijn en een ondernemende houding hebben, daarmee kansen zien, kansen verzilveren en zo waarde creëren voor de omroep als geheel, maar ook voor de mensen die er werken.

De vastgestelde strategische visie zal verder moeten worden verfijnd en worden ingebed. De directeur heeft daarbij speciale aandacht, vanuit zijn kennis en ervaring, voor de domeinen ‘Externe samenwerking en Inkomstenoptimalisatie’. De directeur geeft leiding aan het cultuurveranderingsproces dat in gang is gezet. Om zodoende Omroep West verder te ontwikkelen tot die eigentijdse organisatie waarin het publiek en overige stakeholders zich herkennen. 

De directeur is in staat om:
 • de balans te borgen tussen de onderlinge leden van het Omroepoverleg Team;
 • het teambelang altijd voorop het individuele belang te stellen; en
 • de footprint van de omroep te vergroten met de focus op maatschappelijk ondernemerschap;
 • te vernieuwen in een snel veranderende omgeving, te stimuleren en inspireren door visie en creativiteit.
De directeur kenmerkt zich door in grote mate te beschikken over de volgende eigenschappen:
 • politieke- en/of bestuurlijke ervaring;
 • representatieve/contactuele vaardigheden;
 • interpersoonlijke sensitiviteit; bindend vermogen; en
 • beschikt tevens over een uitgebreid, levend en relevant netwerk in ons uitzendgebied.
De directeur is goed bekend met- en woonachtig in het uitzendgebied van Omroep West.

De juiste kandidaat heeft een HBO of academische opleiding of beschikt door ervaring of andere opleidingen over een gelijk te stellen niveau.

De directeur is in staat om hoofdlijnen van bijzaken te onderscheiden. Daarnaast is hij/zij collegiaal, maatschappelijk betrokken, ondernemend, kritisch, benaderbaar en integer.

Arbeidsvoorwaarden
Met ingang van januari 2021 worden de publieke omroepen verdeeld in vier verschillende categorieën met bijpassende salarissen. In welke categorie een omroep thuishoort, hangt af van de complexiteit ervan, waarbij onder meer gekeken wordt naar het bereik van de omroep en het aantal leden. Omroep West is hierbij ingedeeld in categorie A.

Procedure
Omroep West laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 6 januari 2021 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan omroepwest@vanderkruijs.com 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Mariella Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Informatie over vastgelegde momenten voor selectie en adviesgesprekken volgen zo spoedig als mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer