Orpea Nederland

Lid raad van commissarissen, aandachtsgebied financiën

Organisatie
De beste zorg is de zorg waarbij je je het meest thuis voelt. Thuis, op de plek waar je zelf keuzes maakt en je je vertrouwd voelt. Als Allerzorg, Wonen bij September, Compartijn, Bloemendael, Van Hollant, PGZ, WoonzorgNet, Compleet mensenwerk en Thuismakers geloven we in de kracht van thuis. Wanneer dit niet in het eigen huis kan, creëren wij waar mogelijk een thuis. Wij zetten de mens centraal in zijn eigen vertrouwde omgeving en brengen de zorg dichtbij. Onze organisatie is volop in beweging, door groei en door de actuele gezondheidsvraagstukken. Daarbij moeten we vaak innovatief en proactief werken. Dit maakt ons één van de meest ondernemende zorgorganisaties van Nederland.

Momenteel is er binnen de Raad van Commissarissen van Orpea Nederland een vacature voor een maatschappelijk betrokken Lid Raad van Commissarissen (RvC) met aandachtsgebied financiën.

Functie
De RvC houdt toezicht op het gevoerde beleid van het bestuur. De RvC is tevens adviseur en klankbord voor de bestuurder. De RvC is een multidisciplinair team en maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de raad is een "high level" generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de entiteiten binnen Orpea Nederland als geheel.

Het lid van de RvC die het aandachtsgebied ‘Financiën’ in portefeuille heeft, is in staat kritisch toezicht te houden op de opzet en de financiën en de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Je bent in staat de financiële gegevens te interpreteren en te doorgronden en hebt inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn en weet daarbij de juiste kritische vragen te stellen.

Je hebt ervaring opgedaan in een complexe internationale organisatie, waarbij allocatie van middelen bij verschillende entiteiten en de dividendmogelijkheden voor de aandeelhouder(s) tot je activiteiten behoren. Tevens ken je de wet- en regelgeving m.b.t. het financiële (internationale) domein en begrijp je de dynamiek van een corporate organisatie.

Je hebt tot taak het toezicht van de RvC op financiën meer diepgang te geven door jouw kennis op het terrein van financiën over te brengen naar de RvC. Je waakt daarbij ook over een goede en systematische informatievoorziening aan de RvC inzake financiën en specifiek in relatie tot de gezondheidszorg. Vanuit jouw kennis en achtergrond richt jij je op de ontwikkelingen van de geldende financiering en wetgeving in de gezondheidszorg en je hebt kennis van de relatie met zorgverzekeraars en de financiële inzichten daaromtrent.

Profiel
Je hebt een academisch werk- en denkniveau en affiniteit met de gezondheidszorg en bent bekend met ethiek in de zorg. Je bent bekend met de Zorgbrede Governance Code en bent werkzaam of werkzaam geweest als bestuurder of CFO. Je hebt een strategische, bedrijfskundige oriëntatie en affiniteit met het doel van de entiteiten binnen Orpea Nederland. Je hebt de juiste motivatie en beschikt over relevante netwerken en bent voldoende beschikbaar om een adequate invulling te geven aan deze functie.

Kerncompetenties:
• Beschikt over bewezen algemene (internationale) bestuurlijke (leiderschaps)kwaliteiten en/of ervaring;
• beschikt over bewezen toezichthoudende ervaring;
• aantoonbare affiniteit met de zorgsector in het algemeen en met de doelstelling/missie/visie kernwaarden van Orpea in het bijzonder;
• oog voor de landelijke trends en ontwikkelingen met gevoel voor het slaan van de brug naar de specifieke situatie van Orpea en haar omgeving;
• kan omgaan met de (internationale) dynamiek van strategische samenwerkingen, daarin zoeken naar een goede balans in samenwerking en synergie en acteren vanuit eigen kracht en kwaliteiten;
• in staat een professioneel evenwicht te creëren tussen betrokkenheid en zakelijk bestuurlijke afstand;
• kennis, vaardigheden en attitude om de Raad van Bestuur met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren; weet een relevant netwerk in te brengen;
• vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
• vermogen om integraal toezicht te houden op het door de Raad van Bestuur ontwikkelde beleid en op de algemene gang van zaken binnen Orpea Nederland;
• onderschrijven van de governance code en handelen overeenkomstig deze code. Bij voorkeur zowel private en publieke governance.

Persoonskenmerken:
• Visie op zorg op de lange termijn;
• betrouwbaar en integer;
• innovatief, zakelijk en to the point;
• aanspreekbaar zijn als toezichthouder;
• (financiële) risico’s bekijken in hun totaliteit en samenhang;
• visie op op finance binnen een veranderende context;
• collegiaal, teamgericht en een verbinder;
• invoelingsvermogen, organisatiesensitiviteit en -empathie;
• zelfkennis en zelfreflectie;
• een gebalanceerd ego, acteert vanuit eigen kracht, tegengeluid kunnen geven;
• daagt uit, weet te “challengen” en waar nodig te begrenzen.

Bovenal is het van belang dat de kandidaat goed past in het team en een aanvulling is op de bestaande kennis, ervaring en persoonlijkheden.

Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding voor deze nevenfunctie is volgens de WNT-norm.

Procedure
Orpea Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Anne van Herwijnen van Vanderkruijs, Partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Anne van Herwijnen op 06 514 655 95.

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer