Ommelander Ziekenhuis Groningen

Lid raad van bestuur Portefeuilles financiën en bedrijfsvoering

In het mooie Groninger landschap staat het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Een modern algemeen ziekenhuis dat zorg biedt van aantoonbaar uitstekend niveau. Het ziekenhuis staat voor hoogwaardige zorg voor de patiënt in verschillende situaties. Zo is er de spoedeisende zorg en regionaal wordt tweedelijns medisch specialistische zorg aangeboden. Het in 2018 nieuw geopende ziekenhuis in Scheemda is het centrum voor het bieden van zorg maar ook zijn er verschillende servicepunten in de regio waar zorg dichtbij huis wordt geboden.  
Het Ommelander Ziekenhuis is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. Jaarlijks vinden er ongeveer 88.000 eerste polikliniekbezoeken en 130.000 herhalingsbezoeken plaats. Rond de 13.000 mensen worden per jaar opgenomen en daarnaast komen er zo’n 15.000 mensen naar het ziekenhuis voor een vorm van dagbehandeling. De organisatie richt zich op positieve gezondheid waarbij het functioneren en welbevinden van de patiënt centraal staan. Er werken ongeveer 1300 medewerkers, waaronder ruim 100 medisch specialisten, allen in loondienst. De omzet bedraagt bijna 150 miljoen euro. Het ziekenhuis behaalde over 2021 een positief resultaat van 2.9 miljoen euro.

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

Het Ommelander Ziekenhuis maakt als besloten vennootschap vanaf december 2015 statutair onderdeel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In de praktijk functioneert het Ommelander Ziekenhuis als een zelfstandig ziekenhuis in de regio met een eigen identiteit. Beide ziekenhuizen werken nauw samen bij het leveren van ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Oost-Groningen. Zo bestaat er op het niveau van de vakgroepen de nodige samenwerking tussen de verschillende medische disciplines. Het Ommelander Ziekenhuis levert als regionaal ziekenhuis medisch specialistische basiszorg en het UMCG levert als universitair medisch centrum hoog complexe zorg en diagnostiek en/of behandeling van zeldzame of meerdere aandoeningen.
 
Toekomst: samenwerken en kansen voor het Ommelander Ziekenhuis
Het zorglandschap in Nederland als geheel en dus ook in Noord- en Oost-Groningen is volop in ontwikkeling. Het Ommelander Ziekenhuis is een belangrijke spil in het organiseren en bevorderen van onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en partners in de regio. Ook de recente COVID pandemie heeft het belang van samenwerken nadrukkelijk bevestigd. Op het vlak van het opleiden en werven van gespecialiseerde zorgfuncties (OK, IC en SEH) is de samenwerking tussen de ziekenhuizen geïntensiveerd in Zorg voor het Noorden. Vanuit de toekomstvisie van het Ommelander Ziekenhuis (Samen. De beste Zorg. Dichtbij.) is de verwachting dat de samenwerking zich zal door ontwikkelen naar het concept van een netwerkziekenhuis.
 
Voor meer informatie, zie onze website: www.ommelanderziekenhuis.nl
 
Governance
De bestuurlijke organisatie van het Ommelander Ziekenhuis bestaat uit een raad van commissarissen en een raad van bestuur. De raad van bestuur fungeert als een collegiaal bestuur en bestaat uit twee leden. De voorzitter (Bas Wallis de Vries) heeft de strategisch-inhoudelijke (zorg-)portefeuille en het lid (Hennie Sanders, vertrekkend) de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. De raad van bestuur is integraal bevoegd en verantwoordelijk. De leden van de raad van bestuur leggen zowel collectief als individueel verantwoording af aan de raad van commissarissen.
 
Vanwege de statutaire verhouding met het UMCG zijn bepaalde statutaire bevoegdheden voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Naast vigerende wet- en regelgeving is de Zorgbrede Governance Code leidend voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.
 
De medezeggenschap in het ziekenhuis wordt uitgevoerd door een cliëntenraad, ondernemingsraad, een verpleegkundige adviesraad en het bestuur van de Vereniging Medische Staf.  
 
Besturing van de organisatie
De besturingsfilosofie gaat uit van een platte organisatie waarin de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. De zorg wordt binnen het ziekenhuis geleverd vanuit drie clusters: acuut, snijdend en beschouwend. Elk cluster wordt inhoudelijk aangestuurd door een parttime medisch manager en een manager zorg en bedrijfsvoering. Het managementteam wordt gevormd door deze zes managers, aangevuld met vier stafmanagers op respectievelijk de terreinen Finance & Control, Organisatieontwikkeling, IntegraalCapaciteitsManagement en Ondersteunende diensten. De bestuurssecretaris, die ook de raad van commissarissen ondersteunt, is adviserend lid van het managementteam. Het managementteam is goed in positie en de mandatering is helder en duidelijk omschreven.
 
Ommelander op koers
In de afgelopen jaren is vanuit het meerjarenplan ‘Ommelander op Koers’ gewerkt aan het stroomlijnen en herinrichten van de organisatie en het vergroten van de effectiviteit van de aansturing. Hierbij is succesvol gestuurd op zowel kostenbesparing als efficiency. Met de gezamenlijke (financiële) stakeholders zijn hernieuwde afspraken in meerjarenperspectief gemaakt. Hiermee zijn belangrijke randvoorwaarden gerealiseerd voor de doorontwikkeling van de organisatie met de focus op de kwaliteit van zorg en de omzetgroei middels het verder bedienen van het adherentiegebied met medisch specialistische basiszorg.
 
Cultuur
De financiële situatie is na een intensief traject goed op weg naar een duurzaam gezonde financiële bedrijfsvoering. Na de nodige organisatorische veranderingen begint de organisatie zich weer te stabiliseren. Medewerkers zijn gemotiveerd en mensgericht. Zij werken graag bij het Ommelander Ziekenhuis en laten dat dagelijks in hun werk zien. Er is ruimte en aandacht voor vernieuwingen, er heerst een goed scholingsklimaat en een goede sfeer. Medewerkers behandelen de patiënten en hun naasten respectvol en betrekken hen bij de zorg, waarbij zij het belangrijk vinden dat patiënten, bezoekers maar ook medewerkers zich bij het Ommelander Ziekenhuis thuis voelen. Aandacht voor goed werkgeverschap is en blijft belangrijk. Denk aan teamontwikkeling en aan het (mentale) welbevinden van medewerkers. Bestuur en management zijn benaderbaar en zichtbaar in de organisatie.
 
Taken raad van bestuur
De raad van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor:
 • de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
 • het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van het Ommelander Ziekenhuis zoals omschreven in de statuten, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van hoogwaardige kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen;
 • de uitwerking van het meerjaren strategisch beleidsplan;
 • het realiseren van de afspraken met het UMCG in het kader van de ‘juiste zorg op de juiste plaats’;
 • nemen van besluiten in belangrijke strategische zaken, altijd vanuit een lange termijnvisie.
 • het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 • het borgen en innoveren van kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • het bevorderen van een gezonde toekomstbestendige financiële huishouding waaronder begrepen groei van de omzet, maatschappelijk ondernemerschap en innovatie;
 • het realiseren van goed werkgeverschap en het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 • het bevorderen van een open overlegcultuur en hierop aansluitende overlegstructuur.
 
Functie
Het lid raad van bestuur draagt zorg voor een structureel gezonde en duurzame financiële basis voor het Ommelander Ziekenhuis. Vervult zowel de rol van ‘CFO’ als van ‘COO’ en maakt op heldere en transparante wijze en vanuit de vereiste doorontwikkeling van de organisatie de koppeling tussen bedrijfsvoering, zorginhoud en strategie en verbindt deze op een goede wijze met elkaar.

Binnen de huidige rolverdeling vervult de voorzitter de strategische voorzittersrol en de hieraan verbonden in- en externe contacten. De voorzitter heeft het aandachtsgebied medische en zorginhoudelijke zaken en kwaliteit van zorg en is vooral extern gericht. Het lid richt zich vooral op de interne organisatie: de financiën en de brede bedrijfsvoering waaronder ook integraal capaciteitsmanagement en de daaraan gerelateerde in- en externe contacten behoren.
 
Een precieze invulling van beide portefeuilles zal overigens na indiensttreding van het lid in wederzijds overleg met de voorzitter raad van bestuur plaatsvinden en nadien worden vastgesteld door de raad van commissarissen.
 
Ervaring en profiel
Het lid is gewend te werken in een organisatie waar sturen op zowel kosten als omzet belangrijk is en heeft ervaring met capaciteitsvraagstukken en complexe logistieke processen. Is een strategische gesprekspartner in het ziekenhuis en daarbuiten bij de relevante stakeholders (o.a. zorgverzekeraars, banken), weet daardoor wat er speelt en anticipeert daarop.

Het lid heeft visie op hoe de groei van het ziekenhuis goed is in te richten; heeft een ondernemende blik en staat open voor nieuwe en andere zienswijzen en processen.
 
Het nieuwe lid raad van bestuur beschikt over:
 • academisch werk- en denkniveau en een stevige financiële en bedrijfseconomische achtergrond;
 • ervaring in een financieel bij voorkeur eindverantwoordelijke rol in een complexe maatschappelijke organisatie;
 • ervaring in de (ziekenhuis)zorg kan een pre zijn;
 • de ervaring om productief om te gaan met relevante externe stakeholders zoals zorgverzekeraars, banken, provincie en gemeenten en de eigen adviesorganen;
 • inhoudelijk gezag en is als bestuurder taakvolwassen;
 • oog voor de executie, is stevig op de eigen portefeuille en daadwerkelijk collegiaal, neemt verantwoordelijkheid ook als het spannend is en laat de voorzitter in zijn rol.
 
Persoon
Het lid is eerst en vooral een goede teamspeler met een niet te groot ego, bereid om het echt ‘samen’ te doen. Iemand die goed in een collegiaal bestuur kan werken. Is complementair aan de voorzitter zodat zij samen het gehele bestuurlijke veld afdekken. Het lid is zorgvuldig, een ‘afmaker’, iemand met goed zicht op de processen en met oog voor borging. Verbindend, kundig, bekwaam en iemand die kan relativeren. Het lid is innovatief en creatief en is in staat te denken in nieuwe paradigma’s. Staat open voor nieuwe ideeën om de zorg vorm te geven en de organisatie slim in te richten. Het lid is ook een doener, die begrijpt dat in een ziekenhuis met de omvang van het Ommelander Ziekenhuis de raad van bestuur zich ook verticaal moet kunnen bewegen door de organisatie en zal moeten kunnen schakelen tussen de strategische thema’s en meer operationele casuïstiek.
 
Gelet op de samenstelling van de raad van bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Het lid is voornemens om zich voor langere tijd te verbinden aan het Ommelander Ziekenhuis. Belangrijk is dat het nieuwe lid bereid is zich te verdiepen in de kenmerkende eigenschappen van het werkgebied Noord- en Oost-Groningen.
 
Arbeidsvoorwaarden
Inschaling is conform WNT-2 klasse V. Het Ommelander Ziekenhuis levert zo nodig en indien gewenst een actieve bijdrage aan het vinden van een baan voor een eventuele partner.
 
Een assessment of drijfverentest kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Voorafgaand aan de formele benoeming worden de interne gremia van het Ommelander Ziekenhuis in de gelegenheid gesteld te adviseren over de kandidaat.
 
Procedure
Het Ommelander Ziekenhuis Groningen laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae met een motivatie te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Pascal Roos (logistieke vragen) op 020-7267270.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer