Ommelander Ziekenhuis Groningen

Lid Raad van Commissarissen tevens voorzitter auditcommissie financiën

In het mooie Groninger landschap staat het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Een modern algemeen ziekenhuis dat zorg biedt van aantoonbaar uitstekend niveau. Het ziekenhuis staat voor hoogwaardige zorg voor de patiënt in verschillende situaties. Zo is er de spoedeisende zorg en regionaal wordt tweedelijns medisch specialistische zorg aangeboden. Het in 2018 nieuw geopende ziekenhuis in Scheemda, is het centrum voor het bieden van zorg maar ook zijn er verschillende servicepunten in de regio waar zorg dichtbij huis wordt geboden.
Het Ommelander Ziekenhuis is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. Jaarlijks vinden er ongeveer 88.000 eerste polikliniekbezoeken en 130.000 herhalingsbezoeken plaats. Rond de 13.000 mensen worden per jaar opgenomen en er komen circa 15.000 mensen naar het ziekenhuis voor een vorm van dagbehandeling. Er werken circa 1400 medewerkers, waaronder ruim 100 medisch specialisten in loondienst. De omzet bedraagt bijna 150 miljoen euro. Het ziekenhuis behaalde over 2021 een positief resultaat van 2.9 miljoen euro.
 
Medewerkers zijn gemotiveerd en klantgericht. Zij vinden het prettig om bij het ziekenhuis te werken en laten dat dagelijks in hun werk zien. Er is ruimte en aandacht voor vernieuwingen en er heerst een goed scholingsklimaat. De organisatie richt zich op positieve gezondheid, waarbij het functioneren en welbevinden van de patiënt centraal staan. Medewerkers behandelen de patiënten en hun naasten respectvol en betrekken hen bij de zorg, waarbij zij het belangrijk vinden dat patiënten, bezoekers maar ook medewerkers zich thuis voelen. Het Ommelander ziekenhuis is het enige 24/7 algemene ziekenhuis in het oostelijke deel van de provincie Groningen en heeft hierin een belangrijke functie voor o.a. de spoed- en verloskundige zorg.
 
Het ziekenhuis maakt sinds december 2015 als bv statutair onderdeel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), die als enige aandeelhouder fungeert. In de praktijk functioneert het Ommelander Ziekenhuis evenwel als een volledig zelfstandig ziekenhuis in de regio.
Beide ziekenhuizen werken nauw samen bij het leveren van ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Oost-Groningen. Op het niveau van de vakgroepen wordt intensief samengewerkt tussen de medische professionals.
 
Na de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis is in de afgelopen jaren vanuit het meerjarenplan Ommelander op Koers gewerkt aan het stroomlijnen en herinrichten van de bedrijfsprocessen, de interne organisatie en het vergroten van de effectiviteit van de aansturing. Hierbij is succesvol gestuurd op zowel kostenbesparing als efficiency en met de gezamenlijke (financiële) stakeholders zijn hernieuwde afspraken in meerjarenperspectief gemaakt. Daarmee zijn belangrijke randvoorwaarden gerealiseerd voor de doorontwikkeling van de organisatie, met de focus op de kwaliteit van zorg en de omzetgroei door het verder bedienen van het adherentiegebied met basiszorg.

Besturingsmodel
De bestuurlijke organisatie van het Ommelander ziekenhuis bestaat uit een raad van commissarissen en een raad van bestuur. De raad van bestuur is een collegiaal samenwerkend bestuur bestaande uit twee leden. De voorzitter (Bas Wallis de Vries) heeft de strategisch-inhoudelijke (zorg-)portefeuille en het lid (Hennie Sanders) de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. De raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de besturing van het ziekenhuis. De leden van de raad van bestuur leggen zowel collectief als individueel verantwoording af aan de raad van commissarissen. Vanwege de besloten vennootschap status zijn er bepaalde bevoegdheden statutair voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. (UMCG). De zorgbrede governancecode vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.
 
De besturingsfilosofie gaat uit van een platte organisatie waarin de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. De zorg wordt binnen het ziekenhuis geleverd vanuit drie clusters: acuut, snijdend en beschouwend. Elk cluster wordt inhoudelijk aangestuurd door een parttime medisch manager en een manager zorg & bedrijfsvoering. Het managementteam wordt gevormd door deze zes managers, aangevuld met drie stafmanagers op respectievelijk de terreinen Finance & Control, Organisatieontwikkeling en Ondersteunende diensten. De bestuurssecretaris, die ook de raad van commissarissen ondersteunt, is adviserend lid van het managementteam. Het managementteam is goed in positie en de mandatering is helder en duidelijk omschreven.
 
Raad van Commissarissen
De raad van commissarissen is het toezichthoudend orgaan. De raad heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de raad van commissarissen een commissie kwaliteit en veiligheid, een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De raad van commissarissen vergadert tenminste zes keer per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast vinden er jaarlijkse ontmoetingen plaats met de gremia en het managementteam.
 
De Raad van Commissarissen functioneert als een collectief team en bestaat uit de volgende leden:
 
•            Voorzitter: J.H. Bakker MHA
•            Vicevoorzitter: drs. U. Vermeulen
•            drs. J.A. Kruijer
•            Prof. dr. I.N. van Schaik
•            Mevr. drs. H.I.C. van der Wal
 
Vacature lid raad van commissarissen, lid auditcommissie
Eind 2022 treedt de heer Kruijer af vanwege de afloop van zijn termijn. Om de raad weer te completeren is het OZG op zoek naar een nieuw lid met als aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering. Het nieuwe lid zal tevens de rol van voorzitter auditcommissie vervullen.
 
Profiel gehele raad van commissarissen
Voor alle leden van de raad van commissarissen geldt:
De leden beschikken als individu over vaardigheden die van belang zijn om de toezichthoudende taken uit te kunnen voeren. De belangrijkste zijn: bestuurlijk inzicht, helicopterview, integriteit en moreel besef, maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, onafhankelijke oordeelsvorming, teamspeler, vakinhoudelijke kennis en visie, zelfreflectie.
 
De leden beschikken tevens over de persoonlijkheid om een kritische en stimulerende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van bestuur om zo nodig naar interne en externe stakeholders een rol in het belang van de instelling te vervullen. De leden zijn gerespecteerde gesprekspartners voor de raad van bestuur, de medische staf, managers, adviesorganen zoals de OR en Cliëntenraad en andere relevante externe partijen, zowel landelijk, als regionaal.
 
Profiel lid Financiën
Specifiek voor het lid auditcommissie geldt:
•            vakmatig en inhoudelijk sterk op het volledige gebied van financiën, ervaring als lid van een auditcommissie is een pré;
•            ervaring –bij voorkeur op eindverantwoordelijk niveau- in een complexe organisatie met een brede financiële portefeuille;
•            ervaring als toezichthouder bij een (maatschappelijke) organisatie;
•            bij voorkeur ervaring in de (ziekenhuis-)zorg of is in staat zich dit snel eigen te maken;
•            is verbindend en geïnteresseerd, positief kritisch en gericht op het verhaal achter de cijfers;
•            woont bij voorkeur in Noord Nederland of heeft een aantoonbare binding met het noordelijk gebied.

Gezien de huidige samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
 
Arbeidsvoorwaarden
De bezoldiging van het lid bedraagt € 11.880 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met de WNT-normering. Daarnaast is er een budget beschikbaar voor scholing.
 
Procedure
Het OZG laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com  Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267270.
 
De selectiegesprekken vinden plaats op:
Nader in te vullen
 
 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer