PCOU Willibrord

lid raad van toezicht

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU) heeft 30 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Utrecht. De Willibrord Stichting (Willibrord) heeft elf scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. PCOU en Willibrord zijn nauw met elkaar verbonden. Zowel het College van Bestuur van beide stichtingen als de Raad van Toezicht bestaat uit de dezelfde personen. 
De totale omzet van de organisatie is ruim € 185 miljoen en er werken ongeveer 2350 medewerkers. Op grond van de statuten hebben de PCOU-scholen de christelijke grondslag. De Willibrord-scholen omvatten het hele spectrum van het voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Op grond van de statuten heeft Willibrord christelijke scholen, scholen op rooms-katholieke grondslag en zogenoemde rk/pc- of interconfessionele scholen. De scholen van PCOU Willibrord staan onder leiding van integraal verantwoordelijke schoolleiders.
 
De steunfondsen
Stichting Steunfonds PCOU en Stichting Steunfonds CVO (hierna: de steunfondsen) zijn stichtingen die financiële middelen en/of onroerende goederen beheren ter bevordering van en ondersteuning van het doel van respectievelijk PCOU en Willibrord. Op grond van de statuten van de steunfondsen staat vast dat leden van de Raad van Toezicht van PCOU en Willibrord tevens lid zijn van de Raad van Toezicht van de beide steunfondsen. 
 
Financiën
Er is de afgelopen periode hard gewerkt om de (financiële) basis op orde te brengen en daar zijn goede stappen in gezet. Echter, het duurzaam op orde houden heeft de komende periode nog volledige aandacht nodig mede gelet op noodzakelijke ruimte die gecreëerd moet worden voor investeringen vanwege innovaties, onderwijskundige ontwikkelingen en groei van scholen. De balansindicatoren zijn momenteel voldoende en er zijn geen directe financiële risico’s.
 
Onderwijskwaliteit
Alle scholen van PCOU Willibrord hebben een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. Het beleid is vooral gericht op het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg op de scholen, door in gezamenlijkheid te bouwen aan een cultuur van leren en verbeteren: leren van en met elkaar, binnen scholen en tussen scholen, zodat aan elke leerling passend onderwijs kan worden geboden.

Strategie en bestuurlijke agenda
In het najaar van 2017 is een bestuurlijke agenda opgesteld, die een aantal speerpunten en ambities bevat voor de periode 2017-2021. De komende tijd blijft een uitdaging om het onderwijs te verbeteren en een antwoord te geven op maatschappelijke ontwikkelingen zoals toenemende kansenongelijkheid en diversiteit. De onderstaande missie en visie is daarin leidend.
 
Missie
In het onderwijs krijgt ieder kind de kans te leren, zich te ontwikkelen en de talenten te ontplooien. Zo worden de kinderen voorbereid op een plek in de samenleving voor nu en de toekomst. De scholen maken kinderen bewust dat zij onderdeel zijn van de maatschappij: kinderen worden gestimuleerd daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Kinderen leren samen te leven met begrip en respect voor elkaar en de omgeving.
 
Visie
PCOU Willibrord gaat voor onderwijs dat uitdagend en toekomstbestendig is en ruimte geeft aan creativiteit en vernieuwing. Kwaliteit staat daarbij voorop. De scholen willen het beste uit hun leerlingen halen en hen een plezierige schooltijd geven.
 
Dat betekent voor het onderwijs aan PCOU-Willibrordscholen het volgende: 
 • Zowel leerlingen als medewerkers ontwikkelen zich.
 • De scholen werken samen: met elkaar en de omgeving.
 • De scholen besteden aandacht aan burgerschap, cultuur en identiteit.
 • De scholen spelen in op nieuwe ontwikkelingen.
Identiteit
PCOU-Willibrordscholen zijn ontstaan in de protestants-christelijke en katholieke traditie. Hierdoor laten zij zich inspireren. De scholen vinden het belangrijk om bezielde verhalen en inspirerende voorbeelden te delen en samen te vieren. Deze identiteit komt tot uiting in de kernwaarden: respect, vertrouwen, empathie, compassie, solidariteit en duurzaamheid. De manier waarop de afzonderlijke scholen invulling geven aan hun identiteit kan verschillen. Er worden verschillende methodes gehanteerd om identiteitsontwikkelingen en burgerschap bij leerlingen te stimuleren. PCOU Willibrords droom is dat kinderen hun talenten inzetten om de wereld mooier en leefbaarder te maken.

Toekomst en aandachtspunten
Vier speerpunten staan centraal om de bovenstaande visie en strategie concreet vorm te geven:
 
 1. Het beste onderwijs voor alle leerlingen. We streven ernaar dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hun past. Dit betekent onder meer dat leraren differentiëren, kansen en uitdagingen zie op alle niveaus. Er is een duidelijke visie op onderwijs aan kinderen die iets extra’s nodig hebben. Dit betekent ook dat eenieder samenwerkt met anderen en elkaar.
 2. Toekomstbestendig onderwijs: dit betekent dat er naast kennisoverdracht en basisvaardigheden ook aandacht is voor vaardigheden die kinderen nodig hebben voor de toekomst. Dit betekent ook dat schoolgebouwen duurzaam zijn en dat PCOU Willibrord voorbereid is op de groei van het aantal leerlingen in de regio Utrecht. Tevens bieden de scholen ruimte aan onderwijsinnovatie en ambitieuze onderwijsdoelen.
 3. Onderwijs midden in de samenleving: scholen willen dat hun leerlingen zich bewust zijn dat ze deel uitmaken van de samenleving die steeds mondialer wordt. De scholen helpen kinderen een betekenisvolle zelfbewuste rol te spelen en hen leren omgaan met diversiteit.
 4. Goed werkgeverschap: PCOU Willibrord investeert in de ontwikkeling van medewerkers zodat zij professioneel en vitaal hun werk doen. Opleiden in school speelt daarin een belangrijke rol. PCOU Willibrord wil dat onderwijzers met trots en vertrouwen en plezier werken en leren.


De besturing van PCOU Willibrord

Het College van Bestuur
Het tweehoofdige College van Bestuur, bestaande uit een voorzitter (Marc Mittelmeijer) en een lid (Fawzia Nasrullah), is het bevoegd gezag van de organisatie. Het draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Dat betekent onder meer dat beleid wordt vastgesteld en gemonitord, dat de scholen worden aangestuurd op basis van beleids- en prestatieafspraken en dat het bestuursbureau wordt aangestuurd op de afgesproken kwaliteit van het dienstenpakket.
 
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht, bestaande uit maximaal zeven leden, houdt toezicht op de wijze waarop het College van Bestuur de organisatie bestuurt (het beleid, de resultaten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen) en adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.
Naast de toezicht­houdende en adviserende functie heeft de Raad een klankbord­functie voor het College van Bestuur. Zowel collectief als individueel zijn de leden van de Raad van Toezicht hiertoe beschik­baar. De Raad van Toezicht vervult bovendien de taak van werkgever van de leden van het College van Bestuur.
 
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben een overeenkomst (bestuursovereenkomst) waarin een aantal afspraken (door het College van Bestuur te leveren prestaties en inspanningen) is opgenomen.
 
Bij de uitvoering van de werkzaam­heden baseren het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zich op de statuten en op het Reglement voor Bestuur en Toezicht van de stichtingen. De stichtingen passen bovendien de principes toe van de 'Code goed Bestuur' van de PO-Raad en de ‘Code goed onderwijsbestuur’ van de VO-raad, de sectororganisaties voor het primair en het voortgezet onderwijs. De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs­instellingen (VTOI), de beroepsvereniging van Toezichthouders.
 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen PCOU Willibrord te kunnen wegen en beoordelen, vertegen­woor­digd is. De raad beschikt hierin over de volgende kennisgebieden:
onderwijs, de wijze waarop scholen voor funderend onderwijs functioneren; personeel; financiën; vastgoed; algemeen bestuurlijke deskundigheid; maatschappelijke en juridische vraagstukken; en bedrijfsvoering en ICT.
 
Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij de levensbeschouwelijke grondslag van de stichtingen onderschrijven en loyaal meewerken aan de doelstellingen zoals in de statuten omschreven en dat zij zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust zijn van hun voorbeeldfunctie voor de stichtingen en de van haar uitgaande instellingen. Daarbij wordt gestreefd naar een spreiding van de leden wat betreft geloofs-/levensovertuiging en maatschappelijke achtergrond.
 
De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden: 
 • zorg dragen voor een goed functionerend College van Bestuur (door benoeming, beoordeling en het fungeren als werkgever van het College van Bestuur in algemene zin);
 • toezien op en zo nodig bevorderen van het functioneren van het College van Bestuur;
 • functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;
 • houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
 • toezien op het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van PCOU Willibrord;
 • toezien op de naleving van de statuten en uitvoering van de statutaire opdracht;
 • zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van leden van de Raad van Toezicht);
 • (statutair) goedkeuren van de besluiten van het College van Bestuur;
 • benoemen van de (register)accountant van de stichtingen.
Het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt periodiek geëvalueerd. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur betrokken. Jaarlijks vindt tweemaal overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de beide gemeenschappe­lijke medezeggen­schapsraden.
 
De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie, een remuneratie­commissie en een onderwijscommissie. De auditcommissie heeft een brede taakopvatting en adviseert de Raad van Toezicht en het College van Bestuur inzake de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, ICT-en bedrijfsvoeringprocessen, de financiële informatieverstrekking en de opvolging van aanbevelingen en opmerkingen van de accountant. De auditcommissie vergadert doorgaans voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht.
 
De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over onder andere het te voeren personeels- en bezoldigingsbeleid voor het College van Bestuur, bereidt besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van individuele leden voor en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College van Bestuur.
 
De onderwijscommissie bereidt het overleg van de raad van toezicht met het college van bestuur voor, voor wat betreft de onderwerpen die betrekking hebben op strategische onderwijsontwikkeling, -kwaliteit en -innovatie.
 
De Raad van Toezicht vergadert in de regel zeven maal per jaar waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaar­stukken, in aanwezigheid van de accountant van de stichtingen. Vergaderingen vinden cyclisch plaats op het bestuursbureau of op een van de scholen van PCOU Willibrord. Daarnaast vinden gesprekken plaats met de medezeggenschapsorganen, bijeenkomsten van de remuneratie- en auditcommissie, informele gesprekken met leden van het College van Bestuur en medewerkers en schoolbezoeken. Het te verwachten aantal bijeenkomsten voor de leden van de Raad van Toezicht komt daarmee gemiddeld op twaalf tot vijftien.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 
 • Mw. dr. J.J. (Joyce) Sylvester (voorzitter – lid remuneratiecommissie);
 • Dhr. drs. E.J. (Ernst) Vissers Msc (vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie);
 • Dhr. drs. Ph.F.M. (Philippe) Raets (lid auditcommissie wiens termijn afloopt najaar 2020);
 • Dhr. mr. drs. S. Topouzis (voorzitter remuneratiecommissie);
 • Mw. drs. E. Schaper (voorzitter onderwijscommissie);
 • Dhr. Dr. S. Ghebreab (lid onderwijscommissie).


Over de leden van de Raad van Toezicht
Door afloop van de termijn van de heer Philippe Raets ontstaat deze vacature medio najaar 2020. Er is sprake van een aanstaande vacature met het expertisegebied op het terrein van Algemeen bestuur en Bedrijfsvoering. Het nieuwe lid zal tevens lid zijn van auditcommissie.

De Raad van Toezicht beschikt over ervaring op het terrein van besturen en toezicht houden op complexe non-profit instellingen. Alle leden van de Raad van Toezicht beschikken over brede ervaring en deskundigheid en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij hebben het vermogen netwerken te onderhouden om het organisatiebelang te behartigen en hebben specifieke deskundig­heid op een of meer beleids­terreinen. Zij nemen vanuit een ideële insteek en affiniteit met de levensbeschouwelijke doelstelling en de onderwijsfunctie deel aan de Raad van Toezicht en zijn in staat om: 
 • te werken met globale informatie om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden. Daarbij kan afstandelijkheid met betrokkenheid gecombineerd worden en kan beoordelen/controleren gecombineerd worden met adviseren/stimuleren;
 • op kritische wijze de grote lijn en het ontbrekende detail zichtbaar te maken, waardoor adequaat en gepast toezicht houden wordt gewaarborgd;
 • vroegtijdig tegenstrijdige belangen te onderkennen en desgevraagd zakelijk te bemiddelen bij conflicten;
 • op juiste afstand van het College van Bestuur deskundigheid en relatie-netwerken constructief in te brengen.

Algemene competenties van de leden Raad van Toezicht:
 • De leden hebben een academische achtergrond en zijn bij voorkeur actief in een stevige bestuurs- of directiefunctie bij een organisatie met professionals; hierin zoeken we geen (zelfstandige) adviseurs of consultants;  
 • Men is zich vanuit ervaring bewust van de ontwikkelingen in het onderwijs en in staat strategische keuzes van het College van Bestuur op waarde te schatten;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, verbindend vermogen en een onafhankelijke opstelling zijn belangrijke waarden;
 • Men heeft een overtuigende stijl van aansturen en het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met advies en als klank­bord terzijde te staan;
 • Tot slot is het van belang dat de leden:
  • beschikken over voldoende tijd en beschikbaarheid om de functie van toezichthouder goed te kunnen vervullen;
  • bekend zijn met de stad en regio Utrecht; 
  • geen nevenfuncties hebben die conflicteren met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.


Wij zoeken een kandidaat met academisch werk- denkniveau bijvoorbeeld op het terrein van bedrijfskunde, economie of een MBA: daarin zoeken we een kandidaat die op bestuurlijk niveau ervaring heeft met professionaliseringstrajecten op het terrein van bedrijfsvoering.

Qua persoonlijkheid is de Raad van Toezicht op zoek naar een kandidaat met ruime toezichthoudende ervaring en financiële expertise om deel te nemen in de auditcommissie. Hierin zoeken wij een kandidaat met een maatschappelijk profiel. De kandidaat dient te beschikken over mensenkennis, inzicht en effectiviteit in board- dynamiek, nieuwsgierigheid en creativiteit als basishouding om kritische vragen te stellen en het vermogen om een actieve en gestructureerde bijdrage te kunnen leveren aan de verdere professionalisering van de governance binnen PCOU Willibrord.
 
PCOU Willibrord streeft naar diversiteit binnen haar Raad van Toezicht in brede zin, zowel qua man/vrouw verhouding, leeftijd, culturele en sociale achtergrond als wat betreft professionele kennis, competenties en denkstijlen. Van de kandidaat wordt een commitment verwacht voor de termijn van minimaal 4 jaar. Het totale tijdsbeslag voor dit lidmaatschap ligt op ongeveer 15 dagen per jaar.

Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een honorarium van 13.500 euro (als loon of inclusief BTW).

Procedure
De Raad van Toezicht van PCOU Willibrord laat zich in deze search bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief profiel) te sturen aan pcouwillibrord@vanderkruijs.com
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Michèle Polspoel of Mariella Engels op telefoonnummer 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt. De ervaring leert dat gratis emailproviders zoals Hotmail, Gmail en iCloud relatief vaak tot storingen in het emailverkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.
 
Planning

 • Een eerste ronde van gesprekken op zaterdag 29 augustus in de ochtend.
 • Een tweede ronde van gesprekken op woensdag 2 september vanaf 17.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer