Phion

Twee leden raad van toezicht


Phion, orkest voor Gelderland en Overijssel
Phion, orkest van Gelderland & Overijssel is ontstaan uit de samenvoeging van Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten en is sinds 19 september 2019 hèt orkest voor Oost-Nederland. Phion wil voor zo veel mogelijk mensen van betekenis zijn met live symfonische muziek en biedt daarom een breed palet aan muzikale belevenissen op hoog kwalitatief niveau. Phion biedt vertrouwde maar nadrukkelijk ook nieuwe geluiden en grensverleggende samenwerkingen binnen en buiten het eigen vakgebied. Zo begeleidt Phion producties van de Nederlandse Reisopera in de grote landelijke theaters en speelt het orkest een prominente rol in de regionale culturele infrastructuur. Het orkest is ook aanjager van de amateursector, begeleider van koren, zet zich in voormuziekeducatie, talentontwikkeling en cultuurparticipatie en is stevig verankerd in de samenleving in Oost-Nederland. Phion kiest voor een brede artistieke programmering, een goede aansluiting bij het publiek, focus op enkele doelgroepen en het vestigen van duurzame relaties. Phion is een vooruitstrevend orkest dat hoge kwaliteit biedt.

Phion is, mede door de fusie, een groot symfonisch orkest met ongeveer 140 medewerkers, onder leiding van algemeen directeur Jacco Post. Vanuit de twee repetitielocatie Arnhem  Enschede bestrijkt Phion een landsdeel met 3,2 miljoen inwoners, vijf stedelijke cultuurregio’s, acht speelsteden met grote podia, tientallen kleinere podia in middelgrote en kleine plaatsen en honderden basisscholen en educatiebemiddelaars. In combinatie met de flexibele formatie van het orkest zijn er veel programmerings- en afzetmogelijkheden. Voor meer informatie zie https://www.phion.nl/
 
Raad van toezicht
Phion heeft een raad van toezicht met maximaal zeven leden. Phion streeft naar een divers samengestelde raad van toezicht, met een mix van leeftijd, culturele achtergrond, ervaring en gender. Phion is ervan overtuigd dat juist een diverse samenstelling leidt tot interessante gesprekken in de raad van toezicht en verrassende ideeën.
Idealiter is in de raad kennis aanwezig op het gebied van openbaar bestuur/non profit, artistiek, financiën, bedrijfsleven, marketing en human resource.
 
Taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht als geheel:
 • Houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken van de organisatie;
 • Zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
 • Optreden als adviseur en klankbord voor de directeur;
 • Goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur.
 
Elk lid van de raad van toezicht beschikt over:
 • affiniteit met symfonische muziek en met het orkest. Is nabij en benaderbaar voor de musici en staf;.
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand;
 • het vermogen en de attitude om:
  • de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • het beleid van de organisatie en het functioneren van de directeur te toetsen en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur voorgelegde aangelegenheden;
  • advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende tijd en bij voorkeur een binding met de regio Oost-Nederland.
 
Twee nieuwe leden raad van toezicht
Twee leden van de raad treden conform het rooster van aftreden binnenkort af. Phion zoekt ter completering van de raad twee nieuwe leden. Gelet op de al aanwezige ervaring in de raad zoekt Phion twee leden met een bestuurlijk profiel. Mensen die over de grenzen van het landsdeel kunnen kijken.
 • Een lid vervult een bestuurlijke rol bij een grote aansprekende maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld universiteit, hogeschool of ziekenhuis).
 • Een lid is CEO bij een groter (inter)nationaal bedrijf.
Verder geldt dat:
 • Minimaal een van de leden binding heeft met de regio Oost-Nederland;
 • Een van beide idealiter ook verstand zou moeten hebben van HR; 
 • De leden bij voorkeur een relevant netwerk voor Phion meebrengen.
 
Procedure en tijdpad
Phion laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae met een motivatie te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of Harriet Krekel (logistieke vragen) op 020-7267272.
 
De procedure is erop gericht de nieuwe leden per 16 oktober 2023 te benoemen. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer