Platform31

directeur-bestuurder

Platform31/IVO is een kennis- en netwerkorganisatie gericht op maatschappelijke vraagstukken in stad en regio. Vanuit een integrale benadering ontwikkelt en deelt Platform31/IVO kennis voor uitdagingen op het gebied van onder meer wonen, verduurzaming, economische ontwikkeling, zorg en welzijn. Dat doet ze samen met ruim 150 partners zoals ministeries, provincies, steden, corporaties en maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Ze slaat hiermee een brug tussen beleid, praktijk en wetenschappelijk onderzoek en bieden hiermee een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.
Vanuit deze ambitie zijn kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO sinds 2017 gaan samenwerken om gezamenlijk invulling te geven aan praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s. De missie is hierin helder gedefinieerd.
 
Kennis- en netwerkorganisatie Platform31/IVO ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Iedereen profiteert mee van de resultaten van de onderzoeken, projecten en programma’s.
 
Een belangrijke meerwaarde van de organisatie is de bijdrage aan innovaties en nieuwe kennis in de rol van ‘third party’; Platform31/IVO zit niet aan het front van de wetenschap, politiek of praktijk maar staat in een onafhankelijke rol als partner tussen deze partijen en verbindt ze met elkaar. Daarin is ze uniek in Nederland en draagt ze bij aan de ontwikkeling van steden en regio’s: innovatief, doelgericht, betrouwbaar en eigenzinnig.
 
De organisatie heeft een breed palet aan inkomsten: partner- en programmabijdragen, subsidies, inkomsten uit opdrachten. In haar functioneren wordt ze voor het grootste deel gefinancierd door het rijk, voor circa een kwart van gemeenten en voor de rest van het veld in brede zin (corporaties, waterschappen, provincies, marktpartijen, kennisinstellingen, koepelorganisaties, onderzoeks- en innovatieve fondsen). De bijdragen van deze partijen zijn van belang voor de ontwikkeling van de organisatie. Om een gezonde en solide basis voor de toekomst te vormen bevindt de organisatie zich in een fase gericht op consolidatie van het goede en innovatie op zaken die verbetering behoeven. Om dit te bewerkstelligen ligt de focus op kwalitatief goed werk leveren, ondernemerschap tonen en acquisitiekracht door-ontwikkelen voor het aantrekken van nieuwe financiële middelen en het uitbouwen van bestaande geldstromen.
 
Bij Platform31/IVO werken circa 100 medewerkers (80fte) met een totale omzet van ongeveer 10 miljoen Euro.
 
 
Governance
Platform31/IVO wordt geleid door een directeur-bestuurder. Een breed samengestelde raad van toezicht uit het stakeholderveld van Platform31/IVO houdt toezicht en staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde. Daarnaast wordt de betrokkenheid van externe partijen bij programma’s buiten de bestuurlijke structuur vormgegeven in een Programmaraad en een wetenschappelijke board.
 
De nieuwe directeur-bestuurder stuurt vanuit inspirerend en zichtbaar leiderschap en een heldere visie de organisatie naar de volgende fase van organisatieontwikkeling samen met het vierhoofdige managementteam. Dit managementteam is vorig jaar aangesteld en bestaat uit een manager Mensen, manager Netwerken, manager Ondersteuning & Control en een manager Inhoud.
 
Ontwikkelingen
Platform31/IVO is een gerenommeerd kennis- en netwerk instituut met een goede reputatie en grote naamsbekendheid in het veld. Om haar positie hierin te behouden richting de toekomst zal zij haar onderscheidende profiel als instituut nog zichtbaarder moeten maken waarbij de ontwikkeling van nieuwe kennis en de toepassing daarvan in nieuwe producten en diensten belangrijke speerpunten zijn. De integrale benadering van vraagstukken, op zowel het fysieke als het sociale en economische domein, is daarin kenmerkend. Wel dienen er in de komende periode heldere keuzes gemaakt worden ter versterking van de positie in het kennislandschap: het aanbrengen van focus en een onderscheidend profiel zijn hier onderdeel van.
Het onderhouden en verder uitbouwen van netwerken is cruciaal in stad en regio. Daarnaast is de verbinding met het ministerie van BZK als belangrijkste financier en in toenemende mate ook andere ministeries van belang. Vanzelfsprekend met behoud van de onafhankelijkheid van het kennisinstituut.
 
In maart 2020 is een nieuw organisatiemodel geïmplementeerd waarin gewerkt wordt vanuit vier kwadranten (inhoudelijk) verdeeld over dertien thema’s. Deze nieuwe organisatiestructuur vraagt een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende rollen en functies in de organisatie. De implementatiefase van deze structuurwijziging is nog niet afgerond. Deze veranderingen en nieuwe manier van werken heeft een grote impact op medewerkers. Om hen hierin te ondersteunen is een cultuur-ontwikkelingstraject gestart dat gericht is op het versterken van het onderlinge vertrouwen, sociale veiligheid en samenwerking. Daarbij vraagt de financiële positie van Platform31/IVO en een gezonde bedrijfsvoering constante aandacht.
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Als bestuurder
 • eindverantwoordelijk voor het inhoudelijke profiel van Platform31/IVO en belast met visie strategiebepaling;
 • het boegbeeld van de organisatie en onderhouden van relaties met opdrachtgevers/financiers en alle relevante stakeholders als ministeries, corporaties, de G4 en M50, maatschappelijke veld, fondsen, brancheorganisaties en het bedrijfsleven;
 • het proactief zoeken naar nieuwe en innovatieve financiering voor de producten en diensten van Platform31/IVO;
 • zorgen voor herkenbaarheid en toekomstbestendigheid van Platform31/IVO en daarbij passende visie;
 • positioneren van de organisatie met een stevig onderscheidend profiel in het kennislandschap c.q. het fysieke, sociale en economische domein en op het terrein van inclusief duurzame ontwikkeling. Signaleert relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en vertaalt deze naar het beleid voor de organisatie;
 • proactief zoeken naar en verdiepen van samenwerkingsverbanden met relevante partners in het veld;
 • verbinden van de wetenschappelijke kennis met praktijkgerichte toepassing als bijdrage aan de oplossing van complexe maatschappelijke problemen.
 
Als directeur
 • vormgeven aan de gedachte van Platform31/IVO als één organisatie. Zorgdragen voor de door-ontwikkeling van de gehele organisatie, transparante en zakelijke bedrijfsprocessen, gedragen besluitvormingstrajecten, heldere taken en verantwoordelijkheden en zorgt ervoor dat medewerkers groeien en zich ontwikkelen;
 • inspireren en ontwikkelen van een bedrijfscultuur waarin het voor iedereen in de organisatie prettig werken is en die het beste in de professionals naar boven haalt;
 • nadrukkelijke aandacht hebben voor het bouwen van een wendbare organisatie met lef;
 • overlegpartner van de Ondernemingsraad. Onderschrijft de principes van medezeggenschap en onderhoudt een goede relatie met de Ondernemingsraad en MT.
 
Functie-eisen
De directeur-bestuurder die wij zoeken
 • ziet de betekenis van een kennis-netwerkorganisatie in het speelveld van Platform31/IVO en heeft een visie op de relatie tussen praktijk, kennis en wetenschappelijk onderzoek op de brede beleidsterreinen van leefomgeving;
 • combineert een gezagsvolle maatschappelijke positie met aantoonbare affiniteit voor toegepast onderzoek en complexe fysiek, sociale en economische vraagstukken;
 • heeft ervaring in een (eind)verantwoordelijke directierol in een vergelijkbare hybride professionele organisatie met een uitstekende verankering in de ambtelijke en politieke wereld. Opereert met gezag en statuur in de wereld van het openbaar bestuur op landelijk niveau;
 • heeft een stevig netwerk en weet partijen als departementen, steden, marktpartijen, kenniscentra en onderzoekfondsen- en instellingen aan Platform31/IVO te binden;
 • is een mensen-mens met ondernemingszin, ervaren in het leidinggeven aan professionals en heeft ruime ervaring met cultuurveranderingstrajecten in een organisatie. Is benaderbaar, communicatief en weet te inspireren;
 • heeft een goed gevoel voor financiën en bedrijfsvoering en is ervaren in het sturen op themagericht werken met professionals vanuit diverse disciplines. Is vanuit ervaring of persoonlijkheid in staat focus aan te brengen en richting te geven aan een organisatie in ontwikkeling.
 
Competenties
 • Dienend leiderschap
 • Visie
 • Besluitvaardigheid
 • Omgevingssensitiviteit
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Resultaatgericht
 • Netwerken
 
Remuneratie
De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie conform schaal 18 van de cao Rijksoverheid. Standplaats Den Haag.
 
Procedure
Platform31/IVO laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel en Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 27 september een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan Platform31_IVO@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs als u deze bevestiging niet ontvangt.
        
Planning
De definitieve data voor gesprekken bij onze opdrachtgever worden zo spoedig gecommuniceerd.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer