Pleyade

Voorzitter/Lid Raad van Bestuur

Pleyade biedt liefdevolle zorg en ondersteuning aan ongeveer 800 ouderen in Arnhem, Elst, de Liemers en Renkum. De ruim 1600 betrokken medewerkers en 345 toegewijde vrijwilligers bieden zowel aan huis als op een van de zestien locaties ondersteuning en zorg.
Belangrijk uitgangspunt van Pleyade is dat bewoners hun leven zoveel mogelijk kunnen leiden volgens hun eigen wensen. Pleyade staat voor ‘koester het contact’. Ouder worden kan gepaard gaan met ongemakken, en juist in deze levensfase kan Pleyade veel betekenen. Respect voor de keuze van de bewoner staat daarbij centraal: de bewoner bepaalt hoe hij wil leven en Pleyade draagt eraan bij om dit te realiseren. De ondersteuning en begeleiding wordt afgestemd op ieders persoonlijkheid en levensstijl zodat de eigen levensstijl van de bewoner kan worden voortgezet. Pleyade levert zoveel mogelijk maatwerk en dat betekent dat medewerkers ondernemend en flexibel zijn. Pleyade is een partner waar ouderen en hun naasten te allen tijde terecht kunnen. De bewoner en de kwaliteit van zorg staan daarbij vanzelfsprekend voorop.
 
De volgende kernwaarden zijn leidend voor het realiseren van de missie en zijn kenmerkend voor Pleyade:
• Persoonlijk
• Ondernemend
• Onafhankelijk
• Samenwerkend
 
Inrichting van de organisatie
Pleyade kent momenteel een eenhoofdige Raad van Bestuur. Na het vertrek van de vorige Bestuurder wordt deze positie nu op ad interimbasis ingevuld tot uiterlijk eind december 2023. De Bestuurder legt verantwoording af aan een zeshoofdige Raad van Toezicht. Een Managementteam van zeven personen stuurt samen met de Bestuurder de brede organisatie aan en werkt daarbij nauw samen met de medezeggenschapsorganen. Naast de wettelijke organen zoals de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad kent Pleyade ook een Professionele Adviesraad.De relatie met de (formele) adviesgremia is goed te noemen. De gremia nemen hun taken serieus en vinden het belangrijk dat zij tijdig betrokken worden bij belangrijke ontwikkelingen en dat ze als gesprekspartner op hun kennis en waarde worden bevraagd en ‘benut’.
 
 
Cultuur
Pleyade is een prettige en gezonde organisatie waar bewoners fijn wonen. Cliënten en bewoners waarderen Pleyade om het menselijk contact, de betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers en de vakkundige zorg. Medewerkers werken graag bij Pleyade en zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht voor de bewoner. Zij kiezen voor Pleyade vanwege de visie, zijn intrinsiek gemotiveerd en vinden het belangrijk dat de zorg voor cliënten goed wordt ingevuld. Een warme organisatie, missie- en inhoudsgedreven, waar zoveel mogelijk wordt gewerkt ‘vanuit de bedoeling’. De kernwaarden en de pay off ‘koester het contact’ zijn breed bekend in de organisatie.
 
Ontwikkelingen extern en intern
Pleyade staat er als organisatie goed voor, zowel financieel als voor wat betreft de kwaliteit van de geboden zorg. De financiële situatie geeft ruimte voor innovatie en verdere ontwikkeling rondom onder andere unieke revalidatie en woonzorg-concepten.
De wereld om Pleyade heen is evenwel dynamisch en verandert continu en brengt ontwikkelingen mee die impact hebben op de organisatie. Voor de komende jaren vragen in ieder geval de volgende ontwikkelingen aandacht:
 
Externe ontwikkelingen
Balans tussen zorgvraag en zorgaanbod
De zorgvraag zal de komende jaren stijgen, mede gelet op de vergrijzing. Tegelijkertijd wordt de schaarste op de arbeidsmarkt steeds meer voelbaar. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar zorg en wonen en het in balans brengen van vraag en aanbod, in en met de omgeving. Het is belangrijk medewerkers aan Pleyade te blijven binden door het aanbieden van een prettige en relevante werkomgeving. Pleyade heeft veel aandacht voor haar medewerkers en vindt goed werkgeverschap belangrijk. In de huidige (krappe) arbeidsmarkt kan dit een onderscheidend element zijn;
 
Strategisch partnerschap
Het belang van regionalisering van zorg en wonen neemt toe. Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden zal de komende jaren een belangrijk onderdeel zijn van de opgave van de Raad van Bestuur. De verwevenheid van (zorg)vraagstukken met alle aspecten van de samenleving vraagt om een meervoudige blik, om vermaatschappelijking van de zorg en een meer voor elkaar zorgende maatschappij;

Financiële stabiliteit
De afgelopen jaren heeft Pleyade een gezonde financiële positie weten op te bouwen. Dat geeft Pleyade een goede uitgangspositie om te innoveren, te ontwikkelen en te investeren in haar toekomst, die financiële uitdagingen kan meebrengen door stijgende bouwkosten, rente, inflatie etc.
 
Interne opgaven
Een organisatie is nooit ‘af’. Het is belangrijk dat Pleyade zich blijft ontwikkelen en blijft aansluiten op de vragen van de omgeving.
Dit betekent intern aandacht voor:
 
Werken op basis van de missie en visie door de hele organisatie
Pleyade staat voor werken vanuit de bedoeling, openheid, voldoende regelruimte voor professionals en wil een wendbare organisatie zijn. Er is een intrinsieke motivatie bij medewerkers om aan te sluiten bij dat wat voor de bewoner belangrijk is en dat wil Pleyade koesteren. De doorvertaling van de missie en visie binnen de gehele interne organisatie, tot en met de werkvloer, lijkt evenwel niet altijd in balans met dat waar Pleyade voor staat. Het vertalen van die visie naar concreet handelingsrepertoire dat op alle niveaus in de organisatie voldoende bekend is en waarbij iedereen is aangesloten op besluiten en veranderingen verdient blijvende aandacht;

Governance en besluitvorming
De aandacht voor de missie en de inhoud heeft van Pleyade een organisatie gemaakt waar relatief weinig formele structuren en besluitvormingsprocessen zijn georganiseerd. Een aantal basisprocessen en kaders zijn (nog) niet duidelijk uitgewerkt. Naarmate de organisatie groeit wordt evenwel de behoefte gevoeld aan meer structuur, heldere besluitvorming, duidelijkheid over rollen en transparante processen, uiteraard passend bij waar Pleyade voor staat. Heldere kaders waarbinnen regelruimte blijft bestaan voor de zorgmedewerkers, management en ondersteuning. Dat vraagt aandacht in de komende jaren;
 
Vastgoed
Het toekomstperspectief van Pleyade is dat het niet uitmaakt waar je woont, maar dat Pleyade de partner is die kan ondersteunen bij zorg- en dienstverlening wanneer dat nodig en gewenst is. Onder invloed van de landelijke beweging van scheiden van wonen en zorg en uitgaande van deze visie is er een opgave voor wat betreft vastgoed en wonen de komende jaren. De opgave richt zich op verduurzaming, nieuwbouw, aanpassing en ontwikkeling van vastgoed en is medebepalend hoe Pleyade ondersteuning kan bieden in iedere fase van het leven van cliënten en naasten: ‘het nieuwe wonen’.
 
Verandering in de governance: tweehoofdige Raad van Bestuur
Pleyade staat aldus de komende jaren voor een aantal (maatschappelijke) vraagstukken die impact zullen hebben op de organisatie. De vraagstukken zijn divers en bevinden zich op een breed spectrum. De Raad van Toezicht heeft daarom, in goede afstemming met de organisatie, recent besloten tot een wijziging van de topstructuur en tot de instelling van een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur (een voorzitter en een lid) die zich integraal gaat bezighouden met zowel de externe ontwikkelingen als met het versnellen van de al in gang gezette interne opdrachten.
 
Voorzitter en lid vormen samen de Raad van Bestuur van Pleyade in een collegiaal samenwerkend duo dat het echt samen doet. Besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats op basis van consensus.
 
 
Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur als geheel:
 • de Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en bestuurt Pleyade in een veranderende omgeving, luisterend naar en samen met de organisatie;
 • geeft richting aan de strategische koers van Pleyade en aan het uitvoeren van de bestuurlijke opdrachten;
 • helpt het management zich verder te ontwikkelen en een sterk(er) collectief te maken;
 • stimuleert een omgeving waarin medewerkers ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te werken op basis van vertrouwen en autonomie;
•    draagt zorg voor integere en transparante besluitvorming waarbij zorgvuldig met betrokken cliënten, bewoners, verwanten en medewerkers overlegd wordt;
•    borgt dat Pleyade toekomstbestendig is en geeft vorm aan een heldere bedrijfsvoering, waarbij continuïteit op de langere termijn gewaarborgd is;
 • richt waar nodig processen in, implementeert deze samen met de organisatie en borgt de uitvoering.
 
Profiel van de nieuwe Raad van Bestuur
De beide bestuurders zijn samenwerkingsgericht. Zij stimuleren elkaar, geven elkaar feedback en gunnen elkaar succes. Zij zijn transparant in hun handelen en zijn in staat vertrouwen te geven aan de organisatie en medewerkers aan zich te binden. Bij Pleyade past een Raad van Bestuur die de balans weet te bewaren tussen het hart en warmte voor de zorg, de menselijke maat, en aan het sturing geven aan een organisatie in een veranderende omgeving. Samen met management en medewerkers zetten zij zich in voor een toekomstbestendige organisatie, waar (financiële) ruimte en aandacht is voor ontwikkeling en innovatie. Beide bestuurders passen bij Pleyade en sluiten intrinsiek aan bij de missie en visie. Zij vinden het belangrijk dat Pleyade de warme en prettige organisatie blijft die het nu is, zetten zich daarvoor in en laten dit zelf zien in houding en gedrag. Zij vinden goed werkgeverschap belangrijk en hebben aandacht en zorg voor het binden en boeien van medewerkers en een warm hart voor medewerkers en cliënten.
 
Portefeuilleverdeling
Voorzitter en lid doen het samen, waarbij zij de portefeuilles in onderling overleg en in afstemming met de Raad van Toezicht verdelen. Afhankelijk van kennis, ervaring en persoonlijke voorkeuren vindt na de werving van beiden de definitieve verdeling plaats in de rol van voorzitter en lid.
 
Werving tweede bestuurder
Inmiddels is de eerste vacature ingevuld. John Olde Olthof zal starten per 1 januari 2024. We starten nu de werving van de tweede bestuurder. Het profiel van de tweede bestuurder is zoveel mogelijk complementair aan dat van de benoemde bestuurder. Deze bestuurder heeft (ook) een zelfstandige externe rol, passend bij en in afstemming met de rol van de andere bestuurder. De nadruk in deze portefeuille zal liggen op de meer zorginhoudelijke dossiers.
 
 
Profiel en portefeuille van de tweede bestuurder
De tweede bestuurder:
 • heeft ruime ervaring op directieniveau in de (langdurige) zorg;
 • ervaring als bestuurder kan een pre zijn;
 • de bestuurder moet voldoende in staat zijn countervailing power te bieden aan zijn collega bestuurder. Ervaring in bestuurlijke dynamiek is daarbij behulpzaam;
 • heeft bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond;
 • beschikt over integrale ervaring: heeft zowel zorginhoudelijke kennis als ervaring met financiering, bedrijfsvoering en vastgoed;
 • heeft academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ervaring op het gebied van de inrichting en doorontwikkeling van organisaties;
 • is bij voorkeur een vrouw.
 
Arbeidsvoorwaarden
De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de Wet Normering Topinkomens. Pleyade is ingedeeld in klasse 4.
 
Procedure
Pleyade laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae met een motivatie te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of Carla van Zanten (logistieke vragen) op 020-7267270.
 
Planning
De procedure is erop gericht een benoeming voor 1 januari 2024 mogelijk te maken. De recent benoemde bestuurder krijgt een rol in het selectieproces en heeft ook een verdiepende ontmoeting met de geselecteerde eindkandidaat.
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data voor de gesprekken:
 • eerste gespreksronde met de selectiecommissie op maandag 4 december tussen 15.00 – 21.00 uur
 • advies gespreksronde met OR, CCR, MT op dinsdag 12 december tussen 13.00 - 17.00 uur
 • tweede gespreksronde met de selectiecommissie op dinsdag 19 december tussen 14.30 - 21.00 uur
 • verdiepende ontmoeting eindkandidaat en benoemde bestuurder
 • arbeidsvoorwaardengesprek (nader te bepalen).
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer