Pleyade

Lid Raad van Toezicht - Zorg

Pleyade biedt liefdevolle zorg en ondersteuning aan ongeveer 800 ouderen in Arnhem, Elst, de Liemers en Renkum. De ruim 1600 betrokken medewerkers en 345 toegewijde vrijwilligers bieden zowel aan huis als op een van de zestien locaties ondersteuning en zorg. 
Belangrijk uitgangspunt van Pleyade is dat bewoners hun leven zoveel mogelijk kunnen leiden volgens hun eigen wensen. Pleyade staat voor ‘koester het contact’. Ouder worden kan gepaard gaan met ongemakken, en juist in deze levensfase kan Pleyade veel betekenen. Respect voor de keuze van de bewoner staat daarbij centraal: de bewoner bepaalt hoe hij wil leven en Pleyade draagt eraan bij om dit te realiseren. De ondersteuning en begeleiding wordt afgestemd op ieders persoonlijkheid en levensstijl zodat de eigen levensstijl van de bewoner kan worden voortgezet. Pleyade levert zoveel mogelijk maatwerk en dat betekent dat medewerkers ondernemend en flexibel zijn. Pleyade is een partner waar ouderen en hun naasten te allen tijde terecht kunnen. De bewoner en de kwaliteit van zorg staan daarbij vanzelfsprekend voorop.
 
De volgende kernwaarden zijn leidend voor het realiseren van de missie en zijn kenmerkend voor Pleyade:
 • Persoonlijk
 • Ondernemend
 • Onafhankelijk
 • Samenwerkend
Cultuur
Pleyade is een prettige en gezonde organisatie waar bewoners fijn wonen. Cliënten en bewoners waarderen Pleyade om het menselijk contact, de betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers en de vakkundige zorg. Medewerkers werken graag bij Pleyade en zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht voor de bewoner. Zij kiezen voor Pleyade vanwege de visie, zijn intrinsiek gemotiveerd en vinden het belangrijk dat de zorg voor cliënten goed wordt ingevuld. Een warme organisatie, missie- en inhoudsgedreven, waar zoveel mogelijk wordt gewerkt ‘vanuit de bedoeling’. De kernwaarden en de pay off ‘koester het contact’ zijn breed bekend in de organisatie.
 
Ontwikkelingen extern en intern
Pleyade staat er als organisatie goed voor, zowel financieel als voor wat betreft de kwaliteit van de geboden zorg. De financiële situatie geeft ruimte voor innovatie en verdere ontwikkeling rondom onder andere unieke revalidatie en woonzorg-concepten.
De wereld om Pleyade heen is evenwel dynamisch en verandert continu en brengt ontwikkelingen mee die impact hebben op de organisatie. Voor de komende jaren vragen in ieder geval de volgende ontwikkelingen aandacht:
 
Externe ontwikkelingen
Balans tussen zorgvraag en zorgaanbod
De zorgvraag zal de komende jaren stijgen, mede gelet op de vergrijzing. Tegelijkertijd wordt de schaarste op de arbeidsmarkt steeds meer voelbaar. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar zorg en wonen en het in balans brengen van vraag en aanbod, in en met de omgeving. Het is belangrijk medewerkers aan Pleyade te blijven binden door het aanbieden van een prettige en relevante werkomgeving. Pleyade heeft veel aandacht voor haar medewerkers en vindt goed werkgeverschap belangrijk. In de huidige (krappe) arbeidsmarkt kan dit een onderscheidend element zijn;
 
Strategisch partnerschap
Het belang van regionalisering van zorg en wonen neemt toe. Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden zal de komende jaren een belangrijk onderdeel zijn van de opgave van de Raad van Bestuur. De verwevenheid van (zorg)vraagstukken met alle aspecten van de samenleving vraagt om een meervoudige blik, om vermaatschappelijking van de zorg en een meer voor elkaar zorgende maatschappij;

Financiële stabiliteit
De afgelopen jaren heeft Pleyade een gezonde financiële positie weten op te bouwen. Dat geeft Pleyade een goede uitgangspositie om te innoveren, te ontwikkelen en te investeren in haar toekomst, die financiële uitdagingen kan meebrengen door stijgende bouwkosten, rente, inflatie etc.
 
Interne opgaven
Een organisatie is nooit ‘af’. Het is belangrijk dat Pleyade zich blijft ontwikkelen en blijft aansluiten op de vragen van de omgeving. Dit betekent intern aandacht voor:
 
Werken op basis van de missie en visie door de hele organisatie
Pleyade staat voor werken vanuit de bedoeling, openheid, voldoende regelruimte voor professionals en wil een wendbare organisatie zijn. Het vertalen van die visie naar concreet handelingsrepertoire dat op alle niveaus in de organisatie voldoende bekend is en waarbij iedereen is aangesloten op besluiten en veranderingen verdient blijvende aandacht;

Governance en besluitvorming
Naarmate de organisatie groeit wordt de behoefte gevoeld aan meer structuur, heldere besluitvorming, duidelijkheid over rollen en transparante processen, uiteraard passend bij waar Pleyade voor staat. Heldere kaders waarbinnen regelruimte blijft bestaan voor de zorgmedewerkers, management en ondersteuning. Dat vraagt aandacht in de komende jaren;
 
Vastgoed
Onder invloed van de landelijke beweging van scheiden van wonen en zorg en uitgaande van deze visie is er een opgave voor wat betreft vastgoed en wonen de komende jaren. De opgave richt zich op verduurzaming, nieuwbouw, aanpassing en ontwikkeling van vastgoed en is medebepalend hoe Pleyade ondersteuning kan bieden in iedere fase van het leven van cliënten en naasten: ‘het nieuwe wonen’.  
 
Inrichting van de organisatie
Pleyade kent nu nog een eenhoofdige Raad van Bestuur ad interim. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Het Managementteam bestaat uit zeven personen. Zij werken nauw samen met de medezeggenschapsorganen. Naast de wettelijke organen zoals de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad kent Pleyade ook een Professionele Adviesraad. De relatie met de (formele) adviesgremia is goed te noemen.
 
Wijziging topstructuur
Recentelijk is besloten tot een wijziging van de huidige topstructuur. Besloten is tot de instelling van een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur. Voorzitter en lid vormen samen de Raad van Bestuur in een collegiaal samenwerkend duo dat het echt samen doet. Besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats op basis van consensus. John Olde Olthoff is recent benoemd als bestuurder. Momenteel wordt de tweede bestuurder geworven. Na benoeming zal in onderling overleg de portefeuilleverdeling worden gemaakt en zal een van beiden worden benoemd in de rol van voorzitter en de ander in de rol van lid. Beiden rapporteren aan de raad van toezicht.
 
De Raad van Toezicht
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:
 • Sven Turnhout (voorzitter)
 • Jacqueline Engelen (lid)
 • Lilian Kraan (lid)
 • Gaico Frieling (lid)
 • Renée Pots (lid)
 
Rol Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht staan de Raad van Bestuur met raad en daad bij. Zij bespreken thema’s als missie en visie, op waarden gestuurd (meerjaren)beleid, afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de planning- en controlcyclus en de innovatie van het zorgaanbod. De Raad van Toezicht werkt open en transparant. Bij Pleyade passen toezichthouders die zich thuis voelen in deze cultuur van ‘toezichthouden nieuwe stijl.’ Zij spelen een proactieve rol en richten zich op samenwerking en reflectie.
Naast de reguliere vergaderingen zijn de leden aanwezig bij verschillende bijeenkomsten om een zo compleet beeld te vormen van de organisatie. De leden kijken kritisch naar de Raad van Bestuur, maar ook naar zichzelf.
 
Aan de leden van de Raad van Toezicht worden verschillende functie-eisen gesteld: generieke en per aandachtsveld geldende kwalificaties. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke verbinding met de missie, de kernwaarden en het adherentiegebied van Pleyade. Nadrukkelijk wordt de match gemaakt op een evenwichtige samenstelling, waarin de verscheidenheid aan profielen elkaar aanvullen en versterken.
 
Een lid van de Raad van Toezicht:
 • Heeft het vermogen om op tactisch/ strategisch niveau te acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen.
 • Is evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de bestuurders en het stellen van de juiste vragen; constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een juiste mix van diepgang, afstand en abstractie.
 • Heeft een realistische kijk op dit type uitvoeringsorganisatie: zicht op het management van professionele (zorg)organisaties, oog voor de relatie tussen management en professie, en het kunnen doorzien van de dilemma’s rond bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt, veranderende budgetten en geldende kwaliteitskaders en normen voor verantwoorde zorg.
 • Kent de visie van Pleyade en de daarbij behorende prioritering, tevens ter onderbouwing van besluiten en besluitvormingsprocedure.
 • Is een onafhankelijk denker die kan reflecteren op het eigen functioneren en is bereid  eigen gedrag en functioneren te evalueren; onderschrijft expliciet de Governance Code Zorg en de toezichtvisie van Pleyade.
 • Bezit de benodigde competenties om binnen de RvT in teamverband te werken en kan vanuit karakter en ervaring omgaan met verandering, onzekerheid, kwetsbaarheid en dynamiek.
 • Heeft ruime en flexibele beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie.
 • Is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Pleyade of actief betrokken in deze regio.
 • Eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van Pleyade.
Besloten is de Raad van Toezicht uit te breiden met een zesde lid met de zorginhoudelijke portefeuille.
 
Het lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg:
 • Heeft aantoonbare kennis en ervaring in de zorgsector, bij voorkeur in de langdurige ouderenzorg of een medische achtergrond; is goed op de hoogte van zorgbeleid, inclusief inhoudelijke tendensen, innovatie en bewegingen van betrokken stakeholders als IGJ, NZa, verzekeraars etc.
 • Heeft kennis van de inhoud en impact van Kwaliteitskaders en de verantwoording betreffende kwaliteit (keurmerken, audits, inspectie, cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid) en kan deze kennis goed verbinden met de visie op zorg van Pleyade, waarin eigen regie en welzijn van de zorgvrager en het inzetten op innovatie een prominente rol heeft.
 • Kent uit ervaring de dynamiek binnen en tussen zorgorganisaties en heeft een duidelijke visie op transmurale samenwerking, ketenzorg en zorgnetwerken; doorziet belangen en afhankelijkheden in relaties en concepten.
 • Kan op basis van ervaring en relatief beperkte informatie de context snel doorgronden en zich een oordeel vormen over de kwaliteit van zorg en op basis hiervan adviseren over eventuele verbeteringen of wijzigingen
 • Is organisatiesensitief; kan bij zorginhoudelijke of beleidsmatige dossiers de condities en impact duiden en van betekenis voorzien t.a.v. cliënten, zorgkwaliteit, medewerkers en organisatie.
Honorering
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering op basis van de normen zoals vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Jaarlijks wordt de honorering van de Raad van Toezicht vastgesteld.
 
Procedure
Pleyade laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae met een motivatie te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of Carla van Zanten (logistieke vragen) op 020-7267270.
 
Planning
De planning is erop gericht om het lid in 2023 te benoemen.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer