pluryn

raad van bestuur

Pluryn behandelt en ondersteunt jongeren en volwassenen met een complexe zorgvraag en ernstige gedragsproblemen. Pluryn werkt regionaal, bovenregionaal en landelijk vanuit ongeveer 400 locaties binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ, Justitie, het passend onderwijs en de arbeidsparticipatie en -integratie. De omzet bedraagt ongeveer € 430 miljoen. De meeste zorg levert de organisatie in de provincies Gelderland, Utrecht en Flevoland maar er zijn ook locaties in andere provincies. Cliënten komen bij Pluryn voor behandeling en ondersteuning zowel aan huis als in een van de voorzieningen. Wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg. Pluryn gaat zo veel mogelijk uit van zelfregie van de cliënt en creëert vele mogelijkheden tot daadwerkelijke integratie. Het gaat om ‘Meedoen in de maatschappij’.

Pluryn biedt de volgende dienstverlening:
 • Ambulante behandeling (thuis en in de wijk);
 • Arbeid, dagbesteding, vrije tijd;
 • Tijdelijke opvang en crisis;
 • Zelfstandig wonen met begeleiding;
 • Wonen voor ouder en kind;
 • Wonen met behandeling voor jongeren;
 • Wonen met (intensieve) begeleiding en/of verzorging;
 • (passend) Onderwijs.
Bij Pluryn werken nu ongeveer 7.400 professionals en 1.000 vrijwilligers die begeleiding bieden aan circa 8.000 cliënten en leerlingen. Van oudsher biedt Pluryn gehandicaptenzorg en (passend) onderwijs, veelal op de instellingsterreinen. Met de fusie met de Hoenderloo Groep en later Intermetzo deed jeugdzorg zijn intrede bij Pluryn. Pluryn kan een ‘systeemorganisatie’ worden genoemd en heeft, gelet op de grootte van de organisatie, de breedte van het aanbod en de complexiteit van de zorgvragen een grote verantwoordelijkheid als zorgaanbieder en onderwijsverlener, werkgever en partner.
De dienstverlening van Pluryn vertoont weliswaar onderlinge samenhang maar is ook zeer divers, zowel in doelgroepen, aard van de dienstverlening (zorg, onderwijs en arbeid), professionals en locaties. Het speelveld is dynamisch en snel veranderend. Het aantal verbindingen met de buitenwereld is groot en complex, zowel voor wat betreft het aantal samenwerkingspartners in de keten van activiteiten als in de politiek en met de brancheorganisaties. Pluryn staat midden in de samenleving.

Medezeggenschap
De instelling heeft in overeenstemming met de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een Centrale Ondernemingsraad en ondernemingsraden. In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) kent Pluryn een Centrale Cliëntenraad en lokale cliënten- en verwantenraden. De instelling heeft ook onderwijsstichtingen die volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) allen een eigen medezeggenschapsraad hebben.

Cultuur en medewerkers
De dienstverlening van Pluryn is heel divers, verdeeld over meerdere organisatieonderdelen en er werken veel verschillende zorgprofessionals. Dat maakt het lastig om te spreken van een gezamenlijke en eenduidige ‘Pluryn-cultuur’. Wel kan worden geconcludeerd dat Pluryn een ‘vriendelijke’ organisatie is en dat medewerkers voor Pluryn kiezen juist omdat professionele zorg aan cliënten met de meest complexe zorgvragen wordt geleverd. Dat trekt eigenzinnige en soms eigenwijze professionals aan. Medewerkers kiezen vaak bewust voor Pluryn, werken langjarig bij de organisatie, zijn betrokken en vooral inhoudelijk gemotiveerd.
De instroom van cliënten met een steeds zwaardere diagnose die hoog complexe zorg nodig hebben heeft impact op medewerkers. Het huidige verloop onder medewerkers is groot, wat consequenties kan hebben voor de kwaliteit van zorg. Medewerkers willen zich gehoord en gewaardeerd voelen en hebben behoefte aan aandacht, van het management alsook van de raad van bestuur. Medewerkers hebben die aandacht de laatste jaren gemist.

Pluryn onder druk
Door een combinatie van factoren is Pluryn in 2018 in zwaar weer gekomen. De financiële resultaten vielen tegen en de kwaliteit van zorg en onderwijs kwam onder druk te staan. Zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als de Inspectie van het Onderwijs hebben signalen afgegeven dat de kwaliteit van de geleverde dienstverlening omhoog moet. In 2019 is de toenmalige raad van bestuur en een deel van de raad van toezicht gestopt. Gekozen is voor een tijdelijke en ervaren tweehoofdige raad van bestuur. De raad van toezicht wordt momenteel weer versterkt en aangevuld naar zeven leden.

De recente sluiting van de Hoenderloo Groep, een ingrijpend besluit, heeft veel publicitaire aandacht gekregen. Inmiddels is die zorg afgebouwd, zijn de cliënten elders ondergebracht zowel wat betreft zorg als onderwijs en zal het terrein worden verkocht.

De invoering, een aantal jaar geleden, van een vorm van zelfsturing heeft de zelfstandigheid van medewerkers aangewakkerd. Mede hierdoor is een grote diversiteit ontstaan in hoe zaken worden aangepakt. Uniformiteit in handelen en in de bedrijfsprocessen heeft hierdoor minder aandacht gekregen. Gesteld kan worden dat Pluryn een organisatie is met veel ideeën, waar veel kan (‘we zeggen nooit nee’ was lang het adagium) maar waar kaders, heldere sturing, betrouwbare stuurinformatie en de bedrijfsvoering in de loop der tijd achtergebleven zijn bij de groei en diversiteit van de organisatie. Sturing op proces, aandacht voor bedrijfsvoering en het nakomen van afspraken zijn thema’s waarop Pluryn zich verder kan en moet ontwikkelen. De financiële problemen hebben geleid tot verhoogde aandacht van de banken. In goed overleg met hen wordt gewerkt aan een herstelplan.

Herstelplan Focus
Dit plan, Focus, raakt de hele organisatie en alle vormen van dienstverlening. Het is uitgewerkt onder de noemer ‘Focus binnen Focus’ en kent vier verschillende aandachtsgebieden: cliënten, medewerkers, financiën en governance & organisatie.

Vanuit deze aandachtsgebieden wordt gewerkt aan de volgende negen speerpunten:
 1. Verbeteren cliëntreis en (zorg)aanbod
 2. Vereenvoudigen aanbod van activiteiten
 3. Afbouwen (zorg)activiteiten in Hoenderloo en Deelen
 4. Verhogen jeugdzorgtarieven en -omzet
 5. Verbeteren operationele efficiëntie per bedrijfsonderdeel
 6. Verkopen niet-strategisch vastgoed
 7. Versterken inzetbaarheid en kwaliteit van teams en medewerkers
 8. Verbeteren organisatie-aansturing
 9. Herinrichten ondersteunende activiteiten
Organisatiewijziging
Voortvloeiend uit het herstelplan ‘Focus’ past Pluryn haar structuur en organisatie aan:

Inrichting sectoren en RVE’s
De organisatie wijzigt van een regionale naar een sectorale inrichting. Deze indeling gaat in per januari 2021. Pluryn kent dan de drie inhoudelijke sectoren Jeugdzorg, Volwassenzorg en Werk Onderwijs Participatie en Deelnemingen (WOPD). De ondersteuning wordt geleverd door de staffuncties Servicecentrum, Pluryn Academie en control (financiën en kwaliteit). Daarnaast is er ook een Bestuursbureau. De drie sectoren bestaan uit 14 autonome en wendbare resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). De RVE’s zijn in omvang ieder 120 tot circa 330 fte en in omzet € 15 tot circa € 30 miljoen. Zij zullen worden aangestuurd op basis van duaal management door een directeur bedrijfsvoering en een directeur zorg en behandeling. Het concept van zelfsturing is hierbij verlaten. De directeur bedrijfsvoering is voorzitter van de RVE en het gezicht naar buiten. Gezamenlijk zijn de beide directeuren collegiaal en integraal eindverantwoordelijkheid voor de resultaten, kwaliteit van zorg, medewerkers en samenwerking van de RVE en de daarin werkzame ondersteunende diensten. De nieuwe RVE-directeuren worden momenteel geworven. Het is de bedoeling dat de RVE-directeuren vanaf januari 2021 compleet en operationeel zullen zijn.

Herinrichting ondersteunende diensten
De inrichting van de ondersteunende afdelingen wordt momenteel nader bekeken. Er wordt nadrukkelijk gekeken hoe processen verder versimpeld en versterkt kunnen worden. Ook hier zijn aanpassingen mogelijk in de structuur en taakverdeling. Belangrijke opdracht is de basis op orde te brengen, te uniformeren en te stroomlijnen en processen te harmoniseren en te optimaliseren.

Onderwijs
(Passend) Onderwijs is een essentieel onderdeel voor de doelgroep van Pluryn. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze Pluryn het beste invulling kan geven aan onderwijs en haar dienstverlening op dit terrein. Onderscheid is gemaakt in residentiële en niet-residentiële scholen. De bedoeling is dat de niet-residentiële scholen worden verzelfstandigd/overgedragen aan andere onderwijsorganisaties met afspraken over een goede afstemming tussen zorg en onderwijs wat betreft de cliënten van Pluryn. Over de toekomst van de residentiële scholen wordt op dit moment nog nagedacht. De Inspectie van Onderwijs is nauw betrokken in het kader van financieel toezicht, verbeter- en herstelopdrachten.

Uitbreiding raad van bestuur
Gelet op de grootte van de organisatie en de complexiteit van de opdracht is recent besloten de raad van bestuur uit te breiden van een tweehoofdige naar een driehoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur zal uiterlijk per 15 juli in zijn geheel worden vervangen. Daartoe zal deze begin 2021 gefaseerd worden geworven en ingewerkt.

Opdrachten voor de nieuwe raad van bestuur
De belangrijkste bestuurlijke opdracht is om verder te gaan op de ingeslagen weg en van Pluryn weer een financieel gezonde organisatie te maken waar goede zorg wordt geleverd en waar medewerkers en cliënten trots op kunnen zijn. Het herstelplan Focus binnen Focus is hierbij leidend en zal nog een aantal jaren de strategische agenda bepalen. Meer in het bijzonder ligt de focus de komende tijd op de volgende opgaven:

Intern
Focus op de kwaliteit van de dienstverlening, financiën en vastgoed, verdere procesoptimalisatie (basis op orde), herinrichten van de ondersteunende diensten en het borgen van de nieuwe RVE-structuur. Samen met de nieuwe RVE-directeuren werken aan een goede onderlinge samenwerking en governance, waarbij de RVE-directeuren primair verantwoordelijk zijn voor de integrale aansturing van hun RVE. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de onderlinge verbinding en de overstijgende, strategische issues. Ook dient deze de samenwerking tussen de raad van bestuur en de RVE’s en tussen de RVE’s onderling (verschillend in karakter en grootte) te bevorderen evenals betere verbindingen tussen zorg en onderwijs. Ontschotten van de zorg, voorkomen van ‘silo’s’ en stimuleren van RVE-overstijgend denken en werken zijn daarbij issues, naast het werken aan het vertrouwen in elkaar en investeren in een goede relatie met de medezeggenschap en de raad van toezicht.

Verandering van mindset binnen Pluryn
Aandacht is nodig voor een cultuurverandering breed in de organisatie. Pluryn is er altijd geweest voor de meest kwetsbare doelgroepen en iedereen was welkom (‘we zeggen geen nee..’). De huidige financiële situatie dwingt ertoe meer aandacht te hebben voor de zakelijke kant en de financiële haalbaarheid van activiteiten. Van ‘we zeggen geen nee’ naar: ‘we zeggen geen nee, tenzij..’. Dit betekent op alle niveaus aandacht voor de financiële haalbaarheid van ideeën, onderbouwing in businesscases, strakker sturen op afspraken en resultaten (invoeren en monitoren van de financiële en beleidsmatige planning & control- en de pdca-kwaliteitscyclus) en meer in het algemeen het creëren van een zakelijker benadering van activiteiten, meer financieel bewustzijn en aandacht voor resultaat en borging.

Extern
Aandacht is nodig voor het goed bedienen van de financiële stakeholders (banken, gemeenten), relatiebeheer (partnerorganisaties, brancheorganisaties) en het positioneren van Pluryn als betrouwbare partner op lokaal, regionaal en landelijk niveau (ministerie van VWS, politiek). Communicatie op basis van een gedragen strategie en niet te veel incident gestuurd en ad hoc.

Visie op de toekomst
De komende jaren is aandacht voor het verder ontwikkelen van een inhoudelijke visie op de positie van Pluryn in het landschap van jeugdzorg en volwassenenzorg belangrijk. Als systeemorganisatie heeft Pluryn een verantwoordelijkheid en een rol in het creëren en organiseren van de invulling van goede zorg voor jeugd en volwassenen. Pluryn is daarin op sommige vlakken al leidend en zal zich de komende tijd moeten beraden op haar focus in de toekomst. Dit betekent aandacht voor innovatie en onderzoek, een visie op de rol van arbeid en onderwijs, op het zijn van een goede werkgever (‘good place to work’) en op het creëren van perspectief en kansen voor medewerkers en het verder ontwikkelen van een passende cultuur.

Raad van bestuur als complementair team
De nieuw te werven driehoofdige raad van bestuur acteert nadrukkelijk als team met een primus inter pares (voorzitter en twee leden) en voelt zich als team verantwoordelijk voor de gehele organisatie. In onderlinge afstemming en rekening houdend met de portefeuilleverdeling is de raad van bestuur als geheel verantwoordelijk voor de strategie en koers van de organisatie. Zij leggen ieder voor zich en in gezamenlijkheid verantwoording af aan de raad van toezicht. De gezamenlijke kennis en ervaring van de raad van bestuur omvat de totale dienstverlening van Pluryn.
Dit betekent dat binnen de raad van bestuur kennis en ervaring aanwezig is van besturen, good governance, jeugdzorg, volwassenenzorg, onderwijs, ggz, arbeidsparticipatie, financiën, vastgoed, innovatie en bedrijfsvoering (passend bij een zorgorganisatie met de grootte en complexiteit van Pluryn). De raad van bestuur is daadwerkelijk in verbinding met de organisatie, volgt een voor iedereen heldere koers en creëert rust en duidelijkheid.

Pluryn is op zoek naar een divers (leeftijd, gender, cultuur) samengestelde raad van bestuur. Voor de samenstelling van het team betekent dit onder andere dat er ruimte is voor een jongere, startende bestuurder naast een ervaren voorzitter en lid.

Portefeuilleverdeling in de raad van bestuur
In de unieke situatie dat een geheel nieuwe raad van bestuur kan worden samengesteld is het belangrijk om te kijken naar de samenstelling van het team en hun complementariteit. Het allerbelangrijkste is dat een team wordt samengesteld dat echt een ‘team’ is, met een voorzitter meer als aanvoerder dan als ‘voorzitter’. Dit vraagt om een passende leiderschapsstijl van zowel de voorzitter als de leden van de raad van bestuur. Een definitieve verdeling in portefeuilles vindt pas later plaats, aansluitend bij de kennis, ervaring en persoonlijke voorkeuren van de te werven raad van bestuur en zodanig dat alle voor de opdracht benodigde kennis en ervaring in de raad van bestuur aanwezig is.

De te verdelen portefeuilles zijn:
Bestuur, good governance, externe stakeholders (banken, VWS, politiek); communicatie; ondernemingsraden, cliëntenraden, medezeggenschapsraden; financiën, HRM, vastgoed, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, jeugdzorg, onderwijs en volwassenenzorg, innovatie en onderzoek.

Profiel voor de raad van bestuur als geheel
Voorzitter en leden:
 • Zijn oprecht geïnteresseerd in de doelgroepen en medewerkers van Pluryn en hebben een open en explorerende houding. Zijn verbindend en hebben merkbare aandacht en affiniteit voor cliënten en medewerkers. Zijn goed in staat om de praktijk te verbinden aan bestuurlijke thema’s;
 • Hebben hun focus op het leveren van goede zorg, onderwijs en ondersteuning aan de verschillende cliëntgroepen;
 • Stimuleren de gewenste cultuur en het gedrag door voorbeeldgedrag;
 • Handelen vanuit een heldere besturingsfilosofie waarin medewerkers ruimte krijgen en worden aangesproken op afspraken en te bereiken resultaten.
 • Hebben een heldere visie op good governance en zien de meerwaarde van medezeggenschap;
 • Zijn als team complementair en divers en zorgen onderling voor countervailing power.
 • Specifiek aanvullend voor de voorzitter
 • Is een verbindende en charismatische persoonlijkheid die op natuurlijke wijze de rol van voorzitter (‘aanvoerder’) invult;
 • Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring in een grote zorgorganisatie met vergelijkbare complexiteit;
 • Is het boegbeeld van Pluryn (intern en extern) en een gezagsvol en gerespecteerde gesprekspartner voor externe stakeholders;
 • Heeft een visie op de toekomst van de zorg en de organisatie daarvan, passend bij de al ingezette koers van Pluryn en geeft van daaruit in gezamenlijkheid met de leden raad van bestuur vorm aan de verdere implementatie van de strategische agenda;
 • Heeft ruime ervaring met organisatieontwikkeling en (proces)innovatie in een complexe setting en is bekend met transformatievraagstukken in het licht van het veranderende zorglandschap.
Specifiek aanvullend voor de leden
 • Beide leden hebben ervaring met (een deel van) de doelgroepen die door Pluryn worden bediend waarvan minimaal één lid met jeugdzorg;
 • Beide leden hebben zowel zorgervaring als ervaring met bedrijfsvoering en zijn integraal verantwoordelijk (geweest) voor een groot organisatieonderdeel binnen de zorg;
 • Bij voorkeur minimaal één van de leden heeft allround bestuurlijke ervaring in een vergelijkbare zorgorganisatie;
 • In ieder geval één van de leden (of de voorzitter) beschikt over solide bestuurlijke kennis van financiën en brede bedrijfsvoeringsprocessen;
 • In ieder geval één van de leden heeft veel affiniteit en kennis van kwaliteitsbeleid in de zorg;
 • In ieder geval één van de leden heeft kennis en ervaring op het gebied van onderwijs;
 • Beide leden tonen visie op lange termijn ontwikkelingen/innovaties in de zorg;
 • Beide leden zijn bekend met transformatievraagstukken in het licht van het veranderende zorglandschap. Kunnen en durven keuzes te maken;
 • Beiden brengen scherpte in processen en zijn bekend met Lean leiderschap.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functies en gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (klasse V).

Procedure
Voorzitter en leden worden gefaseerd geworven en treden gefaseerd aan. Het is de bedoeling dat de raad van bestuur indien mogelijk al op korte termijn wordt uitgebreid met een lid. De indiensttreding van de voorzitter en het andere lid is voorzien per 15 juli 2021. Om het mogelijk te maken dat voorzitter en leden een goed bij elkaar passend team vormen zal de procedure zodanig worden vormgegeven dat de aankomend voorzitter de beide leden mee kan selecteren en dat de leden elkaar en de voorzitter in het traject kunnen ontmoeten.

Gestart wordt in januari met de werving van een voorzitter en een lid van de raad van bestuur tegelijkertijd. Daarna volgt de werving van het andere lid raad van bestuur.

Pluryn laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen en Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan pluryn@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Eugenie van Leusen op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs als u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Zodra de planning beschikbaar is, wordt deze opgenomen in het profiel.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer