pro persona

directeur corporate dienstverlening

Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. Wij bieden specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. De voor de cliënt meest effectieve behandeling is gebaseerd op de voorhanden zijnde degelijke wetenschappelijke kennis. De behandeling wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers, die op de hoogte zijn van de actuele stand van de wetenschap. Het behandel- of zorgplan wordt met de cliënt doorgenomen. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig getoetst. Wij behandelen zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan kunnen cliënten in onze klinische voorzieningen worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.
Pro Persona heeft een herijking van de missie en visie gedaan. Externe en interne ontwikkelingen vragen om een missie en visie waarmee Pro Persona nog wendbaarder, innovatiever en flexibeler wordt. Hierbij staat centraal wat de maatschappij en de cliënt/cliëntreis van Pro Persona vraagt. De missie en visie geven richting aan de ontwikkeling van de organisatie.
Motto:
“Het begint met aandachtig luisteren!”

Missie:
“Met hart voor de zorg en verstand van behandelen, helpen wij mensen met een psychische hulpvraag. Dat doen wij met de cliënt en bij voorkeur in nauwe samenwerking met het netwerk van de cliënt en andere zorgverleners.”

Kernwaarden:
“Wij gaan uit van maximale eigen regie bij de cliënt, waarbij wij hem/haar en zijn/haar omgeving benaderen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.
 
Wij zijn wendbaar en innovatief met een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt tot uiting in alle samenwerkingsrelaties, zowel binnen als buiten de organisatie.”

Het is onze doelstelling om een excellente zorgaanbieder te zijn waar de cliënt centraal staat en we innovatief en flexibel zorg aanbieden. Al onze inspanningen zijn gericht op het bieden van doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen. Wij doen dit samen met de cliënt en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving.

Bij het vaststellen van de nieuwe hoofdordening van Pro Persona is het type dienstverlening aan de cliënt leidend geweest. Het resultaat is een hoofdordening waarbij naast de Pompestichting onderscheid wordt gemaakt tussen: Wolfheze, Voortgezette Behandeling & Neuropsychiatrie, Pro Persona Connect, Spoedeisende & Netwerkgerichte GGZ (Midden en Zuid). Onderdeel van de hoofdstructuur vormen de ondersteunende processen.

Het doel is om de ondersteunende processen (kosten)efficiënt en effectief in te richten, zodat het primaire (zorg)proces maximaal gefaciliteerd wordt en een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de (financiële) bedrijfsvoering van Pro Persona.

Uitgangspunten voor de inrichting van de corporate dienstverlening zijn:
 • efficiëntie en effectiviteit;
 • wendbaarheid en flexibiliteit;
 • innovatie en continu verbeteren;
 • inrichting op hetgeen de zorg/klant nodig heeft.
De corporate dienstverlening zal op drie niveaus worden ingericht:
 • lokaal: in/dichtbij het team;
 • regionaal: bij de directie, op het niveau van de organisatieonderdelen;
 • centraal: organisatiebreed.
Directiestructuur
Kenmerkend voor de hoofdstructuur van Pro Persona is dat vanaf de werkvloer tot aan de directie en Raad van Bestuur integraal gestuurd wordt op het bieden van kwalitatief goede zorg binnen de gestelde financiële kaders.

Dit doorvertalend naar de corporate dienstverlening betekent dat de directie van de corporate dienstverlening integraal verantwoordelijk is voor kwaliteit van dienstverlening en de bedrijfsvoering.

De corporate dienstverlening kent een collegiale directie (2 fte) die de onderdelen van de corporate dienstverlening/portefeuilles verdeelt en daarbij zorgt voor een efficiënte werkverdeling. Minimaal één van de directieleden heeft een financieel inhoudelijk profiel.

Het directieteam wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. Binnen de corporate dienstverlening komen maximaal 2 managementlagen voor (directie en managers). Het directieteam stuurt zelf managers en mogelijk een aantal stafmedewerkers/ondersteuners aan. De directieleden bepalen gezamenlijk op welke wijze zij de aansturing binnen de corporate dienstverlening vormgeven.

Het feit dat het directieteam integraal verantwoordelijk is en collegiaal samenwerkt, betekent dat besluitvorming geschiedt op basis van overeenstemming tussen de directieleden. Dat geldt zowel voor de gemeenschappelijke aandachtsgebieden, als voor de verdeling in primaire en secundaire aandachtsgebieden. Dat is noodzakelijk om een integraal en gezamenlijk perspectief te kunnen behouden op het geheel van het organisatieonderdeel en zijn omgeving. Onderlinge vervangbaarheid, een gemeenschappelijk inzicht en overzicht en de eenheid van leiding zijn daarmee gediend.

Eén van de directeuren fungeert als primair aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en neemt als zodanig deel aan het directieteamoverleg op Pro Persona niveau.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De directeur die primair aanspreekpunt is voor de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:
 • de medezeggenschap van medewerkers;
 • de verantwoordingslijn richting de Raad van Bestuur.
De aandachtsgebieden waarvoor het directieteam gezamenlijk verantwoordelijk is, zijn:
 • strategie en positionering van de corporate dienstverlening;
 • organisatieontwikkeling;
 • selectie en beoordeling managers en evt. staf/ondersteuners;
 • kwaliteit van de dienstverlening;
 • leerklimaat;
 • externe contacten.
De belangrijkste te behalen resultaten zijn:
 • Waardering van cliënten;
 • Waardering van medewerkers;
 • Goede kwaliteit van zorg;
 • Waardering van stakeholders;
 • Een financieel gezonde organisatie.
Het directieteam is bevoegd de handelingen te verrichten en besluiten te nemen die nodig zijn om de afgesproken resultaten te behalen en die passen binnen de vastgestelde begroting/het managementcontract, de procuratieregeling en het (HR)beleid van Pro Persona.

Uitgangspunt is enerzijds “verantwoording achteraf” afleggen en anderzijds proactief significante problemen of afwijkingen bespreekbaar maken met de Raad van Bestuur.

Belangrijk is dat het directieteam van de corporate dienstverlening in uitstekende verbinding blijft met de rest van Pro Persona en nauw samenwerkt bij het optimaliseren van en innoveren van processen met de collega-directeuren van andere organisatieonderdelen.

Een directeur corporate dienstverlening kan tevens verantwoordelijk zijn voor een Pro Persona brede portefeuille.

Profiel directeur
Hij/zij:
 • beschikt over een relevante (vakgerichte en/of bedrijfskundige) academische opleiding met vervolgopleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, strategie en bedrijfsvoering;
 • kent de huidige ontwikkelingen/thema’s binnen de GGZ en heeft een heldere, langere termijn visie op deze dienstverlening, passend bij de missie, visie en strategische doelstellingen van Pro Persona;
 • heeft meerjarige ervaring als directeur;
 • heeft veranderkundige kennis en ervaring;
 • kent het HPO gedachtegoed en onderschrijft dit.
Hij/zij:
 • heeft een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de mensen (medewerkers en cliënten/patiënten) in de organisatie en daarbuiten (samenwerkingspartners), is voor hen zichtbaar;
 • is maatschappelijk geëngageerd en heeft aandacht voor de “blik naar buiten”. Kan Pro Persona daarbij uitstekend vertegenwoordigen en de toegankelijkheid vergroten;
 • is gericht op samenwerking;
 • heeft een visie op de organisatieontwikkeling: geeft leiding aan veranderingen en doordenkt deze op effecten, verstaat de kunst van het daadwerkelijk implementeren;
 • geeft richting en ruimte binnen heldere kaders;
 • kan medewerkers “binden en boeien”;
 • is gericht op het verder versterken van professionaliteit, stimuleert een leerklimaat waarbinnen ruimte is voor innovatie en creativiteit;
 • is analytisch sterk en stuurt op integrale processen en procesinnovatie;
 • hecht groot belang aan participatie en medezeggenschap;
 • stuurt op resultaat en is daar consequent in, zonder de creativiteit en drive van medewerkers uit het oog te verliezen;
 • is toegankelijk; communicatief vaardig; overbrugt tegenstellingen en blijft in verbinding met mensen;
 • heeft gevoel voor humor;
 • is integer, geeft vertrouwen en het goede voorbeeld
 • is een sterk verbinder!
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in FWG-schaal 80.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO en eventueel aanvullend beleid van Pro Persona.

Procedure
Pro Persona laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan propersona@vanderkruijs.com – reacties ontvangen wij graag zo spoedig als mogelijk, maar uiterlijk 20 oktober. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Mariella Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
De data voor de kandidaatgesprekken bij onze opdrachtgever worden z.s.m. gecommuniceerd.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer