pro persona

twee directeuren primair proces

Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. Wij bieden specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. De voor de cliënt meest effectieve behandeling is gebaseerd op de voorhanden zijnde degelijke wetenschappelijke kennis. De behandeling wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers, die op de hoogte zijn van de actuele stand van de wetenschap. Het behandel- of zorgplan wordt met de cliënt doorgenomen. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig getoetst. Wij behandelen zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan kunnen cliënten in onze klinische voorzieningen worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.
Pro Persona heeft een herijking van de missie en visie gedaan. Externe en interne ontwikkelingen vragen om een missie en visie waarmee Pro Persona nog wendbaarder, innovatiever en flexibeler wordt. Hierbij staat centraal wat de maatschappij en de cliënt/cliëntreis van Pro Persona vraagt. De missie en visie geven richting aan de ontwikkeling van de organisatie.

Motto:
“Het begint met aandachtig luisteren!”

Missie:
“Met hart voor de zorg en verstand van behandelen, helpen wij mensen met een psychische hulpvraag. Dat doen wij met de cliënt en bij voorkeur in nauwe samenwerking met het netwerk van de cliënt en andere zorgverleners.”
 
Kernwaarden:
“Wij gaan uit van maximale eigen regie bij de cliënt, waarbij wij hem/haar en zijn/haar omgeving benaderen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Wij zijn wendbaar en innovatief met een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt tot uiting in alle samenwerkingsrelaties, zowel binnen als buiten de organisatie.”

Het is onze doelstelling om een excellente zorgaanbieder te zijn waar de cliënt centraal staat en we innovatief en flexibel zorg aanbieden. Al onze inspanningen zijn gericht op het bieden van doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen. Wij doen dit samen met de cliënt en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving.

Om dit te realiseren werken we samen met relevante partijen in de keten om het herstelproces van onze cliënt optimaal te ondersteunen. De kwaliteit van onze professionals, ondersteuners en management zien we als de doorslaggevende factor voor het bereiken van goede kwaliteit van zorg.

Bij het vaststellen van de nieuwe hoofdordening van Pro Persona is het type dienstverlening aan de cliënt leidend geweest. Het resultaat is een hoofdordening waarbij naast de Pompestichting onderscheid wordt gemaakt tussen:
 • Wolfheze,
 • Voortgezette Behandeling & Neuropsychiatrie,
 • Pro Persona Connect,
 • Spoedeisende & Netwerkgerichte GGZ (Midden en Zuid).
Dit functieprofiel voor de directeur is gericht op de laatstgenoemde vier organisatie-onderdelen.

Directiestructuur
Kenmerkend voor de wijze van organiseren en sturen binnen de gehele organisatie is dat vanaf de zorgprofessional op de werkvloer tot aan de directie en Raad van Bestuur integraal gestuurd wordt op het bieden van kwalitatief goede zorg binnen de gestelde financiële kaders.

Dit betekent dat elk (van de 4 genoemde) organisatie-onderdelen een collegiale directie kent die gezamenlijk verantwoordelijk is voor zowel de kwaliteit van onze zorgdienstverlening als de bedrijfsvoering. De directeuren (in totaal 2 fte per organisatieonderdeel) verdelen, in samenspraak met de Raad van Bestuur, zelf de portefeuilles en zorgen daarbij voor een efficiënte werkverdeling. Elk directieteam kent in elk geval één directeur met een duidelijke zorginhoudelijke achtergrond.

Deze directeur kan tevens gedeeltelijk een rol vervullen als regiebehandelaar binnen de organisatie.

Het directieteam wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. Binnen elk organisatieonderdeel komen maximaal 2 managementlagen voor (directie en zorgmanagers). Het directieteam stuurt zelf zorgmanagers en mogelijk een aantal stafmedewerkers/ondersteuners aan. De directieleden bepalen gezamenlijk op welke wijze zij de aansturing binnen het eigen organisatieonderdeel concreet vormgeven. Daarbij sluiten zij vanzelfsprekend aan op de leidende principes en ontwerpcriteria voor de wijze van organiseren en sturen binnen Pro Persona.

Het feit dat het directieteam integraal verantwoordelijk is en collegiaal samenwerkt, betekent dat besluitvorming geschiedt op basis van overeenstemming tussen de directieleden. Dat geldt zowel voor de gemeenschappelijke aandachtsgebieden, als voor de verdeling in primaire en secundaire aandachtsgebieden. Dat is noodzakelijk om een integraal en gezamenlijk perspectief te kunnen behouden op het geheel van het organisatieonderdeel en zijn omgeving. Onderlinge vervangbaarheid, een gemeenschappelijk inzicht en overzicht en de eenheid van leiding zijn daarmee gediend.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De directeur die primair aanspreekpunt is voor de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:
 • de medezeggenschap van medewerkers, cliënten en indien van toepassing familie;
 • de verantwoordingslijn richting de Raad van Bestuur.

De aandachtsgebieden waarvoor het directieteam gezamenlijk verantwoordelijk is, zijn:
 • strategie en positionering van het organisatieonderdeel;
 • organisatieontwikkeling;
 • selectie en beoordeling zorgmanagers en evt. staf/ondersteuners;
 • kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid;
 • leerklimaat;
 • externe contacten.
De belangrijkste te behalen resultaten zijn:
 • Waardering van cliënten;
 • Waardering van medewerkers;
 • Goede kwaliteit van zorg;
 • Waardering van stakeholders;
 • Een financieel gezonde organisatie.

Eén van de directeuren fungeert als primair aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en neemt als zodanig deel aan het directieteamoverleg op Pro Persona niveau.

Het directieteam is bevoegd de handelingen te verrichten en besluiten te nemen die nodig zijn om de afgesproken resultaten te behalen en die passen binnen de vastgestelde begroting/het managementcontract, de procuratieregeling en het (HR)beleid van Pro Persona.

Uitgangspunt is enerzijds “verantwoording achteraf” afleggen en anderzijds proactief significante problemen of afwijkingen bespreekbaar maken met de Raad van Bestuur.

Belangrijk is dat het directieteam van het organisatieonderdeel in verbinding blijft met de rest van Pro Persona en nauw samenwerkt bij het optimaliseren van zorgprocessen met de collega-directeuren van andere organisatieonderdelen.

Een directeur kan tevens verantwoordelijk zijn voor een Pro Persona brede portefeuille.

Twee vacante posities primair proces
Op dit moment zoeken wij voor twee organisatieonderdelen een directeur primair proces, te weten:
 • Pro Persona Connect; en
 • Spoedeisende Netwerkgerichte GGZ Midden.
Voor Pro Persona Connect (regio-overstijgend) zoeken we hierin een kandidaat met een bedrijfskundig profiel c.q. bedrijfsvoeringsachtergrond.

Voor Spoedeisende en Netwerkgerichte GGZ Midden (locaties Arnhem-Ede) zoeken we hierin een kandidaat met een zorginhoudelijk profiel.

Profiel directeur
Hij/zij:
 • beschikt over een relevante (zorginhoudelijke en/of bedrijfskundige) academische opleiding met vervolgopleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, strategie en bedrijfsvoering;
 • kent de huidige ontwikkelingen/thema’s binnen de GGZ en heeft een heldere, langere termijn visie op deze zorg, passend bij de missie, visie en strategische doelstellingen van Pro Persona;
 • heeft meerjarige ervaring als directeur;
 •  heeft veranderkundige kennis en ervaring;
 • kent het HPO gedachtegoed en onderschrijft dit;
 • handelt proactief ten aanzien van de medezeggenschap van de cliëntenraad, die hij/zij voor raadpleging en advies als onmisbaar en waardevol ziet. Tevens onderhoudt hij/zij een relatie met de familieraad.
Hij/zij:
 • heeft een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de mensen (medewerkers en cliënten/patiënten) in de organisatie en daarbuiten (samenwerkingspartners/verwijzers), is voor hen zichtbaar;
 •  is maatschappelijk geëngageerd en heeft aandacht voor de “blik naar buiten”. Kan Pro Persona daarbij uitstekend vertegenwoordigen en de toegankelijkheid vergroten;
 • is gericht op samenwerking;
 • heeft een visie op de organisatieontwikkeling: geeft leiding aan veranderingen en doordenkt deze op effecten, verstaat de kunst van het daadwerkelijk implementeren;
 • geeft richting en ruimte binnen heldere kaders;
 • kan medewerkers “binden en boeien”;
 • is gericht op het verder versterken van professionaliteit, stimuleert een leerklimaat waarbinnen ruimte is voor innovatie en creativiteit;
 • is analytisch sterk en stuurt op procesinnovatie;
 • hecht groot belang aan participatie en medezeggenschap;
 • stuurt op resultaat en is daar consequent in, zonder de creativiteit en drive van medewerkers uit het oog te verliezen;
 • is toegankelijk; communicatief vaardig; overbrugt tegenstellingen en blijft in verbinding met mensen;
 • heeft gevoel voor humor;
 • is integer, geeft vertrouwen en het goede voorbeeld;
 • is een sterk verbinder.
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in FWG-schaal 80 of AMS-regeling + 10% (conform CAO).
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO en eventueel aanvullend beleid van Pro Persona.

Procedure
Pro Persona laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan propersona@vanderkruijs.com

Reacties kunnen tot 20 oktober worden ingestuurd. Geeft u alstublieft duidelijk aan voor welke van de twee posities u opteert. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Mariella Engels op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
De data voor de kandidaatgesprekken bij onze opdrachtgever worden z.s.m. gecommuniceerd.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer