Vertrouwen

Vanderkruijs, partner in executive search, hecht grote waarde aan de relatie met haar kandidaten en opdrachtgevers en hun privacy. De kandidaat van gisteren kan immers de opdrachtgever van morgen zijn. Op deze pagina informeren wij u over ons privacybeleid, welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als General Data Protection Regulation).
 
Het bureau
Vanderkruijs is een gespecialiseerd bureau voor search, selectie en evaluatie van eindverantwoordelijk management, bestuur en toezicht van publieke en private organisaties en ondernemingen in het spanningsveld tussen de overheid, markt en burger.
 
Website
Onze website (www.vanderkruijs.com) is te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Op onze website wordt gebruik van facultatieve cookies. De acceptatie van cookies heeft geen invloed op de werking van onze website. Verdere uitleg over de werking van onze cookies is te vinden op www.vanderkruijs.com/cookies.
 
Welke persoonsgegevens bewaart Vanderkruijs?
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening slaan wij de volgende gegevens van u op:
  • NAW gegevens;
  • Gegevens waarmee wij u op digitale wijze kunnen benaderen (emailadres en/of eventuele social media handles);
  • Huidige en (relevante) eerdere werkervaring;
  • Gegevens uit openbare bronnen die van belang (kunnen) zijn bij het beoordelen van uw beschikbaarheid;
Vanderkruijs deelt uw persoonlijke curriculum vitae alleen met opdrachtgevers, in het kader van een gegunde opdracht en na overleg met u. In het kader van marktverkenning kan het voorkomen dat (persoons-)gegevens uit openbare bronnen vertrouwelijk met opdrachtgevers worden gedeeld.
 
Verwerking persoonsgegevens
Vanderkruijs streeft ernaar haar netwerk te allen tijde actueel en relevant te houden. Wanneer u als kandidaat uw curriculum vitae aan ons stuurt, zullen wij deze gegevens bewaren.
 
Het verwerken van persoonsgegevens heeft betrekking op de uitvoering van onze kerntaken: executive search, selectie van kandidaten, en evaluatie van eindverantwoordelijk management.
 
Gegevens worden opgeslagen zo lang als nodig is voor het uitvoeren van een specifieke opdracht en/of een van onze kerntaken.
 
Tevens kan het voorkomen dat data verwerkt wordt voor het verbeteren van onze dienstverlening en het genereren van managementinformatie, het betreft hier informatie voor intern gebruik.
 
Informeren van onze relaties
Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden, zoals elektronische nieuwsbrieven. Wel kan het voorkomen dat Vanderkruijs u informeert over wijzigingen in onze organisatie die van belang kunnen zijn voor u.
 
Beveiligingsniveau
Vanderkruijs beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.
 
Alle Vanderkruijs medewerkers dragen te allen tijde zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie en prudente omgang met alle gegevens in het algemeen. Een geheimhoudingsclausule is onderdeel van ieder arbeidscontract binnen Vanderkruijs.
 
Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage (artikel 15 van de AVG), correctie of verwijdering (artikel 16 en 17 van de AVG) van uw persoonsgegevens. Alle verzoeken kunt u richten aan onze privacy officer, via vdk@vanderkruijs.com. Wij zullen uw verzoek dan zo snel mogelijk in behandeling nemen. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van behandeling van uw verzoek.
 
Overige contactgegevens van Vanderkruijs vindt u op www.vanderkruijs.com/contact.
 
Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Deze versie van het Privacy Statement is opgesteld in mei 2018.
 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Vanderkruijs omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan onze privacy officer via vdk@vanderkruijs.com.