Pro Persona

Circuitdirecteur Acute Zorg

Pro Persona is een organisatie die zich richt op het bieden van geestelijke gezondheidszorg, voornamelijk in zuid en midden Gelderland. De taken op het gebied van de algemene geestelijke gezondheidszorg zijn per 1 januari 2021 gebundeld in Stichting Pro Persona GGZ, voor zowel ambulante, outreachende, acute als klinische geestelijke gezondheidzorg. Pro Persona biedt forensische zorg aan via de Pompestichting. Samen met Pro Persona Holding vormen deze entiteiten de Pro Persona Groep.
De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit drie leden (Patricia Esveld, voorzitter, Marc Verbraak, lid en Rob Storms, lid). De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Pro Persona Holding zijn tevens bestuurder respectievelijk toezichthouder bij Stichting Pro Persona GGZ en de Pompestichting. Met ruim 3500 medewerkers (2300 fte) en een omzet van ongeveer € 260 miljoen is Pro Persona één van de grotere GGZ-aanbieders in Nederland.
 
Pro Persona biedt specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Daarbij richt Pro Persona zich met name op de meer kwetsbare cliëntenpopulatie met gecompliceerde psychische aandoening. Dat zijn aandoeningen waarbij tevens sprake is van complicaties. De voor de cliënt meest effectieve behandeling is gebaseerd op de voorhanden zijnde degelijke wetenschappelijke kennis. Pro Persona behandelt zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan, kunnen cliënten in de klinische voorzieningen worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.
 
Naast zorg biedt Pro Persona ook (beroeps)opleidingen en beschikt zij over twee TOPGGZ-afdelingen waar gespecialiseerde cliëntenzorg wordt gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandeling op het terrein van depressie en angst. Pro Persona vervult een sterke maatschappelijke rol en werkt breed samen met onder andere netwerkpartners, gemeenten en zorgverzekeraars.
 
Binnen Pro Persona wordt veel waarde gehecht aan participatie en medezeggenschap. De afgelopen periode is hierin succesvol geïnvesteerd. Ook in de toekomst zullen de inspanningen ten behoeve van een effectieve cliëntmedezeggenschap aandacht krijgen.
 
Verandertraject
Pro Persona heeft de afgelopen jaren een verandertraject ondergaan. Belangrijke doelstellingen daarbij waren:
 • Verbetering van de kwaliteit van de zorg, door onder andere planbare zorg effectief in te zetten, de ambulante zorg te intensiveren en te versnellen en het bieden van intensieve spoedzorg en hoogwaardige langdurige zorg;
 • Een efficiëntere en effectievere ondersteuning (wendbaar en flexibel werken, vastgoed, continu verbeteren en participatie in de beleidsontwikkeling);
 • Een financieel gezonde bedrijfsvoering. Opbrengsten en kosten moeten in evenwicht worden gebracht om noodzakelijke investeringen te kunnen doen.
 
Inrichting van de organisatie
Pro Persona is nu primair ingericht als een lijnorganisatie, waarbinnen integraal gestuurd wordt op inhoud en bedrijfsvoering vanuit resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE´s).
Afgelopen periode is er een evaluatie geweest van deze topstructuur waarbij een wijziging is aangebracht ter optimalisatie van deze RVE-structuur om de zorginhoudelijke, organisatorische- en besturingsstructuur beter op elkaar af te stemmen. De nieuwe hoofdordening en directiestructuur voor de primaire processen wordt daarin naar regio´s verdeeld. Dit is niet alleen wenselijk om het zorgproces te versoepelen, zowel voor medewerkers als cliënten, maar ook om lokaal nauwer aan te kunnen sluiten bij het sociale domein en de netwerkpartners in het licht van de maatschappelijke transformatieopgaven (onder andere GALA en IZA). Regionale sturing op ambulante netwerken wordt de komende jaren steeds belangrijker. Organisatorisch heeft de regionale inrichting tevens als voordeel dat er per locatie vanuit een locatiedirectie een beleid is op financiën, HR, ICT, vastgoed facilitair en het relatiebeheer in de regio.  
 
In de nieuwe hoofdordening zijn er zeven RVE´s, waarvan er vier zijn ingericht voor de locaties, en waarbij een aantal bovenregionale functies wordt toegevoegd aan deze locaties. Deze bovenregionale functies zijn: Preventie aan de RVE Arnhem, TOPGGZ aan de RVE Nijmegen en Doven & Slechthorenden zorg aan de RVE Veluwe Vallei. Daarnaast zullen de jeugdteams worden gebundeld in een aparte RVE Jeugd. De nieuwe indeling ziet er dan als volgt uit:
 • Wolfheze: Multicomplexe zorg, neuropsychiatrie
 • Regio Arnhem: WijkGGZ, ambulant (poliklinisch planbaar), outreachend (FACT), acuut inclusief kliniek, ouderen en preventie
 • Regio Nijmegen: WijkGGZ, ambulant (poliklinisch planbaar), outreachend (FACT), acuut inclusief kliniek, ouderen en TOPGGZ
 • Regio Rivierenland: WijkGGZ, ambulant (poliklinisch planbaar), outreachend (FACT), acuut inclusief kliniek en ouderen
 • Regio Veluwe Vallei: WijkGGZ, ambulant (poliklinisch planbaar), outreachend (FACT), acuut inclusief kliniek, ouderen en D&S
 • JeugdGGZ
 • De Pompestichting: Forensische zorg
Ter ondersteuning van het primaire proces is er op centraal niveau Pro Persona Services, een Bestuurskwaliteitsbureau en een Centraal Bureau Geneesheren-Directeuren.
 
Circuitdirecteur Acute Zorg
In de herziene topstructuur wordt een nieuwe positie gecreëerd, de positie van circuitdirecteur. Er komen vier circuitdirecteuren met een zorginhoudelijk profiel in de combinatie van zorgverlening en directietaken. We onderscheiden vier circuits: poliklinische planbare zorg, acute zorg (crisisdienst, IHT en HIC), outreachende zorg (FACT en WijkGGZ) en ouderen. De verantwoordelijkheid van deze directeuren is om circuits van zorgprofessionals te organiseren over de vier regio’s heen. Deze circuits hebben als doel om de deskundigheid ten aanzien van de verschillende typen zorgaanbod op peil te houden, de ontwikkeling en innovatie aan te jagen met het gebruik van de aanwezige kennisinfrastructuur. Door het toevoegen van circuitdirecteuren met een locatie overstijgende verantwoordelijkheid, wordt bereikt dat er in alle vier de regio´s een gelijke kwaliteit van zorg geborgd wordt en dat de innovatiekracht versterkt wordt doordat een gezamenlijke cyclus van ontwikkeling en innovatie ontstaat.
Inmiddels zijn drie van deze vier directieposities vervuld. Voor de acute zorg zoeken we een circuitdirecteur met ervaring en expertise in de acute zorg. Hierbij gaat de voorkeur uit naar kandidaten met een verpleegkundig-specialistische dan wel een medisch-inhoudelijke achtergrond.
 
Plaats in de organisatie
De circuitdirecteur ontvangt leiding van de Raad van Bestuur. Geeft functioneel leiding aan inhoudelijk coördinatoren, kringvertegenwoordigers en kringexperts. Kan direct leiding geven aan stafmedewerkers. De circuitdirecteur kent een locaties overstijgende verantwoordelijkheid, zodat er in alle vier de regio’s een gelijke kwaliteit van zorg geborgd wordt en een gezamenlijke cyclus van ontwikkeling en innovatie van het zorginhoudelijke portfolio ontstaat.
Dit gebeurt vanuit de leiderschapsvisie op meerstemmigheid en gedeeld leiderschap. Deze visie gaat uit van een cultuur binnen het directieteam waarbij iedere directeur erkent dat niemand individueel in staat is om de huidige vraagstukken op te lossen, respect heeft voor de inbreng en kennis van de ander, open staat voor dialoog en bereid is om de eigen overtuigingen uit te dagen.
 
Kerndoel van de functie
Innoveren, ontwikkelen en onderhouden van het zorginhoudelijk portfolio van het eigen circuit alsmede de lijnorganisatie ondersteunen bij de implementatie van het inhoudelijk beleid op gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg en een methodische werkwijze. Draagt inhoudelijk bij aan de evaluaties van het zorginhoudelijk portfolio en innovaties en stuurt de PDCA-cyclus op het zorginhoudelijke portfolio aan. Is eigenaar van één of meerdere kennisnetwerken met daarin kenniskringen en stuurt daarmee het proces van leren en innoveren mede aan.
 
Kwaliteit van zorg en innovatie
Het zorginhoudelijk portfolio resulteert in de beste behandeleffecten en een verhoogd organisatierendement:
 • Inhoudelijke ontwikkeling en innovatie van het zorginhoudelijk portfolio is conform de wetenschappelijke standaard in het vakgebied;
 • Kwaliteit (effectiviteit, state of the art), veiligheid, betaalbaarheid/doelmatigheid en toegankelijkheid zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het circuit;
 • Zorgconcepten zijn samenhangend ontwikkeld, consistent en passend binnen de behandelvisie van Pro Persona;
 • Integrale afwegingen omtrent doeltreffend- en doelmatigheid van behandelmethoden en therapieën worden op basis van zorginhoudelijke evaluaties voortdurend gemaakt en afgesloten met besluiten;
 • Kennis wordt gedeeld en het professioneel handelen van professionals ontwikkeld;
 • Landelijke ontwikkelingen en actueel toegepast wetenschappelijk onderzoek zijn geïmplementeerd in het behandelbeleid.
 
Inhoudelijk leiderschap
De circuitdirecteur geeft vanuit zorginhoudelijk gezag sturing aan de ontwikkeling en innovatie van het circuit:
 • Vervult een voorbeeldrol als sleutelfunctionaris en heeft zelf een signalerende functie als het gaat om het bewaken van de kwaliteit van de uitvoer van het zorgportfolio van het circuit, naast en aanvullend op de verantwoordelijkheden van de lijnorganisatie hierin;
 • Versterkt de deskundigheid van inhoudelijk coördinatoren en medewerkers binnen het circuit;
 • Adviezen passen bij de te verwachten zorginhoudelijke ontwikkelingen en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek conform het goedgekeurde jaarplan;
 • Vervult een voorbeeldrol, het bevorderen van de deskundigheid en de adviezen de principes van integrale verantwoordelijkheid zoals omschreven door de organisatie.
 
Functie-eisen
Hij/zij:
 • beschikt over een relevante zorginhoudelijke kennis (bijvoorbeeld verpleegkundig-
 • specialist, psychiater) aangevuld met vervolgopleidingen bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap dan wel veranderkunde;    
 • kent de huidige ontwikkelingen/thema’s binnen de GGZ en heeft een heldere, langere termijnvisie op deze zorg, passend bij de missie, visie en strategische doelstellingen van Pro Persona;
 • heeft veranderkundige kennis en ervaring;
 • is goed in het motiveren en inspireren van zorgprofessionals vanuit een informele aansturing;
 • neemt zijn integrale verantwoordelijkheid vanuit de 4 P’s van Pro Persona (professionaliteit, persoonlijk leiderschap, poen en partnerschap) en geeft zo vorm aan gedeeld leiderschap waarin strategische verantwoordelijkheden tussen professionals gedeeld worden in plaats van dat verantwoordelijkheden verdeeld worden.
 • handelt proactief ten aanzien van de medezeggenschap van de cliëntenraad, die hij/zij voor raadpleging en advies als onmisbaar en waardevol ziet. Tevens onderhoudt hij/zij een relatie met de familieraad.
Hij/zij:
 • heeft een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de mensen (medewerkers en     cliënten/patiënten) in de organisatie en daarbuiten (samenwerkingspartners/verwijzers), is voor hen zichtbaar;
 • is maatschappelijk geëngageerd en heeft aandacht voor de “blik naar buiten”. Kan Pro Persona daarbij uitstekend vertegenwoordigen en de toegankelijkheid vergroten;
 • is gericht op samenwerking en kan met eventuele imperfecties in samenwerking omgaan en verdragen;
 • heeft het vermogen en de intentie in gesprek te gaan vanuit gelijkwaardigheid;
 • heeft een visie op de organisatieontwikkeling: geeft leiding aan veranderingen en doordenkt deze op effecten, verstaat de kunst van het daadwerkelijk implementeren;
 • geeft richting en ruimte binnen heldere kaders;
 • kan medewerkers “binden en boeien”;
 • heeft respect voor en vertrouwen in de competenties en intenties van anderen;
 • is gericht op het verder versterken van professionaliteit, stimuleert een leerklimaat waarbinnen ruimte is voor innovatie en creativiteit en het investeren in competenties;
 • is analytisch sterk en stuurt op procesinnovatie;
 • hecht groot belang aan participatie en medezeggenschap;
 • stuurt op resultaat en is daar consequent in, zonder de creativiteit en drive van medewerkers uit het oog te verliezen;
 • is toegankelijk; communicatief vaardig; overbrugt tegenstellingen en blijft in verbinding met mensen;
 • is responsief, want staat open voor wederzijdse beïnvloeding en voor wederkerigheid (geven en nemen);
 • heeft het vermogen de onzekerheid en complexiteit te verduren waarmee gedeeld leiderschap gepaard gaat;
 • is gezagsvol vanuit professie, geeft vertrouwen en het goede voorbeeld.
 
Arbeidsvoorwaarden
De formatie van deze positie is verdeeld in de beleidsmatige directieverantwoordelijkheid in combinatie met de zorginhoudelijke behandeling van cliënten. De verdeling hierin zal nader met kandidaten worden afgestemd. De functie is ingedeeld in FWG-schaal 80 of AMS-regeling + 10% (conform CAO). Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO en eventueel aanvullend beleid van Pro Persona.
 
Procedure
Pro Persona voert zowel intern als extern een sollicitatieprocedure voor de invulling van deze positie. Voor de inhoudelijke complementariteit in het team worden specialisten art. 14 Wet BIG expliciet uitgenodigd te reageren, waaronder in het bijzonder verpleegkundig-specialisten en psychiaters.
Deze procedure wordt bijgestaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.