Pro Persona

Lid Raad van Bestuur

Pro Persona is een organisatie die zich richt op het bieden van geestelijke gezondheidszorg, voornamelijk in Gelderland. De taken op het gebied van de algemene geestelijke gezondheidszorg zijn per 1 januari 2021 gebundeld in Stichting Pro Persona GGZ voor zowel specialistische geestelijke gezondheidzorg als voor basis geestelijke gezondheidszorg. Pro Persona biedt forensische zorg aan via de Pompestichting. Samen met Pro Persona Holding vormen deze entiteiten de Pro Persona Groep.
De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit twee leden (Patricia Esveld, voorzitter, en Marc Verbraak, lid). De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Pro Persona Holding zijn tevens bestuurder respectievelijk toezichthouder bij Stichting Pro Persona GGZ en de Pompestichting. Er is een gemeenschappelijk overleg van de cliëntenraden waarmee de Raad van Bestuur constructief overleg heeft. Met ruim 3500 medewerkers (2300 fte) en een omzet van ongeveer 260 miljoen is Pro Persona één van de grotere GGZ-aanbieders in Nederland.
Pro Persona biedt specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. De voor de cliënt meest effectieve behandeling is gebaseerd op de voorhanden zijnde degelijke wetenschappelijke kennis. Pro Persona behandelt zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan kunnen cliënten in de klinische voorzieningen worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.
 
Naast zorg biedt Pro Persona ook opleidingen en beschikt over twee TOPGGZ-afdelingen waar gespecialiseerde cliëntenzorg wordt gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandeling op het terrein van depressie en angst. Pro Persona vervult een sterke maatschappelijke rol en werkt breed samen met onder andere ketenpartners, gemeenten en zorgverzekeraars.
 
Binnen Pro Persona wordt veel waarde gehecht aan participatie en medezeggenschap. De afgelopen periode is hierin succesvol geïnvesteerd. Ook in de toekomst zullen de inspanningen ten behoeve van een effectieve cliëntmedezeggenschap aandacht krijgen.
 
Verandertraject
Pro Persona heeft de afgelopen jaren een verandertraject ondergaan. Belangrijke doelstellingen daarbij waren:
• Verbetering van de kwaliteit van de zorg, door onder andere planbare zorg effectief in te zetten, de ambulante zorg te intensiveren en te versnellen en het bieden van intensieve spoedzorg en hoogwaardige langdurige zorg;
• Een efficiëntere en effectievere ondersteuning (wendbaar en flexibel werken, vastgoed, continu verbeteren en participatie in de beleidsontwikkeling);
• Een financieel gezonde bedrijfsvoering. Opbrengsten en kosten moeten in evenwicht worden gebracht om noodzakelijke investeringen te kunnen doen.
 
 
Inrichting van de organisatie
Pro Persona is nu primair ingericht als een lijnorganisatie, waarbinnen integraal gestuurd wordt op inhoud en bedrijfsvoering. Integrale sturing vindt plaats op alle niveaus binnen de organisatie (van regiebehandelaar tot Raad van Bestuur). Elk organisatieonderdeel kent een duale directie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor inhoud en bedrijfsvoering. De organisatie kent de volgende organisatieonderdelen:
 • Pro Persona Connect (GBGGZ & planbare SGGZ, Jeugd);
 • Spoedeisende en netwerkgerichte GGZ (Acuut, FACT, Ouderen en klinische zorg);
 • Pompestichting (forensische zorg);
 • Multi Complexe Zorg, voortgezette behandeling en neuropsychiatrie.
Om goed aan te kunnen sluiten op de netwerkpartners in de regio is voor het organisatieonderdeel Spoedeisende en Netwerkgerichte GGZ gekozen om deze te verdelen in regio Midden en regio Zuid, conform de veiligheidregio’s. Ter ondersteuning van het primair proces is er Pro Persona Services, een Bestuurskwaliteitsbureau en een Centraal Bureau Geneesheren-Directeuren.
 
Cultuur
Pro Persona is een organisatie met betrokken professionals, die grote aandacht hebben voor de kwaliteit van zorg en daarbij ook het beste willen voor de (complexe) doelgroep. Dit staat soms op gespannen voet met de financierbaarheid van de zorg. Een kenmerk van Pro Persona is dat er veel plannen, ideeën en programma’s zijn om de zorg te optimaliseren, maar dat kaders, heldere sturing, executie van plannen, betrouwbare stuurinformatie en aandacht voor bedrijfsvoering in de loop der tijd achtergebleven zijn. Sturing op proces, aandacht voor bedrijfsvoering ook waar het gaat om het verbinden van de zorg met de financiering, kostenbewustzijn en het nakomen van afspraken zijn thema’s waarop Pro Persona zich verder kan en moet ontwikkelen. Ook het verder door ontwikkelen van cliëntmedezeggenschap staat op de agenda.
 
Recente ontwikkelingen
De druk vanuit de maatschappij, politiek, gemeenten en zorgverzekeraars op de GGZ om een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid te vervullen neemt toe. Pro Persona bevindt zich in een complex krachtenveld door de hoeveelheid gemeenten en verzekeraars en de breedte van de zorg die geleverd wordt (generalistische basis GGZ, specialistische GGZ, Wet Langdurige Zorg en forensische zorg). De toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde professionals en de noodzaak om wendbaar te zijn maken de uitdaging voor Pro Persona des te groter.
 
Binnen de GGZ is de laatste jaren veel veranderd door onder andere ingrijpende stelselwijzigingen en snel veranderende wet- en regelgeving. Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Dit betekent een (geheel) andere manier van declareren die consequenties heeft voor de wijze van registreren door professionals. Invoering van dit prestatiemodel is een majeure operatie. Door de veranderde wijze van declareren en vergoeding zijn zaken inzichtelijk geworden die voorheen minder opvallend waren. Denk hierbij aan de verhouding tussen directe en indirecte tijd, die meer dan voorheen de cliëntgebonden tijd (‘productie’) van de zorgprofessionals inzichtelijk maakt.
 
Financiële situatie en vastgoed
De Pro Persona Groep als geheel schrijft jaarlijks zwarte cijfers, maar Stichting Pro Persona GGZ heeft het financieel zwaar. De financiële situatie is momenteel zorgelijk te noemen en heeft geleid tot verhoogde aandacht van de banken. Inmiddels is er een programma opgezet om het financieel resultaat te verbeteren. Samen met een financieel directeur ad interim wordt hard gewerkt aan ‘de basis op orde’; het stabiel inrichten van de financiële kolom en aan het verbinden van het primair proces, de zorg, aan de financiële doelstellingen en kaders. Begin 2023 zal overigens worden gestart met de werving van een nieuwe financieel directeur.
 
Pro Persona heeft een grote vastgoedopgave de komende jaren. Onderhoud, nieuwbouw en vernieuwbouw staan op de agenda. Pro Persona is eigenaar van een aantal terreinen. Er ligt de komende jaren een forse investeringsuitdaging (€ 100 miljoen) waar een heldere vastgoedstrategie en een meerjarenvisie voor moet worden ontwikkeld. Dit betekent dat grote aandacht vereist is voor de strategische vastgoedplanning en de financierbaarheid van het vastgoed. De vastgoedstrategie en meerjarenvisie worden ontwikkeld samen met de directeur vastgoed.
 
Uitbreiding Raad van Bestuur
Recent is besloten de Raad van Bestuur uit te breiden met een derde lid met specifieke expertise op het gebied van financiering in de zorg en vastgoed, zo mogelijk kennis van de brede bedrijfsvoering. De hoeveelheid van onderwerpen die bestuurlijke aandacht vragen rechtvaardigt momenteel een uitbreiding naar drie leden.
 
Redenen om de Raad van Bestuur uit te breiden met (nog) meer specifiek financiële expertise zijn zoals aangegeven de invoering van het zorgprestatiemodel, de vastgoedportefeuille en de huidige financiële situatie die baat heeft bij rendementsverbetering en kostenbesparing. Een gezonde bedrijfsvoering is immers nodig om duurzaam en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren, een goed werkgever te kunnen zijn en om te kunnen blijven investeren in vastgoed, opleiding, research, innovatie en technologie die het primaire proces ten goede komt. De verwachting is dat een uitbreiding van de Raad van Bestuur met een derde lid bijdraagt aan de oplossing van de problemen waar Pro Persona zich momenteel voor gesteld ziet.
 
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is er voor de gehele Pro Persona Groep en voelt zich als team verantwoordelijk voor de gehele organisatie. In onderlinge afstemming en rekening houdend met de portefeuilleverdeling is de Raad van Bestuur als geheel verantwoordelijk voor de strategie en koers van de organisatie. Alle bestuurders leggen ieder voor zich en in gezamenlijkheid verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De gezamenlijke kennis en ervaring van de Raad van Bestuur omvat de totale dienstverlening van Pro Persona.
 
Het nieuwe lid Raad van Bestuur
Het derde lid Raad van Bestuur richt zich op de financiële koers ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie, de kwaliteit van de financiële en bedrijfsmatige sturing, de (deels ingezette) opbouw van een goede interne financiële structuur en de planning- en control-cyclus.
Het lid Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategische vastgoedportefeuille en -planning. Is eerste gesprekspartner van banken, zorgverzekeraars en gemeenten (vastgoed).
 
De nieuwe bestuurder heeft:
 • brede vakinhoudelijke expertise en ervaring op het gebied van financiering in de zorg, vastgoed en bedrijfsvoering. Ervaring in de GGZ en hart voor de doelgroep zijn een pre;
 • een financiële achtergrond en opleiding (registeraccountant, (bedrijfs)economie etc);
 • een strategisch-bestuurlijk manier van kijken en is (bij voorkeur) bestuurlijk ervaren,
 • ervaring met en in de zorgketen (verzekeraars, banken, externe toezichthouders) en is een ervaren onderhandelaar;
 • een oriëntatie op de lange termijn. De bestuurder overziet het geheel en kan zich daarnaast goed verplaatsen in de meer operationele praktijk. Is daadwerkelijk in staat het primair proces, de zorg, te verbinden met de financiële uitdagingen en vice versa;
 • is als persoon stevig, koersvast en geloofwaardig op de inhoud;
 • aantoonbare ervaring in het behalen van succesvolle resultaten bij het sturing geven aan en implementeren en borgen van verandertrajecten met behoud van binding met medewerkers en organisatie.
 
Aanstelling
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de WNT (klasse V).
De uitbreiding van de RvB met een derde lid geldt voor een periode van vier jaar. Na drie jaar zal worden geëvalueerd of na deze periode nog een driehoofdige RvB noodzakelijk is of dat kan worden volstaan met een tweehoofdige RvB.
 
Procedure
Pro Persona laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 5 oktober een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Ingeborg Spies op 020-7267270.
 
Als onderdeel van deze procedure nemen we de HFM leiderschapstest af bij kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met onze opdrachtgever.
 
Planning
De procedure is gericht op zo mogelijk een start van het nieuwe lid Raad van Bestuur per 1 januari 2023. Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de volgende procedure:
 • Eerste ronde van gesprekken met de selectiecommissie in week 41
 • Een tweede ronde van gesprekken met adviescommissies bestaande uit de overige leden RvT en RvB en uit een representatieve vertegenwoordiging uit de organisatie in week 42
 • Eventueel een tweede gesprek met de selectiecommissie in week 43
 • Een ronde van gesprekken met de ondernemingsraad en de cliëntenraad
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer