Arkin

voorzitter raad van toezicht

Arkin is al jaren één van de grotere GGZ-instellingen in Nederland en beschikt over een zeer brede en gevarieerde expertise. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid bieden de specialismen van Arkin goede zorg voor alle cliënten. Voor cliënten die meerdere specialismen nodig hebben biedt de specialistische zorg in breedte een uniek aanbod van zorgdienstverlening. 

Missie:
Samen zijn we Arkin, dé expert op het gebied van psychische zorg. Samen maken we ons sterk voor de mentale veerkracht van onze cliënten. We beschikken over een breed palet aan kennis en vaardigheden naar de laatste wetenschappelijke inzichten. We zijn in staat om deze, óók bij de meest ernstige problematiek en in de meest ingewikkelde situaties, praktisch en persoonlijk in te zetten voor onze cliënten én hun naasten. We lopen voorop als het gaat om innovatieve zorg en waarborgen daarmee toegankelijke, effectieve en betaalbare zorg voor onze cliënten en hun naasten.
 
De kernwaarden Nieuwsgierig zijn, Lef tonen, Verbinding maken vormen hierin het hart van de organisatiecultuur.
 
Mede door de COVID-19 pandemie zeilt Arkin scherp aan de wind. Er is een aantal externe ontwikkelingen en veranderingen die sterk van invloed zijn op de Arkin organisatie en op de missie van Arkin, zoals:
 
 • De veranderende wet- en regelgeving zoals de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg.
 • Groeiende vraag naar specialistische GGZ
 • De wachtlijstenproblematiek
 • Toenemende schaarste van personeel
 • Veranderende bekostiging GGZ zorg door  het zorgprestatiemodel
 • Toenemende druk op kostenbeheersing vanuit de zorgverzekeraars
 • Inkoopbeleid van zorgverzekeraars: sterke behoefte aan meerjarenafspraken en langdurende contracten
 • Veranderende samenleving met toename van nieuwe (complexe) zorgvragen
 • Toenemend groot belang van samenwerking met ketenpartners en externe stakeholders
 • Vergaande digitalisering
 • Imago en reputatie van de GGZ-sector
 
Voor de komende jaren zijn er een aantal doelstellingen geformuleerd die richting geven aan alle specilialismen en onderdelen van Arkin. Tegelijkertijd biedt het aan medewerkers en management volop ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit in het vormgeven en uitvoeren van de zorg in gezamenlijkheid met cliënten en hun naasten.
 

Strategische prioriteiten
 • Cliënt, behandelaar en naaste(n) vormen samen een sterk team
 • Focus op doorgroei binnen de driehoek Amsterdam-Utrecht-Amersfoort
 • Bij Arkin staat de medewerker op één: de medewerker zet in zijn dagelijks werk de cliënt in alles op één en daarom zet Arkin de medewerker in alles op één!
 • Innovatie & Digitalisering
 • Financieel Perspectief
 
Meer informatie over de organisatie kunt u terugvinden via www.arkin.nl
 
Governance
De raad van bestuur van de stichting legt verantwoording af aan de raad van toezicht die uit zes leden bestaat. De raad van bestuur bestaat uit twee personen, een voorzitter en lid raad van bestuur, die eindverantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie. De raad van bestuur legt actief verantwoording af over de wijze waarop zij invulling geeft aan de governanceprincipes conform de Governancecode Zorg 2017.
 
Raad van toezicht
De primaire taak van de raad van toezicht (RvT) is het houden van integraal toezicht op de maatschappelijke opdracht van de organisatie. Dit betekent een integraal zicht op externe ontwikkelingen, kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. De RvT heeft in zijn toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. De RvT toetst of de raad van bestuur bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle betrokken partijen.
Een andere taak van de RvT is de advies en klankbordfunctie voor de RvB.
Als werkgever van de RvB is de RvT verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur.
Met de benoeming van de huidige voorzitter raad van bestuur en de te verwachten benoeming van een vast lid raad van bestuur na de zomer van 2021, beschikt Arkin over een uitstekend gekwalificeerde raad van bestuur  die aan de slag gaat met de uitwerking en borging van bovenstaande strategische doelstellingen.
 
Binnen de RvT zijn drie commissies ingesteld:
 
 • De Financiële commissie (FC);
 • Commisie kwaliteit (CK);
 • De Remuneratiecommissie (RC).
 
Binnen deze commissies zijn de portefeuilles Financiën, Zorg, Cliëntenraad, Juridische zaken, Kwaliteit & Veiligheid, Governance, Ondernemingsraad en ICT verdeeld. Jaarlijks vinden er 6 reguliere vergaderingen plaats voor de RvT, 5 voor de FC, 5 voor de CK en 2 voor de RC, waarbij ook de RvB aanwezig is. Tijdens deze vergaderingen worden formele stukken besproken en is er ruimte om op actuele thema’s de nadere verdieping te laten plaatsvinden.
 
De RvT bevordert waar nodig de eigen deskundigheid. Jaarlijks vindt een evaluatie van het eigen functioneren plaats.
 
De RvT heeft jaarlijks een of meerdere heibijeenkomsten en heeft jaarlijks contactmomenten met de centrale ondernemingsraad, de cliëntenraad en de Naastbetrokkenenraad en daarnaast met overige interne/externe gremia. De RvT bezoekt in principe voorafgaand aan elke vergadering gedurende 1,5 uur een locatie van Arkin waar zorg wordt geboden.
 
Vacature voorzitter raad van toezicht
In verband met het aflopen van de wettelijke termijnen van de huidige voorzitter Jolande Sap ontstaat de vacature van voorzitter RvT per 24 maart 2022 a.s.
De raad van toezicht is dusdanig samengesteld dat ze haar taak naar behoren kan  invullen. De leden beschikken over:
 
 • Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Arkin in het bijzonder;
 • Een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • Het vermogen van de raad van toezicht om onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzicht van elkaar en de raad van bestuur;
 • Een adequate advies en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.
 
Algemeen profiel van de raad van toezicht als geheel
 
 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Arkin;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om het beleid van Arkin en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Arkin stellen;
 • Inzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 
Specifiek profiel voorzitter raad van toezicht:
 • Beschikt over brede bestuurlijke ervaring op het terrein van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in het sociale domein;
 • Beschikt over ruime toezichthoudende ervaring tevens in de rol van voorzitter; heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 • Heeft diepgaande kennis van en ervaring met good governance, is integer, open en transparant en handelt vanuit de professionele bedoeling van de governance code;
 • Heeft een visie op de toegevoegde waarde van cliëntmedezeggenschap;
 • Beschikt over een verbindende stijl en is sterk in de rol van klankbord en sparringspartner op strategisch niveau. Kan onderwerpen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken aan de orde stellen en de raad van bestuur kritisch opbouwend bevragen over de lange termijn strategie;
 • Hanteert een goede balans tussen afstand en nabijheid, gaat uit van vertrouwen en beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en raad van bestuur;
 • Kan vanuit een gemeenschappelijke visie op governance op coachende wijze bouwen aan het team binnen de RvT en stimuleert hierin de complementariteit, diversiteit & inclusiviteit;
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;
 • Nabije bekendheid met de GGZ, onder andere als naastbetrokkene van een (ex)-cliënt, is een aanbeveling;
 • Kiest bewust voor deze rol bij Arkin, heeft op dit moment geen conflicterende belangen en verwacht deze ook niet te zullen krijgen.
 
De voorzitter wordt tevens lid van de remuneratiecommissie.
 
Bezoldiging
De bezoldiging voor de voorzitter bestaat uit een all inn bedrag van 21.736,- Euro per jaar inclusief reiskosten, vergoedingen, overige onkosten en opleidingskosten. Deze bezoldiging is afgeleid van de voor Arkin geldende WNT norm, waarbij adviezen van de NVTZ in acht zijn genomen.
 
Procedure
Arkin laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 11 oktober een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan arkin@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Mariëlla Engels op 020-7267274.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Een ronde van gesprekken op donderdag 28 oktober tussen 08.30 uur en 13.00 uur.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer