Da Vinci College

Lid College van Bestuur

7.500 studenten, 850 medewerkers, 16 vestigingen in de regio Drechtsteden en Gorinchem
Het Da Vinci College staat erom bekend dat het belang hecht aan innovatie, hybride onderwijs en aan een portfolio dat aansluit bij de economische structuur van de regio en toekomstgericht is. Voor zo’n 7.500 studenten en cursisten verzorgen bijna 850 medewerkers kwalitatief goed en vernieuwend onderwijs voor mbo en Educatie. De school heeft in totaal 16 vestigingen in Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Oud-Beijerland, Wijk en Aalburg en Zwijndrecht. In het voedingsgebied Drechtsteden wordt een groei voorspeld van ruim 14.000 banen op MBO-niveau in de komende tien jaar.
 
Zoals voor de meeste MBO-onderwijsinstellingen, geldt ook voor het Da Vinci College dat het werven van studenten aandacht vraagt: hoe kan het Da Vinci College toekomstige studenten boeien en binden? De school doet dat onder meer door een van de meest toegankelijke roc’s van Nederland te zijn, door de integratie van het leren op school en op de werkplek en door “een Leven Lang Ontwikkelen” centraal te stellen.
Het onderwijs van het Da Vinci College staat voor:
•         Aansprekend voor de (potentiële) student.
•         Responsief naar de arbeidsmarkt en de samenleving.
•         Grensdoorbrekend in zijn aanpak en systematiek.
•         Ontwikkel- en innovatiegericht naar het bedrijfsleven.
 
Het Da Vinci College profileert zich nadrukkelijk als grensdoorbrekend kennis- en opleidingscentrum van en voor de regio, met een landelijke uitstraling en de ambitie om ook internationaal van betekenis te zijn. Het strategisch beleidsplan 2019-2022 ‘Grensdoorbrekend onderwijs’ is daarvan de uitdrukking, geïnspireerd door de nieuwsgierigheid, de veelzijdigheid en de durf om buiten de paden te treden, net zoals Leonardo da Vinci. Het Da Vinci College wil over de muren van de eigen instelling heen kijken en grenzen doorbreken: tussen onderwijssystemen, tussen onderwijs en bedrijfsleven, tussen sectoren, tussen formeel en informeel leren, tussen leren en werken, tussen reëel en virtueel en tussen individuen en hun leefwerelden. Bij het opstellen van het strategisch beleidsplan is nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkelingen in de regio en naar de plannen van het kabinet en van de Europese Commissie. Een brede oriëntatie, gericht op samenwerking en met beide benen op de grond!

Het Da Vinci College is een sterke, betrouwbare netwerkorganisatie voor ondernemend leren. De moederstichting – de Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid – kent naast de publieke activiteiten van het Da Vinci College een holding BV, waarin private activiteiten worden verzorgd: contractonderwijs, cursussen en - in het kader van de WHW - erkend hoger onderwijs via HBO Drechtsteden.

Het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek scoorde hoog (7,2) en de financiële situatie is stabiel. Zoals een domeinleider het verwoordde: “Wij bieden echt mooi onderwijs aan”. Het Da Vinci College is een trotse school!

Uitdagingen en bestuurlijke opdracht
“Een leven lang ontwikkelen door onderwijs op maat, in een dynamische, positieve en stimulerende leeromgeving, waarin school en beroepspraktijk optimaal verweven worden in verbinding met de samenleving”: de visie van het Da Vinci College. Dat maakt dat het Da Vinci College vier belangrijke uitgangspunten heeft geformuleerd in haar onderwijsvisie
‘Toekomstgericht onderwijs’:
 
 1. Persoonlijke aandacht en begeleiding in een positief leerklimaat.
 2. Maatwerk en flexibel onderwijs.
 3. Hybride leeromgevingen en blended learning.
 4. Evalueren om te leren.

Welke uitdagingen spelen voor het Da Vinci College? Demografische ontwikkelingen zijn van invloed op het aantal studenten; het Da Vinci College heeft een klein voedingsgebied en de omringende roc’s zijn allemaal fors groter. Vraagstukken van macrodoelmatigheid zullen komende jaren eveneens een grotere rol gaan spelen. Dat dwingt het Da Vinci College komende drie á vier jaar tot strategische keuzes. De samenwerkingen die het Da Vinci College zoekt en opzet, worden in dat licht bekeken. Daarnaast is de samenwerking met bedrijven, zorginstellingen, overheden in de regio Zuid-Holland Zuid belangrijk en kan deze verder worden uitgebouwd: leren naast ondernemen en innoveren. Tot slot spelen het lerarentekort en de organisatieontwikkeling met het oog op vooroplopen in onderwijsmethodieken/-systemen een rol.
 
Over het college van bestuur

Het Da Vinci College kent een tweehoofdig college van bestuur (CvB). Het CvB is gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de onder de stichting ressorterende opleidingen en deelnemingen en voor de uitvoering van taken die de wet aan het bevoegd gezag van MBO-scholen opdraagt. Het CvB legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT). Er is sprake van een collegiaal bestuur, waarbij de voorzitter de rol van primus inter pares heeft.
 
Het CvB heeft een onderlinge verdeling van taken, nog in gezamenlijk overleg te bepalen. Het CvB is eindverantwoordelijk voor de strategische doelstellingen en de realisatie daarvan. Beleidsvorming gebeurt vanuit het geheel. Nadere invulling kan sectorgewijs plaatsvinden. Het CvB werkt in een open en transparante sfeer zodat adequate wederzijdse vervanging, ook op portefeuilles, mogelijk is.
 
Profiel college van bestuur
Het CvB combineert een bestuurlijke oriëntatie met een scherp gevoel en oog voor de organisatie van de primaire en bedrijfsvoering-processen en de kwaliteit daarvan. Van de leden van het CvB wordt verwacht dat zij een sterke maatschappelijke oriëntatie en politiek-bestuurlijke sensitiviteit hebben en die kunnen verbinden, naast generieke bestuurlijke kwaliteiten zoals passend bij een toonaangevende onderwijsinstelling.
 
De leden opereren vanzelfsprekend als collegiaal bestuur, maar hebben een autonoom profiel en eigen resultaatgebieden. Zij zijn zichtbaar, dagen elkaar uit door kritisch te zijn en kunnen kwesties vanuit verschillende perspectieven benaderen. Daarnaast hebben zij een passie voor onderwijs en oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het Da Vinci College. Het CvB is een warm voorstander van hybride, innovatief onderwijs en een leven lang ontwikkelen.
 
Ieder lid van het CvB is in staat om:
 • Sterk leiderschap te tonen.
 • Initiatiefrijk en ondernemend te handelen, kansen te grijpen en te creëren.
 • In dialoog met sectordirecteuren en domeinleiders een visie te ontwikkelen op toekomstgericht beroepsonderwijs en de positie van het Da Vinci College in haar maatschappelijke en regionale context.
 • Deze visie vervolgens te (laten) vertalen naar een plan van aanpak dat op inspirerende wijze in goede samenwerking met alle betrokken wordt geïmplementeerd.
 • Gemakkelijk te schakelen op strategisch niveau, met inzicht in de effecten op tactisch niveau.
 • Het Da Vinci College in externe contacten op een representatieve, zakelijke en enthousiasmerende wijze te vertegenwoordigen.
 • Leiding en ruimte te geven aan professionals.
 
Profiel lid college van bestuur
Naast bovenstaande aspecten geldt voor het lid CvB dat zij/hij eindverantwoordelijke ervaring heeft in een organisatie van minimaal gelijke omvang en maatschappelijk belang. Zij/hij heeft aantoonbare ervaring met het succesvol aansturen van complexe veranderopgaven binnen een onderwijsorganisatie en krijgt hierin de professionals goed mee.
 
Zij/hij spreekt niet alleen de bestuurlijke taal, maar ook die van het afnemend beroepenveld. Daarnaast heeft het lid CvB het vermogen maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen overzien en kan mede op grond daarvan richting helpen geven aan de strategie van de organisatie. Meerjarige ervaring in de complexe wereld van het beroepsonderwijs, bij voorkeur binnen het MBO, is noodzakelijk.
 
Het lid heeft hart voor de studenten en de medewerkers en heeft interesse in de volle breedte van de organisatie dus zowel het onderwijs als de bedrijfsvoering. Het lid heeft gevoel voor de diversiteit in de regio en daarmee de cultuur binnen de diverse vestigingen van het Da Vinci College.
 
Persoonlijkheid
Van het lid van het CvB wordt het volgende verwacht:
 • Communicatief vaardig, tactvol, diplomatiek en ook resultaatgericht.
 • Een samenwerker, die bij uitstek geschikt is om verbindingen te leggen en te benutten voor het Da Vinci College in regionaal en landelijk verband.
 • Een ondernemende en pragmatische mentaliteit, vanuit een bestuurlijk perspectief.
 • Beschikt over een visie op het vernieuwen en verbeteren van beroepsonderwijs.
 • Kan goed functioneren in een veranderende omgeving; begrijpt het onderwijsveld en kan daarin effectief bewegen.
 • Heeft een heldere visie op het strategisch positioneren van het Da Vinci College op de lange termijn.
 • Integriteit en ‘wijsheid’.
 • Ambitie, visie, creativiteit, analytisch vermogen, zakelijk en innovatief.
 • Mensgericht, betrokken, toegankelijk en inspirerend.
 • Heeft lef, toont karakter, is authentiek, heeft bestuurskracht, is een boegbeeld.
 • Weet stijl aan te passen aan wat de situatie vraagt.
 
Er is in de selectieprocedure expliciet aandacht voor complementariteit en persoonlijke klik tussen de voorzitter en het te werven lid CvB.
 
Wat wij van u vragen
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare ervaring en resultaten in een (bestuurlijke) eindverantwoordelijke functie.
 • Stevig én verbindend binnen complexe processen op (politieke) platforms met diverse, soms tegengestelde belangen.
 • Ervaring met “gedragen” strategieontwikkeling.
 • Zelfstandige, autonome positie in collegiaal CvB en naar externen kunnen innemen.
 • Visie op ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Gevoel voor het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld waarin het Da Vinci College opereert.
 
De procedure
Da Vinci College Dordrecht laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Somya Bouzaggou van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 18 november een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Somya Bouzaggou op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Planning
Kandidaten wordt gevraagd in elk geval rekening te houden met gespreksrondes vanaf eind november. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer