De Almeerse Scholen Groep

Twee leden van de Raad van Toezicht

De Almeerse Scholen Groep (ASG) staat voor goed en divers onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar. Ieder kind is anders, leert anders en ontwikkelt zich op een eigen manier. Door kwaliteit en diversiteit kan ASG kinderen de basis- of middelbare school bieden die bij hen past. Iedereen is welkom en dit maakt het scholenpalet van ASG veelkleurig en divers. Binnen ASG hebben scholen de ruimte om aan hun onderwijsprofiel een eigen invulling te geven. Op deze manier bereidt ASG zijn leerlingen voor op de maatschappij.
 
De Almeerse Scholen Groep is van invloed op de Almeerse samenleving inhoudelijk en als grote werkgever. Voor ruim 20.000 leerlingen verzorgt ASG het onderwijs. ASG is daarmee een van de grootste schoolbesturen van Nederland. Met 39 basisscholen, waarvan twee scholen voor speciaal basisonderwijs en acht scholen voor voortgezet onderwijs, geeft ASG kleur aan Almere. ASG is een scholengroep die onderling kennis, ervaring en ideeën met elkaar deelt en nauw met elkaar samenwerkt. Er zijn ruim 2300 medewerkers werkzaam bij ASG. De organisatie heeft een omzet van circa € 160 miljoen.
 

Visie

Leraren, ouders en leerlingen hebben baat bij kwalitatief en eigentijds onderwijs. Vooral in onze veeleisende en steeds veranderende maatschappij. ASG biedt alle leerlingen een vernieuwende en inspirerende leeromgeving, met nieuwe perspectieven voor de toekomst zodat ze het meest uit zichzelf kunnen halen en zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers. ASG sluit zijn leercultuur aan en anticipeert op wat de toekomst van de jongeren en het onderwijs vraagt. Alle kennis wordt ingezet om de jongeren zo goed mogelijk te begeleiden.
 

Kernwaarden

ASG heeft vier kernwaarden gedefinieerd. Deze waarden vormen de basis voor de organisatie en zijn een leidraad voor alles waar ze voor staat:
 • gezien worden; iedereen bij ASG is waardevol en wordt gezien. Gezien worden staat bij ASG voor goede bejegening en gelijkwaardigheid in de verbinding die met elkaar wordt aangegaan;
 • open; ASG is transparant en toegankelijk. Open naar elke leerling, collega en ouder. ASG staat open voor mensen met verschillende culturen en achtergronden;
 • vooruitstrevend; ASG heeft lef, wacht niet af en is actief op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs te innoveren en te verbeteren;
 • ambitieus; ASG heeft een cultuur van voortdurende verbetering van de kwaliteit van onderwijs. ASG legt de lat hoog en probeert het maximale uit de mogelijkheden van de leerlingen en zichzelf te halen.
 

Koers 22

De Almeerse Scholen Groep ziet globalisering, technische ontwikkelingen en individualisering (de eigen leervraag) als grote thema’s. De maatschappij verandert snel, innovaties volgen elkaar snel op. Dit ook in een wereld met afnemende groei, oog voor kansengelijkheid en toenemende lerarentekorten.
Dit vraagt nogal wat van de organisatie: het doorlopend bijhouden van de veranderingen en het zien en benutten van kansen.
Samen kleur geven aan goed onderwijs, daar staat ASG voor. Goed onderwijs op de scholen vraagt om een organisatie waar alle betrokkenen met elkaar samenwerken en elkaar versterken.
 
Met Koers 22 geeft het college van bestuur richting aan de gehele organisatie en creëert ruimte en voorwaarden voor de scholen om hun doelen te realiseren en resultaten te behalen.De ambities van ASG vragen om een raad van toezicht die vooruit kan denken met onze scholen. Met oog voor de missie, de visie en het belang van onze leerlingen, ouders en medewerkers. De raad van toezicht vervult haar toezichthoudende rol in een dynamische en uitdagende omgeving en is gedreven om – vanuit dezelfde ambities – een betrokken klankbord te zijn voor het college van bestuur.
 
Een viertal vensters geeft richting aan de Koers 22-ambities van de komende jaren. Ieder venster geeft een vertaling van wat 'samen kleur geven aan goed onderwijs' voor ASG betekent.
 • Goed en toegankelijk onderwijs. ASG streeft ernaar dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers op een manier die bij hen past. Daarom werkt ASG aan een stimulerende leercultuur die gericht is op kwaliteit, veiligheid en samenwerken. ASG realiseert samen met vakbekwame professionals, ouders en de betrokken partners in en om de scholen kwalitatief en eigentijds onderwijs voor álle kinderen in de stad en de regio.
 • Personeel in positie. ASG is een werkgever die medewerkers goed begeleidt in hun verdere professionalisering, aandacht heeft voor welzijn en uitdaagt tot groei en het nemen van regie. ASG creëert een ambitieuze leercultuur binnen ASG Academie en legt de verantwoordelijkheid voor het eigen leren en ontwikkelen bij de medewerker. Hierdoor dragen medewerkers samen bij aan een leercultuur en-gemeenschap.
 • De meerwaarde van ASG. Goed onderwijs bereikt ASG door samenwerkingen tussen scholen, professionals, ouders en leerlingen. ASG heeft een divers en op elkaar aansluitend aanbod en verbetert zichzelf voortdurend door het uitwisselen van kennis en ervaring. Dit doet ASG op verschillende manieren, zoals in de professionaliseringsprogramma's, koersplandagen, een ASG-brede personeelsvereniging en de ontwikkeling van een servicebureau. Hiermee is ASG continu op zoek naar het optimaliseren van de meerwaarde.
 • Partnerschap. ASG vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn, zowel bij de school als in het leerproces van hun kind. Hiermee vormen zij de schakel in het ontwikkelingsproces van de leerling. Met behulp van de medezeggenschapsraad kunnen ouders en medewerkers invloed uitoefenen op het beleid en besluitvorming binnen ASG. De organisatie heeft daarom besloten de medezeggenschap te organiseren in een overkoepelende raad. Daarnaast werkt ASG proactief samen met een breed scala aan partners. Als grootste werkgever en opleider van Almere draagt ASG een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van de stad en vult deze in door een actieve betrokkenheid.
 
Voor meer informatie over Koers 22 verwijzen wij u graag naar het beleidsdocument op de website van de Almeerse Scholen Groep: https://www.asg.nl/koersplan-2019-2022
 
Met het aflopen van de huidige periode van de Koers wordt dit jaar het proces opgestart voor de Koers 2023-2026.

Governance

ASG kent een raad van toezichtmodel. De dagelijkse aansturing is belegd bij het college van bestuur dat bestaat uit een voorzitter en een lid. Het college van bestuur werkt volgens een collegiaal model. Het college van bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Het primair onderwijs wordt aangestuurd door een clusterdirectie en een directeur per school. Het voortgezet onderwijs kent een rector per school. Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen wij u graag naar de website van de Almeerse Scholen Groep: http://asg.asg-almere.nl
 
Het tweehoofdige college van bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de onderwijsorganisatie. Hiermee is het college van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige inrichting van de organisatie, dat de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van leerlingen en collega's en de financiële continuïteit van ASG zijn gewaarborgd. Het college van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht hanteert de uitgangspunten van de onderwijsbrede governancecode. De raad van toezicht ziet toe op en adviseert het college van bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in.
 
De huidige raad van toezicht wordt gevormd door:
 • Ralph Pans (voorzitter);
 • Geiske Tol (vicevoorzitter);
 • Guillaume Jetten (uittredend);
 • Douwe Lodewijk (uitredend);
 • Geke vanVelzen;
 • FrankCornelissen.
 

Taken raad van toezicht

De raad van toezicht houdt op een dynamische en betrokken wijze integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen ASG. De raad van toezicht treedt op als inhoudelijk klankbord en neemt de werkgeversrol in voor het college van bestuur. Van de leden van de raad wordt verwacht dat zij onafhankelijke en kritische gesprekspartners zijn met een brede visie op onderwijs. De relatie tussen de raad van toezicht en het college van bestuur is professioneel, positief, constructief en transparant.
 
De raad van toezicht bewaakt:
 • belang en resultaat van het zorgvuldig uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van ASG;
 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van ASG op basis van de ambitieuze strategie (Koers22);
 • resultaten en toetst op de risico's verbonden aan de uitvoering van onderwijs vanASG;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • uitvoering van het beleid, de daarbij behorende cyclische bedrijfsprocessen en risicobeheersing;
 • kwaliteit en innovatie van onderwijs en onderzoek;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met interne en externestakeholders;
 • continuïteit van het bestuur van deorganisatie.

De raad van toezicht werkt met drie commissies die, gedelegeerd, zaken voorbereiden voor de reguliere vergaderingen:
 • de auditcommissie financiën; bespreekt zaken als het accountantsverslag, de jaarrekening en de begroting. De commissie draagt bij aan het aanscherpen van de P&C-cyclus en is betrokken bij vraagstukken als voorziening Groot Onderhoud en het reservebeleid vanASG;
 • de commissie kwaliteit, vitaliteit & governance; in de commissie wordt gesproken over onderwijs en kwaliteit, met name over de intensivering van de reeds ingezette lijn van de ontwikkeling van kwaliteit en de start die ASG heeft gemaakt met het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem met een overkoepelend en cyclisch karakter. Daarnaast spreekt deze commissie over HR en vitaliteit en ligt er de ambitie de focus te verbreden naar governancevraagstukken;
 • de remuneratiecommissie geeft vorm aan het werkgeverschap van de raad van toezicht. Zij voert onder meer de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het college vanbestuur.
 
Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht met veel plezier en inzet invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden van de raad van toezicht klankbord, verbinder en inspirator voor het college van bestuur. Een rol waar intensief, inzake specifieke projecten en het strategisch beleid, invulling aan wordt gegeven.
 
De raad van toezicht vergadert regulier circa zes keer per jaar. Aanvullend zijn er commissievergaderingen en wordt er twee keer per jaar overleg gevoerd met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).
 

Profiel raad van toezicht

Leden van de raad van toezicht beschikken over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en/of ervaring met specifieke inhoudelijke expertise. Alle leden hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij beschikken over een visie op het domein van onderwijs en hebben affiniteit met het veld waarin en de populatie waarvoor ASG actief is. Met oog voor de eigenheid van Almere en haar ontwikkeling als gemeente. De leden onderschrijven de doelstelling en het openbare karakter van ASG. Zij hebben toegevoegde waarde en leveren een bijdrage aan ASG vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden.
 
Kandidaten zijn zich persoonlijk bewust van de ontwikkelingen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs. De leden van de raad van toezicht hebben zicht op het strategisch management van organisaties met inhoudelijk gedreven professionals en leveren een bijdrage aan de raad van toezicht vanuit het besef van de maatschappelijke opdracht van ASG. Het kunnen omgaan met verandering en dynamiek is vereist. Kandidaten kunnen zich vanuit eigen achtergrond/ervaring inleven in de politiek/bestuurlijke context waarin het bestuur opereert en begrijpen de complexiteit van een schoolbestuur als ASG, die qua omvang en aanbod een van de grootste schoolbesturen in het funderend onderwijs is.
 
Kandidaten hebben ruime ervaring opgedaan in een professionele organisatie, waarbij (mede) verantwoordelijkheid is gedragen voor financiën, risicomanagement, informatiebeveiliging en huisvestingsbeleid. Daarnaast zijn kandidaten breed bedrijfsmatig onderlegd, hebben kennis van bedrijfsvoering, en overzien de financiële geldstromen binnen het onderwijs. Kandidaten zijn in staat inhoudelijk door te vragen en het beleid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering te toetsen aan de strategische doelstellingen van ASG.


De profielschets voor een lid raad van toezicht bevat de volgende algemene aspecten:
 • affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van destichting;
 • het vermogen en de attitude om het college van bestuur als klankbord terzijde te staan;
 • een teamspeler en een betrokken en verfrissende denker met het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • onafhankelijk in staat constructief-kritisch ook de gevoelige thema's bespreekbaar te maken;
 • een strategisch denker met een flexibele geest en onderzoekende houding;
 • vanuit vertrouwen elkaar en het college van bestuur durven te prikkelen en, vanuit gelijkwaardigheid en met respect, uit te dagen zonder hierbij de verbinding te verliezen;
 • werkend vanuit het besef van de onderscheidende posities van raad en college van bestuur; evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand met oog voor een ieders eigen rol;
 • oprecht geïnteresseerd en betrokken;
 • verbindend en sensitief op mens en proces, met een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en de eigen dynamiek van ASG;
 • relevant netwerk (in Almere en/of DenHaag);
 • heeft bij voorkeur persoonlijk of beroepsmatig binding met de stad Almere (Flevoland);
 • voldoende beschikbaarheid (en flexibiliteit);
 • (neven)functie(s) van de leden zelf en hun familieleden zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van ASG;
 • affiniteit en ervaring met/kennis van grootstedelijke vraagstukken en in staat dit in het perspectief van ASG in de context van Almere te plaatsen;
 • kennis van en ervaring met toezicht houden en/of bestuur van grote en complexe organisaties als ASG met een moderne kijk op governance.

Werving 2 leden van de raad van toezicht

De raad van toezicht van ASG is – aanvullend op bovenstaande algemene profielkenmerken - op zoek naar twee nieuwe leden die gezamenlijk de audit commissie bemensen:
 • een lid met een inhoudelijk financieel profiel: een gedegen financieel expert, met kennis van onderwijsfinanciering. Bedrijfsmatig, ondernemend, innovatief - financieel én strategisch onderlegd;
 • een lid met een financieel/bedrijfskundig-/bedrijfsvoeringprofiel: expertise op het gebied van bedrijfsvoering, in het bijzonder huisvesting, digitalisering/cyber security, ICT, financiën in relatie tot het bieden van modern en goed onderwijs. Iemand die denkt in nieuwe perspectieven, durft visionair te zijn en in staat is anderen uit te dagen hetzelfde te doen. Benoeming van dit lid geschiedt op voordracht van de medezeggenschap.
 

Diversiteit team raad van toezicht

In aanvulling op bovengenoemde profielkenmerken heeft de raad van toezicht bij zijn samenstelling oog voor een goede mix van leden inzake gedragen bestuurlijke ervaring en specifieke expertkennis. In algemene zin zijn leden integraal verantwoordelijk (generalist), hebben maatschappelijke feeling en een stevig moreel kompas. Daarnaast streeft de raad naar diversiteit in de eigen samenstelling (verhoudingen man/vrouw, leeftijd, culturele achtergrond).

Procedure

ASG laat zich in deze procedure bijstaan door Ila Kasem van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel CV) te sturen aan vdk@vanderkruijs.comVoor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Ila Kasem op 020-7267272.
We ontvangen graag uiterlijk 26 april 2022 uw korte motivatie, inclusief actueel CV.
De eerste ronde gesprekken vindt plaats op woensdag 18 mei 2022 tussen 09.00-14.00 uur.
 
U ontvangt binnen één werkweek een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas uit ervaring moeten constateren dat gratis e-mailproviders zoals hotmail, gmail en icloud relatief vaak tot storingen in het e-mail verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer